Hotărârea nr. 98/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 98 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui sprijin financiar Federaţiei Române de Rugby

pentru amenajarea şi modernizarea bazei sportive din Bd. Mărăşti nr. 18-20

 

 

Văzând Expunerea  de  motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Imagine, Cultură, Presă şi Informatică;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Potrivit prevederilor Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În baza prevederilor art.3 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Ţinând seama de adresa Federaţiei Române de Rugby înregistrată la  Primăria Sectorului 1 sub nr.15325/27.05.2011;

Ţinând seama de protocolul încheiat între Consiliul Local al Sectorului 1 şi Federaţia Română de Rugby pentru perioada 2008-2013 şi de necesitatea derulării în bune condiţii a clauzelor acestuia;

În temeiul art.45, alin.(2), art.80, art.81, alin.(2), lit.„o” şi art.115, alin.1, lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă acordarea unui sprijin financiar în valoare de 620.000 lei Federaţiei Române de Rugby pentru următoarele obiective:

a) achiziţie tribună cu o capacitate de 1000 de locuri la baza sportivă din                                                                            Bd. Mărăşti  nr. 18-20;

b) construcţia unei tribune acoperite, cu vestiare şi spaţii tehnice sub tribune, care să deservească toate cele trei terenuri ale bazei sportive;

c) supraetajarea sediului nou al federaţiei;

d) gazonarea terenului 3 cu suprafaţă sintetică de joc (omologată de către IRB) pentru discutarea meciurilor internaţionale în lunile de iarnă;

e) construcţia unui cămin sportiv pentru cazarea echipelor naţionale dotat cu cantină şi două săli de studiu;

Art. 2.  Suma de bani menţionată la art. 1 se va acorda pentru anul 2011.

Art.3. Federaţia Română de Rugby va prezenta autorităţilor publice locale documente justificative privind modul de cheltuire a resurselor financiare menţionate la art. 1.

Art.4. Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze în numele Consiliului Local al Sectorului 1 toate înscrisurile necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri de consiliu.

Art.5. Primarul Sectorului 1, Direcţia Management Economic, Serviciul Imagine, Cultură, Presă şi Informatică şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ,

                              Ion Brad

                                                                                                                     SECRETAR

                                                                                                      Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.:     98

Data:  31.05.2011