Hotărârea nr. 132/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 132 / 2014 privind aprobarea implementării de către Colegiul Economic „Virgil Madgearu” a Proiectului „Primii paşi spre o carieră de succes în audit şi contabilitate” (POSDRU ID 138762)

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea implementării de către Colegiul Economic „Virgil Madgearu” a Proiectului

„Primiipași spre o carieră de succes în audit și contabilitate” (POSDRUID 138762)

Având în vedere Raportul de specialitate al Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor Legii nr. 339/2007 privind promovarea aplicării strategiilor de de management de proiect la nivelul unităților administrativ-teritoriale județene și locale;

Conform prevederilor art. 53 din Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență;

Văzând Hotărârea Guvernului României nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară nr. 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul major de intervenție 2.1. „Tranziția de la școală la viața activă”;

Luând act de contractul de finanțare POSDRU/161/2.1/G/138762, Cod SMIS 51603, Titlul proiectului „Primii pași spre o carieră de succes în audit și contabilitate”,    Nr. de

înregistrare CNDIPT OI POSDRU: 5576/28.04.2014 înregistrat la Colegiul Economic „Virgil Madgearu” cu nr. 1593/29.04.2014, precum și de cererea de finanțare nr. 138762 din data de 14.08.2013 aprobată în data de 24.03.2014 de către CNDIPT OI POSDRU, prin decizia numărul 434;

În baza adresei Colegiului Economic „Virgil Madgearu” nr. 3223/08.08.2014 înregistrate la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 21147/12.08.2014;

În temeiul art. 45 alin.(2), art.80, art.81, alin.(2), lit. j) și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă implementarea de către Colegiul Economic „Virgil Madgearu” a

Proiectului „Primii pași spre o carieră de succces în audit și contabilitate” (POSDRU ID 138762), derulat în cadrul Programului Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 20072013, Axa prioritară nr. 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul major de intervenție 2.1. „Tranziția de la școală la viața activă”, conform contractului de finanțare POSDRU/161/2.1/G/138762, Cod SMIS 51603, precum și cheltuielile de implementare a proiectului, după cum urmează:

a)    Valoarea totală eligibilă a proiectului 2.163.260,00 lei;

b)    Valoarea eligibilă a finanțării nerambursabile acordată prin FSE 1.805.608,22 lei, reprezentând 87.86% din valoarea proiectului;

c)    Valoarea eligibilă a finanțării nerambursabile acordate din Bugetul Național 249.488,78 lei, reprezentând 12,14% din valoarea proiectului;

d)    Contribuția eligibilă a beneficiarului 108.163,00 lei.

(2) Finanțarea nerambursabilă este în sumă maximă de 2.055.097,00 lei reprezentând 95% din valoarea totală eligibilă menționată la alin. (1), lit. a).

Art.2. Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, Direcția Management Economic, Colegiul Economic „Virgil Madgearu” și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 28.08.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.: 132

Data: 28.08.2014