Hotărârea nr. 126/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 126 / 2014 privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 231/08.11.2012 prin care s-au aprobat indicatorii tehnico–economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 1 al municipiul Bucureşti

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 1

nr. 231/08.11.2012 prin care s-au aprobat indicatorii tehnico—economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 1 al municipiul București

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Investiții;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale a Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art.140, alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 58/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale;

În temeiul art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.i) și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.(1) Se modifică valorile indicatorilor din Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 231/08.11.2012 prin care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 1, pentru pozițiile cuprinse în Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Celelalte poziții ale Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.

231/08.11.2012 rămân nemodificate.

Art.2. Finanțarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local și din alte fonduri legal constituite cu această destinație.

Art.3. Primarul sectorului 1, Direcția Investiții, Direcția Management Economic și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 28.08.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    126

Data: 28.08.2014

Anexa nr.1

la Hotărârea Consiliului Local nr.126/28.08.2014

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad

1 euro = 4,4435 lei 17.05.2012

Nr.

crt.

Obiectiv

Valoare inițială fără TVA

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

Investiție

C+M

Investiție fără

TVA

C+M fără

TVA

Investiție

C+M

Investiție cu

TVA

C+M cu TVA

Investiție

C+M

mii euro

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

mii euro

30

Strada Radu Boiangiu nr. 4-6,

Blocul 42 sc. B

389,863

338,660

1.527,522

1.322,750

343,766

297,682

1.894,127

1.640,210

426,270

369,126

34

Strada Radu Boiangiu nr. 4-6, Blocul 42 sc. A

343,944

298,613

1.358,184

1.175,647

305,656

264,577

1.684,148

1.457,802

379,013

328,075

37

Calea Griviței nr. 186, Blocul N

446,501

387,860

1.759,327

1.523,710

395,933

342,908

2.181,565

1.889,400

490,957

425,205

41

Calea Griviței nr. 188, Blocul M

446,501

387,860

1.760,043

1.524,345

396,094

343,051

2.182,453

1.890,188

491,157

425,383

45

Calea Griviței nr.184, Blocul O

446,501

387,860

1.768,372

1.531,749

397,968

344,717

2.192,781

1.899,369

493,480

427,449

TOTAL

2.073,310

1.800,853

8.173,448

7.078,201

1.839,417

1.592,935

10.135,074

8.776,969

2.280,877

1.975,238

Pagina 1 din 1