Hotărârea nr. 10/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 10 / 2014 privind atribuirea în folosință gratuită a unui bun imobil către Fundația Colegiul Național de Apărare

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind atribuirea în folosință gratuită a unui bun imobil către Fundația Colegiul Național de Apărare

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1 al Municipiului București, precum și Raportul de specialitate al Direcției Utilități Publice;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

Conform prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de dispozițiile art. 2146 și urm. din Codul Civil al României;

În conformitate cu prevederile art.124 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit Hotărârii Guvernului României nr. 1584/30.09.2004 privind recunoașterea Fundației Colegiului Național de Apărare ca fiind de utilitate publică;

Văzând adresa Fundației Colegiului Național de Apărare înregistrată la sediul Primăriei Sectorului 1 cu nr. 2145/27.01.2014;

În temeiul art.45, alin.(3), art.80, art.81 alin.(1) și art.115 alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă atribuirea în folosință gratuită către Fundația Colegiului Național de Apărare a unui spațiu în suprafață de 81,30 mp., situat la etajul trei al imobilului din Piața Amzei nr. 13, spațiu identificat potrivit Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2)    În afara suprafeței de 81,30 mp deținută în exclusivitate, Fundația Colegiului Național de Apărare va achita și contravaloarea utilităților și a taxei de administrare aferente părților comune din imobil.

(3)    Folosința gratuită se acordă pe o perioadă de 5 (cinci) ani, cu posibilitate de prelungire, în condițiile legii.

Art.2. Spațiul descris la art. 1 va fi utilizat ca sediu al Fundației Colegiului Național de Apărare.

Art.3. Condițiile de utilizare a spațiului menționat la art. 1, drepturile și obligațiile părților, precum și alte clauze vor fi reglementate printr-un contract de comodat ce se va încheia între Fundația Colegiului Național de Apărare și Consiliul Local al Sectorului 1.

Art.4. (1) Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze, în numele și pe seama Consiliului Local al Sectorului 1, contractul de comodat menționat la art. 3, precum și orice alte înscrisuri necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

(2) De asemenea, se mandatează Primarul Sectorului 1 să numească, din rândul aparatului de specialitate, o comisie de predare a spațiului care face obiectul prezentei hotărâri.

Art.5. Primarul Sectorului 1, Direcția Utilități Publice, Direcția Management Economic, Direcția Juridică și Resurse Umane și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată înș edința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 30.01.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.:    10

Data: 30.01.2014