Hotărârea nr. 104/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 104 / 2014 privind aprobarea modificării și completării în primul semestru al anului 2014 a Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2014 la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 (Anexa nr.2 ), aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 146/30.09.2013

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării și completării în primul semestru al anului 2014 a Planului de

ocupare a funcțiilor publice pe anul 2014 la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 (Anexa nr.2 ), aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 146/30.09.2013

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de către Direcția Juridică și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor normative, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit Hotărârii Guvernului României nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.6, alin.(2), art.11, alin.(2) din Ordinul nr. 7660/2006 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice;

În concordanță cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 146/30.09.2013 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2014 la nivelul aparatului de specialitate și la nivelul instituțiilor publice subordonate Consiliului Local al sectorului 1 “Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1, Poliția Locală Sector 1, Complexul Multifuncțional Caraiman”

Având în vedere adresa înregistrată sub nr. 12625/20.05.2014 privind propunerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 de modificare a Planului de ocupare a funcțiilor publice în cursul primului semestrului al anului 2014;

Luând în considerare propunerea privind modificarea în primul semestru al anului 2014 a planului de ocupare a funcțiilor publice, înaintată Agenției Naționale a Funcționarilor Publici prin adresa înregistrată sub nr. 25293/16.06.2014;

În temeiul prevederilor art.45, alin (1), art. 81 alin.(2), lit.e) și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifică și se completează art. 2 și anexa nr. 2 din Hotărârea Consiliului Local

al Sectorului 1 nr. 146/30.09.2013 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2014 la nivelul aparatului de specialitate și la nivelul instituțiilor publice subordonate Consiliului Local al sectorului 1 “Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1, Poliția Locală Sector 1, Complexul Multifuncțional Caraiman”, astfel:

“Se aprobă modificarea și completarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Planul de ocupare a funcțiilor publice de la nivelul aparatului de specialitate precum și de la nivelul instituțiilor publice subordonate poate fi modificat semestrial, cu înștiințarea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

(2) Sectorul 1 al Municipiului București va înștiința Agenția Națională a Funcționarilor Publici în ceea ce privește modificarea și completarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, pe anul 2014, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 146/30.09.2013 rămân nemodificate.

Art.4. Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare de la data comunicării.

Art.5. Primarul sectorului 1, Viceprimarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcția

Juridică și Resurse Umane, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 19.06.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.: 104

Data: 19.06.2014

Anexa nr. 1

la Hoărârea Consiliului Local nr. 104 / 19.06.2014

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Ion Brad

PLAN DE OCUPARE FUNCȚII PUBLICE 2014

revizuit semestrul I 2014

Anexa nr. 2b) - DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 1

Functia publica

Nr. maxim de functii publice

Nr. de functii publice ocupate

Nr. de functii publice vacante

Nr.maxim de functii publice care vor fi

înființate, inclusiv cele care provin din

promovarea in grad

Nr. maxim de functii publice supuse

reorganizării, inclusiv cele care se desființează

prin transformare la promovarea în grad

Nr. maxim de functii publice rezervate

promovării

Nr. maxim de functii publice rezervate

promovării rapide

Nr.maxim de functii publice care vor fi ocupate

prin recrutare/transfer

director general

1

1

0

0

0

0

0

0

director general adjunct

2

2

0

0

0

0

0

0

director executiv

1

1

0

0

0

0

0

0

șef serviciu

18

18

0

0

0

0

0

0

șef birou

8

8

0

0

0

0

0

0

Total categoria funcționari publici de conducere

30

30

0

0

0

0

0

0

consilier juridic clasa I grad profesional debutant

0

0

0

1

0

0

0

1

consilier juridic clasa I grad profesional asistent

1

0

1

1

0

0

0

2

consilier juridic clasa I grad profesional principal

3

0

3

0

2

0

0

2

consilier juridic clasa I grad profesional superior

1

1

0

0

0

0

0

1

auditor clasa I grad profesional debutant

0

0

0

0

0

0

0

0

auditor clasa I grad profesional asistent

0

0

0

1

0

0

0

1

auditor clasa I grad profesional principal

0

0

0

1

0

0

0

1

auditor clasa I grad profesional superior

0

0

0

1

0

0

0

1

consilier clasa I grad profesional debutant

1

0

1

0

0

0

0

1

consilier clasa I grad profesional asistent

71

33

38

0

19

0

0

37

consilier clasa I grad profesional principal

83

57

26

18

24

17

0

25

consilier clasa I grad profesional superior

63

50

13

22

0

22

0

13

Total funcții publice clasa I

223

141

82

45

45

39

0

85

referent clasa II grad profesional debutant

0

0

0

0

0

0

0

0

referent clasa II grad profesional asistent

0

0

0

0

0

0

0

0

referent clasa II grad profesional principal

0

0

0

0

0

0

0

0

referent clasa II grad profesional superior

1

1

0

0

0

0

0

0

Total functii publice clasa II

1

1

0

0

0

0

0

0

referent clasa III grad profesional debutant

0

0

0

0

0

0

0

0

referent clasa III grad profesional asistent

1

1

0

0

1

0

0

0

referent clasa III grad profesional principal

5

3

2

1

1

1

0

1

referent clasa III grad profesional superior

21

17

4

2

0

2

0

4

Total funcții publice clasa III

27

21

6

3

2

3

0

5

Total funcții publice execuție

251

163

88

48

47

42

0

90

Total funcții publice

281

192

88

48

47

42

0

90