Hotărârea nr. 106/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 106 / 2014 privind aprobarea încheierii contractului de închiriere pentru imobilul din Str. Venezuela nr. 7-9, Sector 1, București, în care își desfășoară activitatea Grădinița de copii nr. 252

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii contractului de închiriere pentru imobilul din Str. Venezuela nr. 7-9, Sector 1, București, în care își desfășoară activitatea Grădinița de copii nr. 252

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar si Unităților Sanitare Publice Sector 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiilor Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art.16 din Legea 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Hotărârii Guvernului României nr. 343/2007 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1886/2006 pentru stabilirea cuantumului chiriilor aferente imobilelor care fac obiectul prevederilor art.16, alin (2) din Legea nr. 10/ 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv în perioada 6 Martie 1945 - 22 Decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Sentința Civilă nr. 944/29.06.2009 pronunțată de Tribunalul București -Secția a V-a Civilă, în dosarul nr. 29276/3/2006, definitivă, cu recurs prin Decizia Civilă nr. 591 - A pronunțată de Curtea de Apel București - Secția a III-a Civilă și pentru Cauze cu Minori și de Familie, în dosarul nr. 29276/3/2006 (255/2010), irevocabilă prin Decizia nr. 7611/28.10.2011 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția I Civilă, în dosarul nr. 29276/3/2006, hotărâre care este susceptibilă de punere în executare;

În baza Dispoziției Primarului General al Municipiului București nr. 16908/04.03.2013 terenul situat în București, Sector 1, Str. Venezuela nr. 7 - 9 în suprafață totală de 1025,50 mp și terenul situat în București, Sector 1, Str. Venezuela nr. 11, în suprafață de 150, 69 mp și construcțiile edificate pe acesta, astfel cum au fost indivitualizate prin rapoartele de expertiză tehnică și suplimentele acestora de către experții Burciu Constantin și Mihalache Eduard, s-au restituit în natură domnilor Pandele Andrei, Pomponiu George-Tancred-Flor, Enica Ioan-Radu și Dobriceanu Ionel;

Luând în considerare Protocolul de predare-primire nr. 4858/30.08.2013 încheiat

între Consiliul Local al Sectorului 1 - Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice și dl. Pandele Andrei, dl. Pomponiu George-Tancred-Flor dl. Enica Ioan-Radu și dl. Dobriceanu Ionel;

Văzând Încheierea nr. 33223 din dosarul nr. 33223/22.05.2014, dispusă de ANCPI-Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sector 1 pentru imobilul cu nr. Cadastral 263235, înscris în Cartea Funciară 263235, situat în București, Sector 1, Str. Venezuela nr. 7-9 și având ca proprietari pe domnii Pomponiu George-Tancred-Flor, Pandele Andrei, Enică Ioan-Radu și Dobriceanu Ionel;

Luând în considerare Protocolul nr. 64/10.04.2002 încheiat între Consiliul Local al Sectorului 1 și Grădinița de copii nr. 252, cu sediul în str. Aleea Alexandru nr. 34, Sector 1, București;

Conform proceselor-verbale încheiate în urma întâlnirilor din data de 09.04.2014 și 11.06.2014 dintre membrii comisiei desemnate prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.149/30.09.2013 și proprietarii imobilului din str. Venezuela nr. 7-9, Sector 1 București, s-a stabilit cuantumul chiriei lunare în sumă de 8.930 lei, calculată conform Hotărârii Guvernului României nr. 1886/2006, modificată și completată de Hotărârea Guvernului României nr. 343/2007, precum și modul de plată a sumei de bani datorată de către grădiniță pe perioada cuprinsă între momentul emiterii Protocolului de predare-primire între Municipiul București - Consiliul Local al Sectorului 1 -Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, în calitate de predător, și domnii Pandele Andrei, Pomponiu George Tancred Flor, Enică Ioan Radu, Dobriceanu Ionel, în calitate de primitor și până în momentul semnării prezentului contract;

În temeiul art.45, alin.(3), art.80, art.81 și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă încheierea contractului de închiriere a imobilului (construcții și teren) compus din teren în suprafață totală măsurată de 1.176 mp și construcții edificate pe acesta, în suprafață totală de 691,55 mp, compus din: Corp C1 = S+P+E+M (suprafață desfășurată - 469,55 mp și 222 mp - amprenta la sol a clădirii), situat în București, Sector 1, Str. Venezuela nr. 7 - 9, între Grădinița de copii nr. 252 și domnii Pomponiu George-Tancred-Flor, Pandele Andrei, Enică Ioan-Radu și Dobriceanu Ionel, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Spațiul închiriat va fi folosit de chiriaș pentru desfășurarea activității Grădiniței de copii nr. 252.

Art.2. Se împuternicește doamna Andrei Rodica - director al Grădiniței de copii nr. 252, să semneze, în numele și pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, contractul de închiriere menționat la art. 1.

Art.3. Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, directorul Grădiniței de copii nr.252 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 19.06.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

Ion Brad

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu

Nr.:    106

Data: 19.06.2014