Hotărârea nr. 1/2014

Hotărârea Consiliului Local nr. 1 / 2014 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2013

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2013

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului

București, precumși Raportul de specialitate nr. 30/09.01.2014 întocmit de Direcția Management Economic;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art.58, alin.(1), lit.c) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2020/17.12.2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2013;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(2), lit.a), art.81, alin.(2), lit.d) și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2013 în sumă de 18.419.459.81 lei.

Art. 2. Primarul Sectorului 1, Direcția Management Economic, Serviciul Secretariat General, Audiențe, precum și celelate servicii interesate din cadrul Sectorului 1 al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată înședința de îndată a Consiliului Local al Sectorului 1

din data de 10.01.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Brad


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Remus Alexandru Moldoveanu


Nr.: 1

Data: 10.01.2014