Hotărârea nr. 11/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 11 / 2014 privind aprobarea activităților curente ale ”Agenției pentru Eficiență Energetică și Protecția Mediului Sector 1 București”, în vederea îndeplinirii atribuțiilor delegate de către Consiliul Local al Sectorului 1 prin Hotărârea nr. 416/13.12.2007

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea finanțării activităților curente ale „Agenției pentru Eficiență Energetică și Protecția Mediului Sector 1 București”, în vederea îndeplinirii atribuțiilor delegate de către Consiliul Local al Sectorului 1 prin Hotărârea nr. 416/13.12.2007

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, respectiv Raportul de

specialitate al Directorului Direcției Utilități Publice;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului României nr. 22/2008 privind eficiența energetică și promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie, rectificată;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 119/14.06.2007 privind împuternicirea Consiliului Local Sector 1 de a hotărî cu privire la înființarea „Agenției pentru Eficiență Energetică și Protecția Mediului”;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 402/30.11.2006 privind aprobarea derulării proiectului „Agenția pentru Managementul Energiei Sector 1 București”;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 415/13.12.2007 privind aducerea la cunoștința Consiliului Local al Sectorului 1 a îndeplinirii mandatului Primarului Sectorului 1 dat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 402/30.11.2006 privind aprobarea derulării proiectului „Agenția pentru Managementul Energiei Sector 1 București” și aprobarea deblocării cofinanțării acesteia;

Conform Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 416/13.12.2007 privind aprobarea participării Sectorului 1 al Municipiului București în calitate de „Oraș Pilot” la Proiectul European MODEL „Managementul domeniului energetic la nivel local” și cofinanțarea proiectului de la bugetul local;

Văzând adresa Agenției pentru Eficiență Energetică și Protecția Mediului nr. 65/23.01.2014 înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 1949/2014 prin care solicită alocarea finanțării pentru anul 2014;

În temeiul art.45, alin.(2), art.80, art.81, alin.(1) și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. În vederea îndeplinirii atribuțiilor ce revin „Agenției pentru Eficiență Energetică și Protecția Mediului Sector 1 București” în exercitarea funcției de manager energetic pentru Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București, se aprobă finanțarea activităților acesteia pentru anul 2014 cu contravaloarea în lei a sumei de 90.000 euro.

Art.2. Agenția pentru Eficiență Energetică și Protecția Mediului Sector 1 București va prezenta documente justificative din care să rezulte modul de utilizare a resurselor financiare menționate la art. 1.

Art.3. Primarul sectorului 1, Agenția pentru Eficiență Energetică și Protecția Mediului Sector 1 București, Direcția Management Economic, Direcția Utilități Publice și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată înședința de îndată a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 03.02.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    11

Data: 03.02.2014