Proces verbal din 28.06.2011

Proces Verbal privind lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 28 iunie 2011

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

 

 

 

PROCES VERBAL

privind lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1

din data de  28 iunie 2011

 

Şedinţa a fost convocată de către domnul Andrei Ioan Chiliman, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziţia  nr. 3833 din 23.06.2011, având în vedere art. 39, alin. (1) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi în temeiul art. 68, alin. (1), coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. "a" din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,  cu modificările și completările ulterioare, cu următoarea Ordine de zi:

 

1.      Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.2/21.01.2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.27/03.02.2009 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.400/14.10.2008 privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 a unui împrumut intern/extern în valoare de 76 500 000 euro sau echivalentul în lei la cursul de schimb euro al BNR din data semnării contractului de împrumut în vederea finanţării unor obiective de investiţii – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

2.      Proiect de hotărâre privind  aprobarea rectificării bugetului general consolidat de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 1 pe anul 2011 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

3.      Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al Complexului Multifuncțional Caraiman – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

4.      Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea în primul semestru al anului 2011, a Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2011 la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 (Anexa nr. 1),  precum şi a Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2011 la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 (Anexa nr.2), aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.218/29.10.2010, cu modificările şi completările ulterioare – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

5.      Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.87/31.05.2011 privind aprobarea costurilor pentru serviciile prestate în cadrul Compartimentului de Angajare Asistată – Spălătorie Auto, în etapa de implementare a Proiectului “Şanse egale pe piaţa muncii” – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

6.      Proiect de hotărâre pentru stabilirea componenței Comisiei pentru Evaluare Complexă Adulţi Sector 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

7.      Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata diferenţei de contribuţie datorată de doamna Călin Aurelia, beneficiară a serviciilor sociale în cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă „Sf. Elena” – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București Sectorului 1

8.      Proiect de hotărâre privind acordarea consimţământului pentru deplasarea în excursii şi tabere în cursul anului 2011, pentru copilul Preda Răzvan-Gabriel, aflat în plasament la C.S.S. „Sf. Nicolae”, conform Sentinţei Civile nr. 1347/23.11.2009, pronunţată de către Tribunalul Bucureşti – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

9.      Proiect de hotărâre privind acordarea consimţământului pentru deplasarea în excursii şi tabere în cursul anului 2011, pentru copilul Andreescu Florin, aflat în plasament la C.S.S. „Sf. Nicolae”, conform Sentinţei Civile nr. 1903/F/12.10.2010, pronunţată de către Tribunalul Ialomiţa – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

10.  Proiect de hotărâre privind acordarea consimţământului pentru deplasarea în excursii şi tabere în cursul anului 2011, pentru copilul Constantin Ştefan, aflat în plasament la Casa de Tip Familial „Buburuza”, conform Sentinţei Civile nr. 422/04.05.2005, pronunţată de către Tribunalul Bucureşti – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

11.  Proiect de hotărâre privind acordarea consimţământului pentru deplasarea în excursii şi tabere în cursul anului 2011, pentru copilul Andreescu Laur, aflat în plasament la Casa de Tip Familial „Buburuza”, conform Sentinţei Civile nr. 612/15.06.2005, pronunţată de către Tribunalul Bucureşti – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcții definitive pe terenuri situate în Sectorul 1 al Municipiului București – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

13.  Proiect de hotărâre  privind împuternicirea poliţiştilor locali din cadrul Poliţiei Locale a Sectorului 1 să încaseze pe loc jumătate din minimul amenzii prevăzute în actele normative care reglementează circulaţia pe drumurile publice şi normele de parcare – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

14.  Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință

 

La deschiderea ședinței au fost prezenți 25 consilieri locali.

De asemenea, au participat: domnul  Daniel Tudorache – Viceprimarul Sectorului 1, domnul  Bogdan Nicolae Grigorescu – Secretarul Sectorului 1,  directori.

 

Dl. Bogdan Nicolae Grigorescu – deschide şedinţa menţionând că aceasta este legal constituită având în vedere prezenţa în sală a 25 consilieri și supune la vot descărcarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Local al Sectorului 1 din data  de 09.06.2011.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

Domnul Ion Brad:  Bună ziua. Pentru ședința de astăzi avem pe ordinea de zi 14 proiecte de hotărâre. De asemenea, se propune suplimentarea ordinei de zi cu încă 6 proiecte de hotărâre.

1.      Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

2.      Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 a Proiectului ”Facilitarea procesului de reintegrare a resortisanților” – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

3.      Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 119/27.05.2010 privind aprobarea depunerii în vederea finanţării  în cadrul POR/Axa prioritară 3-Îmbunătăţirea infrastructurii sociale/DMI Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea insfrastructurii sociale/ a Proiectului „Dezvoltarea Complexului Social de Servicii Sf. Andrei” elaborat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1  - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

4.      Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.177/26.08.2010 privind aprobarea Proiectului ”Green culture”, cu finanțare nerambursabilă, precum și a cheltuielilor legate de implementare  - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

5.      Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.178/26.08.2010 privind  aprobarea Proiectului ”Oameni de piatră”, cu finanțare nerambursabilă, precum și a cheltuielilor legate de implementare - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

6.      Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.181/26.08.2010 privind aprobarea Proiectului ”Bucureștiul te vrea în teneși”, cu finanțare nerambursabilă, precum și a cheltuielilor legate de implementare  - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Ion Brad:  Supun la vot introducerea pe ordinea de zi a acestor proiecte.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU ASTFEL:

 

-          23 voturi pentru;

-            2 abțineri;

 

Domnul Ion Brad: Propun ca punctul 14 al ordinei de zi să fie discutat ultimul. Supun acum la vot ordinea de zi în totalitatea ei.

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU ASTFEL:

 

-          23 voturi pentru;

-            2 abțineri;

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ORDINEA DE ZI CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

1.      Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.2/21.01.2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.27/03.02.2009 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.400/14.10.2008 privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 a unui împrumut intern/extern în valoare de 76 500 000 euro sau echivalentul în lei la cursul de schimb euro al BNR din data semnării contractului de împrumut în vederea finanţării unor obiective de investiţii – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

            Domnul Mihai Bâzgan: În ce constă modificarea?

            Doamna Anca Ludu: Este vorba despre înlocuirea anexelor 1,2 si 3 la prezenta hotărâre de consiliu, în sensul suplimentării indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivelor privind modernizarea sistemului rutier și reabilitarea termică a imobilelor ce pot fi finanțate din contractul de împrumut cu  BCR. În ceea ce privește anexa nr.1, în momentul de față șase din cele opt obiective sunt în diverse etape de execuție.  Am propus să cheltuim sumele neutilizate pentru locuințe sociale, pentru cartierul Odăi, modernizare sistem rutier și reabilitare.   

            Domnul Dan Ion Vasile: Din moment ce se redirecționează bani către locuințe sociale, acestea nu reprezintă patrimoniu?

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu  mai sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU ASTFEL:

 

-          18 voturi pentru;

-            7 abțineri;

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

2.      Proiect de hotărâre privind  aprobarea rectificării bugetului general consolidat de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 1 pe anul 2011 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU ASTFEL:

 

-          16 voturi pentru;

-            9 abțineri;

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

3.      Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al Complexului Multifuncțional Caraiman – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

15.  Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea în primul semestru al anului 2011, a Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2011 la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 (Anexa nr. 1),  precum şi a Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2011 la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 (Anexa nr.2), aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.218/29.10.2010, cu modificările şi completările ulterioare – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

            Domnul Dan Ion Vasile: Cum se va proceda?

            Domnul Dănuț Fleacă: Promovarea se va face de către Departamentul Resurse Umane. Nu mai avem posturi vacante pentru că s-au redus posturile. Punem de acord planul cu structura pe care  o avem, nu angajăm pe nimeni.

            Domnul Dan Ion Vasile: Care este problema domnului Dincă Emanoil?

            Domnul  Bogdan Nicolae Grigorescu: Este suspendat din funcție.

Domnul Ion Brad: Dacă nu mai sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU ASTFEL:

-          24 voturi pentru;

-            1 abținere;

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

4.      Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.87/31.05.2011 privind aprobarea costurilor pentru serviciile prestate în cadrul Compatrimentului de Angajare Asistată – Spălătorie Auto, în etapa de implementare a Proiectului “Şanse egale pe piaţa muncii” – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Dan Ion  Vasile: Ce se mai modifică?

Domnul Dănuț Fleacă: Ne cerem scuze în numele colegilor. Este aceeași hotărâre de luna trecută, dar trebuie să îndreptăm titulatura. În loc de Compartimentul de Angajare Asistată trebuia scris Biroul de Angajare Protejată. Nu se întâmplă nimic.

Domnul Dan Ion Vasile: Deci este îndreptarea unei erori materiale.

Domnul Dănuț Fleacă: Da

Domnul Ion Brad: Dacă nu  mai sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

5.      Proiect de hotărâre pentru stabilirea componenței Comisiei pentru Evaluare Complexă Adulţi Sector 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Dan Ion Vasile: Despre ce comisie este vorba?

Domnul Dănuț Fleacă: Aceasta este titulatura completă. Comisia funcționează în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și a fost nominalizată doamna Mihaela Ulican și a trebuit să reconfirmăm comisia.

Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

6.      Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata diferenţei de contribuţie datorată de doamna Călin Aurelia, în calitate de susținător al doamnei Călin Elena, beneficiară a serviciilor sociale în cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă „Sf. Elena” – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București Sectorului 1

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

7.      Proiect de hotărâre privind acordarea consimţământului pentru deplasarea în excursii şi tabere în cursul anului 2011, pentru copilul Preda Răzvan-Gabriel, aflat în plasament la C.S.S. „Sf. Nicolae”, conform Sentinţei Civile nr. 1347/23.11.2009, pronunţată de către Tribunalul Bucureşti – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Domnul Dan Stăncescu: Domnule Președinte, am mai avut asemenea proiecte pentru copii și pornim de la ideea că în spatele lor există intenții bune. Data trecută am avut ocazia să mă întâlnesc cu o doamnă  judecător și am întrebat dacă este bine cum procedăm.  Mi s-a răspuns că dacă nu se întâmplă nimic copilului este bine, dar dacă i se întâmplă ceva copilului putem să avem probleme. Solicit ca cineva de specialitate să se intereseze în profunzime asupra implicațiilor.

Domnul Dan Ion Vasile: Care-i punctul de vedere al domnului Secretar?

Domnul Bogdan Nicolae Grigorescu: Când se face o astfel de deplasare, copilul este fi în paza altei persoane.

Domnul Dan Stăncescu: Declinarea de competențe în ceea ce privește întreținerea și supravegherea unei persoane  este discutabilă. Ar fi păcat ca în spatele unor bune intenții să se ascundă alte pericole.

Domnul Dănuț Fleacă: La copiii care sunt fără mamă, fără tată, judecătoria stabilește măsuri de protecție speciale (plasament), iar drepturile și obligațiile părintești sunt exercitate de către Consiliul Local al Sectorului 1 sau primar.  Consiliul este ca un părinte pentru acești copii. Dacă i se întâmplă ceva copilului în asemenea deplasări responsabilă este persoana care-l însoțește. Consiliul doar își exprimă acest acord, doar în calitate de părinte.

Domnul Dan Stăncescu: Grupul PD-L este de acord cu deplasarea, dar cu precizarea că nu  este de acord cu declinarea către alte persoane în ceea ce privește grija față de copii.

Domnul Ion Brad: Dacă nu  mai sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

8.      Proiect de hotărâre privind acordarea consimţământului pentru deplasarea în excursii şi tabere în cursul anului 2011, pentru copilul Andreescu Florin, aflat în plasament la C.S.S. „Sf. Nicolae”, conform Sentinţei Civile nr. 1903/F/12.10.2010, pronunţată de către Tribunalul Ialomiţa – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Dan Stăncescu: Dorim să facem aceeași mențiune.

Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

9.      Proiect de hotărâre privind acordarea consimţământului pentru deplasarea în excursii şi tabere în cursul anului 2011, pentru copilul Constantin Ştefan, aflat în plasament la Casa de Tip Familial „Buburuza”, conform Sentinţei Civile nr. 422/04.05.2005, pronunţată de către Tribunalul Bucureşti – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

10.  Proiect de hotărâre privind acordarea consimţământului pentru deplasarea în excursii şi tabere în cursul anului 2011, pentru copilul Andreescu Laur, aflat în plasament la Casa de Tip Familial „Buburuza”, conform Sentinţei Civile nr. 612/15.06.2005, pronunţată de către Tribunalul Bucureşti – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

            Domnul Ștefan Topor: Fiindcă nu apare punctul Diverse pe ordinea de zi, am de ridicat o problemă. Poate reușim să facem un program, o gândire pentru copiii abandonați care ajung la vârsta majoratului. Poate găsim o soluție  pentru ei pentru că nu sunt angrenați în viața socială și nu mai au unde locui.

            Domnul Dănuț Fleacă: Pot să răspund acum? După 18 ani există obligativiatea direcției să asigure protecția lor 2 ani de zile, să-i încadreze în societate. Avem încheiate parteneriate cu Fundația ”Viață și Lumină”. Există, de asemenea, programe pentru copiii seropozitivi. În Centrul Vrancea sunt din ce în ce mai puțini în fiecare an. Există programe de integrare pentru fiecare gen de probleme. Există colaborări cu ONG-uri pentru a li se asigura o calificare. Ce s-ar mai putea face? Poate anumite locuințe cu destinație socială să fie atribuite acestor tineri. Din păcate, în ultimii 10 ani nu s-a făcut acest lucru pentru că nu există locuințe. Primăria Municipiului București ar trebui să se ocupe de asta, dar nu au fonduri.

 

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcții definitive pe terenuri situate în Sectorul 1 al Municipiului București – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Ion Brad: Propun amânarea punctelor 1 și 15 din listă pentru că au apărut semne de întrebare și sesizări în legătură cu acestea.

            Domnul Bogdan Nicolae Grigorescu: Aș dori să fac o precizare. După cum știți, într-una din ședințele Consiliului Local ați aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului. În perioada scursă între ședința CTUAT și a comisiei de urbanism  și ședința de consiliu au apărut o serie de sesizări. Urmează să le analizăm  și  să le dăm un răspuns. Iar dacă sunt în regulă se vor discuta într-o ședință ulterioară.

            Domnul Ștefan Topor: O sesizare din partea cetățenilor Sectorului 1. Aprobăm PUD-uri  în care se prevede și parcare,  iar aceasta este transformată ulterior în spații comerciale, în birouri sau spații pentru alte activități, locuri unde se folosesc multe mijloace de transport. Aș solicita Poliției Locale să facă o verificare la nivelul sectorului dacă proprietarii respectă destinația spațiilor. Sunt multe locuințe în zonă și oamenii sunt nemulțumiți pentru că nu au unde să-și parcheze mașinile. Este o nebunie totală. Locurile de parcare disponibile sunt folosite de cei care au spații comerciale, pizzerii, florării.

            Domnul Bogdan Nicolae Grigorescu: Dacă autorizația de construire prevede parcări, iar după recepția finală acestea se modifică devenind spații comerciale cei care ar trebui să se sesizeze sunt angajații Direcției Inspecție. Dacă nu, trebuie verificați cei care au spații comerciale. Însă la Poliția Locală mai sunt 12 oameni care acoperă tot sectorul. Dar să ia la picior toate imobilele din sectorul 1 este absolut imposibil.

            Domnul Ștefan Topor: Trebuie verificat dacă se respectă destinația.

 

Domnul Ion Brad: Au mai rămas acum 17 poziții, după amânarea celor două puncte. Vom vota fiecare poziție în parte.

 

1.      Str.Elena Clucereasa nr.56

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          16  voturi pentru;

-            9  abțineri.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

2.      Str. Virgil Pleșoianu nr.110

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          17  voturi pentru;

-            8  abțineri.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

3.      Str. Petru Rareș nr.1

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          16  voturi pentru;

-            9  abțineri.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

4.      Str. Puțul lui Crăciun  nr.35

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          16  voturi pentru;

-            1 vot împotrivă;

-            8  abțineri.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

5.      Str. Elena Clucereasa nr.71

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          16  voturi pentru;

-            1 vot împotrivă;

-            8  abțineri.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

6.      Str. Dobrogeanu Gherea nr.44, lot 2

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          16  voturi pentru;

-            1 vot împotrivă;

-            8  abțineri.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

7.      Str. Podgoria nr.2A

 

 

Domnul Mihai Bâzgan: Despre ce este vorba aici?

Doamna Olivia Ciobanu Oprescu: Este vorba despre o autorizație din 2008. A fost aprobată  documentația, iar când au construit pe teren nu s-au mai respectat retragerile.

Domnul Dan Ion Vasile:  S-au aplicat sancțiuni?

Domnul Bogdan Nicolae Grigorescu: Da, s-a dat amendă contravențională.

Doamna Olivia Ciobanu Oprescu: S-a făcut și consultarea cetățenilor din zonă.

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          16  voturi pentru;

-            1 vot împotrivă;

-            8  abțineri.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

8.      B-dul Laminorului nr.39

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          17  voturi pentru;

-            8  abțineri.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

9.      Dr. Regimentului nr.87J, lot 20

 

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          17  voturi pentru;

-            8  abțineri.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

10.  Dr. Regimentului nr.87H, lot 19

 

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          17  voturi pentru;

-            8  abțineri.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

11.  Dr. Regimentului nr.87P, lot 3

 

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          18  voturi pentru;

-            7 abțineri.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

12.  Str. Alexandru Șerbănescu nr.60-64

 

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          18  voturi pentru;

-            7  abțineri.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

13.  Șos. Chitilei nr.123

 

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          18  voturi pentru;

-            7  abțineri.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

14.  Str. Herman Oberth nr.7

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          20  voturi pentru;

-            5  abțineri.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

15.  Str. Cronicarilor nr.14

 

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          17  voturi pentru;

-            1 împotrivă;

-            7  abțineri.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

16.  Str. Galiceni nr.34

 

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          23  voturi pentru;

-            2  abțineri.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

17.  Str. Petru și Pavel nr.76A

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          18  voturi pentru;

-            7  abțineri.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu  mai sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          18  voturi pentru;

-            7  voturi împotrivă;

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

12.  Proiect de hotărâre  privind împuternicirea poliţiştilor locali din cadrul Poliţiei Locale a Sectorului 1 să încaseze pe loc jumătate din minimul amenzii prevăzute în actele normative care reglementează circulaţia pe drumurile publice şi normele de parcare – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Mihai Bâzgan: Ne poate lămuri cineva despre ce este vorba?

Domnul Florin Jucan: Sunt 3 motive pentru care am promovat acest proiect de hotărâre. În primul rând, aproximatv 15% din totalul amenzilor se încasează la bugetul local. Celelalte amenzi se  trimit la domiciliul contravenienților, iar banii se  colectează la bugetele locale unde își au aceștia domiciliul. În al doilea  rând, avem o problemă cu cetățenii străini care comit contravenții pe teritoriul sectorului 1. Pentru aceștia, procesul verbal de contravenție se trimite la Poliția de Frontieră, iar aceștia ies din țară fără să plătească amenzile. Iar în al treilea rând s-ar diminua cheltuielile cu  transmiterea prin poștă sau prin afișarea proceselor – verbale de contravenţie.

Domnul Mihai Bâzgan: Amenzile vor fi plauzibile?

Domnul Florin Jucan: Polițiștii locali vor avea chitanțiere.

Domnul Dan Ion Vasile: Este prins în acest proiect cum se plătesc amenzile?

Domnul Florin Jucan: Da, în anexă este  chitanța.

Domnul Alecsandru Diaconescu: Pentru ce se dau amenzi?

Domnul Florin Jucan: Vom da amenzi în baza a  4 acte normative, și anume: Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 1391/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 124/2008 privind aprobarea strategiei de parcare pe teritoriul municipiului Bucureşti şi abrogarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 82/2008, cu modificările şi completările ulterioare și Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr.416/31.10.2008 privind reglementarea activităţii de ridicare, transport, depozitare şi eliberare/valorificare a anumitor categorii de vehicule situate sau aflate pe terenuri, carosabil, parcări, locuri special amenajate, spaţii verzi şi trotuare aparţinând domeniului public sau privat al Sectorului 1, republicată în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare.

Domnul Ștefan Topor: Este bine că se aduc bani la bugetul Consiliului Local.

Domnul Dan Ion Vasile: Să nu se ajungă la situația domnului Dincă Emanoil și să nu se abuzeze de această atribuție. Eu propun să amânăm discutarea acestui proiect până se va stabili și modalitatea de aplicare.

Domnul Ștefan Topor: Avem colaborare cu poliția internă? De exemplu, cu cei de la Secția 4? Avem 10 locuri de parcare, toate sunt ocupate cu mașini furate. Sunt blocate porțile oamenilor din zona respectivă. Luați legătura cu cei de la Secția 4 de Poliție. La orice oră se întâmplă la fel. Suntem aleși de cetățeni. În str.Ion Neculce se întâmplă asta. De 2-3 ani.

Domnul Ion Brad: Domnul consilier Dan Ion Vasile a propus amânarea acestui proiect. Supun la vot propunerea domnului consilier.

 

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          10  voturi pentru;

-           15 voturi împotrivă;

 

PROPUNEREA AMÂNĂRII PROIECTULUI A FOST RESPINSĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

Domnul Dan Ion Vasile: Toți polițiștii locali vor primi această atribuție de a amenda?

Domnul Florin Jucan: Așa cum este redactat proiectul, da. Polițiștii locali care vor aplica amenzi vor fi nominalizați prin acte administrative.

Domnul Gheorghe Dincă: Vor putea fi identificați cei de la poliția locală? Vreau să văd numele  polițistului local care trece pe lângă mine, vreau să știu cum îl cheamă.

Domnul Florin Jucan: Polițiștii locali vor avea  ecusoane cu numele lor la uniformă.

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu mai sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          19 voturi pentru;

-             6 abțineri;

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Dan Ion Vasile: Proiectul nu trebuia introdus pe ordinea de zi suplimentară, ci pe ordinea de zi inițială.

Doamna Daniela Cefalan: Statul de funcții se modifică datorită necesității transformării unui post vacant de consilier, clasa I, grad profesional asistent într-un post consilier juridic, clasa I, grad profesional principal, la nivelul Biroului Dezvoltare Instituțională.

Domnul Dan Ion Vasile: Această trasformare nu putea fi prinsă în prima hotărâre?

Doamna Daniela Cefalan: Orice modificare trebuie menționată în Planul de ocupare profesională, iar acest proiect a fost întârziat pentru că am așteptat avizul ANFP.

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu mai sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          24 voturi pentru;

-             1 abținere;

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

14.  Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 a Proiectului ”Facilitarea procesului de reintegrare a resortisanților” – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Dănuț Fleacă: Am depus acest proiect doar la sugestia colegilor de la Ministerul de Interne. Se referă la integrarea cetățenilor străini care sunt azilanți în România.

Domnul Dănuț Fleacă: Este un proiect prin care se atrag în jur de 6 miliarde de lei, iar noi participăm cu 300 milioane. Practic încercăm să creăm un centru pentru resortisanți la sediul din Șos.Odăi sau la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1. Cineva trebuie să scrie proiectul și să-l depună, deoarece Primăria Municipiului București nu a făcut nimic în acest sens.

Domnul Dan Ion Vasile: Implică financiar Consiliul Local al Sectorului 1 ?

Domnul Dănuț Fleacă: Este vorba de 94,64% fonduri europene și 5,36% din bugetul Consiliului Local al Sectorului 1.

Domnul Ion Brad: Dacă nu mai sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          24 voturi pentru;

-             1 abținere;

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

15.  Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 119/27.05.2010 privind aprobarea depunerii în vederea finanţării  în cadrul POR/Axa prioritară 3-Îmbunătăţirea infrastructurii sociale/DMI Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea insfrastructurii sociale/ a Proiectului „Dezvoltarea Complexului Social de Servicii Sf. Andrei” elaborat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1  - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

16.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.177/26.08.2010 privind aprobarea Proiectului ”Green culture”, cu finanțare nerambursabilă, precum și a cheltuielilor legate de implementare  - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Dan Ion Vasile: Ce se modifică?

Domnul Răzvan Munteanu: Sunt 3 proiecte care sunt în aceeași situație. Au fost evaluate pozitiv de către Agenția Fondului de Mediu. Au fost făcute cheltuieli cu traducerile. Aceste cheltuieli nefiind eligibile au fost eliminate din cheltuielile eligibile și menționate ca și cheltuieli neeligibile, fără a se modifica valoarea proiectului.

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

Fondul de Mediu.

 

17.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.178/26.08.2010 privind  aprobarea Proiectului ”Oameni de piatră”, cu finanțare nerambursabilă, precum și a cheltuielilor legate de implementare - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

18.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.181/26.08.2010 privind aprobarea Proiectului ”Bucureștiul te vrea în teneși”, cu finanțare nerambursabilă, precum și a cheltuielilor legate de implementare  - Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Dan Ion Vasile: Cum sunt teneșii? Chinezești sau de producție internă?

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

19.  Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință

Domnul Ion Brad:  Aici trebuie să faceți propuneri.

Domnul Alecsandru Diaconescu: Îl propun pe domnul Ion Brad.

Domnul Ion Brad: Dacă nu mai sunt alte propuneri, supun la vot propunerea domnului consilier.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          24 voturi pentru;

-             1 abținere;

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

Domnul Ion Brad: Vă mulţumesc pentru prezenţă.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                       SECRETAR,

 

                          Ion Brad                                                                    Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

        Întocmit,

            1 ex.

   Daniela Anton