Hotărârea nr. 101/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 101 / 2014 privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, în scopul achitării contravalorii chiriei, pentru doamna Stănescu Manuela Isabela, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor financiar, în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6

luni, în scopul achitării contravalorii chiriei, pentru doamna Stănescu Manuela Isabela, ca

măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1 al municipiului București, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget,

impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 1 16/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale;

Ținând seama și de prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare și prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 120/2004 pentru privind acordarea unor sume cu titlu de ajutor de urgență, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Dispoziția Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 nr. 3209/17.06.2013 privind admiterea doamnei Stănescu Manuela Isabela, împreună cu cei doi copii, în cadrul Centrului Maternal „Sf. Andrei”, cu modificările ulterioare;

Ținând seama de cererea doamnei Stănescu Manuela Isabela, înregistrată la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 sub nr. 25224/05.06.2014, prin care solicită externarea din cadrul centrului maternal, începând cu data de 09.06.2014;

Luând în considerare cererea doamnei Stănescu Manuela Isabela, înregistrată la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 sub nr. 25567/06.06.2014, prin care solicită acordarea unui ajutor pentru plata chiriei;

Având în vedere Contractul de închiriere înregistrat sub nr. 253438/03.06.2014, valabil în perioada 03.06.2014-02.12.2014;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(2), art.81, alin.(2), lit.n) și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și

completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă acordarea de către Primarul sectorului 1 al municipiului București, a unui ajutor financiar în sumă de 600 lei/lunar, pentru o perioadă de 6 luni, în scopul achitării contravalorii chiriei, pentru doamna Stănescu Manuela Isabela, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale.

Art.2. (1) Se autorizează Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 să efectueze plata ajutorului financiar, în baza actului administrativ emis de Primarului sectorului 1, din bugetul de venituri și cheltuieli al instituției.

(2) Acordarea ajutorului financiar se va face conform procedurilor aplicabile în cazul Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 120/2004 pentru privind acordarea unor sume cu titlu de ajutor de urgență, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, doamna Stănescu Manuela Isabela ;i Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 19.06.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    101

Data: 19.06.2014