Proces verbal din 27.10.2011

Proces Verbal privind lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 27 octombrie 2011

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

 

 

 

PROCES VERBAL

privind lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1

din data de  27 octombrie 2011

 

 

Şedinţa a fost convocată de către domnul Andrei Ioan Chiliman, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziţia  nr. 5698 din 21.10.2011, având în vedere art. 39, alin. (1) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi în temeiul art. 68, alin. (1), coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. "a" din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,  cu modificările și completările ulterioare, cu următoarea Ordine de zi:

1.      Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Amenajare spaţiu, utilităţi şi reţele exterioare şi instalare neutralizator (sterilizator) deşeuri medicale în incinta CSS Odăi, aparţinând  Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 Bucureşti– Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

2.      Proiect de hotărâre privind  aprobarea execuției  bugetului general consolidat al Consiliului Local Sector 1 la data de 30 septembrie 2011, inclusiv anexe ale acestuia – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

3.      Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de deszăpezire pentru sezonul rece, respectiv iarna 201-2012 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

4.      Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor care sa au în vedere la stabilirea ordinei  de prioritate  în cadrul categoriilor de persoane prevăzute în Legea nr.114/1996 a locuinței, republicată, cu modicările și completările ulterioare – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

5.      Proiect de hotărâre prin care Consiliul Local al Sectorului 1 aprobă, prin Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, punerea la dispoziția Liceului Teoretic Bulgar ”Hristo Botev”, cu sediul în București, Calea Griviței nr.56, sector 1, a unui număr de 64 de locuri de cazare în incinta Căminului de elevi situat în cadrul Colegiului Tehnic ”Mihai I”, cu sediul în Str.Butuceni nr.10, sector 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

6.      Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Administrației Domeniului Public Sector 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

7.      Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii  Parteneriatului între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Fundaţia Romanian Angeal Appeal, în parteneriat cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale,  prin Direcţia Generală Protecţia Copilului (DGPC), pentru implementarea Proiectului ”Şi ei trebuie să aibă o şansă” – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

8.      Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

9.      Proiect de hotărâre  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 120/2004 privind acordarea unor sume cu titlu de ajutor de urgenţă, ca masură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcții definitive pe terenuri situate în Sectorul 1 al Municipiului București – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

La deschiderea ședinței au fost prezenți 25 consilieri locali. De asemenea, au participat: domnul Daniel Tudorache – Viceprimarul Sectorului 1, domnul  Bogdan Nicolae Grigorescu – Secretarul Sectorului 1,  domnul Marius Hanțig – reprezentantul Prefecturii Municipiului București, directori.

 

Domnul Bogdan Nicolae Grigorescu: Deschidem ședința de astăzi în prezența a 25 de consilieri și propun descărcarea procesului verbal al ședinței din data de 13 octombrie 2011.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          24 voturi pentru;

-             1 abținere.

 

Procesul verbal a fost descărcat cu majoritate de voturi.

Domnul Ion Brad:  Bună ziua. Pentru ședința de astăzi avem pe ordinea de zi 10 proiecte de hotărâre. De asemenea, se propune suplimentarea ordinei de zi cu încă 5 proiecte de hotărâre și anume:

 

1.      Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1   în Consiliul de  administrație al Fundației pentru Metode de Educație Alternativă ”Școala mea”, situată în Str.Zeletin, nr.10-12, Sector 1, București – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

2.      Proiect de hotărâre  privind susţinerea demersurilor necesare implementării Proiectului „Centrul Româno-Danez  de Educaţie Integrată”  de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în parteneriat cu VIA University College - Danemarca,  Universitatea București şi Centrul de Resurse și Formare în Profesiuni Sociale ProVocație, ce va fi depus în vederea obţinerii finanțării acordate de Fundația Velux – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

3.      Proiect de hotărâre  privind aprobarea încheierii Protocolului de predare-preluare a apartamentului de la parterul construcţiei situate în Bucureşti, Calea Dorobanţilor nr. 187, Sectorul 1, anexele de la subsol şi mansarda din aceeaşi construcţie, precum şi cota de teren aferentă părţilor de mai sus din construcţie, cu obligaţia menţinerii afectaţiunii imobilului pe o perioadă de 5 ani – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

4.      Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocoalelor de predare-preluare a etajului II, boxele nr.6, nr.7, nr.9, pivnița nr.3 de la subsol, camera de serviciu nr.1, podul nr.1 de la mansardă, cotă parte indiviză din părțile de folosință comună a imobilului și terenul aferent în suprafață de 218,33 mp – ce reprezintă 1/3 din suprafața totală de 655,00 mp din imobilul situat în București, Sector 1, Calea Dorobanților nr.187, cu obligația menținerii afectațiunii imobilului pe o perioada de 5 ani – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

5.      Proiect de hotărâre   privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită, pentru o perioadă de 5 ani, a spaţiului în suprafaţă de 32 mp, din incinta Centrului  Multifunţional Phoenix, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului  Sector 1,  cu sediul în Bucureşti, Sector 1, Str.Pajura, nr. 15A, Corp A, către Asociaţia Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor “Omenia”, cu sediul în Bucureşti, Sector 5, Str. Amurgului nr. 53 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Ion Brad:  Supun la vot introducerea pe ordinea de zi a acestor proiecte.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

Domnul Ion Brad: Supun acum la vot ordinea de zi în totalitatea ei.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

1.      Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Amenajare spaţiu, utilităţi şi reţele exterioare şi instalare neutralizator (sterilizator) deşeuri medicale în incinta CSS Odăi, aparţinând  Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 Bucureşti– Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu   sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

2.      Proiect de hotărâre privind  aprobarea execuției  bugetului general consolidat al Consiliului Local Sector 1 la data de 30 septembrie 2011, inclusiv anexe ale acestuia – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Din acest moment în sală sunt 26 de consilieri, prin prezența domnului consilier Marius Țugurel.

            Domnul Ion Brad: În convocator, în titlul acestui proiect este o eroare materială. S-a menționat data de 31 martie 2011, în loc de 30 septembrie 2011.

            Domnul Dan Ion Vasile: Să supunem la vot întâi îndreptarea erorii materiale.

            Domnul  Ion Brad: Supun la vot propunerea domnului consilier.

 

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu   mai sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

3.      Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de deszăpezire pentru sezonul rece, respectiv iarna 201-2012 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu   sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

4.      Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor care sa au în vedere la stabilirea ordinei  de prioritate  în cadrul categoriilor de persoane prevăzute în Legea nr.114/1996 a locuinței, republicată, cu modicările și completările ulterioare – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

            Domnul Dan Mircea Stăncescu: Am dori să introducem încă un criteriu. Nu este nicăieri menționată situația studiilor. Consider că există familii monoparentale unde sunt și persoane cu studii superioare și aceste persoane au o situație deosebită și consider că este un criteriu important. De exemplu, doi tineri ingineri cu 2, 3 copii care se află într-o situație precară.

            Doamna Cati Carmen Musceleanu: Nu se poate. Contravine prevederilor Legii nr.114/1996.

            Domnul Dan Mircea Stăncescu: Există oameni care creează ceva pentru societate și , cu respect, o spun creează mai mult ca alții.

            Domnul Cristian Tudose: În condițiile acestea, cei care au handicap să fie sănătoși să aibă punctaj mai mare.

            Domnul Dan Mircea Stăncescu: Mă așteptam ca PNL-ul să susțină acest punct de vedere.

            Domnul Ion Brad:  Vreți să fie menționate numai studiile superioare? Sau să fie un criteriu pe trepte de studii?

            Domnul Cristian Dumitrescu: Dacă introducem acest criteriu  trebuie să ne gândim unde îl încadrăm ca să obținem un echilibru. Durata studiilor de lungă durată, studii medii, strict pentru titularul contractului. Unde tăiem?

 

Din acest moment în sală sunt 27 de consilieri, prin prezența domnului consilier Mihai Bâzgan.

 

            Domnul Dan Mircea Stăncescu:  Propun pentru studii superioare de lungă durată 5 puncte, 3 puncte pentru studii medii și 2 puncte pentru studii gimnaziale.

            Doamna Cristina Mara:  Propun amânarea discutării acestui proiect pentru a vedea care sunt prevederile legale cu privire la acest gen de criterii.

            Domnul Dan Mircea Stăncescu: N-aș avea nimic împotriva amânării, dar aș dori să nu se considere că am venit cu propunerea de amendament pentru a întârzia adoptarea acestui proiect.

            Domnul Ion Brad: Consider pertinentă propunerea de amânare. În Legea 114/1996 sunt enumerate niște criterii și trebuie verificat dacă Consiliul Local poate interveni.

            Domnul Dan Mircea Stăncescu: Cu o singură mențiune. Să nu pară că grupul PDL a găsit o chichiță pentru amânarea proiectului.

            Domnul Ion Brad: Supun la vot propunerea de amânare a acestui proiect.

 

            CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE AMÂNAREA PROIECTULUI.

 

 

5.      Proiect de hotărâre prin care Consiliul Local al Sectorului 1 aprobă, prin Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, punerea la dispoziția Liceului Teoretic Bulgar ”Hristo Botev”, cu sediul în București, Calea Griviței nr.56, sector 1, a unui număr de 64 de locuri de cazare în incinta Căminului de elevi situat în cadrul Colegiului Tehnic ”Mihai I”, cu sediul în Str.Butuceni nr.10, sector 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu   sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

6.      Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Administrației Domeniului Public Sector 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

            Domnul Dan Ion Vasile: Despre ce este vorba?

            Domnul Bogdan Nicolae Grigorescu: Este vorba de transformarea anumitor posturi pe care sunt încadrate persoane cu studii medii care au absolvit cursurile unor instituții de nivel superior.

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu   mai sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

7.      Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii  Parteneriatului între Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Fundaţia Romanian Angeal Appeal, în parteneriat cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale,  prin Direcţia Generală Protecţia Copilului (DGPC), pentru implementarea Proiectului ”Şi ei trebuie să aibă o şansă” – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu   sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

8.      Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu   sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

9.      Proiect de hotărâre  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 120/2004 a privind acordarea unor sume cu titlu de ajutor de urgenţă, ca masură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu   sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

 

-          18 voturi pentru;

-             9 voturi împotrivă.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE  DE VOTURI.

 

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu pentru construcții definitive pe terenuri situate în Sectorul 1 al Municipiului București – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

            Domnul Ion Brad: Am să prezint acum fiecare PUD din anexă.

 

1.      PUD Str. Modestiei nr.8

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE  DE VOTURI.

 

Domnul Adrian Tănăsescu:  În comisia de urbanism când am avizat aceste proiecte, primele două  proiecte au fost avizate nefavorabil, motivat de oportunitatea promovării acestor PUD-uri. Există un număr mare de reclamații din partea vecinilor și analizând zona respectivă și contextul am decis că nu sunt oportune aceste construcții. Se știe că avizul comisiilor de specialitate este facultativ și lăsăm la latitudinea Consiliului Local să se exprime.

Domnul Dan Mircea Stăncescu: În ce constau aceste reclamații?

Domnul Adrian Tănăsescu: Este vorba despre o zonă de case, de regimul de înălțime, vecinii nu vor alipire la calcan. Motivează, de asemenea, dezvoltarea insuficientă a rețelelor edilitare în zonă. Consiliul Local poate vota, dar punctul de vedere al comisiei este menționat în procesul verbal al comisiei.

Domnul Dan Ion Vasile: Unde se regăsește ceea ce a spus domnul președinte de comisie? Că respectiva comisie a dat aviz nefavorabil?

Doamna Mariana Vladu: Pentru Strada Modestiei, avem sesizări de la doi vecini, în sensul că nu vor avea presiune la apă, electricitate. Eu le-am făcut notificare și ei ne-au răspuns. Este în zona M3, POT 60%,  unde pot construi P+4, cât îi dă voie PUG-ul. Se încadrează în zona M3. Și-a făcut și studiu de însorire. Dosarul este perfect din punct de vedere urbanistic, conform PUG-ului.

Domnul Viorel Gănescu: Au spațiu de garaj în incintă?

Doamna Mariana Vladu: Firește că au.

Domnul Dan Ion Vasile: Unde este avizul nefavorabil al comisiei pentru că în raportul de specialitate s-a dat aviz favorabil. Văd că este un aviz al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism.

Domnul Adrian Tănăsescu: Găsiți aceste observații în procesul verbal al comisiei.  Nu vorbim despre același aviz. Aceasta este o altă comisie, nu comisia de urbanism a Consiliului Local.

Domnul Bogdan Nicolae Grigorescu: Domnul președinte al comisiei a menționat că din eroare a omis  să facă aceste mențiuni la rubrica observații în raportul comisiei.

Domnul Ion Brad: Dacă nu  mai  sunt întrebări, supun la vot acest PUD.

 

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          14 voturi pentru;

-            2 voturi împotrivă;

-          11 abțineri.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

Domnul Cristian Dumitrescu: Solicit să se menționeze în procesul verbal faptul că eu am votat pentru.

 

În acest moment domnul Cristian Dumitrescu a părăsit sala de ședință, la discuții fiind prezenți 26 de consilieri.

 

 

2.      PUD Str. Rotasului nr.6

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu   sunt întrebări, supun la vot acest PUD.

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          13 voturi pentru;

-            3 voturi împotrivă;

10 abțineri.

 

CONSILIUL LOCAL A RESPINS ACEST PUD.

 

3.      PUD Str. Macului nr.1

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot acest PUD.

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          17 voturi pentru;

-            9 abțineri.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

4.      PUD Str. Craiovei nr.1A

 

Doamna Mariana Vladu: A construit fără autorizație și prin procesul verbal este obligat să intre în legalitate.

Domnul Dan Mircea Stăncescu: Nu l-am pus noi să construiască ilegal.

Domnul Adrian Tănăsescu: Are acordul vecinilor, acorduri notariale. De obicei probleme apar dintre conflictele între vecini.

Domnul Dan Mircea Stăncescu: Tot noi am hotărât prin Gentlement Agreement că vom fi mai exigenți cu cei care construiesc fără autorizație. Cu tot respectul, în spiritul celor discutate Grupul PDL se abține.

Domnul Viorel Gănescu: Avem exemplul celei din Șos. Chitilei.

Domnul Dan Ion Vasile: A plătit amendă? În ce cuantum?

Doamna Mariana Vladu: A primit de la PMB  amendă de 1000 lei.

Domnul Ion Brad: Dacă nu  mai  sunt întrebări, supun la vot acest PUD.

 

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          14 voturi pentru;

-          12 voturi împotrivă;

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

5.      PUD Str. Baia Sprie nr.17

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot acest PUD.

 

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          15 voturi pentru;

-          11 abțineri.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

6.      PUD Str. Ariei nr.2

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt întrebări, supun la vot acest PUD.

 

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          15 voturi pentru;

-          11 abțineri.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

7.      PUD Str. Minervei nr.100

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu  sunt întrebări, supun la vot acest PUD.

 

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          15 voturi pentru;

-          11 abțineri.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

8.      PUD Str. Vorniceni nr.38A

 

Domnul Mihai Bâzgan: Despre ce este vorba? Este o intrare în legalitate.

Doamna Mariana Vladu: A făcut o extindere a locuinței.

Domnul Mihai Bâzgan: Și ce amendă a primit?

Doamna Mariana Vladu: 5000 lei.

Domnul Viorel Gănescu: Ce suprafață are terenul?

Doamna Mariana Vladu: 175 mp., zona M1E.

Domnul Viorel Gănescu: Are și subsol pentru parcare?

Doamna Mariana Vladu: Are avizul comsiei pentru circulație.

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu  mai  sunt întrebări, supun la vot acest PUD.

 

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          15 voturi pentru;

-          11 abțineri.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

9.      PUD Drumul Agatului nr.36A, 36B, 36C / Drumul Muntele Găina nr.44-48

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu  mai  sunt întrebări, supun la vot acest PUD.

 

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          15 voturi pentru;

-          11 abțineri.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

10.  PUD Str.Scărlătescu nr.8

 

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu  mai  sunt întrebări, supun la vot acest PUD.

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          15 voturi pentru;

-            2 voturi împotrivă;

-            9 abțineri.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu mai sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre în întregul lui, fără punctul 2, PUD Str.Rotasului nr.6.

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          15 voturi pentru;

-          11 abțineri.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

11.  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1   în Consiliul de  administrație al Fundației pentru Metode de Educație Alternativă ”Școala mea”, situată în Str.Zeletin, nr.10-12, Sector 1, București – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

 

Domnul Ion Brad: Pentru acest proiect trebuie să propunem un reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de Administrație.

Domnul Dan Mircea Stăncescu: O propun pe doamna Ana Zvirid.

Domnul Ion Brad: Rog Secretariatul General să pregătească buletinele de vot. Până vor fi gata, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi.

 

12.  Proiect de hotărâre  privind susţinerea demersurilor necesare implementării Proiectului „Centrul Româno-Danez  de Educaţie Integrată”  de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în parteneriat cu VIA University College - Danemarca,  Universitatea București şi Centrul de Resurse și Formare în Profesiuni Sociale ProVocație, ce va fi depus în vederea obţinerii finanțării acordate de Fundația Velux – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu   sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

13.  Proiect de hotărâre  privind aprobarea încheierii Protocolului de predare-preluare a apartamentului de la parterul construcţiei situate în Bucureşti, Calea Dorobanţilor nr. 187, Sectorul 1, anexele de la subsol şi mansarda din aceeaşi construcţie, precum şi cota de teren aferentă părţilor de mai sus din construcţie, cu obligaţia menţinerii afectaţiunii imobilului pe o perioadă de 5 ani – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

 

Domnul Mihai Bâzgan: Despre ce este vorba?

 

Domnul Dănuț Fleacă: S-au tot retrocedat imobile în zona respectivă. În urmă cu un an de zile proprietarul de la etajul II a primit restituirea construcției. Ne-a dat în judecată, iar între timp s-a revendicat și parterul imobilului. A restituit suma pe care a primit-o ca despăgubire. Acest proiect de hotărâre a fost respins în acest Consiliu cu mai multe luni în urmă, problema se pune de afectațiune pentru 5 ani, conform legii. Dintr-un imobil de 3 etaje cu subsol, parter, etaj 1, etaj 2, mansardă mai avem doar etajul 1. Ar trebui numită și o comisie pentru stabilirea chiriei pentru 5 ani.

Domnul Dan Mircea Stăncescu: În afară de documentul de restituire mai există și o hotărâre judecătorească?

Domnul Dănuț Fleacă: Pentru parter. În anii ăștia, noi nu am făcut decât să întreținem imobilul, finalitatea este restituirea în natură. Dacă am obține afectațiunea pentru 5 ani trebuie stabilită chiria, conform legii. Este vorba de restituire în natură și nu ne putem opune

Domnul Ion Brad: Este stabilit prin lege, 5 ani.

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu mai sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          25 voturi pentru;

-            1 abținere.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

14.  Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocoalelor de predare-preluare a etajului II, boxele nr.6, nr.7, nr.9, pivnița nr.3 de la subsol, camera de serviciu nr.1, podul nr.1 de la mansardă, cotă parte indiviză din părțile de folosință comună a imobilului și terenul aferent în suprafață de 218,33 mp – ce reprezintă 1/3 din suprafața totală de 655,00 mp din imobilul situat în București, Sector 1, Calea Dorobanților nr.187, cu obligația menținerii afectațiunii imobilului pe o perioada de 5 ani – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          24 voturi pentru;

-            2 abțineri.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

15.  Proiect de hotărâre   privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită, pentru o perioadă de 5 ani, a spaţiului în suprafaţă de 32 mp, din incinta Centrului  Multifunţional Phoenix, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului  Sector 1,  cu sediul în Bucureşti, Sector 1, Str.Pajura, nr. 15A, Corp A, către Asociaţia Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor “Omenia”, cu sediul în Bucureşti, Sector 5, Str. Amurgului nr. 53 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Viorel Gănescu: A existat vreo incidență? Dacă au colaborat măcar cu vreun pensionar din Sectorul 1? Ei au sediul social în Sectorul 5. Au un certificat fiscal care să ateste bonitatea, seriozitatea?

Domnul Dănuț Fleacă: Am avut întâlniri, nu au avut încă activitate în Sectorul 1. Noi am considerat că este oportun să vină și în Sectorul 1. O să le cerem așa ceva, dar știm că este o organizație serioasă. Ei vor să facă un punct de lucru în Sectorul 1. Au mai multe sedii  în țară, dar sediul social este în Sectorul 5.

            Domnul Viorel Gănescu: Vreau să știu dacă au ajutat un cetățean al Sectorului 1. Nu am semnat la comisie pentru că nu au cazier fiscal. Propun amânarea până își completează dosarul, până aduce cazier fiscal.

            Domnul Dănuț Fleacă: Nu știu dacă au ajutat până acum pensionarii Sectorului 1.

            Domnul Viorel Gănescu: Au interdicței să ajute pensionarii din alte sectoare? Să dovedească că au ajutat pensionari din Sectorul 1.

            Domnul Dănuț Fleacă: Noi, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, am făcut această solicitare deoarece am considerat că venim în ajutorul pensionarilor din sector și am dorit doar o cameră. I-am întâlnit la unele din punctele de lucru de la proiectele sociale și am făcut această solicitare către ei, de a veni și în Sectorul 1.

            Domnul Viorel Gănescu: Dacă dumneavoastră ați fost pețitorul, atunci este altceva.

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu mai sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL A VOTAT ASTFEL:

-          17 voturi pentru;

-            9 abțineri.

 

HOTĂRÂREA A FOST RESPINSĂ.

 

 

Domnul Ion Brad: Să revenim acum la proiectul anterior.

Domnul Vasile Moțoc: Doamna Ana Zvirid a fost primit 26 de voturi pentru.

Domnul Ion Brad: Dacă nu mai sunt alte întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu mai sunt alte intervenţii, consider această ședință încheiată şi vă mulțumesc pentru participare.

 

 

 

 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                       SECRETAR,

                          Ion Brad                                                                   Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Întocmit,

              1 ex.

       Daniela Anton