Proces verbal din 28.07.2011

Proces Verbal privind lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 28 iulie 2011

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

 

 

 

PROCES VERBAL

privind lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1

din data de  28 iulie 2011

 

 

Şedinţa a fost convocată de către domnul Andrei Ioan Chiliman, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziţia  nr. 4293 din 22.07.2011, având în vedere art. 39, alin. (1) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi în temeiul art. 68, alin. (1), coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. "a" din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,  cu modificările și completările ulterioare, cu următoarea Ordine de zi:

 

 

1.      Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 32/22.02.2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii Grădiniţa de copii nr.50 din cadrul Programului de modernizare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din sectorul 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

2.      Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.107/24.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii Grădiniţa de copii nr.285  din cadrul Programului de modernizare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din sectorul 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

3.      Proiect de hotărâre privind aplicarea la “Programul de realizare a pistelor pentru bicicliști” și exprimarea acordului cu privire la contractarea finanțării din Fondul pentru Mediu  – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

4.      Proiect de hotărâre privind  aprobarea rectificării bugetului general consolidat de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 1 pe anul 2011 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

5.      Proiect de hotărâre privind  aprobarea execuției  bugetului general consolidat al Consiliului Local Sector 1 la data de 30 iunie 2011, inclusiv anexe ale acestuia – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

6.      Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 177/26.08.2010 privind aprobarea proiectului  „Green Culture”,  cu finanțare nerambursabilă, precum şi a cheltuielilor legate de implementare – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

7.      Proiect de hotărâre modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 178/26.08.2010 privind aprobarea Proiectului  „Oameni de piatră”,  cu finanțare nerambursabilă, precum şi a cheltuielilor legate de implementare – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

 

8.      Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 181/26.08.2010 privind aprobarea proiectului  „Bucureştiul te vrea în teneşi”, cu finanţare nerambursabilă, precum şi a cheltuielilor legate de implementare – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

9.      Proiect de hotărâre  privind aprobarea studiului de fezabilitate şi indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul  de investiţii ”Eficientizarea capacităţii operative a Poliţiei Locale Sector 1 prin extinderea ariei de acoperire a sistemului de supraveghere video şi dotarea cu echipamente specifice de control şi comunicaţii” – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

10.  Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 416/31.10.2008 privind reglementarea activităţii de ridicare, transport, depozitare şi eliberare/valorificare a anumitor categorii de vehicule situate sau aflate pe terenuri, carosabil, parcări, locuri special amenajate, spaţii verzi şi trotuare aparţinând domeniului public sau privat al Sectorului 1, republicată în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare  – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

11.  Proiect de hotărâre privind acordarea de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecţia Copilului Sector 1, a unui ajutor financiar pentru participarea domnișoarei Toader B. Alina-Maria la programul LLP-ERASMUS, ca măsură de prevenire a marginalizării sociale  – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

12.  Proiect de hotărâre privind acordarea consimţământului pentru deplasarea în excursii şi tabere, în cursul anului 2011, pentru copilul Ioan Maria Ioana, aflat în plasament la Casa de Tip Familial “Alexandra”, conform Sentinţei Civile nr. 1053/14.09.2009, pronunţată de către Tribunalul Bucureşti – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

13.  Proiect de hotărâre privind  acordarea  consimţământului pentru efectuarea extracţiilor dentare a 12 resturi radiculare, din dentiţia temporară sub anestezie, pentru copilul Goga Vlad, protejat la Casa de Tip Familial « Buburuza », conform Hotărârii nr. 264/03.06.2005, emisă de Comisia pentru Protecţia Copilului Sector 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

14.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcții definitive pe terenuri situate în Sectorul 1 al Municipiului București – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

15.  Diverse:

-          Raport de activitate al  Serviciului Familial Persoane cu Handicap Grav pe semestrul I -2011

 

 

La deschiderea ședinței au fost prezenți 22 consilieri locali.

De asemenea, au participat: domnul  Daniel Tudorache – Viceprimarul Sectorului 1, domnul  Remus Alexandru Moldoveanu – directorul Direcției Juridice și Resurse Umane, domnul Marius Hanțig reprezentantul Prefecturii Municipiului București, directori.

 

Domnul Alexandru Moldoveanu – deschide şedinţa și precizează că domnul Bogdan Grigorescu –Secretarul Sectorului 1 este în concediu de odihnă. Menţionează că ședința  este legal constituită având în vedere prezenţa în sală a 22 consilieri și supune la vot descărcarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Local al Sectorului 1 din data  de 28.06.2011.

 

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

Domnul Ion Brad:  Bună ziua. Pentru ședința de astăzi avem pe ordinea de zi 15 proiecte de hotărâre. Se propune retragerea punctului 10 de pe ordinea de zi.

Din acest moment, în sală sunt prezenți 23 de consilieri.

Supun la vot această propunere.

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI punctul 10 fiind retras.

 

Domnul Ion Brad De asemenea, se propune suplimentarea ordinei de zi cu încă 2 proiecte de hotărâre și anume:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Reamenajare, mansardare şi refuncţionalizare imobil situat în Str. Vrancea nr. 9A” – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării Proiectului  “Centrul de Zi Alternativa”,  derulat în parteneriat de Asociaţia “Alternativa 2003” şi Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Ion Brad:  Supun la vot introducerea pe ordinea de zi a acestor proiecte.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

Domnul Ion Brad:  Supun acum la vot ordinea de zi în totalitatea ei.

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI

1.Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 32/22.02.2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii Grădiniţa de copii nr.50 din cadrul Programului de modernizare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din sectorul 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

            Domnul Mihai Bâzgan : Ne poate răspunde cineva la câteva întrebari?

            Domnul Ștefan Topor : Domnule Brad vă rugăm să luați atitudine să vină reprezentanții instituțiilor din subordinea Consiliului Local la ședință!

           

 

Domnul Ion Brad: Ieri la ședința comisiei a fost cineva de la buget, probabil întârzie. Dacă nu  mai sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT  ASTFEL:

 

-          22 voturi pentru;

-            1 abținere;

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

2.Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.107/24.03.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii Grădiniţa de copii nr.285  din cadrul Programului de modernizare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din sectorul 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          22 voturi pentru;

-            1 vot împotrivă;

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

3.Proiect de hotărâre privind aplicarea la “Programul de realizare a pistelor pentru bicicliști” și exprimarea acordului cu privire la contractarea finanțării din Fondul pentru Mediu  – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

 Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT  ASTFEL:

 

-          14 voturi pentru;

-            9 voturi împotrivă;

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

           

4.Proiect de hotărâre privind  aprobarea rectificării bugetului general consolidat de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 1 pe anul 2011 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 Domnul Mihai Bâzgan: Despre ce este vorba?

 

 

 Doamna Anca Ludu : Toate modificările pe care le supunem aprobării dumneavoastră sunt menționate în raportul de specialitate.

Domnul Dan Vasile : Ar trebui modicate rubricile inițiale ale bugetului. Nu putem aproba o poziție din buget care este zero inițial. Inițial bugetul a prevăzut ceva acolo, dacă este zero nu poți sa îi mai dai că nu este rectificare.

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT  ASTFEL:

 

-          14 voturi pentru;

-            9 voturi împotrivă;

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea execuției  bugetului general consolidat al Consiliului Local Sector 1 la data de 30 iunie 2011, inclusiv anexe ale acestuia – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Dan Vasile: Trebuia să primim materialele mai din timp.Suntem convocați la timp și primim materialele cu întârziere. Pe ăsta nu l-am primit deloc. Trebuie să îl citim acum. Este ceva ce se întâmplă de peste 3 ani. Materialele trebuie date cu cel puțin 5 zile înaintea ședinței.

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT  ASTFEL:

 

-          14 voturi pentru;

-            9 voturi împotrivă;

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

           

6.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 177/26.08.2010 privind aprobarea proiectului  „Green Culture”,  cu finanțare nerambursabilă, precum şi a cheltuielilor legate de implementare – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT  ASTFEL:

 

-          22 voturi pentru;

-            1 abținere;

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

 

7.Proiect de hotărâre modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 178/26.08.2010 privind aprobarea Proiectului  „Oameni de piatră”,  cu finanțare nerambursabilă, precum şi a cheltuielilor legate de implementare – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Ion Brad:  Supune la vot proiectul de hotărâre.

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI

 

8.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 181/26.08.2010 privind aprobarea proiectului  „Bucureştiul te vrea în teneşi”, cu finanţare nerambursabilă, precum şi a cheltuielilor legate de implementare – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Domnul Dan Vasile : Se numesc teniși nu teneși

Domnul Răzvan Munteanu: Cu titulatura asta s-a înregistrat proiectul, așa s-a mers de la început.

 

Domnul Ion Brad:  Supune la vot proiectul de hotărâre.

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI

 

9.Proiect de hotărâre  privind aprobarea studiului de fezabilitate şi indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul  de investiţii ”Eficientizarea capacităţii operative a Poliţiei Locale Sector 1 prin extinderea ariei de acoperire a sistemului de supraveghere video şi dotarea cu echipamente specifice de control şi comunicaţii” – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Domnul Ion Brad : Este vorba despre extinderea mijloacelor de comunicare- sistem stradal de supraveghere.

Domnul Ștefan Topor : Am solicitat ca la ședință să fie prezenți reprezentanți care să poată da  explicații.

            Domnul Bratosin(Poliția Locală): Se are în vedere extinderea ariei de acoperire a sistemului de supraveghere video, stradale și în perimetrul unităților de învățământ preuniversitar și dotarea cu echipamente specifice de control și comunicații, adică amplasarea pe domeniul public a 97 camere video.

Domnul Mihai Bâzgan:  Unde vor fi amplasate?

Domnul Bratosin(șef Serviciu Poliția Locală): În intersecțiile principale și acolo unde s-a înregistrat o rată mare  a infracționalității, în perimetrul instituțiilor de învățământ preuniversitar. Controlul se va realiza prin dispeceratul de la sediul din Prometeu și de la cele 3 centre principale.

Doamna Cristina  Mara :  Perioada de  stocare a datelor care este?

Domnul Bratosin : 30 de zile

Domnul Ștefan Topor : Ce arie acoperă?

Domnul Bratosin: Tot sectorul, parcări auto, locuri și intersecții unde s-au petrecut fapte antisociale.

 

Domnul Ștefan Topor: În studiu nu apare nicio concluzie, a analizat cineva bine problema??

Domnul Mihai Bâzgan:  Aveți locurile unde amplasați camerele?

Domnul Bratosin : Sunt 82 de locații, sunt menționate în proiect.

Domnul Dan Vasile : Propun să amânăm proiectul, colegul nu știe foarte bine ce conține materialul, ne întoarcem în timp, acum 20 de ani să punem camere, să filmăm, ne militarizăm, stăm iar cu frica că suntem filmați, înregistrați, poliția ne înregistrează și tot ea montează camerele de luat vederi.

Domnul Viorel Gănescu : Trebuie să ni se spună câți infractori au fost prinși datorită camerelor, data trecută nu au știut să răspundă câte camere sunt necesare, câți mp de fir e necesar, noi ajutăm poliția..e bună inițiativa, dar mai trebuie lucrată.

Domnul Mihai Bâzgan: Propunem amânarea discuției acestui proiect de hotărâre.

Domnul Ion Brad:  Supune la vot propunerea de amânare.

CONSILIUL LOCAL A VOTAT  ASTFEL:

 

-          9 voturi pentru amânare;

-          14 voturi împotrivă

Domnul Ion Brad: Supune la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT  ASTFEL:

-          14 voturi pentru;

-          9 voturi împotrivă;

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI

Domnul Dan Vasile: Să se consemneze că nu avem la materiale studiul de fezabilitate.

 

10.Amânat

 

11.Proiect de hotărâre privind acordarea de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecţia Copilului Sector 1, a unui ajutor financiar pentru participarea domnișoarei Toader B. Alina-Maria la programul LLP-ERASMUS, ca măsură de prevenire a marginalizării sociale  – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Ștefan Topor: Are părinți?

Doamna Mariana Coman(DGASPC): Da, are părinți, dar sunt fără posibilități materiale, reprezintă un caz social.

 

Domnul Ion Brad: Supune la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI

 

           

12. Proiect de hotărâre privind acordarea consimţământului pentru deplasarea în excursii şi tabere, în cursul anului 2011, pentru copilul Ioan Maria Ioana, aflat în plasament la Casa de Tip Familial “Alexandra”, conform Sentinţei Civile nr. 1053/14.09.2009, pronunţată de către Tribunalul Bucureşti – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Ion Brad: Supune la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI

 

13. Proiect de hotărâre privind  acordarea  consimţământului pentru efectuarea extracţiilor dentare a 12 resturi radiculare, din dentiţia temporară sub anestezie, pentru copilul Goga Vlad, protejat la Casa de Tip Familial « Buburuza », conform Hotărârii nr. 264/03.06.2005, emisă de Comisia pentru Protecţia Copilului Sector 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Domnul Ștefan Topor: Ce aprobăm?

Doamna Mariana Coman: Anestezia

 

Domnul Ion Brad: Supune la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcții definitive pe terenuri situate în Sectorul 1 al Municipiului București – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Ion Brad: Se propune retragerea PUD-ului de la punctul 13 din anexa la proiectul de hotărâre.

 

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT  ASTFEL:

-          22 voturi pentru;

-          1 abținere;

Punctul 13 din anexa la proiectul de hotărâre nu va mai fi discutat.

Domnul Ion Brad: Au mai rămas acum 23 poziții, după amânare. Vom vota fiecare poziție în parte.

 

1.      Șos. Nicolae Titulescu nr.37

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          14  voturi pentru;

-            9  voturi împotrivă.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

2.      Str. Renașterii nr. 44-46

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          14 voturi pentru;

-            9 voturi împotrivă.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

3.      Str. Lonea lot B/10, nr.21-25

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          18 voturi pentru;

-            5  abțineri.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

4.       Șos. Ghe.I.Sisești, lot 3ET.197, P.5, nr.58

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          14 voturi pentru;

-            9 voturi împotrivă.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

5. Șos. Străulești lot 1, nr.93-199

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          14 voturi pentru;

-          9 voturi împotrivă

           

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

6.      Șos. Străulești lot 2, nr. 93-199

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          14 voturi pentru;

-            9 voturi împotrivă;

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

 

 

 

 

7.      Str. Liniștei nr.57

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          16  voturi pentru;

-            7 abțineri.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

8.      Str. Timișului nr.52

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          14  voturi pentru;

-            9  abțineri.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

9.      Str. Echipajului nr.22

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          15  voturi pentru;

-            8  voturi împotrivă.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

10.  Str. Aurelian Petre nr.21

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          15 voturi pentru;

-            8 voturi împotrivă.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

11.  Str. Leandrului nr.13 A

 

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          14  voturi pentru;

-            9 voturi împotrivă.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

12.  Str. Poetului nr.46

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          14  voturi pentru;

-            9 voturi împotrivă.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

13.  Cal. Griviței nr.166 - RETRAS

 

14.Str. Apicultori  nr.5

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          16 voturi pentru;

-            7 voturi  împotrivă.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

15.Str. Elena Clucereasa nr.29

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          14 voturi pentru;

-          9 voturi împotrivă.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

16.  Șos. Străulești nr.73-77

 

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          14 voturi pentru;

-          9 voturi împotrivă

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

17.  Str. Nicolae Nicoleanu nr.43

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          14 voturi pentru;

-          9 voturi împotrivă

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

18.  Str. Costache Sibiceanu nr.16

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

 

 

-          14 voturi pentru;

-          9 voturi împotrivă

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI

 

19.  Str. Traian Vasile nr.39

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          14 voturi pentru;

-          9 voturi împotrivă

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI

 

20.  Str. Delta Dunării nr.10

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          14 voturi pentru;

-          9 voturi împotrivă

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI

 

            21.Str. Dornei nr.121

           

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          14 voturi pentru;

-          9 voturi împotrivă

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI

 

22.Str. Insulei nr.4

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          14 voturi pentru;

-          9 voturi împotrivă

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI

 

            23. Str. Ing. Pătulea nr.6

           

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          14 voturi pentru;

-          9 voturi împotrivă

 

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI

 

            24. Drumul Pădurea Pustnicu nr. 125-135

           

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          14 voturi pentru;

-          9 voturi împotrivă

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI

 

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu  mai sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          14  voturi pentru;

-            9  voturi împotrivă;

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

     Domnul Ion Brad: Trecem la proiectele peste ordinea de zi

 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Reamenajare, mansardare şi refuncţionalizare imobil situat în Str. Vrancea nr. 9A” – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Ion Brad:  Supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI

     

      2.Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării Proiectului  “Centrul de Zi Alternativa”,  derulat în parteneriat de Asociaţia “Alternativa 2003” şi Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Domnul Ion Brad:  Supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI

 

 

 

 

 

 

 

Diverse

Domnul Viorel Gănescu: Acolo unde se face treabă ar trebui să găsim o soluție pentru premierea conducerii instituțiilor respective, mă refer aici la activitatea DGASPC comparativ cu activitatea Poliției Locale.

Domnul Ștefan Topor : În zona unde locuiesc există foarte multe locuințe particulare. Propun să se elaboreze un proiect de hotărâre de consiliu local pentru a se realiza locuri de parcare. Sunt foarte multe reclamații de la cetățenii din zonă, am înregistrat o reclamație la registratură.Acolo s-a ridicat un bloc și s-au realizat multe spații comerciale. Mașinile de serviciu de la aceste instituții ocupă locurile de parcare ale cetățenilor din zonă. Să facem o hotărâre care să se înainteze la Primăria Capitalei pentru a se realiza locuri de parcare. Nu ne putem juca cu oamenii din sector.

Domnul Viorel Gănescu: În zona străzilor Proletarului cu Mihai Viteazul se parchează mașini și chiar tiruri.

Domnul Ștefan Topor:  În zona Piața Victoriei nu se vede trecerea de pietoni, vin mașini, stau la semafor și nu se vede clar când este culoarea verde.

Domnul Viorel Gănescu: Ar trebui să fie poliția locală în zonă. Solicităm toaletarea de către ADP a zonei Rondul Francis(în spatele Ambasadei Ruse); deasemenea pe str. Ardealului, în zona școlii nr.179 nu se mai văd bine semnele rutiere din cauza vegetației iar pentru evitarea aglomerației s-ar impune demarare proceduri pentru introducere sensuri unice.

Domnul Ion Brad:  Consiliul Local a luat act de raportul de activitate al Serviciului Familial Persoane cu Handicap Grav pe semestrul 1-2011.

Cu aceasta ședința s-a terminat, vă mulțumim pentru participare,

 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                       SECRETAR,

                          Ion Brad                                                                    Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

       Întocmit,

            1 ex.

   Daniela Anton