Hotărârea nr. 129/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 129 / 2014 privind aprobarea încheierii contractului de închiriere pentru imobilul din str. G-ral Christian Tell nr. 22, Sector 1, București, necesar pentru desfășurarea activității Grădiniței de copii și a clasei pregătitoare din cadrul Colegiului German Goethe

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii contractului de închiriere pentru imobilul din str. G-ral Christian Tell nr. 22, Sector 1, București, necesar pentru desfășurarea activității Grădiniței de copii și a clasei pregătitoare din cadrul Colegiului German Goethe

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar si Unităților

Sanitare Publice Sector 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiilor Legii Educatiei naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 48 din 26.03.2014 privind aprobarea inițierii procedurilor legale în vederea închirierii unui imobil necesar pentru desfășurarea activității Grădiniței de copii și a clasei pregătitoare din cadrul Colegiului German Goethe prin care au fost numite două comisii, de identificare și evaluare a unui imobil cu destinația menționată și de negociere a prețului de închiriere a acestuia;

În baza proceselor - verbale încheiate de cele două comisii în data de 26.06.2014 privind identificarea și evaluarea unui imobil adecvat desfășurării activității Grădiniței de copii și a clasei pregătitoare din cadrul Colegiului German Goethe și Anexa 1 la acest proces verbal, precum și din data de 17.07.2014 și data de 13.08.2014 privind negocierea prețului de închiriere în vederea încheierii unui contract de închiriere pentru imobilului din str. G-ral Christian Tell nr. 22, Sector 1 București;

Ținând seama de adresa nr. 1899/29.06.2012 a Colegiului German Goethe, înregistrată cu nr. 4665/29.06.2012 la Registratura Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Luând în considerare adresa Colegiului Național „I.L. Caragiale” nr. 983/28.02.2014, înregistrată la Registratura Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 cu nr. 3190/03.03.2014;

În temeiul art.45, alin.(3), art.80, art.81, alin.(1) și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - (1) Se aprobă încheierea contractului de închiriere, în condițiile legii, pe o perioadă de 3 (trei) ani, începând cu data de 01 septembrie 2014 până la data de 01 septembrie 2017, cu posibilitatea de prelungire prin act adițional la contractul de închiriere, a imobilului compus din teren în suprafață de 3215 mp și construcții edificate pe acesta, în suprafață totală desfășurată de 1961,36 mp, compusă din: CORP A = S+P+M (suprafață construită la sol de 403,69 mp și suprafață utilă de 602,21 mp), CORP B = P+1E, ( suprafață construită la sol de 262,60 mp și suprafață utilă de 472,19 mp), CORP C = P+1E (suprafață construită la sol de 321,15 mp și suprafață utilă de 606,55 mp), CORP D = P+1E (suprafață construită la sol de 149,08 mp și suprafață utilă de 229,21 mp), ARHIVĂ = P (suprafață construită la sol de 52,13 mp și suprafață utilă de 40,11 mp), CABINĂ POARTĂ = P (suprafață construită la sol de 16,87 mp și suprafață utilă de 11,09 mp), situat în str. G-ral Christian Tell nr. 22, Sector 1 București, între S.C. PRACTIC S.A. și Colegiului German Goethe, conform contractului din Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ale carei prevederi au fost negociate de reprezentantii legali, conform proceselor verbale incheiate in data de 17.07.2014, respectiv in data de 13.08.2014.

(2)    Prețul de închiriere este, conform negocierilor purtate, în cuantum de

19.600 Euro/lună, plătibil la cursul BNR din data de 15 ale fiecărei luni.

(3)    Spațiul închiriat va fi folosit de chiriaș pentru continuarea desfășurării activității Grădiniței de copii și a clasei pregătitoare din cadrul Colegiului German Goethe.

Art.2. Se împuternicește doamna Popa Cristina - director al Colegiului German Goethe să semneze, în numele și pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, contractul de închiriere menționat la art. 1,

Art.3. Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, doamna Popa Cristina - director al Colegiului German Goethe, Direcția Management Economic și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 28.08.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    129

Data: 28.08.2014

Anexa nr. 1

la Hotărârea Consiliului Local nr. 129/28.08.2014

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

5    5    5"

Ion Brad

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

Nr._______ din ____________

Art. 1 Părțile contractante:

S.C. PRACTIC S.A., cu sediul în Bucuresti, str. Ion Otetelesanu, nr. 2, parter-demisol, sectorul 1, înmatriculata la Registrul Comertului sub numarul J40/611/1991,CIF RO 2774512, având codul IBAN numarul RO47 BRMA 0500 0508 1340 0001, deschis la Banca Romaneasca S.A. Membra a National Bank of Greece Sucursala Barbu Vacarescu, reprezentata prin dl Mihai

Ene, în calitate de director general, si denumita în prezentul contract LOCATOR

Si

COLEGIUL GERMAN „GOETHE” cu sediul în Bucuresti, str. Cihoschi nr. 17, Sector 1, reprezentată prin Director doamna Popa Cristina si contabil doamna Burcin Doina, si denumita în prezentul contract LOCATAR

Art. 2 Obiectul contractului:

Obiectul contractului consta în închirierea imobilului situat în str. G-ral Christian Tell nr. 22, Sector 1, Bucuresti. Imobilul este compus din teren în suprafată de 3215mp si constructiile edificate pe acesta: CORP A - regim de înăltime S+P+M, cu suprafată construită la sol de 403,69 mp (suprafată utilă de 602,21 mp), CORP B - regim de înălțime P+1E, cu suprafață construită la sol de 262,60 mp (suprafată utilă de 472,19 mp), CORP C - regim de înălțime P+1E, cu suprafată construită la sol de 321,15 mp (suprafată utilă de 606,55 mp), CORP D -regim de înăltime P+1E, cu suprafată construită la sol de 149,08 mp (suprafată utilă de 229,21 mp), ARHIVĂ - regim de înăltime P, cu suprafată construită la sol de 52,13 mp (suprafată utilă de 40,11 mp), CABINĂ POARTĂ - regim de înăltime P, cu suprafată construită la sol de 16,87 mp (suprafată utilă de 11,09 mp).

Imobilul se afla in proprietatea Locatorului S.C. PRACTIC S.A., astfel cum rezulta din contractul de vanzare incheiat intre Guvernul Republicii Franceze, in calitate de vanzator, si PRACTIC S.A., in calitate de cumparator, autentificat sub nr. 3165 din data de 05.09.2013 de „Irina Daniilescu si Alexandru Sulea” - Societate Profesionala Notariala si este intabulat pe numele Proprietarului S.C. PRACTIC S.A. in Cartea Funciara nr. 201771, a Municipiului Bucuresti Sector 1.

Proprietarul declara pe proprie raspundere ca Imobilul este liber de sarcini sau servituti si ca nu formeaza obiectul nici unui litigiu, cu exceptia dreptului de ipoteca inscris in Cartea Funciara nr. 201771, in baza actului notarial nr.979/13.09.2013 emis de OCPI sector 1 Bucuresti prin incheierea nr.58572 din 16.09.2013.

Predarea - primirea imobilului inchiriat se va face pe baza de proces - verbal, , semnat de parti, pe principiul vazut -placut, incheiat la aceeasi data cu cea a prezentului contract, Procesul verbal va constitui anexa la prezentul contract, parte integranta a acestuia si va cuprinde obiectul predarii.

Art. 3 Durata contractului:

Termenul de închiriere este de 3 (trei) ani începând cu data de 01.09.2014 pana la data de 31.08.2017 si poate fi prelungit numai cu acordului expres al părtilor, prin incheierea unui act aditional.

In situatia in care Locatarul nu intelege sa elibereze si sa restituie Locatorului spatiul inchiriat, la expirarea termenului, locatarul nu poate invoca tacita relocatiune, chiar daca Locatorul a omis a se impotrivi atitudinii Locatarului.

Art. 4 Destinatia bunurilor închiriate

Bunurile închiriate vor fi folosite de locatar în vederea continuării afectatiunii acestora de desfăsurare a activitătii Grădinitei de copii si clasei pregatitoare din cadrul Colegiului German

„Goethe”, din reteaua de învătământ de stat a sectorului 1.

Art. 5 Chiria si modalități de plată

5.1.    Pretul folosintei pentru întreg imobilul identificat la art.2 este de 19.600 euro pe lună, achitat în lei la cursul Bancii Nationale a României valabil la data facturarii chiriei, la care nu se adauga Taxa pe Valoare Adaugata aferenta (TVA), plătibil lunar de către locatar si va fi virat în contul deschis la Banca Romaneasca S.A. Membra a National Bank of Greece Sucursala Barbu Vacarescu, cod IBAN RO47 BRMA 0500 0508 1340 0001.

In cazul in care operatiunea ce face obiectul contractului nu va mai fi scutita de Taxa pe Valoare Adaugata (TVA), ca urmare a modificarii legislatiei in materie, la pretul inchirierii se va adauga

TVA

5.2.    Utilitatile consumate de locatar, altele decat cele pentru care locatarul a incheiat contract direct cu furnizorii de utilitati, vor fi achitate de acesta in termen de 5 (cinci) zile de la primirea facturii emisa de locator. Factura emisa va fi insotita de o adresa emisa de catre locator mentionandu-se suma si termenul de plata, precum si copia facturii emisa de furnizorul de utilitati. Locatorul are dreptul să verifice lunar achitarea facturilor pentru utilităti.

5.3.    Plata chiriei va fi efectuată de către Colegiul German „Goethe”

5.4.    Factura va fi emisa lunar in primele 10 (zece) zile lucratoare ale lunii pentru care se face plata , si va fi comunicată Locatarului prin înmânarea ei direct unui functionar al acesteia sau

prin transmitere prin fax ____________, sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de

primire la adresa Bucuresti, str. Cihoschi nr. 17, Sector 1 . Plata chiriei va fi virata in contul locatorului pana la data de 30 a lunii pentru care se face plata. Plata chiriei si a utilitatilor (dupa caz) se face prin virament bancar, obligatia de plata in cauza considerandu-se indeplinita la data evidentierii sumei achitate de locatar in extrasul de cont al locatorului. Exceptie face plata primei lunii de chirie care va fi achitata de catre locatar la incheierea prezentului contract.

5.5. Pentru neplata chiriei lunare la termenul prevazut la art.5.4, locatarul fiind de drept in intarziere, se obliga sa achite locatorului penalitati de întarziere (denumite conform Legii nr.72/2013, dobanzi penalizatoare) în cuantum de 0,1% pe zi. Penalitatile de intarziere vor fi calculate si solicitate la plata de locator, locatarului, fie prin comunicarea unei notificari care va

cuprinde valoarea acestora, termenul de plata si modul de calcul al acestora.

5.6. Cuantumul penalităților de întârziere nu va depăși valoarea debitului restant.

Art. 6 Obligațiile Locatorului

6.1.    Să predea bunul închiriat în starea in care se afla la momentul semnarii prezentului contractului, pe bază de proces-verbal de predare-primire si numai dupa ce Locatarul va face

dovada platii primei chirii in conditiile stipulate la art.5.4 din contract .

6.2.    Sa prezinte certificatul energetic pentru spatiul inchiriat conform prevederilor legale.

6.3.    Să asigure folosinta linistită si utilă a bunului închiriat pe tot timpul contractului.

6.4.    Să declare pe proprie răspundere că nu va face niciun fel de acte si fapte juridice care să tulbure regimul actual de proprietate al imobilului.

6.5.    Să restituie garantia de bună executie constituită de către locatar, in termen de 15 zile de la încetarea termenului contractului, în cazul în care locatarul si-a îndeplinit obligatiile de plată.

6.6.    Sa il garanteze pe Locatar contra viciilor ascunse ale imobilului sau contra tulburarii de fapt a folosintei imobilului produsa prin fapta proprie.

6.7.    Să efectueze ulterior predarii spatiului lucrari de minima igienizare a imobilului al caror cuantum nu va depasi valoarea a doua chirii lunare. Lucrarile de igienizare, vor face obiectul unei anexe la prezentul contract, incheiata ulterior acestuia, in care partile vor stabili si detalia pe categorii aceste lucrari precum si termenul de executie.

6.8.    Să permită Locatarului sa monteze însemne proprii, aferente desfășurării activității (numele institutiei de invatamant, emblema, etcc.), Locatarul obligându-se sa obțină autorizațiile legale necesare de la organele competente si sa suporte eventualele taxe aferente amplasării .

6.9.    Sa garanteze ca imobilul va fi mentinut in buna stare asigurand in acest sens orice reparatii care in conformitate cu prevederile Codului Civil cad in sarcina sa, cu exceptia celor care, prin lege, cad in sarcina unor terte persoane fizice sau juridice sau reprezinta deteriorari/degradari

aparute din culpa Locatarului.

6.10 Sa achite taxele si impozitele datorate statului pentru spatiul inchiriat.

6.11.Locatorul are dreptul de a inspecta spatiul inchiriat in prezenta unui reprezentant al

locatarului, cu conditia de a respecta programul de functionare a institutiei de invatamant si ca Locatarul sa fie instiintat in prealabil in legatura cu acest lucru cu cel putin 48 de ore inainte de data programata pentru vizita.

Art. 7 Obligațiile locatarului

7.1.    Să folosească bunul închiriat potrivit destinatiei rezultate din contract.

7.2.    Să plătească chiria, penalitatile de intarziere, utilitatile asigurate de locator la termenele

stabilite în prezentul contract.

7.3.    Să nu subînchirieze sau să concesioneze în tot sau în parte bunul închiriat si să nu încheie

contract de asociere în participatiune.

7.4.    Să mentină profilul de activitate pentru care imobilul este afectat (spatiu de joacă, recreativ si educational pentru copii înscrisi la Grădinita) pana la data incetarii prezentului contract.

7.5.    Să constituie garantia de buna executie in termen de 30 de zile de la data semnarii contractului, pe care sa o depuna în contul locatorului. Cuantumul garantiei de buna executie a

contractului este echivalentul in lei a unei chirii lunare, platibil la cursul BNR din ziua efectuarii platii, Garantia se va depune în contul RO47 BRMA 0500 0508 1340 0001.deschis la Banca Romaneasca S.A. -Sucursala Barbu Vacarescu.

7.6. La incetarea contractului, să restituie, bunul închiriat în stare corespunzătoare in termen de 20 (douazeci) zile de la data incetarii contractului. predandu-l locatorului pe baza de proces -verbal.

7.7. Sa nu execute modificari ale structurii de rezistenta a constructiei.

7.8. Sa il instiinteze pe Locator in cel mai scurt timp posibil despre oricare atingeri provenite de

la un tert asupra proprietatii sau posesiei imobilului.

7.9. Să execute pe cheltuiala sa lucrarile de intretinere , mentenanta si de igienizare a imobilului

inchiriat, devenite necesare ca urmare a uzurii normale a acestora, pe toata durata contractului. Totodata locatarul se obliga sa asigure functionarea tuturor instalatiilor aflate in imobilul inchiriat in conditii de siguranta conform parametrilor tehnici stabiliti de locatar.

7.10. Sa asigure securitatea si paza imobilului ce face obiectul prezentului contract, prin angajarea unui personal specializat.

7.11. Sa exploateze normal bunul inchiriat, evitand distrugerea, degradarea sau deteriorarea constructiilor, instalatiilor si accesoriilor aferente.

7.12. Sa ia, pe raspundere proprie, masurile legale si oportune de prevenire si stingere a incendiilor conform prevederilor legale, sa-si desfasoare activitatea pentru care imobilul este afectat (spatiu de joacă, recreativ si educational pentru copii înscrisi la Grădinita) cu obtinerea autorizatiilor si avizelor legale.

7.13. Sa nu desigileze sau sa modifice elementele contorului electric; aceasta constituie infractiune si se pedepseste de lege. La preluarea imobilului raspunderea pentru siguranta contorului electric cade in sarcina locatarului. Orice modificare sau lucrare efectuata la instalatia electrica a imobilului inchiriat (tablou electric, contor etc.) se face numai cu aprobarea locatorului si al distribuitorului de energie electrica, conform legii. De asemenea, in situatia in care Locatorul constata, oricand, pe durata contractului sau dupa incetarea acestuia, ca Locatarul a distrus, chiar si partial, instalatia electrica a imobilului, acesta din urma va suporta costurile lucrarilor de refacere a acesteia, de indata, la simpla cerere a Locatorului.

Art. 8 Caracterul confidențial al contractului

8.1. Părtile vor păstra confidentialitatea asupra datelor care nu au caracter public, conform legii, cu care intră în contract pe durata desfăsurării contractului.

8.2. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informatii referitoare la contract dacă:

a) informatia era cunoscută părtii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă; sau

b) informatia a fost dezvăluită după ce a fost obt inut acordul scris al celeilalte părti contactante pentru asemenea dezvăluire; sau

c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informatia.

Art. 9 Forta majoră

9.1.    Forta majoră este constatată de o autoritate competentă.

9.2.    Forta majoră exonerează părtile contractante de îndeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta actionează.

9.3.    Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de actiune a fortei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părtilor până la aparitia acesteia.

9.4. Partea contractantă care invocă forta majoră are obligatia de a notifica celeilalte părti, imediat si în mod complet, producerea acesteia si de a lua orice măsuri care îi stau la dispozitie în vederea limitării consecintelor.

9.5. Dacă forta majoră actionează sau se estimează că va actiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părti încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părti să poată pretinde celeilalte daune-interese.

Art. 10. Rezilierea

10.1. In caz de neexecutare sau de executare necorespunzatoare a obligatiilor contractuale, partea in culpa va plati daune-interese.

10.2. Orice sumă de bani datorată în baza prezentului Contract, devine exigibilă de la data

scadentei, fără a mai fi necesara o punere in întârziere.

10.3 . Rezilierea contractului de catre Locator se poate face pentru urmatoarele cazuri:

- neplata chiriei in termen de 60 zile de la data scadentei conform art.5.4 din contract ;,

- modificari aduse imobilului inchiriat fara acordul proprietarului, deteriorari majore ale imobilului.

10.4. Plățile datorate în virtutea prezentului Contract până la data eliberării imobilului rămân în continuare în sarcina celui ce le datorează.

Art. 11. Limba/ Legea care guvernează contractul

Limba/ legea care guvernează contractul este limba/legea română.

Art. 12. Soluționarea litigiilor

12.1. Părtile vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin conciliere directa, orice neîntelegere sau dispută care se poate ivi între ele în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea prezentului contract. Daca dupa 30 zile de la inceperea acestor tratative partile nu reusesc sa rezolve in mod amiabil divergentele contractuale, fiecare se poate adresa instantei de judecata competente in vederea solutionarii acesteia.

Art. 13. încetarea contractului

13.1.    Prezentul contract inceteaza in urmatoarele cazuri:

a)    unilateral, la cererea oricareia din parti cu un preaviz scris de 30 zile calendaristice si numai incepand cu anul al doilea de contract. In perioada preavizului obligatiile izvorate din prezentul contract curg;

b)    la expirarea duratei prezentului Contract;

c)    in cazul interventiei fortei majore, urmata de notificarea celeilalte parti, in conditiile art. 9.4 si 9.5;

d)    intrarea in procedura falimentului a locatorului sau in cazul desfiintarii locatarului ;

e)    pieirea imobilului in care se afla spatiul inchiriat ori avarierea grava a acestuia, astfel incat spatiul inchiriat a devenit impropriu folosintei lui de catre Locatar.

f)    ca efect al rezilierii prevazut de art.10.3.

Art. 14. Diverse

14.1.    La eliberarea imobilului,ca urmare a incetarii contractului la termen,Locatorul si Locatarul vor decide de comun acord, in cazul in care au rămas facturi neplatite (chirie si utilităti) pana la data respectiva, sa fie achitate din Garantie. Restul garantiei sau totalul ei, dupa cum va fi cazul, va fi returnat Locatarului de catre Locator in conditiile prevazute la art. 6.5.

14.2. Partile agreeaza ca prezentul contract sa fie inregistrat la Administratia Financiara a Sectorului 1, Bucuresti, si inscris in Cartea Funciara nr. 217771 a Municipiului Bucuresti Sector 1, aceste obligatii ramanand in sarcina Locatorului.

14.3. Prezentul Contract se incheie si se interpretează in conformitate cu legislația română.

Prezentul contract se va incheia in 3 (trei) exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.

L O C A T O R, LOCATAR,

L O C A T A R,

DIRE CTOR GENERAL ,    COLEGIUL GERMAN „GOETHE”

Mihai Ene

DIRECTOR,

POPA CRISTINA

DIRECTOR ECONOMIC

Ec. Cristina Ionita

CONTABIL,

BURCIN DOINA

DEP. JURIDIC,

DEP.VANZARI

DEP.CONTRACTE

6