Hotărârea nr. 116/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 116 / 2014 privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit

de Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate al Direcției Juridice și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare;

În baza dispozițiilor art.22, alin.(1), lit.b), coroborate cu prevederile art.107 și art.112 din Legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 39/2009 privind reorganizarea Direcției Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 în Direcția Generală Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 și aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 1, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 153/2010 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Sentința civilă nr.3481/13.05.2014, pronunțată de Tribunalul București - Secția a II-a Contencios Administrativ și Fiscal;

Văzând avizul favorabil acordat de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici sub nr. 31493/23.07.2014, aviz solicitat prin adresa nr. 243708/22.07.2014;

În temeiul art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.e) și art.115, alin.(1), lit. b) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Organigrama Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Statul de funcții al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, conform Anexelor nr. 2 și nr.3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Sectorului 1, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 , Direcția Juridică și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 și Serviciul Secretariat General Audiente vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 29.07.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    116

Data: 29.07.2014

Anexa nr. 2

la Hotărârea Consiliului Local a Sectorului 1

Nr............/...............2014

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

STAT DE FUNCȚII PUBLICE

pentru Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1

FUNCȚIA

CLASA

GRAD

PROFESIONAL

GRADAȚIA

NUMĂR

FUNCȚII

PUBLICE

DE CONDUCERE

DE EXECUȚIE

1

2

3

4

5

6

DIRECTOR

GENERAL

-

I

II

-

1

DIRECTOR

GENERAL

ADJUNCT

-

I

II

-

3

ȘEF SERVICIU

-

I

II

-

15

ȘEF BIROU

-

I

II

-

1

CONSILIER JURIDIC

I

SUPERIOR

de la 1 la 5

3

CONSILIER JURIDIC

I

ASISTENT

de la 1 la 5

3

CONSILIER

I

SUPERIOR

de la 1 la 5

19

CONSILIER

I

PRINCIPAL

de la 1 la 5

2

INSPECTOR

I

SUPERIOR

de la 1 la 5

6

INSPECTOR

I

PRINCIPAL

de la 1 la 5

35

INSPECTOR

I

ASISTENT

de la 1 la 5

43

REFERENT

III

SUPERIOR

de la 1 la 5

11

REFERENT

III

PRINCIPAL

de la 1 la 5

9

REFERENT

III

ASISTENT

de la 1 la 5

13

TOTAL FUNCȚII

164

DIRECTOR GENERAL,

Dorina Vasile

Anexa nr. 3

la Hotărârea Consiliului Local a Sectorului 1

Nr......../..........2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

STAT DE FUNCȚII CONTRACTUALE

pentru Direcția Generala de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1

FUNCȚIA

Gradul sau treapta profesională

Nivel studii

Număr

posturi

De execuție

De conducere

0

1

2

3

4

INSPECTOR DE SPECIALITATE

-

IA

S

1

REFERENT

-

IA

M

1

REFERENT

-

I

M

2

MAGAZINER

-

-

M

1

ȘOFER

-

I

M

2

MUNCITOR CALIFICAT

-

I

M; G

1

TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE

8

TOTAL FUNCȚII în DIRECȚIA GENERALĂ DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE A SECTORULUI 1 - 172

DIRECTOR GENERAL,

Dorina Vasile

Șef Serviciu,

Cristina Ispas