Proces verbal din 26.01.2011

Proces Verbal privind lucrările şedinţei de îndată a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 26 ianuarie 2011

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

 

 

 

 

PROCES VERBAL

privind lucrările şedinţei de îndată a Consiliului Local al Sectorului 1

din data de  26 ianuarie 2011

 

 

Şedinţa a fost convocată de către domnul Andrei Ioan Chiliman, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziţia  nr. 536 din 26.01.2011, având în vedere art. 39, alin. (4) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi în temeiul art. 68, alin. (1), coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. "a" din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,  cu modificările și completările ulterioare, cu următoarea Ordine de zi:

 

1.      Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai Proiectului „Înlocuirea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie geotermală pentru Sediul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, situat în B-dul Banu Manta nr. 7-9”  – Primarul Sectorului 1

2.      Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la Programul de finanţare privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire – beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult cu Proiectul „Înlocuirea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie geotermală pentru Sediul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, situat în B-dul Banu Manta nr. 7-9 ”  – Primarul Sectorului 1

 

La ședință au participat 24 consilieri locali.

De asemenea, au participat: domnul  Daniel Tudorache – Viceprimarul Sectorului 1, domnul  Bogdan Nicolae Grigorescu – Secretarul Sectorului 1, directori.

 

Dl. Bogdan Nicolae Grigorescu – deschide şedinţa menţionând că aceasta este legal constituită având în vedere prezenţa în sală a 24 consilieri și supune la vot descărcarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Local al Sectorului 1 din data  de 22 decembrie 2010.

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

Dl.Bogdan Nicolae Grigorescu: Înainte de intra în ordinea de zi vă cer permisiunea de a da citire adresei primite de la Instituția Prefectului Municipiului București.

Domnule Primar,

Având în vedere că prin Dispoziția nr.636/26.01.2011 emisă de Primarul Sectorului 1 s-a convocat Consiliul Local Sector 1 în ședință de îndată, pe data de 26.01.2011, orele, 15,00

Luând în considerare cazurile prevăzute in terminis de art.39 alin.(4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată, în care convocarea consiliului local se poate face de îndată,

În exercitarea atribuțiilor ce revin prefectului ca reprezentant al Guvernului pe plan local, abilitat să asigure respectarea legii  de către autoritățile administrației publice locale și să exercite controlul de legalitate asupra actelor administrative adoptate de aceste autorități publice locale, potrivit art.1 alin.(1) și alin. (3), art.19 alin. (1) lit. a) și lit. e) raportat la art. 25 din Legea nr.340/2004, republicată, vă rugăm să ne comunicați astăzi, până la ora 14,00, motivele pentru care a fost convocat Consiliul Local al Sectorului1 în ședință de îndată.”

De asemenea, dau citire și răspunsului formulat de Serviciul Legislație și Spații cu altă Destinație decât cea de Locuință:

”Urmare adresei dvs. nr. SM/P/1870/26.01.2011 prin care ne solicitați să vă comunicăm motivele pentru care autoritatea deliberativă de la nivelul Sectorului 1 a fost convocată în ședință de îndată, vă comunicăm:

În conformitate cu prevederile art.39 alin.(4) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ‹În caz de forță majoră și de maximă urgență pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei, orașului sau municipiului sau în alte situații stabilite de regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local, convocarea consiliului local se poate face de îndată.›

Din interpretarea textului de lege anterior citat, consiliul local poate fi convocat în ședințe de îndată în unul dintre următoarele cazuri:

a)      în caz de forță majoră;

b)      în caz de maximă urgență pentru locuitorii comunei, orașului, municipiului ..., sectorului (în cazul nostru);

c)      în alte situații stabilite în regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local.

Cele două proiecte înscrise pe ordinea de zi vizează aprobarea acordului de participare la Programul de finanțare privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire – beneficiari unități administrativ-teritoriale, instituții publice și unități de cult, program care se desfășoară în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, coroborate cu prevederile Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții aprobate prin ordinul 527/2—8 al Ministerului Internelor și Reformei Administrative.

Obiectul Programului îl reprezintă finanțarea de la Fondul pentru mediu a proiectelor privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire.

Scopul Programului îl reprezintă îmbunătățirea calității aerului, apei și solului prin reducerea gradului de poluare cauzată de arderea lemnului și a combustibililor fosili utilizați pentru producerea energiei termice folosite pentru încălzire și obținerea de apă caldă menajeră, precum și stimularea utilizării sistemelor care folosesc în acest sens sursele de energie regenerabilă, nepoluante.

Directiva 2006/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind eficiența energetică la utilizatorii finali și serviciile energetice și de abrogare a Directivei 93/76/CEE a Consiliului prevede, printre altele, ca statele membre  să ia toate măsurile pentru îmbunătățirea eficienței energetice la utilizatorii finali.

În condițiile în care Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului a considerat atragerea de fonduri europene pentru finanțarea unor obiective de interes pentru colectivitățile locale ca o maximă necesitate, considerăm că participarea Consiliului Local al Sectorului 1 în cadrul programului menționat anterior este o măsură extrem de importantă și care profită cetățenilor de pe raza sa administrativă.

Maxima urgență, așa cum prevede legiuitorul, este determinată de îndeplinirea termenilor și condițiilor impuse de autoritatea de implementare, Ministerul Mediului și Pădurilor – Administrația Fondului pentru Mediu stabilind ca termen limită de depunere a dosarelor de finanțare data de 31 ianuarie 2011.

Astfel, este mai mult decât justificată măsura convocării Consiliului Local al Sectorului 1 în ședință  de îndată, obținerea de fonduri europene și degrevarea bugetului local al sectorului de cheltuieli suplimentare profită locuitorilor acestuia, atât prin îmbunătățirea calității aerului și combaterea poluării, dar și prin faptul că sumele de bani care ar fi fost utilizate din bugetul local pentru acest proiect vor putea fi folosite pentru alte obiective de investiții, care la rândul lor profită locuitorilor de pe raza administrativă a sectorului 1.”

 

Acesta a fost răspunsul nostru. Nu mai avem alte puncte de vedere până în acest moment.

Domnul Ion Brad:  Bună ziua. Pentru ședința de astăzi avem pe ordinea de zi 2 proiecte de hotărâre. Supun la vot ordinea de zi.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

1.      Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai Proiectului „Înlocuirea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie geotermală pentru Sediul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, situat în B-dul Banu Manta nr. 7-9” 

 

Domnul Marius Țugurel: Să ne spună și nouă cineva despre ce este vorba.

Doamna Daniela Bălăceanu: Având în vedere Programul Ministerului Mediului și Pădurilor am analizat două variante:

Varianta 1: Presupune un sistem monovalent de încălzire/răcire cu ventiloconvectoare folosind pompe de căldură care utilizează căldura solului prin captarea căldurii din sol cu captatoare verticale.

Varianta 2: Încălzirea spațiilor interioare s-ar realiza cu ajutorul unor centrale termice pe combustibil gazos, prepararea apei calde menajere cu ajutorul panourilor solare, iar climatizarea s-ar realiza cu ajutorul sistemelor clasice, pe curent electric.

Varianta propusă de elaborator și supusă aprobării este varianta 1, deoarece:

a)      se elimină total sursele clasice de încălzire și climatizare;

b)      pompele de căldură nu sunt poluante, au fiabilitate ridicată, nu ocupă spațiu mare, au costuri mici de întreținere, durată de viață de cca. 25 de ani

c)      garantează necesarul de energie pe toată durata anului

d)     analiza principalilor indicatori de performanță financiară (fluxul de numerar net, valoarea netă actualizată, rata internă de rentabilitate, raportul cost-beneficiu) indică atingerea obiectivelor în condițiile tehnico-financiare cele mai avantajoase.

Domnul Ștefan Topor:  La partea de valori, la punctul 1 este vorba despre sediul Primăriei Sectorului 1. La punctul al doilea este vorba de sediile altor instituții care sunt în subordinea Primăriei??

Doamna Daniela Bălăceanu: Așa se numește Programul, dar este vorba despre sediul Primăriei Sectorului 1.

Domnul Cristian Dumitrescu: Programul la nivel național așa se numește.

Domnul Ion Brad: Au scris aici energie geotermală. Este vorba de energie  geotermică. Este un schimb de termeni. Propun să nu se scrie geotermală, ci geotermică. Se va vedea cum este menționat în programul de finanțare al Ministerului Mediului și Pădurilor .

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

2.      Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la Programul de finanţare privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire – beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult cu Proiectul „Înlocuirea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie geotermală pentru Sediul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, situat în B-dul Banu Manta nr. 7-9 ”  – Primarul Sectorului 1

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

Domnul Dan Stăncescu: Vă rog, din partea Grupului PD-L, cerem oficial domnului Primar să ne prezinte execuția bugetară pentru 2009 și 2010. Rugăm să se consemneze.

Domnul Bogdan Nicolae Grigorescu: Urmează să se discute în ședința ordinară care va avea loc luni, la ora 14.00.

Domnul Dan Stăncescu: Vrem convocarea oficială.

Domnul Ion Brad: Vă mulțumesc pentru participare.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                       SECRETAR,

 

                          Ion Brad                                                                    Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

        Întocmit,

            1 ex.

   Daniela Anton