Hotărârea nr. 123/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 123 / 2014 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea componenței nominale a Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulți

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de către Secretarul sectorului 1 al Municipiului București;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr.292/2011 privind asistența socială;

Având în vedere Hotărârea Guvernului României nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/ 2004 privind atribuțiile și Regulamentul cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Hotărârea Guvernului României nr. 967/2010 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.52/26.03.2014 privind aprobarea componenței nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu handicap Sector 1 și acordarea indemnizației de ședință;

Văzând avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice nr.13844/DPPD/17.07.2014;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.n), coroborat cu art.115, alin.(1), lit.(b) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă componența nominală a Comisiei de evaluare a persoanelor cu adulte cu handicap sector 1, după cum urmează:

Președinte:

Buiciuc Mirela- Mimi - medic generalist;

Membri:


Ulican Mihaela - medic primar;

Cojocaru Doina - psiholog;

Diana Amza - reprezentant ONG; Camelia Voicicovschi - asistent social;

Art.2. Începând cu data prezentei hotărâri, prevederile art.1 din Hotărârea Consiliului

Local al Sectorului 1 nr.106/26.03.2014 își încetează aplicabilitatea.

Art.3. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, Comisia de evaluare a personelor adulte cu handicap Sector 1 și Serviciul Secretariat General Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 29.07.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    123

Data: 29.07.2014