Hotărârea nr. 131/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 131 / 2014 pentru completarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 196/28.11.2013 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul şcolar 2014-2015

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru completarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1

nr. 196/28.11.2013 pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 al municipiului București pentru anul școlar 2014-2015

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, precum și Raportul de specialitate întocmit de către Direcția Juridică și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1 și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 196/28.11.2013 pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 al municipiului București pentru anul 201 4-2015;

Având în vedere adresa Asociației „Școala Privată Aletheea” din data de 27.08.2014 înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 22.401/27.08.2014;

În temeiul art. 45 alin.(1), art. 80, art. 81, alin.(1) și art.115 alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se completează Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 196/28.11.2013, în sensul că după pct. 51 se introduce pct. 52 cu următorul conținut:

Nr. crt.

Denumirea unității de învățământ

Sector

Nivelul

școlarizat

Adresa

52.

Școala Gimnazială Aletheea

1

PRI, GIM

Str. Piscul Moșului nr. 10

Art. 2. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 196/28.11.2013 rămân nemodificate.

Art. 3. - Prevederile prezentei hotărâri vor intra în vigoare, în sensul producerii efectelor

juridice, după obținerea „avizului conform” din partea Inspectoratului Școlar al Municipiului București.

Art. 4. - Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, Direcția Juridică și Resurse Umane și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1

din data de 28.08.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    131

Data: 28.08.2014