Hotărârea nr. 96/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 96 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                             

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind încetarea folosinţei gratuite a spaţiului situat în Calea Griviţei nr. 208, sector 1,

în suprafaţă de 494 mp de către Poliţia Locală a Sectorului 1 şi

abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 204/12.10.2010

 

 

 

            Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Poliţia Locală a Sectorului 1;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 155/2010 a Poliţiei Locale;

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea public şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului României nr. 333/1999 privind aprobarea Protocolului-cadru şi a acţiunilor de predare-preluare a exercitării de către consiliile judeţene, consiliile locale şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti a atribuţiilor prevăzute de Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice locale;

În baza prevederilor Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 1332/2010;

În considerarea dispoziţiilor Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.221/1999 privind transmiterea unor spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din administrarea Primăriei Municipiului Bucureşti în administrarea Primăriilor de Sector – în vederea exercitării atribuţiilor privind stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi încasarea impozitelor, taxelor locale şi a altor venituri ale bugetului Consiliului General al Municipiului București;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.2/2000 privind transmiterea unor spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă din administrarea P.M.B. în administrarea primăriilor de sector;

Luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 204/12.10.2010 privind darea în folosinţă gratuită, pentru o perioadă de 10 (zece) ani, a spaţiului situat în Calea Griviţei nr. 208, în suprafaţă de 494 m.p., de la Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 1 către Direcţia Generală de Servicii Comunitare Sector 1, în scopul desfăşurării activităţii;

În temeiul art.45, alin.(3), art.80, art.81, alin.(2), coroborate cu art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicatã, cu modificările şi completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. (1). Se aprobă încetarea folosinţei gratuite a spaţiului situat în Calea Griviţei nr.208, sector 1, în suprafaţă de 494 mp de către Poliţia Locală a Sectorului 1 şi revenirea acestuia în administrarea Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1.

(2). La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 204/12.10.2010 privind darea în folosinţă gratuită, pentru o perioadă de 10 (zece) ani, a spaţiului situat în Calea Griviţei nr. 208, în suprafaţă de 494 m.p., de la Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 1 către Direcţia Generală de Servicii Comunitare Sector 1, în scopul desfăşurării activităţii.

Art.2. (1). Revenirea spaţiului menţionat la art.1, alin.(1) în administrarea Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 1 se va face în baza unui proces – verbal de predare – primire încheiat între Poliţia Locală a Sectorului 1 şi Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a  Sectorului 1.

Art.3. Se împuterniceşte Directorul General al Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, respectiv domnul Andrei Mihail – Directorul General al Poliţiei Locale a Sectorului 1 să semneze procesul – verbal de predare – primire având ca obiect spaţiul menţionat la art. 1 alin. (1).

Art.4. Primarul Sectorului 1, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, Poliția Locală a Sectorului 1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ,

                  Ion Brad

                                                                                                         SECRETAR

                                                                                           Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.:     96

Data:  31.05.2011