Hotărârea nr. 130/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 130 / 2014 privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

Văzând Expunerea de motive a primarului sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit

de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, precum și Raportul de specialitate al Direcției Juridice și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, (r2), cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 53/2003, Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Legii nr. 284/2010 - Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de Hotărârea Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 nr. 4/20.08.2014;

Luând în considerare recomandările Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, exprimate prin adresa înregistrată sub nr. 9290RG/187346DLM/14.05.2012 și ale Inspectoratului Teritorial de Muncă București exprimate prin adresa nr. P4456/27667/08.06.2012;

Văzând adresa Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, înregistrată la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 sub nr. 36788/21.08.2014;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.e), coroborate cu art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Începând cu data de 15 septembrie 2014, se desființează, în condițiile legii, un număr de 50 posturi vacante și ocupate din categoria muncitor calificat cu atribuții de fochist și un post de referent SSD cu atribuții de responsabil ISCIR din structura organizatorică și de personal a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă Organigrama Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre,

începând cu data de 15 septembrie 2014.

Art.3. Se aprobă Statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre,

începând cu data de 15 septembrie 2014.

Art.4. Se aprobă Măsurile interne privind reoganizarea instituției cu desființarea posturilor de muncitor calificat cu atribuții de fochist și a postului de referent SSD cu atribuții de responsabil ISCIR, conform Anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Încetarea raporturilor de muncă determinate de reducerea numărului de posturi în structura organizatorică și de personal a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 se realizează cu respectarea regimului juridic și prevederilor legale în vigoare, aplicabile categoriei de posturi desființate.

Art.6. Aplicarea procedurilor legale privind desființarea posturilor se realizează de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în termenele reglementate de legislația în vigoare.

Art.7. Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare de la data comunicării.

Art.8. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, Direcția Juridică și Resurse Umane și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1

din data de 28.08.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.: 130

Data: 28.08.2014

Anexa nr. 1

la Hotărârea Consiliului Local nr. 130/28.08.2014

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad

Posturile de muncitor calificat cu atribuții de fochist ocupate și postul de referent SSD cu atribuții ISCIR care se desființează:

Denumire centru

Nume prenume angajat

Funcția ocupată

C.S.S. Străulești

Anușca Neculai

Muncitor calificat (fochist)

Corciu Vasile

Muncitor calificat (fochist)

Scîrlătache Adrian

Muncitor calificat (fochist)

C.S.S. Pinocchio

Avram Petre Marius

Muncitor calificat (fochist)

Barbu Mariana

Muncitor calificat (fochist)

Petrescu Barbu

Muncitor calificat (fochist)

C.R.R.N. Milcov

Barbu Adrian

Muncitor calificat (fochist)

C.S.S. Vrancei

Bejan Ștefan Ion

Muncitor calificat (fochist)

Ionescu Daniel*

Muncitor calificat (fochist)

Pârvu Mihaela

Muncitor calificat (fochist)

C.S.S. Odăi

Bejat Dan

Muncitor calificat (fochist)

Florescu Vasile

Muncitor calificat (fochist)

Nedelcu Ioan

Muncitor calificat (fochist)

Tutunaru Florian

Muncitor calificat (fochist)

C.I.A. Sf. Vasile

Bobîlcă Lucian Vasile

Muncitor calificat (fochist)

Călin Niculina

Muncitor calificat (fochist)

Ciudin Constantin

Muncitor calificat (fochist)

C.I.A. Sf. Elena

Cîmpeanu Orlando Victor

Muncitor calificat (fochist)

Ion Ion Aurel

Muncitor calificat (fochist)

Țigăniuc Petru

Muncitor calificat (fochist)

C.S.S. Sf. Ecaterina

Brătulescu Cristinel

Muncitor calificat (fochist)

Dănilă Neculai

Muncitor calificat (fochist)

Prună Constantin

Muncitor calificat (fochist)

C.S.S. Sf. Maria

Buică Carmen Monica

Muncitor calificat (fochist)

Roiban Florin

Muncitor calificat (fochist)

TudorIoan

Muncitor calificat (fochist)

C.S.S. SF. Andrei

Calvan Pamela

Muncitor calificat (fochist)

Durai Florin

Muncitor calificat (fochist)

Petrache Geta

Muncitor calificat (fochist)

C.S.S. Sf. Nicolae

Dănilă Maria

Muncitor calificat (fochist)

Marinuș Elena

Muncitor calificat (fochist)

Mihăiță Niculae

Muncitor calificat (fochist)

Vasile Nelu

Muncitor calificat (fochist)

Vasile Vasile

Muncitor calificat (fochist)

C.T.F. Sf. Constantin

Dumitru Nelu

Muncitor calificat (fochist)

C.S.S. Sf. Iosif

Mitoiu Ioan

Muncitor calificat (fochist)

Velea Angelica

Muncitor calificat (fochist)

C.S.S. Jiului

Moroiu Mircea

Muncitor calificat (fochist)

Oprea Alexe

Muncitor calificat (fochist)

Racoviceanu Constantin

Muncitor calificat (fochist)

Biroul Tehnic

Chițu Ion

Referent SSD atribuții ISCIR

*contract individual de muncă suspendat pentru concediu creștere și îngrijire copil; procedura se va realiza la încetarea suspendării contractului individual de muncă.

Posturile de muncitor ca

ificat cu atribuții de fochist vacante care se desființează:

Denumire centru

Funcția vacantă

Număr posturi

C.R.R.N. Milcov

Muncitor calificat (fochist)

2

C.S.S. Odăi

Muncitor calificat (fochist)

1

C.S.S. Străulești

Muncitor calificat (fochist)

2

C.S.S. Sf Nicolae

Muncitor calificat (fochist)

1

C.S.S. Pinocchio

Muncitor calificat (fochist)

1

C.I.A. Sf. Vasile

Muncitor calificat (fochist)

1

C.S.S. Vrancei

Muncitor calificat (fochist)

1

//
PRIMAR


CENTRUL ROMANO- DANEZ PTR. EDUCATIE INTEGRATA

1+124/

DIRECTOR EXECUTIV
SECRETARTOTAL FUNCȚII : 2225


Anexa nr. 3

la Hotărârea Consiliului Local

nr. 130/28.08.2014

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad

STATUL DE FUNCȚII AL

DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 1

FUNCȚII PUBLICE

FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

FUNCȚIA PUBLICĂ

Nivel studii

Număr total de funcții

Gradul II

DIRECTOR GENERAL

S

1

1

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

S

2

2

DIRECTOR EXECUTIV

S

1

1

ȘEF SERVICIU

S

18

18

ȘEF BIROU

S

8

8

Total funcții publice de conducere: 30

FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

FUNCȚIA PUBLICĂ

Nivel studii

Grad profesional

Număr

total

funcții

CONSILIER

S

SUPERIOR

66

CONSILIER

S

PRINCIPAL

83

CONSILIER

S

ASISTENT

65

CONSILIER

S

DEBUTANT

1

AUDITOR

S

SUPERIOR

1

AUDITOR

S

PRINCIPAL

1

AUDITOR

S

ASISTENT

1

CONSILIER JURIDIC

S

SUPERIOR

1

CONSILIER JURIDIC

S

PRINCIPAL

1

CONSILIER JURIDIC

S

ASISTENT

2

CONSILIER JURIDIC

S

DEBUTANT

1

REFERENT DE SPECIALITATE

SSD

SUPERIOR

1

REFERENT

M

SUPERIOR

21

REFERENT

M

PRINCIPAL

5

Total funcții publice de execuție: 250

TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE ȘI EXECUȚIE: 30+250=280

Funcțiile fac parte din Anexa nr. I Capitolul I lit. A) la Legea nr. 284/2010-Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice „Familia Ocupațională de Funcții Bugetare Administrație”

FUNCȚII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ

FUNCȚII DE CONDUCERE

FUNCȚIA

NIVEL

STUDII

GRAD

NR. TOTAL

FUNCȚII

ȘEF SERVICIU ( Clubul Seniorilor)

S

II

1

ȘEF CENTRU

S

II

24

ȘEF BIROU

S

II

19

ȘEF CENTRU (organizat la nivel de birou)

S

II

2

ȘEF SERVICIU ( MEDIC)

S

primar

1

ȘEF BIROU ( MEDIC)

S

primar

1

TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE: 48

Funcțiile fac parte din Anexa nr. I Capitolul II lit. A) la Legea nr. 284/2010-Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice „Familia Ocupațională de Funcții Bugetare Administrație”

FUNCȚII DE EXECUȚIE

FUNCȚIA

NIVEL

STUDII

GRAD / TREAPTA

NR. TOTAL FUNCȚII

INSPECTOR SPECIALITATE

S

IA

181

REFERENT

SSD

IA

6

REFERENT

M

IA

129

FUNCȚIA

NIVEL

STUDII

GRAD / TREAPTA

NR. TOTAL FUNCȚII

EDUCATOR

M

definitiv

2

FUNCȚIA

NIVEL

STUDII

GRAD / TREAPTA

NR. TOTAL FUNCȚII

MEDIC*

S

primar

20

PSIHOLOG

S

principal

4

KINETOTERAPEUT

S

principal

13

FIZIOKINETOTERAPEUT

S

principal

1

ASISTENT MEDICAL

S

principal

2

ASISTENT MEDICAL (B.F.T)

SSD

principal

1

EDUCATOR PUERICULTOR

PL

principal

6

ASISTENT MEDICAL

PL

principal

129

INSTRUCTOR EDUCAȚIE

M

principal

10

INSTRUCTOR ERGOTERAPIE

M

principal

1

SORĂ MEDICALĂ

M

principal

1

REGISTRATOR MEDICAL

M

principal

1

INFIRMIERĂ

G

354

ÎNGRIJITOARE

G

41

SPĂLĂTOREASĂ

G

17

ASISTENT MATERNAL

175

ASISTENT PERSONAL

392

FARMACIST*

S

primar

2

ASISTENT FARMACIE*

PL

principal

10

FUNCȚIA

NIVEL

STUDII

GRAD / TREAPTA

NR. TOTAL FUNCȚII

PREOT*

S

I

1

PREOT*

M

I

1

FUNCȚIA

NIVEL

STUDII

GRAD / TREAPTA

NR. TOTAL FUNCȚII

ADMINISTRATOR

M

I

1

MAGAZINER

M/G

10

POMPIER

2

PAZNIC

15

PORTAR

3

ÎNGRIJITOR

122

ȘOFER

I

34

MUNCITOR CALIFICAT

I

100

MUNCITOR NECALIFICAT

I

110

Funcțiile fac parte din Anexa nr. I Capitolul II lit. A), lit. D) „ Familia Ocupațională de Funcții Bugetare Administrație”, Anexa nr. II „Familia Ocupațională de Funcții Bugetare Învățămînt” Capitolul III, Anexa nr. III „Familia Ocupațională de Funcții Bugetare Sănătate” Capitolul I, la Legea nr. 284/2010-Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

*Potrivit prevederilor Legii nr. 284/2010-instituțiile publice pot include în statele de funcții și unele funcții specifice altror domenii de activitate bugetară, prevăzute de actul normativ în speță, care se dovedesc a fi necesare desfășurării activității

TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE: 1897

TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE ȘI EXECUȚIE: 1945

TOTAL GENERAL: 2225


CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 BUCUREȘTI DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SERVICIUL JURIDIC, CONTENCIOS ȘI RESURSE UMANE Bld. Mareșal Al. Averescu nr.17, Sector 1, București

tel/fax: 021.222.99.17

e-mail:resurse.umane@dgaspc-sectorul1.ro;

Website: www.dgaspc-sectorul1.ro

operator de date cu caracter personal nr. 6306


MĂSURI INTERNE

privind reoganizarea instituției cu desființarea posturilor de muncitor calificat cu atribuții de fochist și a postului de referent SSD cu atribuții de responsabil ISCIR

I. Prezentarea contextului care a determinat desființarea posturilor de muncitor calificat cu atribuții de fochist și a postului de referent SSD cu atribuții de responsabil ISCIR

1.    Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, denumită în continuare DGASPC Sector 1, este instituție publică de interes local, cu personalitate juridică, înființată în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1, prin act administrativ al acestuia ce realizează la nivelul sectorului măsurile de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și a oricăror persoane aflate în nevoie.

2.    Misiunea DGASPC Sector 1 este: promovarea, coordonarea, monitorizarea și controlul activității de protecție a drepturilor copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap și a oricăror persoane aflate în dificultate.

3.    Scopul DGASPC Sector 1 este: asigurarea asistenței sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap și a oricăror persoane aflate în dificultate.

4.    În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1434/2004 privind

atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, republicată, cu modificări și completări, coroborate cu Regulamentul de organizare și funcționare al instituției, DGASPC Sector 1 asigură și administrarea fondurilor pe care le are la dispoziție precum și bunurile mobile și imobile utilizate în desfășurarea activității.

5.    În procesul de administrare, DGASPC Sector 1 a urmărit implementarea

unor soluții tehnice care să permită eficientizarea și optimizarea activităților, dar și o utilizare rațională a fondurilor alocate, rezultând în final un serviciu social oferit beneficiarilor la

standarde de calitate.

6.    În acest sens, o prioritate a constituit-o retehnologizarea și modernizarea

sistemului de încălzire, situație în care s-a acordat o atenție sporită achiziționării de centrale termice individuale pentru imobilele aflate în administrarea DGASPC Sector 1 și în care, în principal sunt acordate servicii sociale cu sau fără cazare, fără a fi neglijate sub acest aspect nici spațiile în care se desfășoară activitatea celorlalte compartimente ale instituției. Ulterior procedurilor de achiziționare a centralelor termice s-a avut în vedere exploatarea acestora în condiții de eficiență și eficacitate, căutându-se soluții administrative în acest sens.

7.    Astfel luându-se în considerare contextul general care impune o conduită

financiară centrată spre eficientizarea cheltuielilor, s-a procedat la elaborarea unui studiu de fezabilitate care oferă o imagine de ansamblu asupra posibilităților de investiție în scop eficient, având ca rezultat creșterea siguranței în exploatare, posibilitatea supravegherii centralizate și

continue a centralelor termice.

8.    Concret, procesul de retehnologizare constă în crearea unui sistem de monitorizare centralizată a centralelor termice care aparțin Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și are la bază noile colecții PT-ISCIR-2010 ( prescripții tehnice) ceea ce reprezintă cadrul juridic aplicabil în acest domeniu. Astfel, noile reglementări oferă posibilitatea supravegherii nepermanente a centralelor termice prin creșterea gradului de automatizare al fiecărei centrale și printr-o monitorizare centralizată, realizată dintr-un punct central în care supravegherea acestora se realizează 24 ore/zi. Astfel, art. 40 din PT-C9/2010-Cazane de apă caldă și cazane de abur de joasă presiune aprobată de Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat reglementează la art. 40 „într-o centrală termică pot funcționa simultan maxim 3 cazane în regim de funcționare nepermanent cu puterea termică maximă de 100Kw/fiecare sau cu un debit maxim de 1 t/h fiecare, cu excepția celor alimentate cu combustibil solid”.

9.    Din analiza centralelor termice aflate în dotarea instituției, s-a constatat că

toate acestea se încadrează în limitele admise de legislația menționată, astfel că s-a procedat mai departe la identificarea soluției tehnice care să permită supravegherea și monitorizarea acestora printr-un serviciu extern.

10.    Următorul pas l-a constituit achiziția serviciilor de întocmire a studiului de

fezabilitate pentru implementarea unui sistem de monitorizare centralizată pentru supravegherea nepermanentă a cazanelor din centralele termice din care a reieșit posibilitatea și oportunitatea legală, tehnică și economică de realizare a sistemului menționat mai sus.

11.S-au achiziționat serviciile de proiectare și execuție a sistemului, lucrări care

constau în: instalarea echipamentelor, a cablajelor, modernizarea unor componente din cadrul centralelor termice;

s-au recepționat lucrările realizate conform studiului de fezabilitate;

s-a procedat la contractarea serviciilor de supraveghere permanentă și intrevenție în caz de avarie, defecțiune.

12.    Astfel, procesul de retehnologizare constând în modernizarea sistemului de

monitorizare a centralelor termice sporește siguranța în exploatare, asigură supraveghere și intervenție rapidă, pentru toate centralele DGASPC Sector 1, are un timp de implementare relativ redus, elimină aspectele de ordin subiectiv care intervin în exploatarea prin personalul existent la fiecare centrală (ex: lipsa de la locul de muncă a personalului calificat, alte aspecte de ordin subiectiv), asigură posibilitatea intervenției imediate prin opriri, sectorizări, identificarea problemei și control on-line, asigură îmbunătățirea trasabilității în funcționare prin posibilitatea editării unor rapoarte complexe și analiză. Totodată, pe lângă funcția de supraveghere, sistemul asigură și posibilitatea intervenției prin comenzi on-off pentru: oprire electrică, întrerupere alimentare cu gaz, posibilitatea întreruperii alimentării consumatorilor prin vane de închidere acționate electric. De asemenea, sistemul este asigurat contra căderilor sau defecțiunilor cauzate de întreruperea energiei electrice de la furnizor prin surse de rezervă cu autonomie mai mare decât timpul de intervenție efectiv.

13.    Prin urmare, reconfigurarea întregului procesul de supraveghere și intervenție pentru centralele termice ale DGASPC Sector 1 și implementarea unui sistem mai eficient în exploatare decât sistemul actual de supraveghere non-stop, fezabil, și nu în ultimul rând cu beneficii importante din punct de vedere financiar, reprezintă cauza desființării posturilor de muncitor calificat cu atribuții de fochist, vacante și ocupate și a postului de referent SSD cu atribuții ISCIR, atribuțiile acestor posturi fiind externalizate și preluate ca activități de către operatorul economic.

II. Desființarea posturilor de muncitor calificat cu atribuții de fochist și a postului de referent SSD cu atribuții responsabil ISCIR

1.    Noul sistem de supraveghere, monitorizare centrale termice nu mai justifică

menținerea la nivelul fiecărui centru a posturilor de muncitor calificat fochist precum și a postului de referent SSD cu atribuții ISCIR din cadrul Biroului Tehnic întrucât atribuțiile acestora din fișele de post se realizează prin serviciul extern, respectiv atribuțiile privind supravegherea centralelor termice și intervenția se vor realiza în sistem on-line dintr-un punct de control, de către prestatorul care a încheiat contract în acest sens, iar restul activităților prevăzute în fișele de post devin inaplicabile datorită implementării sistemului de monitorizare centralizată.

2.    Așadar, contractarea serviciilor de supraveghere permanentă și intervenție în caz de avarie și/sau defecțiune pentru centralele termice ale DGASPC Sector 1 nu mai justifică obiectiv menținerea în continuare a unui număr de 49 de posturi de muncitor calificat cu atribuții de fochist și a postului de referent SSD cu atribuții ISCIR, atât timp cât atribuțiile posturilor au devenit activități externalizate.

3.    În aceste condiții, se va proceda la desființarea din statul de funcții, a posturilor de muncitor calificat cu atribuții de fochist, vacante și ocupate și a postului de referent SSD cu atribuții

ISCIR.

4.Desființarea posturilor de muncitor calificat cu atribuții de fochist vacante și

ocupate și a postului de referent SSD cu atribuții ISCIR va determina desfacerea contractului individual de muncă pentru salariații care ocupă posturile respective, fiind în prezența unei concedieri pentru motive care nu țin de persoana salariatului.

III. Procedura internă privind desfacerea contractelor individuale de muncă, urmare

desființării posturilor, din motive care nu țin de persoana salariatului

1.    Având în vedere recomandările Ministerului Muncii, Familiei și Protecției

Sociale, exprimate prin adresa înregistrată sub nr. 9290RG/187346DLM/14.05.2012 și ale Inspectoratului Teritorial de Muncă București exprimate prin adresa nr. P4456/27667/08.06.2012, se stabilește următoarea procedură internă pentru desfacerea contractelor individuale de muncă, urmare desființării posurilor din motive care nu țin de persoana salariatului.

2.    Potrivit dispozițiilor art. 58 din Legea nr. 53/2003-Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, “(1) Concedierea reprezintă încetarea contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului.

(2) Concedierea poate fi dispusă pentru motive care țin de persoana salariatului sau pentru motive care nu țin de persoana salariatului.”

Din același act normativ, art. 59 reglementează: “Este interzisă concedierea salariaților:

a)    pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, rasă, culoare, etnie, religie, opțiune politică, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate familială, apartenență ori activitate sindicală;

b)    pentru exercitarea, în condițiile legii, a dreptului la grevă și a drepturilor sindicale.”.

Art. 65: “(1) Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului reprezintă încetarea contractului individual de muncă determinată de desființarea locului de muncă ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fără legătură cu persoana acestuia.

(2) Desființarea locului de muncă trebuie să fie efectivă și să aibă o cauză reală și serioasă. ”

Art. 66 “Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului poate fi individuală sau colectivă.”

Art. 67 “Salariații concediați pentru motive care nu țin de persoana lor beneficiază de măsuri active de combatere a șomajului și pot beneficia de compensații în condițiile prevăzute de lege și de contractul colectiv de muncă aplicabil. ”.

3.    Prin urmare, având în vedere cele de mai sus, posturile de muncitor calificat

cu atribuții de fochist ocupate și postul de referent SSD cu atribuții ISCIR, care se desființează sunt:

Denumire centru

Nume prenume angajat

Funcția ocupată

C.S.S. Străulești

Anușca Neculai

Muncitor calificat (fochist)

Corciu Vasile

Muncitor calificat (fochist)

Scîrlătache Adrian

Muncitor calificat (fochist)

C.S.S. Pinocchio

Avram Petre Marius

Muncitor calificat (fochist)

Barbu Mariana

Muncitor calificat (fochist)

Petrescu Barbu

Muncitor calificat (fochist)

C.R.R.N. Milcov

Barbu Adrian

Muncitor calificat (fochist)

C.S.S. Vrancei

Bejan Ștefan Ion

Muncitor calificat (fochist)

Ionescu Daniel*

Muncitor calificat (fochist)

Pârvu Mihaela

Muncitor calificat (fochist)

C.S.S. Odăi

Bejat Dan

Muncitor calificat (fochist)

Florescu Vasile

Muncitor calificat (fochist)

Nedelcu Ioan

Muncitor calificat (fochist)

Tutunaru Florian

Muncitor calificat (fochist)

C.I.A. Sf. Vasile

Bobîlcă Lucian Vasile

Muncitor calificat (fochist)

Călin Niculina

Muncitor calificat (fochist)

Ciudin Constantin

Muncitor calificat (fochist)

C.I.A. Sf. Elena

Cîmpeanu Orlando Victor

Muncitor calificat (fochist)

Ion Ion Aurel

Muncitor calificat (fochist)

Țigăniuc Petru

Muncitor calificat (fochist)

C.S.S. Sf. Ecaterina

Brătulescu Cristinel

Muncitor calificat (fochist)

Dănilă Neculai

Muncitor calificat (fochist)

Prună Constantin

Muncitor calificat (fochist)

C.S.S. Sf. Maria

Buică Carmen Monica

Muncitor calificat (fochist)

Roiban Florin

Muncitor calificat (fochist)

TudorIoan

Muncitor calificat (fochist)

C.S.S. SF. Andrei

Calvan Pamela

Muncitor calificat (fochist)

Durai Florin

Muncitor calificat (fochist)

Petrache Geta

Muncitor calificat (fochist)

C.S.S. Sf. Nicolae

Dănilă Maria

Muncitor calificat (fochist)

Marinuș Elena

Muncitor calificat (fochist)

Mihăiță Niculae

Muncitor calificat (fochist)

Vasile Nelu

Muncitor calificat (fochist)

Vasile Vasile

Muncitor calificat (fochist)

C.T.F. Sf. Constantin

Dumitru Nelu

Muncitor calificat (fochist)

C.S.S. Sf. Iosif

Mitoiu Ioan

Muncitor calificat (fochist)

Velea Angelica

Muncitor calificat (fochist)

C.S.S. Jiului

Moroiu Mircea

Muncitor calificat (fochist)

Oprea Alexe

Muncitor calificat (fochist)

Racoviceanu Constantin

Muncitor calificat (fochist)

Biroul Tehnic

Chițu Ion

Referent SSD atribuții ISCIR

*Contract individual de muncă suspendat pentru concediu creștere și îngrijire copil; procedura se va realiza la încetarea suspendării contractului individual de muncă.

4.Posturile de muncitor calificat cu atribuții de fochist vacante, care se desființează sunt:

Denumire centru

Funcția vacantă

Număr posturi

CRRN Milcov

Muncitor calificat (fochist)

2

CSS Odăi

Muncitor calificat (fochist)

1

CSS Străulești

Muncitor calificat (fochist)

2

CSS Sf Nicolae

Muncitor calificat (fochist)

1

CSS Pinocchio

Muncitor calificat (fochist)

1

CIA Sf Vasile

Muncitor calificat (fochist)

1

CSS Vrancei

Muncitor calificat (fochist)

1

5.Pentru posturile desființate și care sunt ocupate se va proceda la încetarea contractelor individuale de muncă, cu parcurgerea procedurii după cum urmează:

Dezbaterea în Colegiul Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 a reorganizării instituției cu desființarea unor posturi și adoptarea Hotărârii de aprobare a organigramei și statului de funcții, în sensul desființării posturilor de muncitor calificat cu atribuții de fochist și a postului de referent SSD cu atribuții ISCIR;

Supunerea spre aprobare în Consiliul Local al Sectorului 1 a procedurii de reorganizare a instituției cu desființarea unor posturi, respectiv aprobarea organigramei și a statului de funcții;

De la data comunicării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 prin care se aprobă noua structură organizatorică și de personal, se va proceda la emiterea dispozițiilor de concediere, care vor cuprinde următoarele informații, fără a se limita la acestea:

•    perioada de preaviz acordată salariatului, cu indicarea concretă a intervalului de timp în care se acordă preavizul;

•    lista posturilor vacante în instituției pentru care salariatul îndeplinește condițiile de ocupare (angajatorul are în vedere Decizia nr. 6 din 9 mai 2011 a înaltei Curți de Casație și Justiție, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 444/24.06.2011, potrivit căreia dispozițiile art. 74 alin. (1) litera b) din Codul Muncii nu se aplică în situația în care concedierea s-a dispus pentru motive ce nu țin de persoana

salariatului, în temeiul art. 65 din Codul Muncii; prin urmare, procedura de punere la

dispoziție a posturilor vacante în perioada de preaviz nu este realizată în îndeplinirea obligației stabilită la art. 74 alin. (1) litera d) din Codul Muncii; posturile vacante care vor fi puse la dispoziția salariaților sunt posturi de muncitor calificat, muncitor necalificat și îngrijitor în scopul atenuării consecințelor concedierii, în considerarea altor calificări profesionale deținute de salariații în cauză dar și a disponibilității acestora de a ocupa posturi cu nivel de calificare inferior pregătirii profesionale și care sunt vacante în cadrul instituției și face parte din procedura internă adoptată de angajator);

•    data la care se desface contractul individual de muncă urmare concedierii salariatului;

În perioada de preaviz, salariații vor exprima opțiunea cu privire la ocuparea posturilor vacante care au fost menționate în dispoziție, în scris, în termen de 48 de ore de la primirea dispoziției;

În situația în care mai mulți salariați formulează opțiune pentru ocuparea aceluiași post, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la afișarea listelor nominale a celor care urmează a participa la examinare se va organiza procedura de examinare internă în vederea stabilirii salariatului care urmează a ocupa postul respectiv;

La examinare vor participa exclusiv salariații care se află în perioada de preaviz în vederea concedierii și care au formulat opțiune de ocupare a unui post pentru care se înregistrează mai multe solicitări;

Examinarea va consta în susținerea unui interviu, în prezența unei comisii interne care va fi constituită prin act administrativ emis de conducătorul instituției;

În vederea susținerii examenului, în termen de 24 de ore de la împlinirea termenului până la care salariații au dreptul să formuleze opțiunile scrise, se va afișa lista nominală a celor care urmează a participa la examinare, data, locul, ora desfășurării examenului precum și planul de interviu;

Punctajul maxim care poate fi obținut este de 100 puncte. Este declarat admis la examinare salariatul care a obținut minimum 50 de puncte. Se consideră admis ca urmare a examinării, salariatul care a obținut cel mai mare punctaj dintre candidații care au concurat pentru același post, cu condiția ca acesta să fi obținut punctajul minim necesar;

Comisia de examinare va fi cea care va stabili ordinea promovării examenului; în situația în care va fi egalitate de punctaj, salariații vor fi invitați la un nou interviu în urma căruia comisia de examinare va stabili salariatul care urmează a ocupa postul vacant;

Examinarea se desfășoară pe baza unui plan stabilit de comisia de examinare, care va include următoarele criterii de evaluare:

a)    capacitatea de adaptare;

b)    capacitatea de gestionare a situațiilor dificile;

c)    îndemânare și abilitate în realizarea cerințelor practice;

d)    capacitatea de comunicare;

e)    capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfășurarea probei;

În vederea testării se pot stabili și alte criterii de evaluare;

Aspectele constatate în timpul examinării vor fi consemnate în scris de către secretarul comisiei de examinare, încheindu-se în acest sens un proces-verbal care va fi semnat de către membrii comisiei de examinare, salariatul care participă la examinare și de către secretarul comisiei;

Salariații nemultumiți de punctajul obținut, pot formula contestație în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor. Contestația va fi soluționată de comisia de contestații înființată prin act administrativ al conducătorului instituției;

Pentru salariații care au formulat opțiune de ocupare a unui post și au promovat examenul intern de ocupare, se va proceda la încheierea actelor adiționale la contractele individuale de muncă precum și la emiterea dispozițiilor de ocupare a noilor posturi;

Pentru salariații care nu au promovat examinarea internă, termenul de preaviz curge până la împlinirea acestuia, la finalul perioadei de preaviz, contractul individual de muncă va fi încetat ca urmare a concedirii pentru motive care nu tin de persoana salariatului;

Pentru salariații care nu formulează opțiune, la împlinirea termenului de preaviz contractul individual de muncă va fi încetat ca urmare a concedirii pentru motive care nu tin de persoana salariatului.

Dacă în perioada de preaviz contractul individual de muncă este suspendat în condițiile legii, termenul de preaviz va fi suspendat corespunzător.

//

7