Proces verbal din 28.04.2011

Proces Verbal privind lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 28 aprilie 2011

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

 

 

 

 

PROCES VERBAL

privind lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1

din data de  28 aprilie 2011

 

Şedinţa a fost convocată de către domnul Andrei Ioan Chiliman, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziţia  nr. 2843 din 22.04.2011, având în vedere art. 39, alin. (1) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi în temeiul art. 68, alin. (1), coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. "a" din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,  cu modificările și completările ulterioare, cu următoarea Ordine de zi:

 

1.      Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Consolidare, refuncționalizare Pavilion Bucătărie din cadrul Complexului Social de Servicii Sf.Ecaterina”, din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

2.      Proiect de hotărâre privind modul de executare a obligaţiei persoanei condamnate sau a minorului de a presta o activitate neremunerată pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

3.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului pentru obţinerea calităţii de administrator de imobile, de către persoanele fizice cu domiciliul/reşedinţa în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti şi abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 433/29.10.2009 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

4.      Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 32/28.02.2011 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea şi efectuarea orelor de muncă de către beneficiarii de ajutor social acordat conform prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2011 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

5.      Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială  şi Protecţia Copilului Sector 1 a Proiectului „ O altă şansă” şi cumpărarea de pe piaţa liberă a unui imobil în care va fi înfiinţată o casă de tip familial pentru copiii cu nevoi speciale - grup ţintă al Proiectului “O altă şansă” – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

6.      Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de Colaborare între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, în cadrul Proiectului ”Mai multe centre de îngrijire pentru copilul tău, mai multe oportunități de angajare pentru tine” – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

7.      Proiect de hotărâre  privind darea în folosință gratuită, către Institutul Național Democrat pentru Afaceri Internaționale (România), pentru o perioadă de 5 (cinci) ani, a spațiului în suprafață de 31,5 mp din incinta Complexului Social de Servicii Sf.Ecaterina, pavilion 3, parter, aflat în folosința Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, în scopul derulării proiectelor și programelor de interes public – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

8.      Proiect de hotărâre privind acordarea a 50 de pachete cu alimente, pentru persoane vârstnice, veterani de război, cu venituri reduse din Sectorul 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

9.      Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriei pentru imobilul care urmează să fie închiriat, conform Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.210/2010 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului Local al Sectorului 1 cu Ministerul Administrației și Internelor prin Direcția Generală Anticorupție – Primarul Sectorului 1 al Muncipiului București 

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcții definitive pe terenuri situate în Sectorul 1 al Municipiului București – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

12.  Diverse

 

La deschiderea ședinței au fost prezenți 25 consilieri locali.

De asemenea, au participat: domnul  Daniel Tudorache – Viceprimarul Sectorului 1, domnul  Bogdan Nicolae Grigorescu – Secretarul Sectorului 1, domnul Marius Hanțig – Reprezentantul Instituției Prefectului Municipiului București, directori.

 

Dl. Bogdan Nicolae Grigorescu – deschide şedinţa menţionând că aceasta este legal constituită având în vedere prezenţa în sală a 25 consilieri și supune la vot descărcarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Local al Sectorului 1 din data  de 5 aprilie 2011.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

Domnul Ion Brad:  Bună ziua. Hristos a înviat! La mulți ani pentru Ziua Muncii. Pentru ședința de astăzi avem pe ordinea de zi 11 proiecte de hotărâre. Propun retragerea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre de la punctul 5. Cine este pentru?

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

Domnul Ion Brad: De asemenea, avem și un număr de 5 proiecte peste ordinea de zi.

 

1.      Proiect de hotărâre privind  aprobarea Contului anual de execuție al bugetului general consolidat al Consiliului Local al Sectorului 1 la data de 31 decembrie 2010, împreună cu situațiile financiare, inclusiv anexe ale acestora – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

2.      Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general consolidat al Consiliului Local al Sectorului 1 la data de 31 martie 2011, inclusiv anexe ale acesteia – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

3.      Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea în primul semestru al anului 2011, a Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2011 la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 (anexa nr. 1) aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 218/29.10.2010, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.29/28.02.2011 şi Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.59/05.04.2011 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

4.      Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

5.      Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale  Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

Domnul Ion Brad: Supun la vot ordinea de zi în totalitatea ei.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

1.      Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Consolidare, refuncționalizare Pavilion Bucătărie din cadrul Complexului Social de Servicii Sf.Ecaterina”, din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Dan Ion Vasile: Mașină de spălat vase punem?

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt alte întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          19 voturi pentru;

-            6 abțineri;

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

2.      Proiect de hotărâre privind modul de executare a obligaţiei persoanei condamnate sau a minorului de a presta o activitate neremunerată pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          18 voturi pentru;

-            7 abțineri;

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

Domnul Andrei Ioan Chiliman: Legea este a Guvernului, nu este a noastră. De ce vă abțineți?

 

 

3.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului pentru obţinerea calităţii de administrator de imobile, de către persoanele fizice cu domiciliul/reşedinţa în Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti şi abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 433/29.10.2009 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt alte întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

4.      Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 32/28.02.2011 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea şi efectuarea orelor de muncă de către beneficiarii de ajutor social acordat conform prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2011 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt  întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

5.      Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială  şi Protecţia Copilului Sector 1 a Proiectului „ O altă şansă” şi cumpărarea de pe piaţa liberă a unui imobil în care va fi înfiinţată o casă de tip familial pentru copiii cu nevoi speciale - grup ţintă al Proiectului “O altă şansă” – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Ion Brad: Acest proiect a fost retras.

 

 

6.      Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de Colaborare între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, în cadrul Proiectului ”Mai multe centre de îngrijire pentru copilul tău, mai multe oportunități de angajare pentru tine” – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt  întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

7.      Proiect de hotărâre  privind darea în folosință gratuită, către Institutul Național Democrat pentru Afaceri Internaționale (România), pentru o perioadă de 5 (cinci) ani, a spațiului în suprafață de 31,5 mp din incinta Complexului Social de Servicii Sf.Ecaterina, pavilion 3, parter, aflat în folosința Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, în scopul derulării proiectelor și programelor de interes public – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Dan Mircea Stăncescu: Cine este această instituție?

Domnul Dănuț Fleacă: Ei fac și proiecte pentru rromi și urmează să deruleze niște proiecte, dar au rămas fără sediu și au solicitat o cameră.

Domnul Ștefan Topor: Închiriem noi și dăm gratuit spații altora?

Domnul Bogdan Nicolae Grigorescu: este vorba despre o cămăruță.

Domnul Dan Mircea Stăncescu: Ne-am lămurit. Vă mulțumim.

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt alte întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          24 voturi pentru;

-            1 abținere;

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

8.      Proiect de hotărâre privind acordarea a 50 de pachete cu alimente, pentru persoane vârstnice, veterani de război, cu venituri reduse din Sectorul 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Din acest moment în sală sunt 26 de consilieri, prin prezența domnului consilier Mihai Bâzgan.

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt  întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          25 voturi pentru;

-            1 abținere;

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

9.      Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriei pentru imobilul care urmează să fie închiriat, conform Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.210/2010 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Dan Ion Vasile: Care este cuantumul chiriei?

Domnul Bogdan Nicolae Grigorescu: 11 Euro + TVA/mp.

Domnul Gheorghe Alexe: Care este data de la care se va plăti chiria?

Domnul Bogdan Nicolae Grigorescu: Chiria se va plăti începând cu data de 26.02.2010, așa cum reiese și din Procesul verbal de negociere al cuantumului chiriei, pentru a preîntâmpina viitoare litigii.

Domnul Ion Brad: Supun la vot acest amendament.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          18 voturi pentru;

-            1 vot împotrivă;

-            7 abțineri;

 

Domnul Ion Brad: Supun la vot proiectul de hotărâre, cu acest amendament.

 

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          18 voturi pentru;

-            1 vot împotrivă;

-            7 abțineri;

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului Local al Sectorului 1 cu Ministerul Administrației și Internelor prin Direcția Generală Anticorupție – Primarul Sectorului 1 al Muncipiului București 

 

Domnul Ovidiu Fulgeanu: Este vorba despre o solicitare a Ministerului Administrației și Internelor, prin Direcția Generală Anticorupție prin care vor să facă un parteneriat cu Sectorul 1 pentru combaterea și prevenirea faptelor de corupție. Pentru această asociere avem nevoie de această hotărâre, dar și de aprobarea Consiliului General al Municipiului București.

Domnul Ștefan Topor: Nu scris prevenire. Este cineva de la  impozite și taxe care să vină în control?

Domnul Ion Brad: Scrie în Raportul de specialitate.

Domnul Bogdan Nicolae Grigorescu: Nu ăsta este sensul proiectului. Este vorba de prevenirea faptelor de corupție.

Domnul Andrei Ioan Chiliman: Este vorba de informarea cetățenilor. Ce trebuie să facă în cazul în care le sunt cerute de către alte persoane foloase necuvenite sau informații cu caracter personal.

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt alte întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          21 voturi pentru;

-            5 abțineri;

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcții definitive pe terenuri situate în Sectorul 1 al Municipiului București – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Ion Brad: Este vorba de o singură poziție,  PUD pentru Str. Jiului nr.21.

 

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          19  voturi pentru;

-            7  abțineri.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          23 voturi pentru;

-            3 abțineri;

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

12.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea Contului anual de execuție al bugetului general consolidat al Consiliului Local al Sectorului 1 la data de 31 decembrie 2010, împreună cu situațiile financiare, inclusiv anexe ale acestora – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Mihai Bâzgan: Ar trebui să ne uităm și noi pe el.

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt alte întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

 

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          19 voturi pentru;

-            7 abțineri;

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general consolidat al Consiliului Local al Sectorului 1 la data de 31 martie 2011, inclusiv anexe ale acesteia – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Mihai Bâzgan: Ce se rectifică?

Domnul Ion Brad: Nu se rectifică nimic.

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt alte întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          18 voturi pentru;

-            8 abțineri;

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

14.  Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea în primul semestru al anului 2011, a Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2011 la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 (anexa nr. 1) aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 218/29.10.2010, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.29/28.02.2011 şi Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.59/05.04.2011 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Ștefan Topor: Ce se modifică aici?

Doamna Daniela Cefalan: Pentru a încerca să rezolvăm problemele de la Stare Civilă, au fost transformate  18 funcții publice vacante în funcții publice cu o altă denumire sau în funcții publice la nivel inferior sau superior, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti şi în fondurile bugetare anuale alocate.

            Domnul Ștefan Topor: Deci, de data asta nu vom mai avea probleme? Va fi personal suficient?

            Domnul Andrei Ioan Chiliman: Numărul mare de solicitări și volumul mare de documente care trebuie prelucrate de un număr mic de angajați a făcut să existe mari probleme de organizare. Încercăm în momentul de față să rezolvăm această problemă. Noi suntem un fel de cutie poștală care primește actele, dar noi le trimitem mai departe, iar blocajele apar la Ministerul Justiției sau la nivelul Direcției de Evidență a Persoanelor. Noi încercăm să rezolvăm întârzierile care au apărut, nu din vina noastră.

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt alte întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

15.  Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

 

Domnul Ion Brad: Supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          18 voturi pentru;

-            8 abțineri;

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

16.  Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale  Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

 

Domnul Ștefan Topor: Majoritatea dintre noi avem obligația să participăm la Consiliile de Administrație de la școli. Să se stabilească un conducător care să aibă cunoștință despre problemele cu care se confruntă directorii școlilor. Aceștia nu mai știu cu cine să se consulte.

Domnul Bogdan Nicolae Grigorescu: Sperăm să nu mai fie cazul. Și profit de ocazie pentru a o prezenta pe doamna director  Florentina Mihăilescu.

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt alte întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          21 voturi pentru;

-            5 abțineri;

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

Din acest moment în sală sunt 27 de consilieri, prin prezența domnului consilier Viorel Gănescu.

 

            Domnul Ion Brad: Am ajuns la punctul diverse.

Domnul Bogdan Nicolae Grigorescu: În ședințele anterioare ați respins PUD-ul din Str.Iacob Negruzzi nr.8. Domnul Cristian Petre Stavarache  s-a adresat Consiliului Local al Sectorului 1 și solicită  ”introducerea pe ordinea de zi luarea în discuție în vederea aprobării PUD depus sub nr. de înregistrare 5965/05.03.2010 și cu Aviz de Urbanism nr.5/6/16.03.2010”.

Dumneavoastră, Consiliul Local, trebuie să aveți inițiativa pentru a introduce acest proiect pe ordinea de zi într-o ședință viitoare.

 

Domnul Ion Brad: Vă mulţumesc pentru prezenţă.

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                       SECRETAR,

 

                          Ion Brad                                                                    Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Întocmit,

            1 ex.

   Daniela Anton