Hotărârea nr. 135/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 135 / 2014 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.365/24.09.2009

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.365/24.09.2009

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Poliția Locală a Sectorului 1;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

Ținând cont de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă la eleborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 155/2010 a Poliției Locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere contextul economic, necesitatea reducerii cheltuielilor bugetare și eficientizarea activității instituției;

În temeiul art.45, alin.(3), art.81, alin.(1) și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 365/24.09.2009 în sensul prelungirii pentru o perioadă de 5 ani a termenului de dare în administrare de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 a imobilului teren și construcție, aflat în proprietatea sa, situat în București, sector 1, str. Buziaș nr. 23, către Poliția Locală a Sectorului 1, în scopul desfășurării activității.

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 365/24.09.2009 rămân neschimbate.

Art.3. Primarul Sectorului 1, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1, Poliția Locală a Sectorului 1, și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 28.08.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

Ion Brad

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu

Nr.: 135

Data: 28.08.2014