Hotărârea nr. 95/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 95 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                     

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 416/31.10.2008 privind reglementarea activităţii de ridicare, transport, depozitare şi eliberare/valorificare a anumitor categorii de vehicule situate sau aflate pe terenuri, carosabil, parcări, locuri special amenajate, spaţii verzi şi trotuare aparţinând domeniului public sau privat al Sectorului 1, republicată în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti,

cu modificările și completările ulterioare

 

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Poliţia Locală a Sectorului 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 155/2010 a Poliţiei Locale;

Ţinând cont de reglementările Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, cu completările şi modificările ulterioare;

În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului României nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 196/2005 privind aprobarea Strategiei Ministerului Administraţiei şi Internelor de realizare a ordinii şi siguranţei publice, pentru creşterea siguranţei cetăţeanului şi prevenirea criminalităţii stradale;

În baza dispoziţiilor art. 23 alin. (1), lit. c) şi alin. (2), lit. a) – c) din Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor - cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului României nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;

Luând în considerare prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;        

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând normele Regulamentului de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 1391/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

Potrivit Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 124/2008 privind aprobarea strategiei de parcare pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi abrogarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București  nr. 82/2008;

Ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 416/2008 privind reglementarea activităţii de ridicare, transport, depozitare şi eliberare/valorificare a anumitor categorii de vehicule situate sau aflate pe terenuri, carosabil, parcări, locuri special amenajate, spaţii verzi şi trotuare aparţinând domeniului public sau privat al Sectorului 1, republicată în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti, modificată şi completată;

În considerarea prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 34/28.02.2011 pentru modificarea şi completarea privind reglementarea activităţii de ridicare, transport, depozitare şi eliberare/valorificare a anumitor categorii de vehicule situate sau aflate pe terenuri, carosabil, parcări, locuri special amenajate, spaţii verzi şi trotuare aparţinând domeniului public sau privat al Sectorului 1, republicată în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti;

În temeiul art.45, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1. (1). Art. 7 din Hotărârea Consiliului Local Sector 1 Sector 1 nr. 416/2008, republicată, modificată şi completată, se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 7. Se aprobă Regulamentul privind ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea sau valorificarea vehiculelor staţionate neregulamentar pe raza administrativ – teritorială a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. ”

(2). Art. 8 din Hotărârea Consiliului Local Sector 1 Sector 1 nr. 416/2008, republicată, modificată şi completată, se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 8. Operaţiunile de ridicare, transport, depozitare şi eliberare sau valorificare a vehiculelor staţionate neregulamentar pe raza administrativ – teritorială a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, se vor realiza de către operatorul economic privat desemnat în urma derulării procedurilor legale.

(3). Anexa nr. 3 a Hotărârii Consiliului Local Sector 1 Sector 1 nr. 416/2008, republicată, modificată şi completată, se modifică şi va avea cuprinsul, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. (1). Art. 11 din Hotărârea Consiliului Local Sector 1 Sector 1 nr. 416/2008, republicată, modificată şi completată, se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 11. Se aprobă Regulamentul privind activităţile de ridicare, transport, depozitare şi eliberare sau valorificare a vehiculelor staţionate pe spaţiile verzi aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului Bucuresti sau aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, conform Anexei nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

(2). Art. 12 din Hotărârea Consiliului Local Sector 1 Sector 1 nr. 416/2008, republicată, modificată şi completată, se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 12. Operaţiunile de ridicare, transport, depozitare şi eliberare sau valorificare a vehiculelor staţionate pe spaţiile verzi aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului Bucuresti sau aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, se vor realiza de către operatorul economic privat. ”

 

Art. 3. Art. 2 din Anexa nr. 5 a Hotărârii Consiliului Local Sector 1 Sector 1 nr. 416/2008, republicată, modificată şi completată, se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 2. (1). Se interzice staţionarea cu orice tip de vehicul pe spaţiile verzi.

(2). Nerespectarea dispoziţiilor alin. (1), constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 250 lei la 500 lei, pentru persoanele fizice şi de la 500 lei la 1.000 lei, pentru persoanele juridice.

(3). Totodată, fapta prevăzută la alin. (1) atrage ridicarea vehiculului în cauză. Măsura ridicării se dispune de către Poliţia Locală a Sectorului 1 după trecerea unui interval de 5 minute de la momentul constatării faptei.

(4). Constatarea ocupării spaţiului verde se efectuează de către poliţiştii locali din cadrul Poliţiei Locale a Sectorului 1 prin Notă de constatare (anexa nr. 5 A) şi imortalizarea în format digital foto a localizării vehiculului, cu indicarea datei şi orei constatării, conform intervalului de timp stabilit la alin. (3).

(5). Operaţiunile de ridicare, transport, depozitare şi eliberare sau valorificare a vehiculelor se execută de către operatorul economic, conform procedurii prevăzute în Anexa nr. 3 din prezenta hotărâre. ”

 

Art. 4. Anexa nr. 5 A la Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 416/2008, republicată, modificată şi completată, se modifică şi va avea conţinutul conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 5. Primarul Sectorului 1, Poliţia Locală a Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                                    SECRETAR

                                                                                                       Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:     95

            Data:  31.05.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Anexa nr. 1

            la Hotărârea Consiliului Local

                    nr. 95/31.05.2011

                           PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

                      Ion Brad

 

 

 

“ Anexa nr. 3 la HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL Sector 1 nr. 416/2008, republicată, modificată şi completată

 

 

 

 

REGULAMENT

 

privind ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea sau valorificarea vehiculelor staţionate neregulamentar pe raza administrativ – teritorială a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti

 

Art. 1. (1). Vehiculele staţionate neregulamentar pe raza administrativ – teritorială a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, în accepţiunea art. 142 – 143 din Regulamentul de aplicare al O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin H.G.R. nr. 1391/2006, sunt supuse ridicării, transportului si depozitării lor în spaţii special amenajate, până la eliberarea acestora proprietarilor sau îndeplinirea formalităţilor legale de valorificare.

(2). Se consideră oprire - imobilizarea voluntară a unui vehicul pe raza administrativ – teritorială a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, pe o durata de cel mult 5 minute. Peste această durată imobilizarea se consideră staţionare.

(3). Sunt supuse procedurilor prevăzute la alin. (1) vehiculele staţionate neregulamentar, în situaţiile indicate la art. 142 şi art. 143 din Regulamentul de aplicare al O.U.G. nr. 195/2002, aprobat prin H.G.R. nr. 1391/2006.

Art. 2. Constatarea staţionarii neregulamentare pe raza administrativ – teritorială a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti se efectuează conform legii.

Art. 3. Operaţiunile privind ridicarea, transportul, depozitarea în spaţii special amenajate şi eliberarea vehiculelor staţionate neregulamentar pe raza administrativ – teritorială a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti se efectuează de către operatorul economic autorizat, prin personalul propriu.

Art. 4. Operaţiunile de ridicare a vehiculelor se pot realiza pe baza Notei de constatare întocmită de către agentul constatator din cadrul Brigăzii de Poliţie Rutieră Bucureşti sau de către poliţistul local din cadrul Poliţiei Locale a Sectorului 1.

Art. 5. (1). După întocmirea Notei de constatare de către Brigada de Poliţie Rutieră sau Poliţia Locală a Sectorului 1, se va completa un proces-verbal de ridicare de către reprezentantul operatorului economic, conform ANEXEI nr. 3A la prezentul Regulament, care va fi semnată şi de poliţistul local, participant, din cadrul Poliţiei Locale a Sectorului 1 şi un martor asistent.

(2). Procesul-verbal de ridicare va cuprinde în mod obligatoriu următoarele menţiuni: marca, modelul, culoarea şi numărul de înmatriculare al vehiculului, locul şi starea fizica a acestuia. Procesul-verbal de ridicare se va întocmi în 3 exemplare, autocopiante, culori diferite şi înseriate. Originalul va rămâne la reprezentantul operatorului economic, iar celelalte două copii ale procesului-verbal de ridicare se vor înmâna poliţistului local şi agentului din cadrul Brigăzii de Poliţie Rutieră.

(3). După completarea Procesului-verbal de ridicare, operatorul economic va imortaliza în format digital foto, din 4 unghiuri diferite, starea vehiculului. La cererea Brigăzii de Poliţie Rutieră sau Poliţiei Locale a Sectorului 1, operatorul economic este obligat să pună la dispoziţia acestora fotografiile respective.

Art. 6. În situaţiile în care vehiculele ridicate şi nerevendicate vor putea fi calificate ca fiind abandonate sau fără stăpân în accepţiunea Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ – teritoriale, cu modificarile si completarile ulterioare, se va trece la aplicarea procedurilor prevăzute de această lege.

Art. 7. (1). Operatorul economic autorizat să desfăşoare activitatea de ridicare, transport, depozitare si eliberare / valorificare a vehiculelor, răspunde în mod direct faţă de proprietarii / deţinătorii legali ai vehiculelor ridicate pentru eventualele daune produse acestora ca urmare a operaţiunilor de ridicare, transport şi depozitare.

(2). Operatorul autorizat este obligat să se asigure la o societate de asigurări pentru acoperirea eventualelor daune produse ca urmare a operaţiunilor de ridicare, transport şi depozitare.

Art. 8. (1). Pe perioada depozitării vehiculelor, acestea se află în custodia operatorului autorizat până la data eliberării lor şi va răspunde de integritatea acestora conform legii. Eliberarea se va efectua către proprietarul / deţinătorul vehiculului în baza certificatului de înmatriculare în original sau a oricarui act din care să rezulte dreptul de proprietate asupra acelui vehicul.

(2). Proprietarul / deţinătorul legal al vehiculului este obligat să comunice poliţiei rutiere, la cererea acesteia şi în termenul solicitat, identitatea persoanei căreia i-a încredinţat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice, conform dispoziţiilor art. 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 9. (1). Programul de desfăşurare a activităţilor de ridicare, transport şi depozitare a vehiculelor se desfăşoară zilnic, 24 h din 24.

(2) Programul de desfăşurare a activităţii de eliberare a autovehiculelor ridicate se desfăşoară zilnic în intervalul orar 0800 – 2000.

Art. 10. La cererea autorităţilor locale, în situaţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 15/2005 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, operatorul economic va efectua, cu titlu gratuit, operaţiunile de ridicare şi mutare a vehiculelor din zona afectată.

Art. 11. Restituirea vehiculelor aparţinând instituţiilor prevăzute la art. 32, alin.(2), lit. a) şi lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare se face gratuit, imediat şi necondiţionat.

Art. 12. Cuantumul tarifelor aferente operaţiunilor de ridicare, transport şi depozitare a vehiculelor se stabileşte în baza CAIETULUI DE SARCINI aprobat conform ANEXEI NR. 4 la prezenta hotărâre.

Art. 13. Plata tarifelor aferente operaţiunilor de ridicare, transport şi depozitare a vehiculelor se efectuează la reprezentantul operatorului economic autorizat care a efectuat operaţiunile de ridicare, transport şi depozitare, care are obligaţia să elibereze chitanţă şi/sau factură fiscală.

Art. 14. Momentul eliberării către conducătorul vehiculului se stabileşte pe baza registrului de intrări – ieşiri existent la sediul locului de depozitare.

Art. 15. Modelul Procesului – verbal de ridicare privind fişa vehiculului staţionat neregulamentar, care va fi completată de operatorul economic autorizat să efectueze operaţiunile de ridicare, transport şi depozitare se prezintă în Anexa nr. 3 A la prezentul Regulament.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Anexa nr. 2

 la Hotărârea Consiliului Local

                                              nr. 95/31.05.2011

                                             PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

                                            Ion Brad

 

 

“ Anexa nr. 5A la H.C.L. Sector 1 nr. 416/31.10.2008, republicată

 

Municipiul Bucureşti                                                                                                                              Seria ___ Nr. _______________

Consiliul Local Sector 1

Poliţia Locală a Sectorului 1

Serviciul ____________________________________

 

 

NOTĂ DE CONSTATARE

 

                         Încheiată astăzi ,

                 ziua ____________luna_________________________anul________________ora_____________în Bucureşti, Sector 1

______________________________________________________________________________________ poliţist local din cadrul

                                                    (nume, prenume şi numărul legitimaţiei)

 Poliţiei Locale a Sectorului 1.          

              Astăzi, data de mai sus, la orele _________________________, am constatat faptul că pe spaţiul verde aferent adresei din Bucureşti, str___________________________________nr.______, bl. ______, sc. _____, sector ______, se află parcat vehiculul, marca______________________, culoarea ______________, nr. înmatriculare_______________________;

               Situaţia de la faţa locului se prezintă după cum urmează:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

·                     Vehiculul prezintă/nu prezintă avarii vizibile (da/nu) _______________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

·                     La faţa locului s-au efectuat două seturi de fotografii în format digital, fiecare set a câte 4 (patru) fotografii din unghiuri diferite (faţă, spate şi părţi laterale), cu aparatul marca _________________, la un interval de 5 minute între cele două seturi.

Examinarea exterioară a vehiculului a fost realizată în prezenţa:

   - __________________________________ reprezentant al operatorului economic autorizat, _____________________________

     (nume, prenume, nr. legitimaţie de serviciu                                                                                                 (denumire operator)                                                                                                            

  - _______________________________, martor asistent __________________________________________________________

                                     (nume, prenume, domiciliu, CNP, BI/CI serie, nr.)

      __________________________________________________________________________________,  care au /nu au, de făcut obiecţiuni cu privire  la cele consemnate mai sus  _________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

 Faţă de cele constatate,

DISPUN:

 

               Eliberarea spaţiului verde ocupat de vehiculul cu nr. de înmatriculare  _________________________________________

marca _____________________, culoare _______________, prin ridicarea acestuia de către ______________________________

____________________________, prin delegat __________________________________________________________________

        (operator economic autorizat)                                                (nume, prenume şi nr.legitimaţiei de serviciu)

 cu mijlocul de transport nr. __________________, marca _________________________.

   Prezenta notă de constatare s-a încheiat în 3 (trei) exemplare, din care originalul pentru Poliţia Locală a Sectorului 1, iar celelalte 2 (două) la reprezentantul operatorului economic autorizat.

 

              Agent constatator                                                                                           Reprezentant, operator economic autorizat

            __________________                                                                                            _____________________________

 

Martor asistent

       _______________