Hotărârea nr. 109/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 109 / 2014 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 100/2014 privind acordarea de ajutoare financiare sub forma plăţii contravalorii chiriei pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie a copilului şi sunt proveniţi din centrele de plasament/apartamentele social-formative sau sistemul de asistenţă maternală din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi cărora le-a fost încetată măsura de protecţie specială, ca măsură de suport pentru prevenirea marginalizării sociale

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 100/2014 privind acordarea de

ajutoare financiare sub forma plății contravalorii chiriei pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului și sunt proveniți din centrele de plasament/apartamentele social-formative sau sistemul de asistență maternală din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și cărora le-a fost încetată măsura de protecție specială, ca măsură de suport pentru prevenirea marginalizării sociale

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 1 16/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 292/201 1 a asistenței sociale;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând și Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 86/29.05.2014 privind aprobarea Strategiei structurilor integrate de asistență socială și asistență medicală comunitară, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Complexul Multifuncțional Caraiman, subordonate Consiliului Local Sector 1 2014-2020;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 100/19.06.2014 privind acordarea de ajutoare financiare sub forma plății contravalorii chiriei pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului și sunt proveniți din centrele de plasament/apartamentele social-formative sau sistemul de asistență maternală din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și cărora le-a fost încetată măsura de protecție specială, ca măsură de suport pentru prevenirea marginalizării sociale;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(2), art.81, alin.(2), lit.n) și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 100/19.06.2014 privind acordarea de ajutoare financiare sub forma plății contravalorii chiriei pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului și sunt proveniți din centrele de plasament/apartamentele social-formative sau sistemul de asistență maternală din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și cărora le-a fost încetată măsura de protecție specială, ca măsură de suport pentru prevenirea marginalizării sociale, după cum urmează:

Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.100/2014 se modifică și va avea următorul cuprins:

« Se aprobă acordarea de ajutoare financiare sub forma plății contravalorii chiriei, în cuantum de 800 lei/lunar/tânăr pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție și provin din centrele de plasament, apartamentele social-formative sau asistență maternală din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 în vederea facilitării accesului la o locuință pe o perioadă de maximum 12 luni de la data încheierii contractului de închiriere, cu posibilitatea prelungirii pe o perioadă de maximum 12 luni ».

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 120/19.06.2014 rămân neschimbate și se aplică întocmai.

Art.3. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe și vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința de îndată a Consiliului Local al Sectorului 1 din

data de 23.07.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    109

Data: 23.07.2014