Hotărârea nr. 100/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 100 / 2014 privind acordarea de ajutoare financiare sub forma plăţii contravalorii chiriei pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie a copilului şi sunt proveniţi din centrele de plasament/apartamentele social-formative sau sistemul de asistenţă maternală din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, cărora le-a fost încetată măsura de protecţie specială, ca măsură de suport pentru prevenirea marginalizării sociale

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind acordarea de ajutoare financiare sub forma plății contravalorii chiriei pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului și sunt proveniți din centrele de plasament/apartamentele social-formative sau sistemul de asistență maternală din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, cărora le-a fost încetată măsura de protecție specială, ca măsură de suport pentru prevenirea marginalizării sociale

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu și al Comisiei de sănătate și protecție socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 1 16/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 292/201 1 a asistenței sociale;

Ținând seama și de prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 86/29.05.2014 privind aprobarea Strategiei structurilor integrate de asistență socială și asistență medicală comunitară, „Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1” și „Complexul Multifuncțional Caraiman”, subordonate Consiliului Local Sector 1 20142020;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(2), art.81, alin.(2), lit.n) și art.115, alin.(1), lit.b din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă acordarea de ajutoare financiare sub forma plății contravalorii chiriei, în cuantum de 700-900 lei lunar/tânăr pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție și provin din centrele de plasament, apartamentele social-formative sau sistemul de asistență maternală din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția

Copilului Sector 1, în vederea facilitării accesului la o locuință, pentru o perioadă de maximum 12 luni de la data încheierii contractului de închiriere, cu posibilitatea prelungirii acestuia pe o perioadă de maximum 12 luni.

Art.2. Pot beneficia de plata chiriei în condițiile art. 1 din prezenta hotărâre, tinerii cărora le-a fost încetată măsura de protecție specială instituită în temeiul Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care au domiciliul pe raza sectorului 1 al municipiului București și se află în imposibilitate de a achiziționa o locuință.

Art.3. Plata chiriei se va face din bugetul de venituri și cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, care va urmări încheierea și derularea contractului de închiriere, precum și îndeplinirea obligațiilor asumate de către beneficiarul ajutorului financiar acordat în condițiile prezentei hotărâri.

Art.4. (1) Pe durata perioadei în care Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 va suporta plata contravalorii chiriei, tinerii vor fi incluși în programe de asistență socială care vizează reintegrarea, prevenirea marginalizării sociale, responsabilizarea, reconversia profesională, consilierea și orice alte măsuri considerate a fi necesare de către responsabilul de caz, pentru ieșirea din situația de criză.

(2) Situația tinerilor care pot beneficia de plata contravalorii chiriei va fi reevaluată din șase în șase luni pe durata contractului de închiriere, de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1.

Art.5. Primarul sectorului 1, Secretarul sectorului 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 19.06.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

Ion Brad

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu

Nr.: 100

Data: 19.06.2014