Hotărârea nr. 121/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 121 / 2014 privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 106/ 19.06.2014 prin care s-a aprobat încheierea contractului de închiriere a imobilului din str. Venezuela nr. 7-9, sector 1, București , în care își desfășoară activitatea Grădinița de copii nr. 252

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea

Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 106/ 19.06.2014 prin care s-a aprobat încheierea contractului de închiriere a imobilului din str. Venezuela nr. 7-9, sector 1, București , în care își desfășoară activitatea Grădinița de copii nr. 252

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar si Unităților

Sanitare Publice Sector 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiilor Legii Educatiei naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 16 din Legea 10/ 2001 (Republicată) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Hotărârii Guvernului României nr. 507/2014 pentru actualizarea cuantumului chiriilor aferente imobilelor retrocedate și afectate unor destinații de interes public, care modifică și completează dispozițiile Hotărârii Guvernului României nr. 1886/2006 pentru stabilirea cuantumului chiriilor aferente imobilelor care fac obiectul prevederilor art. 16 alin (2) din Legea nr. 10/ 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv în perioada 6 Martie 1945 - 22 Decembrie 1989, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Sentința Civilă nr. 944/29.06.2009 pronunțată de Tribunalul București - Secția a V-a Civilă, în dosarul nr. 29276/3/2006, definitivă cu recurs prin Decizia Civilă nr. 591 - A pronunțată de Curtea de Apel București - Secția a III-a Civilă și pentru Cauze cu Minori și de Familie, în dosarul nr. 29276/3/2006 (255/2010), irevocabilă prin Decizia nr. 7611/28.10.2011 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția I Civilă, în dosarul nr. 29276/3/2006, hotărâre care este susceptibilă de punere in executare;

În baza Dispoziției nr. 16908/04.03.2013 a Primarului General al Municipiului București, terenul situat în București, Sector 1, Str. Venezuela nr. 7 - 9 în suprafață totală de 1025,50 mp și terenul situat în București, Sector 1, Str. Venezuela nr. 11, în suprafață de 150, 69 mp și construcțiile edificate pe acesta, astfel cum au fost indivitualizate prin rapoartele de expertiză tehnică și suplimentele acestora de către experții Burciu Constantin și Mihalache Eduard, s-a restituit în natură domnilor Pandele Andrei, Pomponiu George-Tancred-Flor, Enica Ioan-Radu și Dobriceanu Ionel;

Luând în considerare Protocolul de predare-primire nr. 4858/30.08.2013 încheiat între Consiliul Local al Sectorului 1 - Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice și dl. Pandele Andrei, dl. Pomponiu George-Tancred-Flor dl. Enica Ioan-Radu și dl. Dobriceanu Ionel;

Văzând Încheierea nr. 33223 din dosarul nr. 33223/22.05.2014 dispusă de ANCPI-Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sector 1 pentru imobilul cu nr. Cadastral 263235

înscris în Cartea Funciară 263235, situat în București, Sector 1, Str. Venezuela nr. 7-9 și având

*    5    *    *    5

ca proprietari: Pomponiu George-Tancred-Flor, Pandele Andrei, EnicăIoan-Radu și Dobriceanu Ionel;

Luând în considerare Protocolul nr. 64/10.04.2002 încheiat între Consiliul Local al Sectorului 1 și Grădinița de copii nr. 252 cu sediul în str. Aleea Alexandru nr. 34, Sector 1, București;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 106/19.06.2014 privind aprobarea încheierii contractului de închiriere pentru imobilul din str. Venezuela nr. 7-9, sector 1, București, în care își desfpșoară activitatea Grădinița de copii nr. 252;

Conform proceselor-verbale încheiate în urma întâlnirilor din data de 09.04.2014 și nr. 11.06.2014 dintre membrii comisiei desemnate prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 149/30.09.2014 și proprietarii imobilului din str. Venezuela nr. 7-9, Sector 1, București, s-a stabilit cuantumul chiriei lunare, calculată conform Hotărârii Guvernului Romaniei nr. 1886/2006, modificată și completată de Hotărârea Guvernului României nr. 343/2007, precum și modul de plată a sumei de bani datorată de către grădiniță pe perioada cuprinsă între momentul emiterii Dispoziției nr. 16908/04.03.2013 a Primarului General al Municipiului București de restituire în natură, în proprietatea domnilor Pandele Andrei, Pomponiu George-

Tancred-Flor și a cesionarilor Enica Ioan-Radu și Dobriceanu Ionel, a terenului situat în

5    5    *

București, Sector 1, Str. Venezuela nr. 7-9 și a terenului situat în București, Sector 1, Str.

5    *    *    5    5    *    *

Venezuela nr. 11, precum și a construcțiilor edificate pe terenul restituit și până în momentul semnării prezentului contract;

În temeiul art. 45, alin.(3), art.80, art.81, alin.(1) și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea și completarea art.6 din Anexa nr.1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 106/19.06.2014 privind aprobarea încheierii contractului de închiriere pentru imobilul din str. Venezuela nr. 7-9, sector 1, București, în care își desfășoară activitatea Grădinița de copii nr. 252, “MODELUL CADRU al contractului de închiriere a imobilului meționat”, în ceea ce privește reglementarea obligațiilor de plată a chiriei către noii proprietari, precum și calcularea acesteia în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 507/2014 pentru actualizarea cunatumului chiriilor aferente imobilelor retrocedate și afectate unor destinații de interes public, după cum urmează:

Subpunctele 6.1 și 6.2. ale art.6 se modifică și vor avea următorul conținut:

„6.1. Chiria lunară datorată de Grădinița de copii nr. 252 proprietarilor este în cuantum de 12.655 lei/lună, fără T.V.A. și va fi achitată lunar în 4 conturi distincte în cuantum egal, deschise pe numele fiecăruia dintre proprietari, după cum urmează:

•    ENICĂIOAN RADU - RO76INGB 0000 9999 0042 6537 - deschis la INGB

•    DOBRICEANU IONEL - RO25 INGB 0000 9999 0003 8291 - deschis la INGB

•    POMPONIU GEORGE TANCRED FLOR - RO81BRDE300SV02963523000 -deschis la BRD GROUPE SOCIETE GENERALE - Agenția Bușteni

•    PANDELE ANDREI - RO88 FNNB 0016 0203 1487 RO03 - deschis la Banca

Credit Europe Bank/fost FinansBank - Sucursala Magheru

6.2. Suma datorată cu titlu de debit de către Gradinița de copii nr. 252 pe perio ada 04.03.2013 (data emiterii Dispoziției Primarului General al Municipiului București de restituire în natură, în proprietatea domnilor Pandele Andrei, Pomponiu George-Tancred-Flor și a cesionarilor Enica Ioan-Radu și Dobriceanu Ionel, a imobilului construcții și teren situat în București, Sector 1, Str. Venezuela nr. 7-9) și până la data semnării contractului, reprezintă lipsa de folosință a imobilului și va fi calculată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 507/2014 pentru actualizarea cuantumului chiriilor aferente imobilelor retrocedate și afectate unor destinații de interes public în funcție de indicele prețului de consum. Aceasta va fi achitată în tranșe egale, după cum urmează:

•    I tranșă în cuantum de 50% din totalul sumei datorate cu titlu de debit se va achita până la data de 31.08.2014.

•    a II -a tranșă în cuantum de 50% din totalul sumei datorate cu titlu de debit se

va achita până la data de 25.09.2014”.

Art.2. Celelalte prevederi ale Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 106/19.06.2014 privind aprobarea încheierii contractului de închiriere pentru imobilul din str. Venezuela nr. 7-9, sector 1, București, în care își desfășoară activitatea Grădinița de copii nr. 252, rămân neschimbate.

Art. 3. Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, Direcția Management Economic și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1

din data de 29.07.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    121

Data: 29.07.2014