Hotărârea nr. 102/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 102 / 2014 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii, precum și aprobarea modificării și completării Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al primarului sectorului 1 al municipului București, precum și ale instituțiilor subordonate Consiliului Local Sector 1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții, precum și aprobarea modificării și completării Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al primarului sectorului 1 al municipului București, precum și ale instituțiilor subordonate

Consiliului Local Sector 1

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum    și Raportul de

specialitate întocmit de către Direcția Juridică și Resurse Umane;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale și al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de dispozițiile Legii nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr.571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii;

În concordanță cu prevederile Legii nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor din Legea 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare;

În concordanță cu prevederile Legii nr. 62/2011, a dialogului social, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 284/2010 - LEGE CADRU privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilității fiscal - bugetare, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 275/2010 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor art. I, pct. 14, litera b), din Legea nr. 13/2011 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 871/2013 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

Cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului României nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.

63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.13/2011, cu modificările și completările ulterioare;

În virtutea obligației Sectorului 1 al Municipiului București de a respecta numărul maxim de posturi de 930 stabilit în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guverului nr. 63/2010, cu modificările și completările ulterioare și, raportat la obiectul de activitate al aparatului de specialitate și atribuțiile exercitate prin instituțiile subordonate, precum și diversitatea categoriilor de beneficiari cărora se adresează acestea prin acțiunile lor, se impune cu necesitate ca măsurile de reorganizare instituțională propuse să fie realizate în regim de urgență;

Văzând Ordinul comun nr. 64/39/2014 al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Ministerului Finanțelor Publice, nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general al unităților administrativ - teritoriale din municipiul București pe anul 2014;

Având în vedere prevederile ordinului comun al viceprim - ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice și viceprim - ministrului, ministrul finanțelor publice nr. 63/206/17.01.2014 privind revizuirea mediei numărului de locuitori prevăzute în tabelul 2 din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare;

În concordanță cu prevederile Ordinului nr. 96/05.03.2014 emis de către Instituția Prefectului Municipiului București privind stabilirea numărului maxim de posturi, pe anul 2014, pentru subdiviziunea administrativ - teritorială sectorul 1 al municipiului București;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 174/14.11.2013 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate precum și ale instituțiilor subordonate Consiliului Local, cu modificările și completările ulterioare;

În concordanță cu prevederile Dispoziției Primarului Sectorului 1 nr. 2804 din 27.05.2014 prin care se stabilește numărul maxim de posturi de la nivelul aparatului de specialitate de 322, inclusiv funcțiile de primar și viceprimar, secretar al Sectorului 1 al Municipiului București precum și numărul de posturi prevăzut pentru Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă sector 1 de 93 de posturi;

Ținând cont de adresa Direcției Regionale de Statistică a Municipiului București nr. 327/27.02.2014, înregistrată în cadrul Instituției Prefectului Municipiului București cu nr. 3666/28.02.2014, prin care se comunică populația stabilă în municipiul București și sectorul 1 al acestuia, la 01 ianuarie 2013, precum și adresa Ministerului Afacerilor Interne nr. 1793438/DGICIP/18.02.2014, înregistrată sub nr. 2823/18.02.2014, cu privire la stabilirea și comunicarea numărului maxim de posturi, de către prefect, pe subunitatea administrativ teritorială sector 1, pentru anul 2014;

Având în vedere adresa Instituției Prefectului Municipiului București cu numărul de înregistrare 262 din 11 martie 2014 prin care se stabilește numărul maxim de posturi de 930, începând cu data de 01.01.2014, pe subunitatea administrativ teritorială sector 1 a Municipiului București, cu excepția celor din cadrul capitolelor bugetare „Învățământ”, finanțat din bugetele locale, „Sănătate” și „Asigurări și asistență socială” indiferent de sursa de finanțare, pentru care au fost stabilite standarde prin alte acte normative ce cuprind inclusiv normativul de personal;

Ținând seama de adresa nr. 3110/SICPI/324/2014, înregistrată în cadrul Instituției Prefectului Municipiului București sub nr. 3588/27.02.2014 prin care Primăria Sectorului 1 a comunicat valoarea proiectelor contractate și aflate în implementare din fonduri externe nerambursabile, precum și perioadele de implementare;

Văzând avizul favorabil nr. 25260/2014 emis de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici;

Văzând avizul consultativ emis de către Direcția pentru Evidența Persoanelor și

Administrarea Bazelor de Date;

Luând în considerare necesitatea eficientizării activităților instituțiilor publice locale de la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București și a îmbunătățirii actului managerial în condițiile restabilirii numărului maxim de posturi pe anul 2014.

Pentru a asigura flexibilitate și reacție rapidă la normativul de posturi restabilit pentru anul 2014 ca urmare restabilirii numărului maxim de posturi, în funcție de realitatea concretă în cadrul subunității administrativ teritorială Sector 1 al municipiului București;

Având în vedere politicile promovate până în prezent în domeniile proprii de competență vizând administrația publică locală, Sectorul 1 al Muncipiului București trebuie să răspundă unor noi cerințe ridicate de necesitatea îndeplinirii în continuare, la un alt nivel calitativ, a unor atribuții sau îndeplinirii unor noi atribuții, de natură a asigura un serviciu public calitativ și competent orientat către cetățean și nevoile acestuia;

De asemenea, urgența promovării acestui act este justificată și de faptul că Sectorul 1 al Municipiului București trebuie să aibă capacitatea administrativă care să asigure, la timp și fără întârzieri, plata întregii game de prestații gestionate de aparatul de specialitate, de continuitate a activității instituțiilor publice de interes local etc.;

Întrucât aceste împrejurări vizează interesul public și constituie elementele unei situații extraordinare, ce nu suferă amânare, se impune adoptarea de măsuri imediate pentru reglementarea cadrului structurilor organizatorice;

În temeiul art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit. e), și art.115, alin.(1), lit.b), din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Organigrama aparatului de specialitate de la nivelul Sectorului 1 al municipiului București, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Statul de funcții al aparatului de specialitate de la nivelul Sectorului 1 al municipiului București, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. (1) Numărul maxim de posturi din aparatul de specialitate este de 322, din care numărul maxim de posturi prevăzut pentru serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor este de 93.

(2)    Numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul de specialitate include și funcțiile de primar, viceprimar, secretar al sectorului 1 și administratorul public.

(3)    Personalul aparatului de specialitate este format din funcționari publici cu funcții publice generale sau specifice și din personal contractual.

(4)    Încadrarea și salarizarea personalului de la nivelul aparatului de specialitate se fac potrivit prevederilor legale.

(5)    Atribuțiile, sarcinile și răspunderile personalului se stabilesc prin fișa postului, potrivit

legii.

Art.4. Se abrogă prevederile punctelor 23 și 26 ale art. 38 “atribuțiile Biroului Autoritate Tutelară”, din Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate de la nivelul Sectorului 1 al municipiului București, aprobat prin anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 17 din 27.02.2014, conform Anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 17 din 27.02.2014, rămân nemodificate, iar prevederile art. 38 se renumerotează în mod corespunzător, conform Anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate de la nivelul Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, conform Anexei nr.4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Aplicarea procedurilor legale privind modificările stabilite în noua structură organizatorică se realizează de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în termenele reglementate de legislația în vigoare.

Art.7. Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare de la data comunicării. Celelalte prevederi ale hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 privind aprobarea, Organigrama, Statul de funcții al aparatului de specialitate își încetează valabilitatea sau privind completarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate, după caz, se completează în mod corespunzător de la data intrării în vigoare a acestei hotărâri.

Art.8. Primarul sectorului 1, Viceprimarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcția Juridică și Resurse Umane, întregul aparat de specialitate al Primarului Sectorului 1, Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 19.06.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.: 102

Data: 19.06.2014

TOTAL POSTURI : 322
Funcții alese :2 Funcții publice : 290

- Secretar :1 - de conducere :37

- de executie : 252 personal contractual : 30

- administrator public : 1 - de conducere : 2

- de executie : 27


ORGANIGRAMA SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

APARATUL DE SPECIALITATE ȘI INSTITUȚII SUBORDONATE CONSILIULUI LOCAL-


PRIMAR

1Anexa nr.1

la Hotărârea Consiliului Local

nr. 102 / 19.06.2014

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Ion Brad

COMPARTIMENT CORP CONTROL

3


ADMINISTRATOR

PUBLIC

1


SECRETAR

1SERVICIUL SECRETARIAT

GENERAL, AUDIENȚE

1+7


BIROUL AUTORITATE TUTELARĂ 1+5


DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI

RESURSE UMANE

1


POLIȚIA LOCALĂ 259


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

1


BIROUL RESURSE UMANE 1+5


BIROUL DEZVOLTARE INSTITUȚIONALA 1+5    ’


DIRECȚIA CADASTRU, FOND funcIar, patrimoniu și EVIDENȚĂ ELECTORALĂ

1


ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR SECTOR 1

F

38


* COMPLEXUL MULTIFUNCȚIONAL CARAIMAN


*Instituții publice exceptate potrivit O.U.G nr. 63/2010 cu modificările și completările ulterioare.


Instituții publice/Direcții publice

exceptate potrivit O.U.G nr. 77/2013


COMPARTIMENT PREVENIRE

ȘI PROTECȚIE

1


SERVICIUL IMAGINE CULTURA PRESA ȘI INFORMATICA 1+12


BIROUL REGISTRATURA,RELAȚII CU PUBLICUL 1+6


COMPARTIMENT RELATII INTERNATIONALE DERULARE PROGRAME EUROPENE 5

COMPARTIMENT FOND FUNCIAR, REGISTRU AGRICOL

7
Anexa nr. 2

la Hotărârea Consiliului Local

nr. 102 / 19.06.2014

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ion Brad

STAT DE FUNCȚII

5

pentru aparatul de specialitate al Primarului sectorului 1

FUNCȚIA

DE EXECUȚIE

FUNCȚIA DE

CONDUCERE

CLASA

NIVEL

SALARIZARE

GRADUL DE SALARIZARE

NR TOTAL FUNCȚII

1

2

3

4

5

6

PRIMAR

1

VICEPRIMAR

1

TOTAL

2

SECRETAR

I

CONSILIER SUPERIOR 1

II

1

DIRECTOR

EXECUTIV

I

CONSILIER SUPERIOR 1

II

6

DIRECTOR

EXECUTIV

ADJUNCT

I

CONSILIER SUPERIOR 1

II

3

ARHITECT ȘEF

I

CONSILIER SUPERIOR 1

II

1

ȘEF SERVICIU

I

CONSILIER SUPERIOR 1

II

12

ȘEF BIROU

I

CONSILIER SUPERIOR 1

II

15

TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

38

CONSILIER

I

SUPERIOR

63

CONSILIER

I

PRINCIPAL

58

CONSILIER

I

ASISTENT

47

CONSILIER

I

DEBUTANT

8

CONSILIER JURIDIC

I

SUPERIOR

3

CONSILIER JURIDIC

I

PRINCIPAL

3

CONSILIER JURIDIC

I

ASISTENT

4

CONSILIER JURIDIC

I

DEBUTANT

3

INSPECTOR

I

SUPERIOR

1

INSPECTOR

I

PRINCIPAL

1

AUDITOR

I

SUPERIOR

4

AUDITOR

I

ASISTENT

1

REFERENT SPECIALITATE

II

SUPERIOR

7

REFERENT SPECIALITATE

II

ASISTENT

1

REFERENT

III

SUPERIOR

27

REFERENT

III

PRINCIPAL

10

REFERENT

III

ASISTENT

7

REFERENT

III

DEBUTANT

4

TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE exeCuție

252

Legea 284/2010-LEGE CADRU privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, Capitolul I, Capitolul II, Capitolul III, Secțiunea 1, Secțiunea a-2-a, Secțiunea a-3-a, Secțiunea a-5-a, Capitolul IV, coroborate cu Anexa Nr. I, FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE "ADMINISTRAȚIE", Capitolul I, A.

FUNCȚII ÎN REGIM CONTRACTUAL

FUNCȚIA DE EXECUȚIE

FUNCȚIA DE CONDUCERE

NIVEL

SALARIZARE

NIVEL

STUDII

GRADUL DE SALARIZARE

NR.TOTAL

POSTURI

ADMINISTRATOR

PUBLIC

1

ȘEF SERVICIU

Inspector

Specialitate

IA

S

II

2

CONSILIER

IA

S

1

INSPECTOR

SPECIALITATE

IA

S

5

INSPECTOR

SPECIALITATE

I

S

2

INSPECTOR

SPECIALITATE

II

S

7

INSPECTOR

SPECIALITATE

debutant

S

5

REFERENT

IA

M

1

SECRETAR-

DACTILOGRAFĂ

I

M;G

1

SOFER

I

M;G

4

MUNCITOR

CALIFICAT

I

M;G

1

TOTAL

30

TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE = 3 TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE = 27

Legea 284/2010 - LEGE CADRU privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, Capitolul I, Capitolul II, Capitolul III, Capitolul IV, și Anexa Nr. I Capitolul II, A. Salarizarea personalului contractual din administrația publică centrală de specialitate, servicii deconcentrate ale ministerelor și ale altor organe centrale de specialitate, prefecturi, consilii județene, municipii, administrația publică locală -consilii, primării și servicii publice din subordinea acestora;

_TOTAL POSTURI ÎN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 1    320_

TOTAL POSTURI FINANȚATE potrivit Legii nr. 13/2011 privind aprobarea ORDONANȚEI de urgență a

GUVERNULUI ROMÂNIEI nr. 63/2010 INCLUSIV FUNCȚIILE DE DEMNITATE PUBLICĂ ALEASĂ (1+1): 322

Anexa nr.3

la Hotărârea Consiliului Local

nr. 102 / 19.06.2014

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1

Art. 38. Atribuțiile Biroul Autoritate Tutelară sunt următoarele:

1.    verifică în teritoriu și întocmește rapoarte de anchetă psihosocială, la solicitarea instanțelor judecătorești, în cauze cu minori: de divort, exercitare autoritate parintească, program de vizitare, stabilire domiciliu, stabilire contribuție la întreținerea minorului, precum și în alte cauze pentru care legea prevede ascultarea Autorității Tutelare;

2.    verifică în teritoriu și întocmește rapoarte de anchetă socială, la solicitarea birourilor notariale, în cauze de divorț cu minor, cu exercitarea în comun a autoritații părintești;

3.    verifică în teritoriu și întocmește rapoarte de anchetă socială, la solicitarea instanțelor judecătorești, în cauze de amânare sau întrerupere a executării

pedepsei pentru persoanele majore;

4.    verifică în teritoriu și întocmește rapoarte de anchetă socială, la cererea Institutului Național de Medicină Legală, necesare expertizei medico-legale efectuate în procedura punerii sub interdicție, precum și pentru minori;

5.    întocmește proiecte de dispoziții ale Primarului prin care se autorizează actele de dispoziție privind bunurile minorului/interzisului ce vor fi încheiate de părinte/tutore, precum și actele de administrare a bunurilor minorului/interzisului;

6.    numește, la solicitarea notarului public, curatorul special care să reprezinte/asiste minorul/interzisul la încheirea actelor de dispoziție sau la dezbaterea succesorală;

7.    formulează puncte de vedere și efectuează anchete sociale, la solicitarea instantelor judecatorești, în cauze de numire tutore/curator, instituire tutela/curatela, punere sub interdicție, înlocuire tutore/curator, încetare

tutela/curatela, numire/înlocuire membrii ai consiliului de familie;

8.    identifică persoane propozabile pentru numire de către instanța în calitate de

tutore/curator/membru al consiliului de familie;

9.    solicită tutorelui anual sau ori de cate ori este nevoie dare de seama privind

modul in care s-a ingrijit de minor/interzis si i-a administrat bunurile si intocmeste proiecte de dispozitii de descarcare de gestiune a tutorilor;

10.    întocmește inventarul privind bunurile minorului/interzisului la instituirea tutelei ; preda inventarul noului tutore la inlocuirea sa;

11. efectueaza verificari in teren pentru realizarea controlului efectiv si continuu asupra modului in care tutorele si consiliul de familie isi indeplinesc atributiile cu privire la minor/interzis si bunurile acestuia;

12. sesizeaza instanta judecatoreasca atunci cand tutorele refuza sa continue sarcina tutelei sau cand indeplineste defectuos aceasta sarcina;

13. sesizeaza DGASPC Sector 1 atunci cand constata ca un copil este in dificultate;

14. ofera, la solicitarea medicului psihiatru, informatii referitoare la existenta sau la adresa unui reprezentant conventional sau legal al unui pacient al acestuia;

15. acorda, la solicitarea persoanei varstnice, consiliere gratuita in vederea incheierii actelor juridice de vanzare-cumparare, donatie, sau imprumuturi cu garantii imobiliare care au drept obiect bunurile mobile sau immobile ale persoanei varstnice respective;

16. asistă persoanele vârstnice domiciliate în sectorul 1, la încheierea actelor juridice de înstrăinare, cu titlu oneros sau gratuit, a bunurilor ce-i apartin în scopul îngrijirii sau intretinerii lor ;

17. transmite sesizarea adresata de orice persoana privind neexecutarea obligatiei de intretinere si ingrijire de catre debitorul acestei obligatii fata de persoana varstnica ca urmare a contractului de instrainare, in termen de 24 de ore de la inregistrare catre DGASPC Sector 1 si formuleaza propuneri privind masurile necesare de executare legala a dispozitiilor inscrise in actul juridic incheiat;

18. hotaraste, in caz de neintelegere intre parinti, cu privire la schimbarea pe cale administrativa a numelui minorului;

19. incuviinteaza cererea tutorelui de schimbare pe cale administrativa a numelui minorului pus sub tutela/interzisului;

20. pregateste documentatia necesara introducerii actiunilor judecatoresti prin intermediul Serviciului Contencios Administrativ, Juridic privind rezilierea contractelor incheiate in baza Legii nr.17/2000 de persoanele varstnice domiciliate pe raza sectorului 1.

21. efectueaza verificari in Sectorul 1, analizeaza documentatiile si intocmeste referatele de ancheta sociala solicitate de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, potrivit H.G.1291/2012;

22. la solicitarea instantei de judecata, efectueaza verificari in Sectorul 1, identifica persoane care sa-si asume sacina de curator special in procesul de punere sub interdictie, solicita si verifica actele, intocmeste proiectul de dispozitie și înaintează instanței acest proiect, potrivit Legii nr. 54/2013;

23. pastreaza evidenta tutelelor si a curatelelor;

24. intocmeste adrese catre instanta de judecata pentru incetarea tutelei si/sau curatelei si pregateste documentatia necesara ;

Anexa nr.4

la Hotărârea Consiliului Local

nr. 102 / 19.06.2014

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad

R E G U L A M E N T U L PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA

DIRECȚIEI PUBLICE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR ȘI STARE CIVILĂ DE LA NIVELUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1 - Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă de la nivelul Sectorului 1 al municipiului București, se organizează în subordinea consiliului local al Sectorului 1 al

municipiului București, în temeiul art. 1 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidența a persoanelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 372/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2 - (1) Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă de la nivelul Sectorului 1 al municipiului București este constituită în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 84/2001.

(2) Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă de la nivelul Sectorului 1 al municipiului Bucureștial este constituită, prin hotărâre a consiliului local.

Art. 3 - (1) Scopul Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă de la nivelul Sectorului 1 al municipiului București este acela de a exercita competențele ce îi sunt conferite prin lege pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de evidență a persoanelor în sistem de ghișeu unic.

(2) Activitatea Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă de la nivelul Sectorului 1 al municipiului București se desfășoară în interesul persoanei și al comunității, în sprijinul instituțiilor statului, exclusiv pe baza și în executarea legii.

Art. 4 - Activitatea Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă de la nivelul Sectorului 1 al municipiului București este coordonată și controlată metodologic, în mod unitar, de Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, denumită în continuare D.E.P.A.B.D., și de Direcția Generală de Evidență a Persoanelor a Municipiului București.

Art. 5 - (1) Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă de la nivelul Sectorului 1 al municipiului București asigură întocmirea, păstrarea, evidența și eliberarea actelor de stare civilă, a cărților de identitate, a cărților electronice de identitate și a cărților de alegător, precum și desfășurarea activităților de primire a cererilor și de eliberare a pașapoartelor simple electronice, a permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare a vehiculelor și a plăcilor cu numere de înmatriculare, în sistem de ghișeu unic.

(2) În vederea îndeplinirii prerogativelor cu care este investită, Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă de la nivelul Sectorului 1 al municipiului București colaborează cu celelalte structuri ale primăriei, ale Ministerului Afacerilor Interne și cooperează cu autoritățile publice, precum și cu persoane fizice și persoane juridice, pe probleme de interes comun, potrivit prevederilor actelor normative în vigoare.

CAPITOLUL II

ORGANIZAREA DIRECȚIEI PUBLICE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR ȘI STARE CIVILĂ DE LA NIVELUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Art. 6 - (1) Structura organizatorică, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă de la nivelul Sectorului 1 al municipiului București se stabilesc prin hotărâre a consiliului local al sectorului 1 al municipiului

București, cu avizul prealabil al D.E.P.A.B.D și al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

(2)    Organigrama Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă de la nivelul Sectorului 1 al municipiului București este prevăzută în anexa la prezenta regulament hotărâre.

(3)    Statul de funcții al Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă de la nivelul Sectorului 1 al municipiului București este prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 7 - Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă de la nivelul Sectorului 1 al municipiului București are atribuții pe linie de:

a)    - evidență a persoanelor și eliberare a actelor de identitate;

b)    - stare civilă;

c)    - informatică;

d)    - analiză - sinteză, secretariat-arhivă și relații publice.

Art. 8 - (1) Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă de la nivelul Sectorului 1 al municipiului București exercită atribuțiile ce-i sunt conferite de lege pentru soluționarea cererilor cetățenilor care au domiciliul sau reședința pe raza de competență.

(2)    În vederea atingerii obiectivelor stabilite, activitatea serviciului are la bază relații de autoritate (ierarhice, funcționale), de cooperare, de coordonare și de control, potrivit atribuțiilor stabilite pentru fiecare structură componentă în parte.

(3)    Relațiile de autoritate ierarhice se stabilesc între conducerea Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă de la nivelul Sectorului 1 al municipiului București și structurile subordonate acestuia în scopul menținerii, păstrării și perfecționării stării de funcționalitate a serviciului public de evidență a persoanelor. Același tip de relații se stabilesc între director/șef și personalul subordonat acestuia.

Art. 9 - (1) Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă de la nivelul Sectorului 1 al municipiului Bucureștieste organizat la nivel de direcție/serviciu/birou/compartiment1 și are în componență servicii/birouri sau, după caz, compartimente.1

(2) La nivelul Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă de la nivelul Sectorului 1 al municipiului București, activitatea de control și coordonare este atributul conducerii și se realizează prin intermediul directorului/șefului de serviciu/birou. De asemenea, în activitatea de control, pe linii specifice de muncă, directorul/șeful de serviciu/birou poate angrena și alt personal specializat din cadrul structurilor proprii.

(3) În cadrul compartimentului unde nu sunt prevăzute funcții de conducere, se stabilesc relații de autoritate funcționale între personalul cu funcția cea mai mare și restul personalului acestor structuri, în vederea îndrumării și îmbinării în mod unitar a activității acestora, a echilibrării sarcinilor și a armonizării eforturilor necesare pentru asigurarea unității de acțiune în vederea îndeplinirii obiectivelor propuse.

Art. 10 - Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă de la nivelul Sectorului 1 al municipiului București primește și soluționează cererile cetățenilor pe probleme specifice de evidență a persoanelor din sectorul 1 al municipiului București în care funcționează direcția.

Art. 11 - (1) Conducerea Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă de la nivelul Sectorului 1 al municipiului Bucureștieste asigurată de directorul executiv al direcției.

(2) Directorul Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă de la nivelul

Sectorului 1 al municipiului București este numit sau eliberat din funcție prin hotărâre a consiliului local, în condițiile legii, cu avizul prealabil al Direcției pentru Evidența Persoanelor și

Administrare a Bazelor de Date în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) din Metodologia privind criteriile de dimensionare a numărului de funcții din aparatul serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, constituirea patrimoniului și managementul resurselor umane, financiare și materiale, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 2104/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 12 - (1) Directorul executiv reprezintă Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă de la nivelul Sectorului 1 al municipiului București în relațiile cu șefii celorlalte structuri din cadrul primăriei, cu șefii (comandanții) unităților din Administrației și Internelor, cu instituțiile și organismele din afara sistemului Ministerului Afacerilor Interne, potrivit competențelor legale.

(2) În aplicarea ordinelor și instrucțiunilor de nivel superior, șeful Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă de la nivelul Sectorului 1 al municipiului București emite dispoziții obligatorii pentru tot personalul din subordine, în conformitate cu prevederile legale.

(3) În condițiile legii și reglementărilor specifice, șeful Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă de la nivelul Sectorului 1 al municipiului București poate delega unele atribuții din competența sa altor persoane din subordine.

Art. 13 - (1) Șeful Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă de la nivelul Sectorului 1 al municipiului Bucureștirăspunde în fața consiliului local de întreaga activitate pe care o desfășoară, potrivit prevederilor fișei postului.

(2) Personalul Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă de la nivelul Sectorului 1 al municipiului Bucureștirăspunde de întreaga activitate pe care o desfășoară, în fața șefului serviciului.

CAPITOLUL III

ATRIBUȚIILE SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

Art. 14 - Serviciul Public Comnictar Local de Evidență a Persoanelor ( Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă de la nivelul Sectorului 1 al municipiului București) are următoarele atribuții principale:

a)    întocmește, ține evidența și eliberează certificatele de stare civilă;

b)    întocmește, păstrează, ține în evidență și eliberează, în sistem de ghișeu unic, certificatele de stare civilă, cărțile de identitate și cărțile de alegător;

c)    înregistrează actele și faptele de stare civilă, precum și mențiunile și modificările intervenite în statutul civil, în domiciliul și reședința persoanei, în condițiile legii;

d)    întocmește și păstrează registrele de stare civilă, în condițiile legii;

e)    întocmește, completează, rectifică, anulează sau reconstituie actele de stare civilă și orice mențiuni efectuate pe actele de stare civilă și pe actele de identitate, în condițiile legii;

f)    constată desfacerea căsătoriei, prin divorț pe cale administrativă, dacă soții sunt de acord cu divorțul și nu au copii minori, născuți din căsătorie sau adoptați;

g)    actualizează Registrul Național de Evidență a Persoanelor, cu datele de identificare și adresele cetățenilor care au domiciliul sau reședința în raza de competență teritorială a Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă de la nivelul Sectorului 1 al municipiului București;

h)    utilizează și valorifică Registrul Național de Evidență a Persoanelor;

i)    furnizează, în cadrul Sistemului național informatic de evidență a populației, denumit în continuare S.N.I.E.P., date necesare pentru actualizarea Registrului Național de Evidență a

Persoanelor;

j)    furnizează, în condițiile legii, datele de identificare și de adresă ale persoanei către autoritățile și instituțiile publice centrale, județene și locale, agenții economici și către cetățeni;

k)    primește, în sistem de ghișeu unic, cererile și documentele necesare în vederea eliberării cărților de identitate, cărților de alegător, și le înaintează serviciului public comunitar al municipiului București de evidență a persoanelor.

l)    primește de la structurile competente cărțile de identitate, cărțile de alegător, pe care le eliberează solicitanților;

m)    completează formularul E401 (partea B) pentru cetățenii români care au domiciliul în România și care își desfășoară activitatea în alte state membre ale Uniunii Europene;

n)    ține registrele de evidență pentru fiecare categorie de documente eliberate;

p)    constată contravențiile și aplică sancțiuni, în condițiile legii;

q)    coordonează activitatea Direcției de Stare Civilă și a Birourilor de Evidență Informatizată a

Persoanei;

r)    îndeplinește și alte atribuții specifice activității de evidență a persoanelor, reglementate prin

acte normative.

Secțiunea I

ATRIBUȚII PE LINIE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR ȘI ELIBERARE A ACTELOR DE IDENTITATE

Art. 15 - In domeniul evidenței persoanelor și eliberării actelor de identitate, Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă de la nivelul Sectorului 1 al municipiului București are următoarele atribuții principale:

a)    primește, analizează și soluționează cererile pentru eliberarea actelor de identitate, cărților de alegător, stabilirea domiciliului, înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței și înmânează solicitanților documentele în cauză;

b)    primește și soluționează cererile de eliberare a actelor de identitate pentru persoanele care își schimbă domiciliul din străinătate în România;

c)    primește și soluționează cererile pentru eliberarea actelor de identitate ale persoanelor internate în unități sanitare și de protecție socială, precum și ale celor aflate în locurile de reținere și de arest preventiv din cadrul unităților de politie sau în penitenciar din zona de responsabilitate și înmânează documentele solicitate;

d)    înregistrează toate cererile, în registrele corespunzătoare fiecărei categorii de lucrări, în conformitate cu prevederile metodologiei de lucru;

e)    răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare și înscrise în formularele necesare eliberării actelor de identitate;

f)    desfășoară activități de distribuire a cărților de alegător;

g)    desfășoară activități de primire, examinare și rezolvare a petițiilor cetățenilor;

h)    furnizează, în condițiile legii, datele de identificare și de adresă ale persoanei către autoritățile și instituțiile publice centrale, județene și locale, agenții economici și către cetățeni;

i)    efectuează verificări în Registrul Național de Evidență a Persoanelor cu privire la schimbarea numelui pe cale administrativă, în condițiile în care lucrătorul de stare civilă nu are

posibilitatea de a le efectua;

j)    identifică - pe baza mențiunilor operative - elementele urmărite, cele cu interdicția prezenței în anumite localități etc. și anunță unitățile de poliție în vederea luării măsurilor legale ce se

impun;

k)    colaborează cu unitățile de poliție, participând la acțiunile și controalele organizate de acestea la locurile de cazare în comun, hoteluri, moteluri, campinguri și alte unități de cazare turistică, în vederea identificării persoanelor nepuse în legalitate pe linie de evidență a persoanelor, precum și a celor urmărite în temeiul legii, precum și cu poliția locală potrivit atribuțiilor ce le revin pe linie de evidență a persoanelor;

l)    asigură colaborarea și schimbul permanent de informații cu unitățile operative ale M.A.I., în scopul realizării operative și de calitate a sarcinilor comune ce le revin, în temeiul legii;

m)    soluționează cererile formațiunilor operative din M.A.I., S.R.I., S.P.P., Justiție, Parchet, M.Ap.N., privind verificarea și identificarea punctuală a persoanelor fizice;

n)    acordă sprijin în vederea identificării operative a persoanelor internate în unități sanitare și de protecție socială, ce nu posedă asupra lor acte de identitate;

o)    formulează propuneri pentru îmbunătățirea muncii, modificarea metodologiilor de lucru etc.;

p)    întocmește situațiile statistice și analizele activităților desfășurate lunar, trimestrial și anual în cadrul serviciului;

q)    asigură gestiunea cărților de identitate provizorii și întocmește procesele-verbale de scădere

din gestiune;

r)    răspunde de activitățile de selecționare, creare, folosire și păstrare a arhivei specifice;

s)    organizează, asigură conservarea și utilizează, în procesul muncii, evidențele locale manuale;

t)    asigură protecția datelor cu caracter personal și a informațiilor clasificate, precum și securitatea documentelor serviciului, în conformitate cu dispozițiile legale;

u)    sesizează dispariția, în alb, a tipizatelor înseriate pe linie de evidență a persoanelor și raportează dispariția acestora pe cale ierarhică;

v)    răspunde de aplicarea întocmai a dispozițiilor legale, a ordinelor și instrucțiunilor care reglementează activitatea pe linia regimului de evidență a persoanelor;

w)    constată contravențiile și aplică sancțiuni, în condițiile legii;

x)    îndeplinește și alte atribuții specifice activității de evidență a persoanelor, reglementate prin

acte normative.

Art. 15. 1. - Biroul nr.1 de evidență a persoanelor, are următoarele atribuții:

a)    organizează activitatea de eliberare a actelor de identiate și a cărților de alegător sens în care primește, analizează și soluționează cererile pentru eliberarea cărților de identitate, stabilirea, restabilirea ori schimbarea domiciliului precum și acordarea vizei de reședință, în

conformitate cu prevederile legale;

b)    pentru îndeplinirea atribuțiilor și sarcinilor din competență, răspunde de aplicarea întocmai a dispozițiilor legale, a ordinelor și instrucțiunilor care reglementează activitatea pe linia regimului de evidența persoanelor;

c)    înregistrează toate cererile, în registrele corespunzătoare fiecărei categorii de lucrări, în confomitate cu prevederile metodologiei de lucru;

d)    răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare și înscrise în formularele necesare eliberării actelor de identitate;

e)    păstrează registrele de evidență pentru fiecare categorie de documente eliberate;

f)    colaborează cu formațiunile de poliție organizând în comun acțiuni și controale la locuri de cazare în comun, hoteluri, moteluri și alte unități de cazare turistică, în vederea identificării persoanelor nepuse în legalitate pe linie de evidență a persoanei, precum și a cloe urmărite în temeiul legii;

g)    asigură aplicarea mențiunilor corespunzătoare în actele de identitate ale cetățenilor față de care s-a luat măsura interdicției de a se afla în anumite localități sau de a părăsi localitatea de

domiciliu;

h)    identifică, pe baza mențiunilor operative, elementele urmărite, cele cu interdicția prezenței în anumite localități etc. și anunță unitățile de poliție în vederea luării măsurilor legale ce se

impun;

i)    înmânează actele de identitate titularilor care au solicitat eliberarea acestora;

j)    actualizează registrul național de evidența persoanelor cu informații din cererile cetățenilor pentru eliberarea actului de identitate, precum și din comunicările autorităților publice prevăzute de lege;

k)    execută activități pentru întreținerea preventivă a echipamentelor din dotare;

l)    evidențiază incidentele hard-soft și de aplicație

m)    clarifică neconcordanțele dintre nomenclatorul arterelor de circulație și situația din teren,

n)    respectiv din documentele cetățenilor;

o)    rezolvă erorile din registrul local, constatate cu ocazia verificărilor sau semnalate de

utilizatori;

p)    salvează și arhivează pe suport magnetic, fișierul de imagini pentru loturile de cărți de

identitate;

q)    desfășoară activități de primire, examinare și soluționare a petițiilor cetățenilor inclusiv a celor referitoare la activitatea și comporatea personalului biroului;

r)    furnizează, în condițiile legii, date de identificare și de adresă ale persoanei către autoritățile și instituțiile publice centrale, județene și locale, agenți economici și către cetățeni, în cazul în care sunt necesare prelucrări de date în sistem informatic;

s)    asigură colaborarea și schimbul permanent de informații cu unitățile operative ale M.A.I în scopul realizării opertive și de calitate a sarcinilor comune ce le revin, în temeiul legii;

t)    formulează propuneri pentru îmbunătățirea muncii, modificarea metodologiei de lucru, etc;

u)    întocmește situațiile statistice, sintezele ce conțin activitățile desfășurate lunar, trimestrial și anual, în cadrul serviciilor, precum și procesele verbale de scădere din gestiune;

v)    răspunde de activitățile de selecționare, creare, folosire și păstrare a arhivei specifice;

w)    soluționează cererile formațiunilor operative din M.A.I, S.R.I, S.P.P, Justiție, Parchet M.Ap.N, persoane fizice și juridice, privind verificarea și identificarea persoanelor fizice;

x)    organizează, asigură conservarea și utilizează, în procesul muncii, evidențele locale;

y)    eliberează acte de identitate persoanelor internate în unități sanitare și de protecție socială, precum și celor aflate în arestul unităților de poliție ori în unități de detenție din zona de responsabilitate;

z)    eliberează acte de identitate persoanelor netrasportabile, cu ajutorul camerei mobile;

aa) acordă sprijin în vederea identificării operative a persoanelor internate în unități sanitare, ce nu posedă asupra lor acte de identitate;

bb) asigură securitate documentelor;

cc) asigură conservarea și exploatarea evidenței manuale;

dd) îndeplinește și alte atribuții stabilite prin reglementări legale;

Art. 15.2. - Biroul nr.2 de evidență a persoanelor, are următoarele atribuții:

a)    organizează activitatea de eliberare a actelor de identiate și a cărților de alegător sens în care primește, analizează și soluționează cererile pentru eliberarea cărților de identitate, stabilirea, restabilirea ori schimbarea domiciliului precum și acordarea vizei de reședință, în

conformitate cu prevederile legale;

b)    pentru îndeplinirea atribuțiilor și sarcinilor din competență, răspunde de aplicarea întocmai a dispozițiilor legale, a ordinelor și instrucțiunilor care reglementează activitatea pe linia regimului de evidența persoanelor;

c)    înregistrează toate cererile, în registrele corespunzătoare fiecărei categorii de lucrări, în

confomitate cu prevederile metodologiei de lucru;

d)    răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare și înscrise în formularele necesare eliberării actelor de identitate;

e)    păstrează registrele de evidență pentru fiecare categorie de documente eliberate;

f)    colaborează cu formațiunile de poliție organizând în comun acțiuni și controale la locuri de cazare în comun, hoteluri, moteluri și alte unități de cazare turistică, în vederea identificării persoanelor nepuse în legalitate pe linie de evidență a persoanei, precum și a celor urmărite

în temeiul legii;

g)    asigură aplicarea mențiunilor corespunzătoare în actele de identitate ale cetățenilor față de care s-a luat măsura interdicției de a se afla în anumite localități sau de a părăsi localitatea de domiciliu;

h)    identifică, pe baza mențiunilor operative, elementele urmărite, cele cu interdicția prezenței în anumite loclaități etc. și anunță unitățile de poliție în vederea luării măsurilor legale ce se

impun;

i)    înmânează actele de identitate titularilor care au solicitat eliberarea acestora;

j)    actualizează registrul național de evidența persoanelor cu informații din cererile cetățenilor pentru eliberarea actului de identitate, precum și din comunicările autorităților publice prevăzute de lege;

k)    execută activități pentru întreținerea preventivă a echipamentelor din dotare;

l)    evidențiază incidentele hard-soft și de aplicație

m)    clarifică neconcordanțele dintre nomenclatorul arterelor de circulație și situația din teren, respectiv din documentele cetățenilor;

n)    rezolvă erorile din registrul local, constatate cu ocazia verificărilor sau semnalate de

utilizatori;

o)    salvează și arhivează pe suport magnetic, fișierul de imagini pentru loturile de cărți de

identitate;

p)    desfășoară activități de primire, examinare și soluționare a petițiilor cetățenilor inclusiv a celor referitoare la activitatea și comporatea personalului biroului;

q)    furnizează, în condițiile legii, date de identificare și de adresă ale persoanei către autoritățile și instituțiile publice centrale, județene și locale, agenți economici și către cetățeni, în cazul în care sunt necesare prelucrări de date în sistem informatic;

r)    asigură colaborarea și schimbul permanent de informații cu unitățile operative ale M.A.I în scopul realizării opertive și de calitate a sarcinilor comune ce le revin, în temeiul legii;

s)    formulează propuneri pentru îmbunătățirea muncii, modificarea metodologiei de lucru, etc;

t)    întocmește situațiile statistice, sintezele ce conțin activitățile desfășurate lunar, trimestrial și anual, în cadrul serviciilor, precum și procesele verbale de scădere din gestiune;

u)    răspunde de activitățile de selecționare, creare, folosire și păstrare a arhivei specifice;

v)    soluționează cererile formațiunilor operative din M.A.I, S.R.I, S.P.P, Justiție, Parchet, M.Ap.N, persoane fizice și juridice, privind verificarea și identificarea persoanelor fizice;

w)    organizează, asigură conservarea și utilizează, în procesul muncii, evidențele locale;

x)    eliberează acte de identitate persoanelor internate în unități sanitare și de protecție socială, precum și celor aflate în arestul unităților de poliție ori în unități de detenție din zona de responsabilitate;

y)    eliberează acte de identitate persoanelor netransportabile, cu ajutorul camerei mobile;

z)    acordă sprijin în vederea identificării operative a persoanelor internate în unități sanitare, ce nu posedă asupra lor acte de identitate;

aa) asigură securitate documentelor;

bb) asigură conservarea și exploatarea evidenței manuale;

cc) îndeplinește și alte atribuții stabilite prin reglementări legale;

Art. 15.3.- Biroul nr.3 de evidență a persoanelor, are următoarele atribuții:

a) organizează activitatea de eliberare a actelor de identiate și a cărților de alegător sens în care primește, analizează și soluționează cererile pentru eliberarea cărților de identitate, stabilirea, restabilirea ori schimbarea domiciliului precum și acordarea vizei de reședință, în

conformitate cu prevederile legale;

b)    pentru îndeplinirea atribuțiilor și sarcinilor din competență, răspunde de aplicarea întocmai a dispozițiilor legale, a ordinelor și instrucțiunilor care reglementează activitatea pe linia regimului de evidența persoanelor;

c)    înregistrează toate cererile, în registrele corespunzătoare fiecărei categorii de lucrări, în

confomitate cu prevederile metodologiei de lucru;

d)    răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare și înscrise în formularele necesare eliberării actelor de identitate;

e)    păstrează registrele de evidență pentru fiecare categorie de documente eliberate;

f)    colaborează cu formațiunile de poliție organizând în comun acțiuni și controale la locuri de cazare în comun, hoteluri, moteluri și alte unități de cazare turistică, în vederea identificării persoanelor nepuse în legalitate pe linie de evidență a persoanei, precum și a cloe urmărite în temeiul legii;

g)    asigură aplicarea mențiunilor corespunzătoare în actele de identitate ale cetățenilor față de care s-a luat măsura interdicției de a se afla în anumite localități sau de a părăsi localitatea de domiciliu;

h)    identifică, pe baza mențiunilor operative, elementele urmărite, cele cu interdicția prezenței în anumite loclaități etc. și anunță unitățile de poliție în vederea luării măsurilor legale ce se

impun;

i)    înmânează actele de identitate titularilor care au solicitat eliberarea acestora;

j)    actualizează registrul național de evidența persoanelor cu informații din cererile cetățenilor pentru eliberarea actului de identitate, precum și din comunicările autorităților publice prevăzute de lege;

k)    execută activități pentru întreținerea preventivă a echipamentelor din dotare;

l)    evidențiază incidentele hard-soft și de aplicație

m)    clarifică neconcordanțele dintre nomenclatorul arterelor de circulație și situația din teren, respectiv din documentele cetățenilor;

n)    rezolvă erorile din registrul local, constatate cu ocazia verificărilor sau semnalate de

utilizatori;

o)    salvează și arhivează pe suport magnetic, fișierul de imagini pentru loturile de cărți de

identitate;

p)    desfășoară activități de primire, examinare și soluționare a petițiilor cetățenilor inclusiv a celor referitoare la activitatea și comporatea personalului biroului;

q)    furnizează, în condițiile legii, date de identificare și de adresă ale persoanei către autoritățile și instituțiile publice centrale, județene și locale, agenți economici și către cetățeni, în cazul în care sunt necesare prelucrări de date în sistem informatic;

r)    asigură colaborarea și schimbul permanent de informații cu unitățile operative ale M.A.I în scopul realizării operative și de calitate a sarcinilor comune ce le revin, în temeiul legii;

s)    formulează propuneri pentru îmbunătățirea muncii, modificarea metodologiei de lucru, etc;

t)    întocmește situațiile statistice, sintezele ce conțin activitățile desfășurate lunar, trimestrial și anual, în cadrul serviciilor, precum și procesele verbale de scădere din gestiune;

u)    răspunde de activitățile de selecționare, creare, folosire și păstrare a arhivei specifice;

v)    soluționează cererile formațiunilor operative din M.A.I, S.R.I, S.P.P, Justiție, Parchet , M.Ap.N, persoane fizice și juridice, privind verificarea și identificarea persoanelor fizice;

w)    organizează, asigură conservarea și utilizează, în procesul muncii, evidențele locale;

x)    eliberează acte de identitate persoanelor internate în unități sanitare și de protecție socială, precum și celor aflate în arestul unităților de poliție ori în unități de detenție din zona de responsabilitate;

y)    eliberează acte de identitate persoanelor netransportabile, cu ajutorul camerei mobile;

z)    acordă sprijin în vederea identificării operative a persoanelor internate în unități sanitare, ce nu posedă asupra lor acte de identitate;

aa) asigură securitate documentelor;

bb) asigură conservarea și exploatarea evidenței manuale;

cc) îndeplinește și alte atribuții stabilite prin reglementări legale;

Art. 15.4. - Biroul nr.4 de evidență a persoanelor, are următoarele atribuții:

a)    organizează activitatea de eliberare a actelor de identiate și a cărților de alegător sens în care primește, analizează și soluționează cererile pentru eliberarea cărților de identitate, stabilirea, restabilirea ori schimbarea domiciliului precum și acordarea vizei de reședință, în

conformitate cu prevederile legale;

b)    pentru îndeplinirea atribuțiilor și sarcinilor din competență, răspunde de aplicarea întocmai a dispozițiilor legale, a ordinelor și instrucțiunilor care reglementează activitatea pe linia regimului de evidența persoanelor;

c)    înregistrează toate cererile, în registrele corespunzătoare fiecărei categorii de lucrări, în confomitate cu prevederile metodologiei de lucru;

d)    răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare și înscrise în formularele necesare eliberării actelor de identitate;

e)    păstrează registrele de evidență pentru fiecare categorie de documente eliberate;

f)    colaborează cu formațiunile de poliție organizând în comun acțiuni și controale la locuri de cazare în comun, hoteluri, moteluri și alte unități de cazare turistică, în vederea identificării persoanelor nepuse în legalitate pe linie de evidență a persoanei, precum și a celor urmărite în temeiul legii;

g)    asigură aplicarea mențiunilor corespunzătoare în actele de identitate ale cetățenilor față de care s-a luat măsura interdicției de a se afla în anumite localități sau de a părăsi localitatea

de domiciliu;

h)    identifică, pe baza mențiunilor operative, elementele urmărite, cele cu interdicția prezenței în anumite loclaități etc. și anunță unitățile de poliție în vederea luării măsurilor legale ce se

impun;

i)    înmânează actele de identitate titularilor care au solicitat eliberarea acestora;

j)    actualizează registrul național de evidența persoanelor cu informații din cererile cetățenilor pentru eliberarea actului de identitate, precum și din comunicările autorităților publice prevăzute de lege;

k)    execută activități pentru întreținerea preventivă a echipamentelor din dotare;

l)    evidențiază incidentele hard-soft și de aplicație

m)    clarifică neconcordanțele dintre nomenclatorul arterelor de circulație și situația din teren, respectiv din documentele cetățenilor;

n)    rezolvă erorile din registrul local, constatate cu ocazia verificărilor sau semnalate de

utilizatori;

o)    salvează și arhivează pe suport magnetic, fișierul de imagini pentru loturile de cărți de

p)    identitate;

q)    desfășoară activități de primire, examinare și soluționare a petițiilor cetățenilor inclusiv a celor referitoare la activitatea și comporatea personalului biroului;

r)    furnizează, în condițiile legii, date de identificare și de adresă ale persoanei către autoritățile și instituțiile publice centrale, județene și locale, agenți economici și către cetățeni, în cazul în care sunt necesare prelucrări de date în sistem informatic;

s)    asigură colaborarea și schimbul permanent de informații cu unitățile operative ale M.A.I în scopul realizării opertive și de calitate a sarcinilor comune ce le revin, în temeiul legii;

t)    formulează propuneri pentru îmbunătățirea muncii, modificarea metodologiei de lucru, etc;

u)    întocmește situațiile statistice, sintezele ce conțin activitățile desfășurate lunar, trimestrial și anual, în cadrul serviciilor, precum și procesele verbale de scădere din gestiune;

v)    răspunde de activitățile de selecționare, creare, folosire și păstrare a arhivei specifice;

w)    soluționează cererile formațiunilor operative din M.A.I, S.R.I, S.P.P, Justiție, Parchet, M.Ap.N, persoane fizice și juridice, privind verificarea și identificarea persoanelor fizice;

x)    organizează, asigură conservarea și utilizează, în procesul muncii, evidențele locale;

y)    eliberează acte de identitate persoanelor internate în unități sanitare și de protecție socială, precum și celor aflate în arestul unităților de poliție ori în unități de detenție din zona de

responsabilitate;

z)    eliberează acte de identitate persoanelor netrassportabile, cu ajutorul camerei mobile;

aa) acordă sprijin în vederea identificării operative a persoanelor internate în unități sanitare, ce nu posedă asupra lor acte de identitate;

bb) asigură securitate documentelor;

cc) asigură conservarea și exploatarea evidenței manuale;

dd) îndeplinește și alte atribuții stabilite prin reglementări legale;

Art. 15.5.- Biroul nr.5 de evidență de evidență a persoanelor, are următoarele atribuții:

a)    organizează activitatea de eliberare a actelor de identiate și a cărților de alegător sens în care primește, analizează și soluționează cererile pentru eliberarea cărților de identitate, stabilirea, restabilirea ori schimbarea domiciliului precum și acordarea vizei de reședință, în conformitate cu prevederile legale;

b)    pentru îndeplinirea atribuțiilor și sarcinilor din competență, răspunde de aplicarea întocmai a dispozițiilor legale, a ordinelor și instrucțiunilor care reglementează activitatea pe linia regimului de evidența persoanelor;

c)    înregistrează toate cererile, în registrele corespunzătoare fiecărei categorii de lucrări, în

confomitate cu prevederile metodologiei de lucru;

d)    răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare și înscrise în formularele necesare eliberării actelor de identitate;

e)    păstrează registrele de evidență pentru fiecare categorie de documente eliberate;

f)    colaborează cu formațiunile de poliție organizând în comun acțiuni și controale la locuri de cazare în comun, hoteluri, moteluri și alte unități de cazare turistică, în vederea identificării persoanelor nepuse în legalitate pe linie de evidență a persoanei, precum și a cloe urmărite în temeiul legii;

g)    asigură aplicarea mențiunilor corespunzătoare în actele de identitate ale cetățenilor față de care s-a luat măsura interdicției de a se afla în anumite localități sau de a părăsi localitatea de domiciliu;

h)    identifică, pe baza mențiunilor operative, elementele urmărite, cele cu interdicția prezenței în anumite loclaități etc. și anunță unitățile de poliție în vederea luării măsurilor legale ce se

impun;

i)    înmânează actele de identitate titularilor care au solicitat eliberarea acestora;

j)    actualizează registrul național de evidența persoanelor cu informații din cererile cetățenilor pentru eliberarea actului de identitate, precum și din comunicările autorităților publice prevăzute de lege;

k)    execută activități pentru întreținerea preventivă a echipamentelor din dotare;

l)    evidențiază incidentele hard-soft și de aplicație

m)    clarifică neconcordanțele dintre nomenclatorul arterelor de circulație și situația din teren, respectiv din documentele cetățenilor;

n)    rezolvă erorile din registrul local, constatate cu ocazia verificărilor sau semnalate de

utilizatori;

o)    salvează și arhivează pe suport magnetic, fișierul de imagini pentru loturile de cărți de

identitate;

p)    desfășoară activități de primire, examinare și soluționare a petițiilor cetățenilor inclusiv a celor referitoare la activitatea și comporatea personalului biroului;

q)    furnizează, în condițiile legii, date de identificare și de adresă ale persoanei către autoritățile și instituțiile publice centrale, județene și locale, agenți economici și către cetățeni, în cazul în care sunt necesare prelucrări de date în sistem informatic;

r)    asigură colaborarea și schimbul permanent de informații cu unitățile operative ale M.A.I în scopul realizării opertive și de calitate a sarcinilor comune ce le revin, în temeiul legii;

s)    formulează propuneri pentru îmbunătățirea muncii, modificarea metodologiei de lucru, etc;

t)    întocmește situațiile statistice, sintezele ce conțin activitățile desfășurate lunar, trimestrial și anual, în cadrul serviciilor, precum și procesele verbale de scădere din gestiune;

u)    răspunde de activitățile de selecționare, creare, folosire și păstrare a arhivei specifice;

v)    soluționează cererile formațiunilor operative din M.A.I, S.R.I, S.P.P, Justiție, Parchet M.Ap.N, persoane fizice și juridice, privind verificarea și identificarea persoanelor fizice;

w)    organizează, asigură conservarea și utilizează, în procesul muncii, evidențele locale;

x)    eliberează acte de identitate persoanelor internate în unități sanitare și de protecție socială, precum și celor aflate în arestul unităților de poliție ori în unități de detenție din zona de responsabilitate;

y)    eliberează acte de identitate persoanelor netrasportabile, cu ajutorul camerei mobile;

z)    acordă sprijin în vederea identificării operative a persoanelor internate în unități sanitare, ce nu posedă asupra lor acte de identitate;

aa) asigură securitate documentelor;

bb) asigură conservarea și exploatarea evidenței manuale;

cc) îndeplinește și alte atribuții stabilite prin reglementări legale;

Secțiunea II

ATRIBUȚII PE LINIE DE STARE CIVILĂ

Art. 16 - Pe linie de stare civilă, Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă de la nivelul Sectorului 1 al municipiului Bucureștiare următoarele atribuții principale:

a)    întocmește, la cerere sau din oficiu, potrivit legii, acte de naștere, de căsătorie și de deces, în dublu exemplar și eliberează persoanelor fizice îndreptățite certificate doveditoare, privind actele și faptele de stare civilă înregistrate;

b)    îndeplinirea întocmai a atribuțiilor și sarcinilor reglementate în competența sa prin Legea 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor;

c)    îndeplinirea întocmai a atribuțiilor și sarcinilor reglementate în competența sa prin Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările ulterioare;

d)    înscrie mențiuni pe marginea actelor de stare civilă aflate în păstrare și trimite comunicări de mențiuni pentru înscriere în registrele de stare civilă exemplarul I sau, după caz, exemplarul II, în condițiile metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă;

e)    pentru îndeplinirea atribuțiilor și sarcinilor din competență, răspunde de aplicarea întocmai a dispozițiilor legale, a ordinelor, a ordinelor și instrucțiunilor care reglementează activitatea pe linia regimului de stare civilă;

f)    înregistrează toate cererile în registrele corespunzătoare fiecărei categorii de lucrări, în conformitate cu prevederile metodologiei de lucru;

g)    răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare și înscrise în formulare;

h)    eliberează, gratuit, la cererea autorităților publice, extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civilă, precum și fotocopii ale documentelor aflate în arhiva proprie, cu respectarea prevederilor Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale, precum și ale Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

i)    eliberează, la cererea persoanelor fizice, dovezi privind înregistrarea unui act de stare civilă; dovezile cuprind, după caz, precizări referitoare la mențiunile existente pe marginea actului de stare civilă;

j)    trimite, structurilor de evidență a persoanelor din cadrul serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor, la care este arondată unitatea administrativ-teritorială, în termen de 10 zile de la data întocmirii actului de stare civilă sau a modificărilor intervenite în statutul civil, comunicări nominale pentru născuții vii, cetățeni români, ori cu privire la modificările intervenite în statutul civil al cetățenilor români; actele de identitate ale persoanelor decedate ori declarațiile din care rezultă că persoanele decedate nu au avut act de identitate se trimit la structura de evidență a persoanelor din cadrul Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă de la nivelul Sectorului 1 al municipiului București de la ultimul loc de domiciliu;

k)    trimite centrelor militare până la data de 5 a lunii următoare înregistrării decesului, documentul de evidență militară aflat asupra cetățenilor incorporabili sau recruților;

l)    întocmește buletine statistice de naștere, de căsătorie, de deces și de divorț, în conformitate cu normele Institutului Național de Statistică, pe care le trimit, până la data de 5 a lunii următoare înregistrării, la Direcția de Statistică;

m)    dispune măsurile necesare păstrării registrelor și certificatelor de stare civilă în condiții care să asigure evitarea deteriorării sau a dispariției acestora și asigură spațiul necesar destinat desfășurării activității de stare civilă;

n)    atribuie codurile numerice personale, denumite în continuare C.N.P., din listele de coduri precalculate, pe care le păstrează și arhivează în condiții de deplină securitate;

propune anual necesarul de registre, certificate de stare civilă, formulare, imprimate auxiliare și cerneală specială, pentru anul următor, și îl comunică, anual, structurii de stare civilă din cadrul Direcției Generale de Evidența a Persoanelor municipiului București;

o)    reconstituie registrele de stare civilă pierdute ori distruse - parțial sau total -, prin copierea textului din exemplarul existent, certificând exactitatea datelor înscrise prin semnare și aplicarea sigiliului și parafei;

p)    primește cererile de schimbarea numelui pe cale administrativă și documentele prezentate în motivare, pentru a fi transmise, spre verificare, Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Municipiul București;

q)    la solicitarea titularilor actelor existente în păstrare Primăriei Sectorului 1, se efectuează verificări privind rectificarea actelor de stare civilă și se emit dispoziții ale primarului în acest sens conform legislației în vigoare;

r)    la solicitarea instanțelor, efectuează verificări cu privire la anularea, completarea, ori modificarea actelor de stare civilă, declararea dispariției sau a morții pe cale judecătorească și înregistrarea tardivă a nașterii;

s)    primește cererile de înscriere de mențiuni cu privire la modificările intervenite în străinătate, în statutul civil al persoanei, determinate de divorț, adopție, schimbare de nume și/sau prenume, precum și documentele ce susțin cererile respective, pe care le înaintează D.E.P.A.B.D., în vederea avizării înscrierii mențiunilor corespunzătoare sau, după caz, a emiterii aprobării;

t)    primește cererile de transcriere a certificatelor și extraselor de stare civilă procurate din străinătate, însoțite de actele ce le susțin, întocmesc referatul cu propunere de aprobare sau respingere a cererii de transcriere pe care îl înaintează, împreună cu întreaga documentație, în vederea avizării prealabile de către directorul direcției;

u)    primește cererile de rectificare a actelor de stare civilă și efectuează verificări pentru stabilirea cu exactitate a erorilor depistate în cuprinsul actelor de stare civilă sau a mențiunilor înscrise pe acestea, întocmește documentația și referatul cu propunere de aprobare sau respingere și le înaintează pentru aviz prealabil, în vederea emiterii dispoziției de aprobare/respingere de rectificare de către primarul unității administrative-teritoriale competente;

v)    primește cererile de reconstituire și întocmire ulterioară a actelor de stare civilă, întocmește documentația și referatul prin care se propune primarului unității administrativ-teritoriale emiterea dispoziției de aprobare sau respingere, cu avizul prealabil al Direcției Generală de Evidența a Persoanelor municipiului București.;

w)    înscrie în registrele de stare civilă, de îndată, mențiunile privind dobândirea, redobândirea sau renunțarea la cetățenia română, în baza comunicărilor primite de la D.E.P.A.B.D. prin structura de stare civilă din cadrul Direcției Generală de Evidența a Persoanelor municipiului București;

x)    transmite, după înscrierea mențiunii corespunzătoare în actul de naștere, o comunicare cu privire la schimbarea numelui Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de

Date, Direcției Generale de Pașapoarte din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Direcției Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române și Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, de la locul de domiciliu al solicitantului;

y)    înaintează Direcției Generale de Evidența a Persoanelor muicipiului București exemplarul II al registrelor de stare civilă, în termen de 30 de zile de la data când toate filele din registru au fost completate, după ce au fost operate toate mențiunile din registrul de stare civilă - exemplarul I;

z)    sesizează imediat Direcția Generală de Evidența a Persoanelor municipiului București, în cazul pierderii sau furtului unor documente de stare civilă cu regim special;

aa)    eliberează, la cererea persoanelor fizice îndreptățite, certificate care să ateste componența familiei, necesare reîntregirii familiei aflate în străinătate;

bb) efectuează verificările necesare avizării cererilor de reconstituire și de întocmire ulterioară a actelor de stare civilă pentru cetățenii români și persoanele fără cetățenie domiciliate în

România;

cc) efectuează verificări și întocmește referate cu propuneri în vederea avizării de către Direcția Generală de Evidența a Persoanelor municipiului București a cererilor de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civilă eliberate de autoritățile străine, precum și a cererilor de rectificare a actelor de stare civilă;

dd) efectuează verificări și întocmește referate cu propuneri în dosarele având drept obiect anularea, completarea, modificarea pe cale judecătorească a actelor de stare civilă și a mențiunilor existente pe marginea acestora, declararea judecătorească a dispariției și a morții unei persoane, precum și înregistrarea tardivă a nașterii;

ee) efectuează verificări cu privire la cererile de schimbare a numelui pe cale administrativă; ff) primește cererile de divorț pe cale administrativă, semnate personal de către ambii soți, în fața ofițerului delegat de la primăria care are în păstrare actul de căsătorie sau pe raza căreia se află ultima locuință comună a soților, înregistrează cererile de divorț pe cale administrativă, în Registrul de intrare-ieșire al cererilor de divorț și acordă soților un termen de 30 de zile calendaristice, pentru eventuala retragere a acestora;

ab)    confruntă documentele cu care se face dovada identității solicitanților (cererile de divorț pe cale administrativă, certificatele de naștere, certificatul de căsătorie și actele de identitate și, după caz, declarațiile pe propria răspundere, date în fața ofițerului de stare civilă, în cazul în care ultima locuință declarată nu este aceeași cu domiciliul sau reședința ambilor soți înscris/ă în actele de identitate) și constituie dosarul de divorț;

ac)    constată desfacerea căsătoriei prin acordul soților, în condițiile Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. nr.64/2011, eliberează certificatul de divorț care va fi înmânat foștilor soți într-un termen maxim de 5 zile lucrătoare;

ad)    înregistrează, în R.N.E.P., mențiunile referitoare la desfacerea căsătoriei pe cale administrativă, în baza comunicărilor transmise de către primăriile unităților administrativ -teritoriale care are în păstrare actul de căsătorie, de primăriile unităților administrativ -teritoriale de la domiciliul soților care nu are în păstrare actul de căsătorie, de notarii publici;

ae)    colaborează cu autoritățile de sănătate publică și cu maternitățile pentru prevenirea cazurilor de internare a gravidelor fără acte de identitate asupra lor sau a căror identitate nu este cunoscută și a cazurilor de părăsire a copiilor nou-născuți și neînregistrați la starea civilă;

af)    colaborează cu unitățile sanitare, instituțiile de protecție socială și unitățile de poliție, după caz, pentru cunoașterea permanentă a situației numerice și nominale a persoanelor cu situație neclară pe linie de stare civilă și de evidență a persoanelor, a demersurilor ce se fac pentru punerea acestora în legalitate, până la rezolvarea fiecărui caz în parte, precum și pentru clarificarea situației persoanelor/cadavrelor cu identitate necunoscută;

ag)    transmite, lunar, la Direcția Generală de Evidența a Persoanelor municipiului București. situația indicatorilor specifici;

ah)    transmite, semestrial, la Direcția Generală de Evidența a Persoanelor municipiului București situația căsătoriilor mixte;

ai)    desfășoară activități de primire, examinare, evidență și rezolvare a petițiilor cetățenilor;

aj)    asigură colaborarea și schimbul permanent de informații cu unitățile operative ale M.A.I., în scopul realizării operative și de calitate a sarcinilor comune ce-i revin în temeiul legii;

ak)    formulează propuneri pentru îmbunătățirea muncii, modificarea metodologiilor de lucru etc.;

al)    răspunde de activitățile de selecționare, creare, folosire și păstrare a arhivei;

am)    execută acțiuni și controale cu personalul propriu sau în colaborare cu formațiunile de ordine publică, în unitățile sanitare și de protecție socială, în vederea depistării persoanelor a căror naștere nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă și a persoanelor cu identitate necunoscută;

an)    colaborează cu formațiunile de poliție pentru identificarea unor cadavre și persoane cu identitate necunoscută, precum și a părinților copiilor abandonați;

ao)    răspunde de aplicarea întocmai a dispozițiilor legale, a ordinelor și instrucțiunilor care reglementează activitatea pe linia regimului de stare civilă a persoanelor;

ap)    îndeplinește și alte atribuții specifice activității de stare civilă, reglementate prin acte

normative.

Art. 16.1.- Biroul înregistrări Acte de Naștere are următoarele atribuții:

a)    înregistrează acte de naștere, și eliberează certificate doveditoare;

b)    atribuie codul numeric personal, pe baza listelor de coduri numerice precalculate, pe care

le arhivează și le păstrează în condiții depline de securitate;

c)    completează buletine statistice de naștere,în conformitate cu normele Institutului Național de Statistică, pe care le transmite lunar Direcției de Statistică;

d)    completează comunicările nominale până pe data de 5 ale lunii următoare, pentru născuții vii cetățeni români;

e)    se îngrijește de reconstituirea prin copiere a registrelor de stare civilă pierdute sau distruse parțial, după exemplarul existent, certificând exactitatea datelor;

f)    ia măsuri de reconstituire sau întocmire a actelor de stare civilă, în cazurile prevăzute de

lege;

g)    înaintează Direcției Generale de Evidența a Persoanelor mun.București, ex.II al registrelor de stare civilă, în termen de 30 zile de la data când toate filele din registru au fost completate, după ce au fost operate toate mențiunile din ex.I;

h)    înregistrează acte de naștere în baza hotărârilor judecătorești de adopție și înregistrări

tardive;

i)    înregistrează copiii abandonați în baza procesului verbal și eliberează extrase la solicitarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului;

j)    completează opisele alfabetice de naștere ex.I și II;

k)    întocmește acte reconstituite de naștere în baza Dispoziției Primarului Sectorului 1;

l)    îndeplinește și alte atribuții în domeniul sau de activitate, dispuse de conducerea direcției,

în cadrul legal sau care decurg din actele normative în vigoare;

Art. 16.2.- Biroul transcrieri certificate înregistrate la autoritățile administrative locale din străinătate are următoarele atribuții:

a)    primește documentele pentru transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă procurate din străinătate;

b)    solicitarea în scris a aprobării Primarului Sectorului 1, pentru transcriere documente;

c)    transcrie certificatele de stare civilă în registrele de stare civilă române ale cetățenilor români din străinătate cu aprobare Primarului Sectorului 1 și cu avizul Directorului Direcției;

d)    înregistrarea actului în registrul de acte speciale, ex.I și II, și eliberează certificatul doveditor pe care înscrie mențiunea act transcris;

e) atribuie codul numeric personal, pe baza listelor de coduri numerice precalculate, pe care

le arhivează și le păstrează în condiții depline de securitate sau solicită la SABDEP;

f)    verifică dacă mai există un alt act transcris sau reconstituit în registrele de stare civilă române și întocmește un referat în acest sens;

g)    efectuează verificări în Registrul Național pentru Evidența Persoanelor, baza de date centrală, baza de date locală;

h)    completează buletine statistice de naștere,în conformitate cu normele Institutului Național de Statistică, pe care le transmite lunar Direcției de Statistică;

i)    completează comunicările nominale până pe data de 5 ale lunii următoare;

j)    înaintează Direcției Generale de Evidența a Persoanelor mun.București, ex.II al registrelor de stare civilă, în termen de 30 zile de la data când toate filele din registru au fost completate, după ce au fost operate toate mențiunile din ex.I;

m) completează opisele alfabetice de naștere ex.I și II;

k)    îndeplinește și alte atribuții în domeniul sau de activitate, dispuse de conducerea direcției,

în cadrul legal sau care decurg din actele normative în vigoare;

Art. 16.3.- Comartimentul înregistrări acte căsători și divorț pe cale administrativă are

următoarele atribuții:

a)    verifică documentele primare în vederea înregistrării căsătoriei;

b)    înregistrarea actelor de căsătorie în cele două registre;

c)    completarea certificatelor de căsătorie;

d)    desfășurarea certificatelor consumate;

e)    completarea opisului alfabetic ex.I și II;

f)    completarea și expedierea mențiunilor de căsătorie la locul de naștere al celor doi soți conform Legii 119/1996, republicată;

g)    întocmirea adresei și expedierea buletinelor statistice(lunar);

h)    ștampilarea, semnarea și arhivarea registrelor consumate;

i)    întocmirea livretelor de familie eliberate la oficierea căsătoriei;

j)    întocmirea actelor de căsătorie în urma aprobării transcrierilor din străinătate, eliberarea certificatului de căsătorie și livretului de familie la transcriere;

k)    reține atenția viitorilor soți la depunerea actelor, a obligației legale ce le revine, în sensul de a prezenta la oficierea căsătoriei, doi martori;

l)    asigură publicitatea prin afișarea intenției viitorilor soți de a se căsători, la depunerea actelor la sediul Primăriei, pe paginea de internet a instituției și, după caz, la domiciliul/reședința soților;

m)    întocmește acte reconstituite de căsătorie în baza dispoziției Primarului Sectorului 1;

n)    înregistrează cereri de divorț prin acordul soților și eliberează certificatele doveditoare;

o)    primește cereri pentru desfacerea căsătoriei prin acordul soților și eleiberează certificate de divorț;

p)    întocmește acte de căsătorie în baza înregistrărilor făcute în jurnalul de bord sau caietul de drum de către comandantul unei nave sau aeronave, dacă căsătoria are loc pe o navă sau o aeronavă, în timpul unei călătorii în afara apelor teritoriale române sau a spațiului

aerian al României;

q)    primește cereri de schimbare de nume, în condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 323/2003, cu modificările și completările ulterioare;

r)    în funcție de necesitatea seriviciului și alte atribuții de la șeful direcției;

Art. 16.4.- Compartimentul înregistrări acte decese și informatică, are urnătoarele atribuții:

a) verificarea actelor primare în vederea înregistrării decesului;

b) înregistrarea decesului, care presupune: completarea celor două acte, completarea

certificatului de deces și desfășurarea lui; completarea adeverinței de înhumare,

completarea buletinului statistic;

c)    completarea opisului alfabetic ex.I și II;

d)    întocmirea comunicărilor de mențiuni privind decesele înregistrate și expedierea acestora la locul de naștere al decedaților;

e)    întocmirea comunicărilor de modificări pentru copiii cu vârsta sub 14 ani și expedierea acestora la poliție (lunar);

f)    întocmirea extraselor de deces pentru Direcția Generală de Pașapoarte și SPCLEP de la locul de domiciliu.

g)    întocmirea adresei de expediere a buletinelor statistice la Direcția de Statistică (lunar);

h)    înaintarea la SPCLEP locului de domiciliu al decedatului a documentelor de identitate ale

decedaților pe bază de borderou;

i)    trimite centreleor militare livretele militare ale decedaților pe bază de borderou (lunar);

j)    întocmirea listei decedaților care au avut ultimul domiciliu în Sectorul 1 pentru Biroul

Electoral;

k)    întocmirea tabelului privind decesele copiilor până la împlinirea vârstei de 18 ani pentru gestionarea la Direcția pentru Dialog, Familie și Solidaritate Socială:

Art. 16.5.- Compartimentul Registratură și Relații cu Publicul, are următoarele atribuții:

a)    asigură petenților, la cererea acestora, informațiile de interes public, în scris sau verbal;

b)    îndrumă cetățenii care se adresează telefonic pentru rezolvarea problemelor care nu intră în competența direcției, către instituțiile în competența cărora revin;

c)    preia apelurile telefonice primite pe linia telefonică alocată în acest scop și înregistrează sesizările și reclamațiile pe care le repartizează compartimentelor de specialitate;

d)    comunică din oficiu următoarele informații de interes public: actele normative care reglementează organizarea și funcționarea direcției, structura organizatorică și programul de funcționare, coordonatele de contact ale direcției, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de internet, lista cuprinzând documentele de interes public;

e)    pentru rezolvarea temeinică și operativă a solicitărilor, îndrumă petenții către ghișeele de specialitate, cu precizarea documentelor necesare depunerii fiecărei cereri ;

f)    în funcție de necesitățile compartimentului și alte atribuții de la directorul executiv al direcției;

Art. 16.6.- Compartimentul Corespondență, Rectificări și Înscrieri Mențiuni din Străinătate

are următoarele atribuții:

a)    eliberarea certificatelor de stare civilă solicitate de cetățeni ca urmare a pierderii, deteriorării, distrugerii, care presupune:verificarea cererii cetățeanului, verificarea în arhivă, întocmirea și desfășurarea certificatului completat;

b)    rezolvarea cererilor prin care se solicită certificate de la alte servicii de stare civilă;

c)    rezolvarea tuturor solicitărilor sosite de la alte primării, inspectorate de poliție, notariate, etc;

d)    îndosarierea tuturor adreselor și cererilor primite;

e)    primirea cererilor pentru rectificarea actelor de stare civilă aflate în arhiva proprie întocmirea extraselor și expedierea dosarului la DPEPSC Sector 1 pentru verificarea și emiterea dispoziției de rectificare;

f)    înscrierea pe marginea actului de stare civilă a dispoziției de rectificare;

g)    eliberarea noului certificat conform dispoziției de rectificare;

h)    primește cereri pentru eliberarea anexei 9 din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. nr. 64/2011, la solicitarea cetățenilor români care doresc să încheie căsătorii în străinătate și cărora li se solicită prezentarea unui document eliberat de oficiile de stare civilă, care să ateste faptul că nu sunt căsătoriți;

i)    primește și înregistrează declarații de recunoaștere făcute ulterior de tatăl copilului născut în afara căsătoriei, prin declarația scrisă, potrivit modelului prevăzut în anexa 41 din metodologie, prin înscris autentic, în fața notarului public sau a instanței, sau testament;

j)    primește și înregistrează cereri privind înscrierea hotărârilor judecătorești, definitive și irevocabile, privind stabilirea paternității, contestarea recunoașterii, încuviințarea purtării numelui sau de tăgăduire a paternității ori contestarea filiației față de mamă. Totodată, retrage certificatul de naștere, iar solicitantul depune o cerere pentru eliberarea altui certificat, cu noile date de stare civilă;

k)    înscrie divorțul prin mențiune pe marginea actului de căsătorie, în baza hotărârii judecătorești, definitive și irevocabile, comunicate de instanța judecătorească. De asemenea, înscrierea divorțului se face și la cererea oricăruia dintre foștii soți, care depune copie legalizată de pe hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă.

l)    în termen de 10 zile de la operarea mențiunilor de divorț, de declararea a nulității sau de anulare a căsătoriei, se transmite comunicarea de modificare pe actul de căsătorie la S.P.C.L.E.P. de la locul de domiciliu, în vederea actualizării R.N.E.P.;

m)    primește, prin corespondență, copii ale certificatelor de divorț emise de primării, în cazul în care cererea privind desfacerea căsătoriei prin acordul soților a fost soluționată de primăria unității administrativ teritoriale de la ultima locuință comună a foștilor soți. După înregistrare, înscrie de îndată mențiunea în actul de căsătorie și, în termen de maximum 10 zile, transmite comunicare de mențiune la exemplarul II al registrelor, precum și la actele de naștere ale foștilor soț;

n)    tot prin corespondență, ofițerul de stare civilă, primește comunicări de mențiuni privind divorțurile încheiate la notarii publici, în vederea aplicării mențiunii corespunzătoare pe actul de căsătorie, exemplarul I și transmiterea comunicărilor de mențiuni la actele de naștere ale foștilor soți;

o)    primește, prin corespondență, dispoziții de aprobare a schimbării numelui și/sau prenumelui, precum și adresa de solicitare a noului certificat de stare civilă. După înregistrarea în caietul de intrare -ieșire a solicitării, se operează mențiunea corespunzătoare, completează noul certificat, pe care-l trimite în maximum 3 zile primăriei locului de domiciliu.

p)    primește și cereri ale persoanelor care solicită înscrierea , prin mențiune pe actele de stare civilă, a numelui de familie ori a prenumelui retradus sau cu ortografia limbii materne, atât la rubricile privind titularul, cât și la cele referitoare la părinții săi;

q)    când operează mențiunea cu privire la schimbarea numelui pe actul de naștere, transmite câte o copie a dispoziției Direcției Generale de Pașapoarte, Direcției Cazier Judiciar , Statistică și Evidențe Operative din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române și Direcției Generale a Finanțelor Publice - Mun. București;

r)    înscrie numai prin mențiune adopțiile încuviințate în străinătate privind cetățenii români ale căror acte de naștere și căsătorie sunt înregistrate în sectorul 1 dacă la data încuviințării adopției aceștia nu aveau cetățenia română;

s)    operează pe actele de stare civilă aflate în arhiva proprie, mențiunile privind acordarea, redobândirea, retragerea sau renunțarea la cetățenia română în baza comunicărilor transmise de D.E.P.A.B.D. structurii de stare civilă din cadrul D.G.E.P.M.B.;

t)    primește și operează mențiuni privind căsătoria și decesul pe actele de naștere aflate în arhiva proprie. Comunicările de mențiuni se înregistrează în registrul de intrare-ieșiere, după care se operează mențiunea pe exemplarul I al registrului de stare civilă; pe comunicare înscrie următorul text:"operat mențiunea, numărul actului/anul, data operării,

semnătura ofițerului de stare civilă"; efectuarea înscrierii mențiunii se consemnează în registrul de intrare-ieșire, prin următorul text:"operat mențiunea actul nr/anul";

u)    după înscrierea mențiunii pe exemplarul I, trimite comunicare de mențiune la structura de stare civilă din cadrul D.G.E.P.M.B., care are în păstrare exemplarul II al registrelor de stare civilă;

v)    după efectuarea mențiunii de deces în exemplarul I al actului de naștere, dacă pe marginea acestuia figurează operată mențiunea de căsătorie, trimite comunicare de mențiune la primăria care are în păstrare actul de căsătorie;

w)    primește cereri de înscrieri de mențiuni cu privire la modificările în statutul civil al persoanei intervenite în străinătate (divorț pe act de căsătorie, căsătorie și divorț pe actul de naștere, schimbare de nume);

x)    după înregistrarea cererii, face verificări în arhiva proprie, iar, dacă este cazul, întocmește extrasele pentru uz oficial de pe actele de stare civilă pe marginea cărora urmează să se aplice mențiunile respective, urmând ca întreaga documentație să fie transmisă, cu adresă de înaintare, Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date pentru obținerea avizului de înscriere a mențiunii;

y)    după primirea aprobării, scade în registrul de intrare-ieșire, în dreptul numărului de înregistrare atribuit la data depunerii cererii, numărul și data primirii avizului D.E.P.AB.D.;

z)    după ce lucrarea este scăzută, identifică actul în arhiva proprie, operează mențiunea corespunzătoare pe exemplarul I al registrului de stare civilă și transmite comunicare de mențiune la D.G.E.P.M.B. care are în păstrare exemplarul II. În situația în care exemplarul II al registrelor de stare civilă nu a fost predat, nefiind încheiat, operează mențiunea și în acesta, iar comunicarea de mențiune o trimite structurii de stare civilă din cadrul D.G.E.P.M.B. pentru arhivare;

aa) în funcție de necesitățile compartimentului desfășoară și alte sarcini dispuse de directorul executiv al direcției.

Art. 16.7.- Compartimentul Acte Înregistrate la Misiunile Diplomatice sau Oficiile Consulare de Carieră ale României are următoarele atribuții:

a)    Înregistrează actele de stare civilă transmise de misiunile diplomatice și oficiile consulare de carieră ale României;

b)    Întocmește comunicări de naștere și le transmite, pe bază de borderou, serviciului comunitar local de evidență a persoanelor de domiciliu;

c)    Transmite comunicări de mențiuni privind căsătoria la actele de naștere ale soților și decesul pe actul de naștere, sau, după caz, operează mențiunea pe actele de naștere aflat în arhiva proprie;

d)    Transmite extrasele de pe actele de deces Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, precum și serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor competent să opereze decesul persoanei în RNEP;

e)    Completează rubrica "C.N.P.", conform comunicărilor D.E.P.A.B.D. și se îngrijește de implementarea datelor în R.N.E.P. ;

f)    Completează buletinele statistice în conformitate cu normele Institutului Național de Statistică, pe care le transmite lunar Direcției de Statistică;

g)    Întocmește opisele alfabetice în dublu exemplar a actelor de naștere, căsătorie, deces transmise de misiunile diplomatice și oficiile consulare de carieră ale României;

h)    în funcție de necesitățile compartimentului desfășoară și alte sarcini dispuse de directorul executiv al direcției.

Secțiunea III

ATRIBUȚII PE LINIE INFORMATICĂ

Art. 17 - Pe linie informatică, Compartimentul Informatic de la nivelul Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă de la nivelul Sectorului 1 al municipiului București are următoarele atribuții principale:

a)    actualizează Registrul local de Evidență a Persoanelor cu datele privind persoana fizică în baza comunicărilor înaintate de ministere și alte autorități ale administrației publice centrale și locale, precum și a documentelor prezentate de cetățeni cu ocazia soluționării cererilor

acestora;

b)    actualizează Registrul Județean de Evidență a Persoanelor cu mențiunile operative, precum și cu informațiile preluate din comunicările primite și extrage din R.J.E.P. situații statistice pe linie de evidență a persoanelor, utilizând aplicațiile informatice puse la dispoziție de

D.E.P.A.B.D.;

c)    preia în Registrul Județean de Evidență a Persoanelor datele privind persoana fizică, în baza comunicărilor nominale pentru născuții vii, cetățeni români, ori cu privire la modificările intervenite în statutul civil al persoanelor în vârstă de 0-14 ani, precum și datele privind persoanele decedate ori declarațiile din care rezultă că persoanele decedate nu a u avut acte

de identitate;

d)    preia în sistem informatizat imaginea cetățenilor care solicită eliberarea actelor de identitate sau care solicită înscrierea mențiunii de stabilire a reședinței în buletinul de identitate;

e)    scanează fotografia persoanei care solicită eliberarea actelor de identitate cu procură specială;

f)    execută activități pentru întreținerea preventivă a echipamentelor din dotare;

g)    evidențiază incidentele hard-soft și de aplicație;

h)    operează în Registrul Județean de Evidență a Persoanelor data înmânării cărților de identitate și a cărților de identitate provizorii;

i)    clarifică neconcordanțele dintre nomenclatorul arterelor de circulație și situația din teren, respectiv din documentele cetățenilor;

j)    operează corecții asupra neconcordanțelor înregistrate în Registrul Local de Evidență a Persoanelor (constatate cu ocazia unor verificări sau semnalate de alți utilizatori);

k)    colaborează cu primarul în vederea actualizării listelor electorale permanente;

l)    desfășoară activități pentru administrarea rețelei locale de calculatoare, precum și a

utilizatorilor la nivel de sistem de operare (parole, drepturi de acces, etc.);

m)    execută activități pentru întreținerea preventivă a echipamentelor din dotare;

n)    evidențiază incidentele de aplicație și le soluționează pe cele referitoare la hardware și

sistem de operare;

o)    participă la operații de instalare a sistemelor de operare a software-ului de bază și de aplicație pe echipamentele de calcul care compun sistemul informatic local, împreună cu specialiștii B.J.A.B.D.E.P., respectiv S.A.B.D.E.P. București;

p)    asigură înlocuirea sau eventual depanarea echipamentelor de calcul prin firme de service;

q)    asigură protecția datelor și informațiilor gestionate și ia măsuri de prevenire a scurgerii de informații clasificate și secrete de serviciu;

r)    formulează propuneri pentru îmbunătățirea muncii, modificarea metodologiilor de lucru

etc.;

s)    îndeplinește și alte atribuții privind actualizarea Registrului Local de Evidență a

Persoanelor, reglementate prin acte normative.

t)    salvează și arhivează pe suport magnetic, fișierul de imagini pentru loturile de cărți de

identitate;

u)    desfășoară activități de studiu și documentare tehnică, în scopul cunoașterii tehnologiilor

în domeniul informatic șia posibilităților de implementare a acestora în cadrul sistemului

informatic

v)    colaborează cu specialiștii structurilor informatice interconectate la bazele de date comune ale M.A.I, în vederea asigurării utilizării datelor în conformitate cu prevederile legale;

w)    execută operații de instalare a sistemelor de operare, a software-ului de bază și de aplicație pe echipamentele de calcul care impun sistemul informatic local și participă la depanarea și repunerea în funcțiune a echipamentului de calcul, împreună cu specialiștii firmei care asigură asistență tehnică în cadrul contractelor de service al echipamentelor de calcul, de comunicație și software;

x)    asigură protecția datelor și informațiilor gestionate și ia măsuri de prevenire a scurgerii de informații și secrete de serviciu;

y)    execută alte sarcini dispuse de conducerea direcției;

Secțiunea IV

ATRIBUȚII PE LINIE DE ANALIZA-SINTEZĂ, SECRETARIAT ȘI RELAȚII CU PUBLICUL

Art. 18 - In domeniul analiză-sinteză, secretariat și relații cu publicul, Compartimentul Analiză-Sinteză, Secretariat, Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă de la nivelul Sectorului 1 al municipiului București are următoarele atribuții principale:

a)    primește, înregistrează și ține evidența ordinelor, dispozițiilor, instrucțiunilor, regulamentelor, ștampilelor și sigiliilor, asigurând repartizarea lor în cadrul serviciului;

b)    verifică modul în care se aplică dispozițiile legale cu privire la apărarea secretului de stat și de serviciu, modul de manipulare și de păstrare a documentelor secrete;

c)    organizează și asigură întreținerea, exploatarea și selecționarea fondului arhivistic neoperativ constituit la nivelul serviciului, în conformitate cu dispozițiile legale în materie;

d)    asigură înregistrarea intrării/ieșirii tuturor documentelor și clasarea acestora în vederea arhivării;

e)    repartizează și expediază corespondența după executarea operațiunilor de înregistrare în

registrele special destinate;

f)    asigură primirea și înregistrarea petițiilor și urmărește rezolvarea acestora în termenul legal;

g)    organizează și desfășoară activitatea de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea serviciului sau lucrătorul desemnat;

h)    centralizează principalii indicatori realizați, verifică modul de îndeplinire a sarcinilor propuse și întocmește sintezele, situațiile comparative și analizele activităților desfășurate periodic;

i)    transmite Direcției Generale de Evidență a Persoanelor a municipiului București, sintezele și

analizele întocmite;

j)    asigură constituirea fondului arhivistic neoperativ al direcției, din documentele rezultate din

activitatea de profil.

k)    primește petițiile cetățenilor (cereri, reclamații, sugestii, etc) și le înregistrează pe tipuri de

probleme;

l)    transmite către compartimentele de specialitate din cadrul Direcției Publice de Evidența Persoanelor și Stare Civilă Sector 1 radiogramele DEPABD precum și lucrările DGEP-M.B;

m)    aduce la cunoștință conducerii propunerile, sesizările și constatările cetățenilor privind buna desfășurare a activității;

n)    urmărește soluționarea și redactarea, în termenul legal, a răspunsurilor elaborate de compartimentelor de specialitate ale D.P.E.P S.C Sector 1, către petenți;

o)    întocmește lunar un raport privind situația lucrărilor scadente la nivelul Direcției Publice de Evidența Persoanelor și Stare Civilă Sector 1 pe care îl înaintează Directorului Executiv;

p)    furnizează cetățenilor, informații de interes public legate de activitatea Direcției Publice de Evidența Persoanelor și Stare Civilă Sector 1;

q)    pune la dispoziție cetățenilor, în vederea consultării, documente ce conțin informații de interes public legate de domeniul evidenței personelor și care intră în competența Direcției Publice de Evidența Persoanelor și Stare Civilă Sector 1;

r)    oferă cetățenilor care telefonează, informații de interes public în măsura în care acestea sunt de competența Direcției și pot fi furnizate telefonic;

s)    organizează înscrierea în audiență la Directorul Executiv al Direcției;

t)    pregătește materialele pentru audiențe în funcție de cererile depuse și înregistrate;

u)    participă la audiențe și întocmește procesul verbal;

v)    comunică răspunsurile către cetățeni în termenele stabilite de prevederile legale în vigoare;

w)    urmărește soluționarea solicitărilor adresate de către petenți în timpul audienței și întocmește

raport privind rezolvarea acestora;

x)    întocmește lucrări de specialitate (analize și sinteze);

y)    organizează și întreține relația cu mass-media și cu opinia publică în general;

z)    îndeplinește și alte atribuții în domeniul său de activitate, dispuse de conducerea direcției, în

cadrul legal sau care decurg din actele normative în vigoare.

CAPITOLUL IV

DISPOZIȚII FINALE

Art. 19 - (1) Atribuțiile directorului executiv al Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă de la nivelul Sectorului 1 al municipiului București și ale personalului cu funcții de execuție sunt prevăzute în fișele posturilor.

(2)    În raport de modificările intervenite în structura sau activitatea serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor, fișele posturilor până la funcția de șef de serviciu, șef de birou, inclusiv, vor fi reactualizate, cu aprobarea directorului executiv .

(3)    Fișa postului directorului executiv va fi reactualizată numai cu aprobarea secretarului/consiliului local al sectorului 1 al municipiului București.

(4)    Pe baza extraselor din prezentul regulament directorul direcției publice de evidență a persoanelor și stare civilă de la nivelul Sectorului 1 al municipiului București întocmește fișele posturilor pentru toate funcțiile din structură, pe care le aprobă primarul.

Art. 20 - Personalul serviciului public comunitar (direcției publice de evidență a persoanelor și stare civilă de la nivelul Sectorului 1 al municipiului București) va fi încadrat în grupa de muncă corespunzătoare, conform reglementărilor în vigoare.

Art. 21 - Personalul serviciului public comunitar local (direcției publice de evidență a persoanelor și stare civilă de la nivelul Sectorului 1 al municipiului București) este obligat să cunoască și să aplice întocmai, prevederile prezentului regulament, în părțile ce-l privesc.

DIRECTORUL EXECUTIV AL

DIRECȚIEI PUBLICE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR ȘI STARE CIVILĂ DE LA NIVELUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

5

22

1

S tructura organizatorică a S.P.C.L.E.P. trebuie să respecte următoarele cerințe:

a)    pentru constituirea unui birou este necesar un număr de minimum 5 posturi de execuție;

b)    pentru constituirea unui serviciu este necesar un număr de minimum 7 posturi de execuție.

c)    pentru constituirea unei direcții este necesar un număr de minimum 15 posturi de execuție

Numărul de posturi pentru S.P.C.L.E.P. va fi stabilit în conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr. 63/2010, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 13/2011.