Hotărârea nr. 105/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 105 / 2014 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 69/16.04.2014 pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 196/28.11.2013 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2014-2015

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 69/16.04.2014 pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1

nr. 196/28.11.2013 pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 al municipiului București pentru anul 2014-2015

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Juridice și Resurse Umane și

expunerea de motive a Primarului Sectorului 1;

Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de cultură, învățământ, sport, mass-media și culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările

ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 61, alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 69/16.04.2014 pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 196/28.11.2013 pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 al municipiului București pentru anul 2014-2015;

Luând act de adresa Inspectoratului Școlar al Municipiului București nr. 5331,6971/05.05.2014 înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 în data de

12.05.2014;

În temeiul art. 45 alin.(1), art.80, art.81, alin.(1) și art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Începând cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 69/16.04.2014 pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 196/28.11.2013 pentru aprobarea rețelei școlare de stat și particulare pe raza sectorului 1 al municipiului București pentru anul 2014-2015 se revocă.

Art.2. Primarul Sectorului 1, Direcția Juridică și Resurse Umane, Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice Sector 1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al

Sectorului 1 din data de 19.06.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

Ion Brad

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu

Nr.:    105

Data: 19.06.2014