Proces verbal din 03.11.2011

Proces Verbal privind lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 3 noiembrie 2011

SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL

privind lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 1

din data de  03 octombrie 2011

 

 

 

Şedinţa a fost convocată de către domnul Andrei Ioan Chiliman, Primarul Sectorului 1, prin Dispoziţia  nr. 5917 din 01.11.2011, având în vedere art. 39, alin. (2) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi în temeiul art. 68, alin. (1), coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. "a" din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,  cu modificările și completările ulterioare, cu următoarea Ordine de zi:

 

1.      Proiect de hotărâre privind  aprobarea rectificării bugetului general consolidat de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 1 pe anul 2011 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

2.      Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al Administrației Domeniului Public Sector 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

3.      Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

4.      Proiect de hotărâre privind rectificarea şi completarea Anexei nr.1 şi Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 121/28.06.2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 119/27.05.2010 privind aprobarea depunerii în vederea finanţării în cadrul POR/Axa prioritară 3-“Îmbunătăţirea infrastructurii sociale/DMI Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii sociale” ,  a Proiectului “Dezvoltarea Complexului Social de Servicii Sf. Andrei” elaborat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1- Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

La deschiderea ședinței au fost prezenți 24 consilieri locali.

De asemenea, au participat: domnul  Daniel Tudorache – Viceprimarul Sectorului 1, domnul  Bogdan Nicolae Grigorescu – Secretarul Sectorului 1, domnul Marius Hanțig – Reprezentantul Instituției Prefectului Municipiului București, directori.

 

Dl. Bogdan Nicolae Grigorescu – Buna ziua. Deschidem şedinţa extraordinară de azi care este legal constituită având în vedere prezenţa în sală a 24 consilieri. Supun la vot descărcarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Sectorului 1 din data  de 27 octombrie  2011.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

Domnul Ion Brad: Bună ziua. Pentru ședința extraordinară de azi avem un număr de 4  proiecte pe ordinea de zi. Supun la vot ordinea de zi.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

-          18 voturi pentru;

-            6 abțineri.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

1.      Proiect de hotărâre privind  aprobarea rectificării bugetului general consolidat de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 1 pe anul 2011 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt întrebări supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

-          16 voturi pentru;

-            8 abțineri.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

 

2.      Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al Administrației Domeniului Public Sector 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

 

Domnul Dan Ion Vasile: Ce se modifică aici?

Domnul Ștefan Topor: De ce nu este prezent directorul ADP?

Domnul Marius Haidemak:  Prin Dispoziția Primarului nr.5914/01.11.2011 s-a stabilit numărul maxim  de posturi la 99 față de 100 de posturi câte erau anterior. În cadrul ADP-ului avem 5 posturi vacante, dintre care 4 posturi sunt de muncitori, iar unul de consilier juridic.

Domnul Mihai Bâzgan: Ați luat un post de muncitor și l-ați transformat în consilier juridic?

Domnul Bogdan Nicolae Grigorescu: Este vorba despre acest proiect și despre următorul. În condițiile în care suntem legați de numărul maxim de posturi, un post de la ADP se mută la AUIPUSP.

 

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu mai sunt întrebări supun la vot proiectul de hotărâre.

 

CONSILIUL LOCAL A VOTAT ASTFEL:

-          23 voturi pentru;

-            1 abținere.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU MAJORITATE DE VOTURI.

 

           

3.      Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 – Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Dan Ion Vasile: La 16 oameni este un director general si un director adjunct?

   Doamna Gabriela Niculae: Nu este director general, este doar director.

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt întrebări supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

4.      Proiect de hotărâre privind rectificarea şi completarea Anexei nr.1 şi Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 121/28.06.2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 119/27.05.2010 privind aprobarea depunerii în vederea finanţării în cadrul POR/Axa prioritară 3-“Îmbunătăţirea infrastructurii sociale/DMI Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii sociale” ,  a Proiectului “Dezvoltarea Complexului Social de Servicii Sf. Andrei” elaborat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1- Primarul Sectorului 1 al Municipiului București

 

Domnul Dan Mircea Stăncescu: Îl rog pe domnul director să ne spună despre ce este vorba. În varianta scurtă.

Domnul Dănuț Fleacă: Ca urmare a ultimelor verificări efectuate, s-a solicitat efectuarea unor corecţii în scopul îndreptării erorilor materiale strecurate la redactarea hotărârilor anterioare, fără ca acestea să influenţeze sau să conducă la modificarea bugetului proiectului. Pe una dintre linii s-a omis să se menționeze totalul, iar procentul de finanțare este 2%, în loc de 2,04% cum, dintr-o eroare, a fost menționat în hotărârea anterioară.

 

Domnul Ion Brad: Dacă nu sunt întrebări supun la vot proiectul de hotărâre.

 

HOTĂRÂREA A FOST ADOPTATĂ CU UNANIMITATE DE VOTURI.

 

 

Domnul Ion Brad: Vă mulţumesc pentru prezenţă.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                       SECRETAR,

 

                          Ion Brad                                                                    Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Întocmit,

            1 ex.

   Daniela Anton