Proces verbal din 28.09.2011

Proces Verbal privind lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 28 septembrie 2011

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

 

 

 

PROCES VERBAL

privind lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1

din data de  28 septembrie 2011

 

 

Şedinţa a fost convocată de către domnul Andrei Ioan Chiliman, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziţia  nr. 5151 din 23.09.2011, având în vedere art. 39, alin. (1) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi în temeiul art. 68, alin. (1), coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. "a" din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,  cu modificările și completările ulterioare, cu următoarea Ordine de zi:

 

1.      Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”Ansamblul de Locuinţe Sociale Şos. Odăi nr. 3-5” – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

2.      Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.306/11.12.2003 privind transmiterea în folosință gratuită, pe termen de 10 ani, a imobilului situat în Șos.Odăi nr.3-5 către unele servicii publice, cu modificările ulterioare – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

4.      Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei Echipei Intersectoriale Locale constituită la nivelul Sectorului 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

5.      Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării Parteneriatului încheiat între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia Diaconia – Aşezământul Social Patriarh Iustinian Marina – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

6.      Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită, pentru perioada anului şcolar 2011-2012, a spaţiului în suprafaţă de 70 mp din incinta Centrului de Asistare şi Protecţie a Copilului cu Deficienţe Auditive  “Sf.Mihail”, din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1,  cu sediul in Bucureşti, Sector 1, str. Neatârnării, nr.5, către Liceul Greco-Catolic “Timotei Cipariu”, cu sediul in Bucureşti, Sector 1, Str. Bucegi nr. 97 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

7.      Proiect de hotărâre privind acordarea consimţământului pentru participarea la studiul derulat de Institutul pentru Dezvoltarea Copilului din Bucureşti în Laboratorul de Cercetare BEIP, pentru copilul Andreescu Florin, aflat în plasament la C.S.S. „Sf. Nicolae”, conform Sentinţei Civile nr. 1903/F/12.10.2010, pronunţată de Tribunalul Ialomiţa – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

8.      Proiect de hotărâre privind acordarea consimţământului pentru participarea la studiul derulat de Institutul pentru Dezvoltarea Copilului din Bucureşti în Laboratorul de Cercetare BEIP, pentru copilul Stanciu Alina, aflat în plasament la asistent maternal profesionist, conform Sentinţei Civile nr.1464/13.11.2007, emisă de Tribunalul Bucureşti Secţia a-III-a Civilă – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

9.      Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al Poliției Locale Sector 1 – Primarul Sectorului 1  al Municipiului București

10.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.183/26.08.2010 privind aprobarea Proiectului ”Oameni și locuri”, cu finanțare nerambursabilă, precum și a cheltuielilor legate de implementare – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

11.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.179/26.08.2010 privind aprobarea Proiectului ”Orașul vrăjit”, cu finanțare nerambursabilă, precum și a cheltuielilor legate de implementare – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcții definitive pe terenuri situate în Sectorul 1 al Municipiului București – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

13.  Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință

 

La deschiderea ședinței au fost prezenți 26 consilieri locali.

De asemenea, au participat: domnul Daniel Tudorache – Viceprimarul Sectorului 1, domnul  Bogdan Nicolae Grigorescu – Secretarul Sectorului 1,  directori.

 

Dl. Bogdan Nicolae Grigorescu:  Înainte  de a intra în ordinea de zi vă aduc la cunoștință situația legată de procesul cu REBU cu care avem proces în instanță. Întrucât cei de la REBU au contestat reyoluţia de neîncepere penală dată de instanţă epe 18 octombrie va avea loc un nou proces. Rugămintea mea este să completaţi formularul pe care-l veţi primi cu datele preciyate pentru a fi folosit la termenul de judecată din 18 octombrie.Este vorba de un tabel în care îi  rog  pe cei care îşi regăsesc numele să completeze datele solicitate: CNP, domiciliu.

Deschidem ședința de astăzi în prezența a 26 de consilieri și propun descărcarea procesului verbal al ședinței anterioare.

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          25 voturi pentru;

-             1 abținere.

 

Procesul verbal a fost descărcat cu majoritate de voturi.

 

Domnul Ion Brad:  Bună ziua. Pentru ședința de astăzi avem pe ordinea de zi 13 proiecte de hotărâre. De asemenea, se propune suplimentarea ordinei de zi cu încă 5 proiecte de hotărâre și anume:

 

  1. Proiect de hotărâre  privind numirea pe perioadă nedeterminată a domnului Milea Eugen în funcţia de Director  general , gradul II  al Administraţiei Domeniului Public  Sector 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București
  2. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2012 la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 şi la nivelul instituţiilor publice subordonate Consiliului Local al Sectorului 1 (Direcţia Generală de Asistenţă şi Protecţia Copilului Sector 1,  Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, Poliţia Locală a Sectorului 1, Complexul Multifuncţional Caraiman) – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București
  3. Proiect de hotărâre  pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 416/31.10.2008 privind reglementarea activităţii de ridicare, transport, depozitare şi eliberare/valorificare a anumitor categorii de vehicule situate sau aflate pe terenuri, carosabil, parcări, locuri special amenajate, spaţii verzi şi trotuare aparţinând domeniului public sau privat al Sectorului 1, republicată în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București
  4. Proiect de hotărâre  privind aprobarea preluării de către  S.C. GEORDAN DOMENII S.R.L a contractului de concesiune nr. 12/2004 şi a contractului de concesiune  nr. 46455/2006, contracte încheiate între Consiliul Local al Sectorului 1 şi S.C. GEORDAN COM S.R.L. – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București
  5. Proiect de hotărâre  privind aprobarea asigurării finanțării, în anul doi de sustenabilitate, a Proiectului Centrul de Inserţie Profesională implementat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Ion Brad:  Supun la vot introducerea pe ordinea de zi a acestor proiecte.

Domnul Viorel Gănescu: În afară de cele 5 puncte propun să se mai suplimenteze cu încă un punct: Diverse.

Domnul Brad: Supun la vot suplimentarea ordinei de zi cu cele 6 puncte.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

Domnul Ion Brad: Supun acum la vot ordinea de zi în totalitatea ei.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

1.      Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”Ansamblul de Locuinţe Sociale Şos. Odăi nr. 3-5” – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Mihai Bâzgan: Ca să mă elucidez. La sfârșitul materialului se menționează o suprafață. Ce fel de suprafață este?

Domnul Dănuț Fleacă:  Suprafața menționată este tot terenul. Aceea este toată suprafața care s-a luat în calcul la Studiul de fezabilitate. Este vorba de 7 clădiri și un hol administrativ, 77 de unități locative în total. S-au luat în calcul 3 etape de investiții, după care urmează licitarea, rețelele de canalizare, rețelele electrice, proiectare, iar în stadiul de proiect se va lua în calcul  suprafaţa desfăşurată

 

Domnul Mihai Bâzgan: Știam că dumneavoastră faceți materialele bine documentate și de aceea am cerut detalii.

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu  mai  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

2.      Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.306/11.12.2003 privind transmiterea în folosință gratuită, pe termen de 10 ani, a imobilului situat în Șos.Odăi nr.3-5 către unele servicii publice, cu modificările ulterioare – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Mihai Bâzgan: Am înțeles că terenul are legătură cu punctul 1.

Domnul Bogdan Nicolae Grigorescu: Este vorba despre un teren al Ministerului Apărării Naționale și în administrarea Sectorului 1. Sectorul 1 a decis ca o parte din acest teren să fie data în folosință gratuită Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului. Acolo avem centre de primire în regim de urgență. În momentul începerii lucrărilor de investiţii se va retrage folosinţa gratuită.

 

Din acest moment în sală sunt 27 de consilieri, prin prezența domnului consilier Alin Ghinea.

 

            Domnul Mihai Bâzgan: Dar proprietarul și-a dat acordul?

            Domnul Bogdan Nicolae Grigorescu: Nu se va da autorizație de construcție dacă nu este primit acordul proprietarului.

            Domnul Viorel Gănescu: La articolul 1 este menționată și Poliția Locală. Să ne spună ce servicii anume funcționează acolo.

            Domnul Cristian Dumitrescu: Vorbim de partea din mijloc a terenului unde sunt obiectivele sociale.

            Domnul Bogdan Nicolae Grigorescu: Este preluat articolul din Hotărârea nr.306/2003. Suprafața de teren este împărțită între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Administrația Domeniului Public și Poliția Locală. Dar aceste instituții nu fac obiectul hotărârii noastre. Nu ne atingem de suprafața de teren a Poliției Locale.

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu  mai  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

4.      Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei Echipei Intersectoriale Locale constituită la nivelul Sectorului 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

5.      Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării Parteneriatului încheiat între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Asociaţia Diaconia – Aşezământul Social Patriarh Iustinian Marina – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

6.      Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită, pentru perioada anului şcolar 2011-2012, a spaţiului în suprafaţă de 70 mp din incinta Centrului de Asistare şi Protecţie a Copilului cu Deficienţe Auditive  “Sf.Mihail”, din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1,  cu sediul in Bucureşti, Sector 1, str. Neatârnării, nr.5, către Liceul Greco-Catolic “Timotei Cipariu”, cu sediul in Bucureşti, Sector 1, Str. Bucegi nr. 97 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

 

Domnul Dănuț Fleacă: Este vorba de o cameră din incinta Centrului de Asistare şi Protecţie a Copilului cu Deficienţe Auditive Sf.Mihail. unde-i cazăm pe copiii veniţi din provincie. Liceul Greco-Catolic primește și persoane sărace din jurul Bucureștiului și liceul ne-a cerut să-i ajutăm să-i găzduiască. De la an la an numărul acestora este mai mic. Nu le percep taxe, chirie.

            Domnul Marius Țugurel: Ce facem cu aurolacii din zona Gării de Nord? Sunt foarte mulți și agresează cetățenii.

            Domnul Dănuț Fleacă: Periodic noi avem actiuni prin care îi ridicăm  de pe străzi cu poliția și îi trimitem în localitățile de domiciliu.

            Domnul Marius Țugurel: Poate vă gândiți în viitor la un proiect de hotărâre care să rezolve și această problemă.

            Domnul Dănuț Fleacă: Există un centru unde noi găzduim 76 de persoane.  Nu putem să rezolvăm în totalitate această problemă, dar încercăm să reducem numărul acestor persoane.

            Domnul Marius Țugurel: Am foarte mare încredere în dumneavoastră.

 

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu  mai sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

7.      Proiect de hotărâre privind acordarea consimţământului pentru participarea la studiul derulat de Institutul pentru Dezvoltarea Copilului din Bucureşti în Laboratorul de Cercetare BEIP, pentru copilul Andreescu Florin, aflat în plasament la C.S.S. „Sf. Nicolae”, conform Sentinţei Civile nr. 1903/F/12.10.2010, pronunţată de Tribunalul Ialomiţa – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu   sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

8.      Proiect de hotărâre privind acordarea consimţământului pentru participarea la studiul derulat de Institutul pentru Dezvoltarea Copilului din Bucureşti în Laboratorul de Cercetare BEIP, pentru copilul Stanciu Alina, aflat în plasament la asistent maternal profesionist, conform Sentinţei Civile nr.1464/13.11.2007, emisă de Tribunalul Bucureşti Secţia a-III-a Civilă – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu   sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

9.      Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al Poliției Locale Sector 1 – Primarul Sectorului 1  al Municipiului București

 

Domnul Marius Țugurel: Cine ne lămurește despre ce este vorba?

            Doamna Alexandra Culea: Este vorba despre un post suspendat temporar pentru o persoană care s-a aflat în concediu de maternitate şi acum s-a reîntors la lucru.

            Domnul Viorel Gănescu: Nu e clar. Spune foarte frumos ”Având în vedere necesitatea îndeplinirii atribuţiilor şi competenţelor instituţiei într-un mod cât mai eficient...” Unde este eficienţa? Suni la Poliţia Locală şi nu-ţi răspunde nimeni. Sunt vreo 3 directori acolo. Și mai am o întrebare către domnul primar. Care este legalitatea sub auspiciile căreia domnul director Bălan ocupă postul de director general adjunct? Acest lucru doresc să fie analizat de către directorul de  la resurse umane din primărie. Și constat că nici măcar studii de specialitate nu are. Vă rog să verificaţi acest lucru.

            Domnul Ștefan Topor: Am și eu o problemă. Cred că este o cârdășie între societatea care ridică autovehicule  în sectorul 1 și Poliția Locală.

 

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu  mai sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-           23  voturi pentru;

-             2 voturi împotrivă;

-             2 abțineri.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

10.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.183/26.08.2010 privind aprobarea Proiectului ”Oameni și locuri”, cu finanțare nerambursabilă, precum și a cheltuielilor legate de implementare – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

            Domnul Marius Țugurel: Cine ne spune despre ce este vorba?

            Domnul Răzvan Munteanu: Sunt alte 2 proiecte care au fost acceptate și în urma analizării lor o serie de cheltuieli considerate inițial eligibile au fost trecute ca fiind neeligibile. Valoarea proiectului rămâne nemodificată, se diminuează doar cuantumul finanţării nerambursabile.

            Domnul Marius Țugurel: Și la ce se fel de acțiune se referă acest proiect?

            Domnul Răzvan Munteanu:  Proiectul „Orașul vrăjit” promovează Muzeul Dimitrie Gusti, iar proiectul „Oameni și locuri” promovează turismul în sectorul 1.

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu  mai sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

11.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.179/26.08.2010 privind aprobarea Proiectului ”Orașul vrăjit”, cu finanțare nerambursabilă, precum și a cheltuielilor legate de implementare – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcții definitive pe terenuri situate în Sectorul 1 al Municipiului București – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

 

            Domnul Adrian Tănăsescu: Domnule Președinte, vă rog să-mi permiteți să fac niște precizări. În raportul comisiei sunt două avize negative  pentru poziția 1 și poziția 15. PUD-ul de la poziția 1 a mai fost discutat în consiliu. Chiar a fost respins, iar noi am solicitat un studiu de trafic. Acolo este vorba despre o arteră secundară și trebuie să vină cu o documentație serioasă. Ni s-a adus un memoriu de 2 pagini și am considerat că nu este suficient. La poziția 15 dosarul este în regulă, există și avizul de mediu. Dar de la Serviciul Cadastru avem o informare din care reisese  că respectivul teren este spațiu verde. Așa că solicit ca aceste 2 PUD-uri să le amânăm.

            Domnul Cristian Dumitrescu: Care-i obiectul PUZ-ului din str. Gafencu?

            Doamna Olivia Ciobanu Oprescu: Există un PUZ. Prin PUD se repecta indicatorii din PUZ. Obiectul PUZ-ului este realizarea unei constructii pentru birouri si functiuni mixte avand POT 60%, CUT 6, H max. 70 m obtinut in baza avizului de la Autoritatea Aeronautică Civila Romana. Investitia propusa genereaza trafic ridicat, motiv pentru care i s-a solicitat studiu de trafic. Din acest studiu de trafic nu reiese foarte concludent în ce măsură este rezolvat traficul în zonă.

            Domnul Cristian Dumitrescu: PUZ-ul a avut aviz de circulaţie?

            Doamna Olivia Ciobanu Oprescu: Da.

            Domnul Adrian Tănăsescu: Pentru orice clădire de acest gen trebuie să fie două ieșiri. Există o ieșire din  str.Grigore Gafencu, iar cealaltă într-o stradă inexistentă.

            Domnul Cristian Dumitrescu: În Aviator Popișteanu este un teren care  se află în zona M2 și, potrivit notei de la cadastru, pe teren se află acum arbuști, iar terenul este îngrădit de ADP.

            Domnul Adrian Tănăsescu: Este spațiul verde din fața blocului.

            Domnul Ștefan Topor: Vă puneți și problema locurilor de parcare? Cum vă explicați că se dau aprobări pentru alte activităţi şi nu se rezolvă şi problema parcării?

            Domnul Bogdan Nicolae Grigorescu: Domnule consilier, ați mai pus această problemă și v-am spus că la momentul în care se dorește tranformarea unor spații de locuit în spații comerciale se cere avizul comisiei de circulaţie.

            Domnul Marius Țugurel: Solicit amânarea punctelor 3, 4, 10 și 18 din aceleași considerente.

 

            Domnul Ion Brad: Supun la vot amânarea proiectelor propuse de domnul consilier Adrian Tănăsescu, și anume punctele 1 și 15:

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-           18 voturi pentru;

-             9 abțineri.

 

Domnul Cristian Dumitrescu: Solicit să se menționeze în procesul verbal faptul că eu m-am abținut.

 

            CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI PENTRU AMÂNAREA PUNCTELOR 1 ȘI 15.

 

 

            Domnul Ion Brad: Supun acum la vot amânarea proiectelor propuse de domnul consilier Marius Țugurel, și anume punctele 3, 4, 10 și 18:

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-           11 voturi pentru;

-             1 abținere;

-          15 voturi împotrivă.

 

            CONSILIUL LOCAL A RESPINS CU MAJORITATE DE VOTURI AMÂNAREA PUNCTELOR 3, 4, 10 ȘI 18.

 

            Domnul Ion Brad: Am să prezint acum fiecare PUD din anexă.

 

1.      PUD Str. Izbiceni nr.102, lot 14 și lot 15

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

2.      PUD Str. Bahluiului nr.33

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          16 voturi pentru;

-          11 abțineri.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

3.      PUD Str. Ștefan Holban nr.20B

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          16 voturi pentru;

-          11 abțineri.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

4.      PUD Str. Minervei nr.72

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

5.      PUD Str. Gheorghe Ștefan nr.8

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          26 voturi pentru;

-            1 abținere.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

6.      PUD Drumul Pădurea Pustnicu nr.123, lot

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

           

Domnul Dan Ion Vasile: Ce înseamnă asta? Funcţiune de aparat de primire?

Doamna Olivia Ciobanu Oprescu: Există această funcţiune. Este vorba despre o sală de sport. Lângă terenul de sport este o școală. Terenul are și în jur de 10 locuri de parcare.

 

7.      PUD Str. Marmurei nr.28

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

8.      PUD Str. 16 Februarie nr.53

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

9.      PUD Aleea Teișani nr.206-208

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          16 voturi pentru;

-          11 abțineri.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

10.  PUD Str. Soldat Dobre Ion nr.2B

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

11.  PUD Str. Lăstărișului nr.2

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

12.  PUD Str. Elena Clucereasa nr.78

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

13.  PUD Str. Străbună nr.106

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

14.  PUD Str. Gârlei nr.136

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

15.  PUD Str. Bucegi nr.88

 

Domnul Viorel Gănescu: Este vorba despre o construcţie realizată ilegal?

Doamna Olivia Ciobanu Oprescu: Este vorba de o construcție realizată ilegal pentru care s-a plătit amendă.

Domnul Dan Ion Vasile: Știți cât de mare este amenda?

Doamna Olivia Ciobanu Oprescu: Nu, nu cunosc.

Domnul Viorel Gănescu: Domnul Moldoveanu mai duce la bun sfârșit desființarea din Str.Iacob Negruzzi nr.8?

Domnul Bogdan Nicolae Grigorescu: Știți foarte bine că suntem în instanță.

Domnul Viorel Gănescu: Dumneavoastră considerați că al nostru coleg și-a făcut treaba?

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          19 voturi pentru;

-            8 abțineri.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

16.  PUD Str. Someșul Rece nr.113A

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          16 voturi pentru;

-          11 abțineri.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

17.  PUD Str. Elena Caragiani nr.21

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

18.  PUD Drumul Sărmaș nr.76-82

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

19.  PUD Str. Gemeni nr.52 bis

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu  mai sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          16 voturi pentru;

-          11 abțineri.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

Domnul Ion Brad: Propun ca punctul 13 să-l discutăm ultimul.

 

 

14.  Proiect de hotărâre  privind numirea pe perioadă nedeterminată a domnului Milea Eugen în funcţia de Director  general , gradul II  al Administraţiei Domeniului Public  Sector 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

 

15.  Proiect de hotărâre  privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2012 la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 şi la nivelul instituţiilor publice subordonate Consiliului Local al Sectorului 1 (Direcţia Generală de Asistenţă şi Protecţia Copilului Sector 1,  Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, Poliţia Locală a Sectorului 1, Complexul Multifuncţional Caraiman) – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu  mai sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          26 voturi pentru;

-            1 abținere.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

16.  Proiect de hotărâre  pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 416/31.10.2008 privind reglementarea activităţii de ridicare, transport, depozitare şi eliberare/valorificare a anumitor categorii de vehicule situate sau aflate pe terenuri, carosabil, parcări, locuri special amenajate, spaţii verzi şi trotuare aparţinând domeniului public sau privat al Sectorului 1, republicată în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Gheorghe Dincă: Nu s-ar putea face ceva pentru mașinile consilierilor? Să se treacă pe un tabel numele de înmatriculare  să nu ne trezim cu mașinile ridicate.

Domnul Ion Brad: Problema este a abuzurilor care se fac când se ridică mașinile. Este vorba de abuz.

Domnul Gheorghe Dincă: Avem permise de parcare și totuși ni se ridică mașinile.

Domnul Mircea Stăncescu: În urmă cu 40-45 de zile mi-am parcat mașina în Str.Berthelot nr.25. Datorită locului strâmt cu roata din dreapta spate am călcat marcajul care arată sensul de mers. O mașină de la Poliția Locală a venit acolo, mi-au fotografiat mașina și când am ieșit   i-am întrebat  ce doresc. ”Ia uitați cum ați parcat?!?!” Mi-am luat mașina de acolo, dar mi se pare mai mult decât abuzivă atitudinea lor. Dacă dânșii mai continuă așa o să ne opunem la proiectele pe care le vor promova. Eu cred ca Poliția locală face așa zisele vizionări și anunță firma care ridică mașinile.

Domnul Ștefan Topor: Propun amânarea acestui proiect pentru a vedea despre ce este vorba.

 

Domnul Ion Brad: Supun la vot propunerea domnul consilier Ștefan Topor:

 

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          11 voturi pentru;

-          16 voturi împotrivă.

 

PROPUNEREA DE AMÂNARE A FOST RESPINSĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu  mai sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          16 voturi pentru;

-            4 voturi împotriva;

-            7 abțineri.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

17.  Proiect de hotărâre  privind aprobarea preluării de către  S.C. GEORDAN DOMENII S.R.L a contractului de concesiune nr. 12/2004 şi a contractului de concesiune  nr. 46455/2006, contracte încheiate între Consiliul Local al Sectorului 1 şi S.C. GEORDAN COM S.R.L. – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Ovidiu Fulgeanu: Au fost încheiate două contracte de concesiune pentru Piaţa Domenii între Consiliul Local al Sectorului 1, concedent, şi SC GEORDAN COM SRL, concesionar.Asociatii societatii SC GEORDAN COM SRL au înfiinţat SC GEORDAN DOMENII SRL si au solicitat ca cele două contracte să fie transferate catre noua societate. 

Domnul Mircea Stăncescu: N-am înțeles obiectul, motivul acestui proiect.

Domnul Ovidiu  Fulgeanu: Și noi le-am cerut să ne explice și asta ne-au spus.

Domnul Dan Ion Vasile: Nu cumva se ascunde ceva sub masca asta?

Domnul Andrei Diaconescu: Propun amânarea acestui proiect.

 

Domnul Ion Brad: Supun la vot propunerea domnul consilier Andrei Diaconescu.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT AMÂNAREA CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

18.  Proiect de hotărâre  privind aprobarea asigurării finanțării, în anul doi de sustenabilitate, a Proiectului Centrul de Inserţie Profesională implementat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

 

            Domnul Dănuț Fleacă: Este vorba de un atelier de croitorie pentru care am primit finanțare Phare. Sunt 24 de tineri în al doilea an de sustenabilitate, tineri cu handicap mintal, care învață croitorie și pot fi integrați în societatea normală.

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

19.  Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință

 

Domnul Andrei Diaconescu: Propun pe domnul Ion Brad.

Domnul Mircea Stăncescu: Eu propun pe domnul Ştefan Topor.

Domnul Stefan Topor:  Eu refuz

Domnul Cristi Tugurel: Eu propun pe domnul Nicu Pupaza

Domnul Niculae Pupaza: Multumesc, dar refuz

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu mai sunt alte propuneri, supun la vot vot prima propunere.

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          25 voturi pentru;

-            1 vot împotrivă;

-            1 abținere.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

20.  Diverse

Domnul Viorel Gănescu:Vreau să vă aduc la cunoştinţă că terenul unor şcoli a devenit o ruină. Şcolile nu au bani pentru a face curăţenie pe terenurile ce le deţin. La Şcoala 179 comitetul de părinţi s-a mobilizat. S-au strâns bani pentru curăţirea acestui teren. Mai ales că în vecinătate se află Piaţa 16 Februarie.

 

Cine trebuie sa tunda copacii din curtile scolilor? În aceeaşi situaţie  se află şi Şcoala 192. Trebuie găsită o soluţie pentru a le da nişte bani.

De asemenea, la Şcoala 170 s-a făcut un fel de referendum local pentru introducerea sensului unic pe str.Aurel Băeşu, unde se creează ambuteiaje. Rog să se înregistreze această propunere şi să se găsească o soluţie.

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu mai sunt alte intervenţii, consider această ședință încheiată şi vă mulțumesc pentru participare.

 

 

 

 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                       SECRETAR,

                          Ion Brad                                                                   Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Întocmit,

              1 ex.

       Daniela Anton