Hotărârea nr. 110/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 110 / 2014 pentru completarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 196/28.11.2013 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2014-2015

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

pentru completarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1

nr. 196/28.11.2013 pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 al municipiului București pentru anul 2014-2015

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București, precum și Raportul de specialitate întocmit de către Direcția Juridică și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 3642/19.06.2014 privind acordarea autorizării de funcționare provizorie a Asociției „Educaționale Newton București” pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița „Newton's Academy” din municipiul București;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 196/28.11.2013 pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 al municipiului București pentru anul 201 4-2015;

Având în vedere adresa Asociației Educaționale Newton București - Grădinița Newton's Academy nr. 54/02.07.2014 înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 17339/02.07.2014 prin care se solicită introducerea Grădiniței Newton's Academy în rețeaua unităților de învățământ din sectorul 1, începând cu anul școlar 2014-2015;

În temeiul art. 45 alin.(1), art. 80, art. 81, alin.(1) și art.115 alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se completează Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 196/28.11.2013, în sensul că după pct. 50 se introduce pct. 51, cu următorul conținut:

Nr. crt.

Denumirea unității de învățământ

Sector

Nivelul

școlarizat

Adresa

51.

Grădinița Newton' s Academy

1

PRE

Str. Dornei nr. 79-81

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 196/28.11.2013 rămân nemodificate.

Art.3. Prevederile prezentei hotărâri își vor produce efectele juridice după obținerea „avizului conform” din partea Inspectoratului Școlar al Municipiului București.

Art.4. Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, Direcția Juridică și Resurse Umane și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința de îndată a Consiliului Local al Sectorului 1

din data de 23.07.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    110

Data: 23.07.2014