Hotărârea nr. 94/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 94 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării şi completării Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale a Sectorului 1  

 

 

 

            Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de Poliţia Locală a Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate al Direcției Juridice și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 155/2010 a Poliţiei Locale;

În baza dispoziţiilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (2), cu modificările şi completările ulterioare;

În concordanţă cu prevederile Legii nr. 53/2000 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 284/2010  privind salarizarea unitară a personalului platit din fonduri publice și ale Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;

Ţinând cont de dispoziţiile Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 1332/2010;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 7/31.01.2011 privind reorganizarea Direcţiei Generale de Servicii Comunitare Sector 1 în Poliţia Locală a Sectorului 1 şi aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Poliţiei Locale a Sectorului 1, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.”e” şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicatã, cu modificările şi completările ulterioare;

 

Consiliul Local al Sectorului 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă modificarea Statului de funcții al Poliției Locale Sector 1 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 7/31.01.2011, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul transformării unei funcţii publice şi a unei funcţii contractuale, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.2. Se modifică şi se completează Regulamentul de organizare şi funcționare al Poliţiei Locale a Sectorului 1 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.7/31.01.2011, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

a)      alin.(1), lit.”d”, ultima teză, alin.(2), alin.(3) şi alin.(4) ale art.38 din Regulamentul de de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale a Sectorului 1, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al  Sectorului 1 nr. 7/31.01.2011, se abrogă.

b)      după art. 38, se introduce un nou articol, articolul 381 – Regulament privind acordarea asistenţei juridice poliţiştilor locali din Sectorul 1, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.3. Începând cu data prezentei hotărâri prevederile Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale a Sectorului 1, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 7/31.01.2011, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică ţinând cont şi de modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre.

Art.4. Primarul Sectorului 1, Poliția Locală a Sectorului 1, Direcția Juridică și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              CONTRASEMNEAZĂ,

                 Ion Brad

                                                                                                              SECRETAR

                                                                                                 Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.:     94

Data:  31.05.2011

 

Anexa nr.1
la Hotărârea Consiliului Local
nr.94/31.05.2011
"PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,"
Ion Brad
STATUL DE FUNCȚII
AL POLIȚIEI LOCALE SECTOR 1
STRUCTURAFuncţie demnitate publicăFuncţia publicăClasaGradul profesionalTreapta de salarizareNivelul studiilorFuncţia contractualăTreapta profesionalăNivelul studiilor
POLIŢIA LOCALĂ SECTOR 1înalt funcţionar publicde conducerede execuţie de conducerede execuţie
CONDUCERE
POLIŢIST LOCAL-DIRECTOR GENERAL1
POLIŢIST LOCAL-DIRECTOR GENERAL ADJUNCT1
POLIŢIST LOCAL-DIRECTOR EXECUTIV1
"SERVICIUL JURIDIC, CONTENCIOS"
SEF SERVICIU1
CONSILIER JURIDIC PRINCIPAL2
Biroul Asistenţă Juridică
SEF BIROU1
INSPECTOR ASISTENT2
REFERENT1IAM
INSPECTOR SPECIALITATE1IAM
INSPECTOR SPECIALITATE1IIS
BIROUL RESURSE UMANE ŞI PREGĂTIRE PROFESIONALĂ
ŞEF BIROU1
INSPECTOR ASISTENT1
CONSILIER PRINCIPAL3
REFERENT SUPERIOR1
BIROUL PREVENIRE ŞI PROTECŢIA MUNCII
ŞEF BIROU1
INSPECTOR ASISTENT1Sasis.
CONSILIER SUPERIOR1
REFERENT2IAM
MUNCITOR CALIFICAT1III
MUNCITOR CALIFICAT1I
SERVICIUL ECONOMIC
ŞEF SERVICIU1
CONSILIER PRINCIPAL1
INSPECTOR ASISTENT1
Biroul Buget
ŞEF BIROU1
CONSILIER PRINCIPAL1
INSPECTOR ASISTENT1
INSPECTOR SPECIALITATE1IIS
MUNCITOR CALIFICAT1III
Biroul Licitaţii Contracte
ŞEF BIROU1
INSPECTOR ASISTENT2I
REFERENT ASISTENT1
REFERENT1IAM
SERVICIUL RELAŢII PUBLICE SECRETARIAT REGISTRATURĂ
ŞEF SERVICIU1
INSPECTOR ASISTENT1
CONSILIER PRINCIPAL1
REFERENT1IIM
INSPECTOR SPECIALITATE1IIIS
REFERENT 1IAM
INSPECTOR SPECIALITATE1II
ÎNGRIJITOR1
SERVICIUL LOGISTIC
ŞEF SERVICIU1S
INSPECTOR SPECIALITATE1IAS
REFERENT3IAM
MUNCITOR CALIFICAT1III
MUNCITOR NECALIFICAT1
REFERENT1II M
DIRECŢIA POLIŢIE LOCALĂ
SERVICIUL INTERVENŢII RAPIDE
POLIŢIST LOCAL-ŞEF SERVICIU1
POLIŢIST LOCAL 1Iprinc.
POLIŢIST LOCAL 5Iasis.
POLIŢIST LOCAL 6IIIsup.
POLIŢIST LOCAL 2IIIprinc.
POLIŢIST LOCAL 20IIIasis.
SERVICIUL CIRCULAŢIE PE DRUMURILE PUBLICE
POLIŢIST LOCAL-ŞEF SERVICIU1
POLIŢIST LOCAL 4Iasis.
POLIŢIST LOCAL 2IIIsup.
POLIŢIST LOCAL 3IIIprinc.
POLIŢIST LOCAL 6IIIasis.
SERVICIUL 1 ORDINE ŞI LINIŞTE PUBLICĂ
POLIŢIST LOCAL-ŞEF SERVICIU1
POLIŢIST LOCAL 2Iprinc.
POLIŢIST LOCAL 2Iasis.
POLIŢIST LOCAL 3IIIsup.
POLIŢIST LOCAL 1IIIprinc.
POLIŢIST LOCAL 9IIIasis.
SERVICIUL 2 ORDINE ŞI LINIŞTE PUBLICĂ
POLIŢIST LOCAL-ŞEF SERVICIU1
POLIŢIST LOCAL 1Iprinc.
POLIŢIST LOCAL 5Iasis.
POLIŢIST LOCAL 2IIIsup.
POLIŢIST LOCAL 2IIIprinc.
POLIŢIST LOCAL 8IIIasis.
SERVICIUL 3 ORDINE ŞI LINIŞTE PUBLICĂ
POLIŢIST LOCAL-ŞEF SERVICIU1
POLIŢIST LOCAL 1Isup.
POLIŢIST LOCAL 2Iprinc.
POLIŢIST LOCAL 3Iasis.
POLIŢIST LOCAL 1IIIsup.
POLIŢIST LOCAL 3IIIprinc.
POLIŢIST LOCAL 9IIIasis.
"SERVICIUL DISPECERAT, ARMAMENT ŞI ANALIZA INFORMAŢIEI "
POLIŢIST LOCAL-ŞEF SERVICIU1
POLIŢIST LOCAL 1Iprinc.
POLIŢIST LOCAL 8Iasis.
POLIŢIST LOCAL 2IIIsup.
POLIŢIST LOCAL 4IIIasis.
SERVICIUL EVIDENŢA POPULAŢIEI
POLIŢIST LOCAL-ŞEF SERVICIU1
POLIŢIST LOCAL 1IIIprinc.
POLIŢIST LOCAL 2IIIsup.
POLIŢIST LOCAL 4IIIasis.
SERVICIUL PROCEDURI
POLIŢIST LOCAL-SEF SERVICIU1
POLIŢIST LOCAL 1I sup.
POLIŢIST LOCAL 1I princ.
POLIŢIST LOCAL 2IIIsup.
POLIŢIST LOCAL 3IIIasis.
SERVICIUL PROXIMITATE PETIŢII
POLIŢIST LOCAL-ŞEF SERVICIU1
POLIŢIST LOCAL 1Isup.
POLIŢIST LOCAL 1Iprinc.
POLIŢIST LOCAL 5Iasis.
REFERENT1IAM
SERVICIUL PAZĂ ŞI BUNURI CONFISCATE
POLIŢIST LOCAL-ŞEF SERVICIU1
MUNCITOR CALIFICAT1III
POLIŢIST LOCAL 2Iasis.
POLIŢIST LOCAL 1IIIsup.
POLIŢIST LOCAL 2IIIprinc.
POLIŢIST LOCAL 1IIIasis.
BIROUL CÂINI DE MISIUNE
POLIŢIST LOCAL-ŞEF BIROU1
POLIŢIST LOCAL 1Iasis.
POLIŢIST LOCAL 1IIIsup.
POLIŢIST LOCAL 4IIIasis.
SERVICIUL CONTROL INTERN
POLIŢIST LOCAL-ŞEF SERVICIU1
POLIŢIST LOCAL 1IIIprinc.
POLIŢIST LOCAL 1IIIsup.
POLIŢIST LOCAL 5IIIasis.
BIROUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
POLIŢIST LOCAL-ŞEF BIROU1
POLIŢIST LOCAL 1Iprinc.
POLIŢIST LOCAL 1Iasis.
POLIŢIST LOCAL 2IIIsup.
POLIŢIST LOCAL 1IIIprinc.
DIRECŢIA INSPECŢIE
SERVICIUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII ŞI AFIŞAJ STRADAL
POLIŢIST LOCAL-ŞEF SERVICIU1
POLIŢIST LOCAL2Iprinc.
POLIŢIST LOCAL2Iasis.
Biroul Disciplina în Construcţii
POLIŢIST LOCAL-ŞEF BIROU1
POLIŢIST LOCAL1Isup.
POLIŢIST LOCAL1Iprinc.
POLIŢIST LOCAL1Iasis.
POLIŢIST LOCAL1IIIsup.
POLIŢIST LOCAL1IIIprinc.
SERVICIUL PROTECŢIA MEDIULUI ŞI ACTIVITĂŢI COMERCIALE
POLIŢIST LOCAL-ŞEF SERVICIU1
POLIŢIST LOCAL1Isup.
POLIŢIST LOCAL3Iasis.
POLIŢIST LOCAL1IIIasis.
Biroul Protecţia Mediului
POLIŢIST LOCAL-ŞEF BIROU1
POLIŢIST LOCAL1Isup.
POLIŢIST LOCAL3Iasis.
POLIŢIST LOCAL1IIIasis.
SERVICIUL POLIŢIA ANIMALELOR
POLIŢIST LOCAL-ŞEF SERVICIU1
POLIŢIST LOCAL6Iasis.
POLIŢIST LOCAL1Iprinc.
POLIŢIST LOCAL2IIIprinc.
POLIŢIST LOCAL2IIIasis.
MUNCITOR NECALIFICAT4
MUNCITOR CALIFICAT2III
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE242
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE29
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE213
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE CONDUCERE 1"NUMELE ŞI PRENUMELE, FUNCŢIA DEŢINUTĂ ŞI "
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE30 SEMNĂTURA ŞI ŞTAMPILA (în original)
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE31CONDUCĂTORULUI
NR. TOTAL FUNCŢII ÎN INSTITUŢIE273AUTORITĂŢII / INSTITUŢIEI PUBLICE SOLICITANTEAnexa nr. 2

                                                                la Hotărârea Consiliului Local

       nr. 94/31.05.2011

                                                                                                     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

           Ion Brad

 

 

 

 

Articolul 381

 

REGULAMENT

privind acordarea asistenţei juridice poliţiştilor locali din Sectorul 1

 

 

Pct. 1. (1). Beneficiază de asistenţă juridică gratuita conform art. 35 din Legea nr. 155/2010 persoanele care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii:

a) ocupă o funcţie de poliţist local sau a ocupat o astfel de funcţie la momentul săvârşirii faptei reclamate;

b) se află în cursul unei proceduri judiciare civile, administrative sau penale având ca obiect acte ori fapte săvârşite în legatură cu exercitarea atribuţiilor legale de poliţist local.

(2). Beneficiază de asistenţă juridică gratuită şi persoanele împotriva cărora s-au demarat proceduri judiciare având ca obiect acte ori fapte săvârşite în legatură cu îndeplinirea unor sarcini de serviciu suplimentare, dispuse legal de şefii ierarhici.

(3). Nu beneficiază de asistentă juridică gratuită persoanele care, deşi îndeplinesc, în mod cumulativ, condiţiile prevăzute la alin. (1), aveau suspendat raportul de munca sau de serviciu, după caz, la momentul săvârşirii actelor ori faptelor în legatură cu care s-au demarat procedurile judiciare.

 

Pct. 2. (1). Pentru acordarea asistenţei juridice prevăzute la pct. 1, Poliţia Locală a Sectorului 1 poate încheia contracte de asistenţă juridică cu cabinete de avocatură / societăţi de avocatură.

            (2). Asistenţa juridică vizează asistarea în instanţele de toate gradele a poliţistului local, precum şi în faţa organelor de cercetare şi urmărire penală.

            (3). Suma maximă (onorariul) pe care o poate suporta instituţia pentru fiecare poliţist local într-un dosar (incluzând toate fazele procesuale) nu poate depăşi echivalentul a 8.000 lei.

            (4). În cazul în care suma prevăzută la alin. (3) depăşeşte 8.000 lei, fiecare caz în parte va fi supus aprobării Consiliului Local Sector 1.

 

Pct. 3. (1). Pentru infracţiunile pentru care acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, asistenţa juridică poate fi acordată şi de consilierii juridici ai instituţiei.

            (2). În raport de gravitatea şi complexitatea faptei penale în care este reclamat poliţistul local, asistenţa juridică poate fi acordată de consilierii juridici ai instituţiei şi în cauzele aflate în faza de cercetare sau urmărire penală la organele de cercetare penală sau la parchet, inclusiv în cazul plângerilor la instanţă, formulate împotriva soluţiilor procedurale dispuse de procuror.

           

Pct. 4. (1). Pentru analizarea solicitărilor de asistenţă juridică în cadrul Poliţiei Locale Sector 1, se constituie o comisie de soluţionare a cererilor pentru asistenţă juridică gratuită.

(2). Comisia este formată din 3 persoane. Structurile de resurse umane, contabilitate şi juridică vor desemna câte un membru permanent şi un membru supleant. Structura de resurse umane asigură şi secretariatul Comisiei. Membrii permanenţi şi supleanţi ai comisiei se stabilesc anual prin decizie a directorului general al instituţiei.

 

Pct. 5. Cererea prin care se solicită beneficiul asistenţei juridice gratuite, se depune la registratura instituţiei şi este însoţită de:

a) copia actului de identitate valabil şi datele de contact;

b) orice document care face dovada că titularul cererii are una dintre calităţile de învinuit, inculpat, pârât, chemat în garanţie, precum şi calităţile corespunzătoare acestora din căile de atac, potrivit Codului de procedură penală şi Codului de procedură civilă;

c) o scurtă descriere a actelor sau faptelor pentru care s-au demarat procedurile judiciare, precum şi orice acte doveditoare în susţinerea punctului său de vedere, dacă se află în posesia acestora.

 

Pct. 6. (1). În termen de 5 zile de la înregistrarea solicitării Comisia va analiza documentele transmise potrivit pct. 5 şi orice alte acte cerute şi primite în completare de la solicitant sau de la structura de resurse umane competentă.

(2). Membrii Comisiei fac propuneri cu majoritate de voturi pe bază de proces - verbal. Membrul Comisiei care are o altă părere va redacta şi semna opinia separată, cu prezentarea considerentelor pe care aceasta se sprijină.

 

Pct. 7. (1). Procesul – verbal al Comisiei însoţit de raportul acesteia cu propuneri de admitere sau respingere a solicitării de asistenţă juridică se prezintă spre aprobare Primarului Sectorului 1, sub semnătura directorului general al instituţiei.

(2). În raportul prevăzut la alin. (1) se specifică şi modalitatea de acordare a asistenţei juridice, inclusiv onorariul propus a fi plătit.

 

Pct. 8. (1). Pentru recuperarea cheltuielilor de judecată ocazionate de procedurile judiciare, în cazul în care instanţa judecătorească constată îndeplinirea ori omisiunea îndeplinirii de către persoanele îndreptăţite, cu vinovăţie constând în culpa gravă sau gravă neglijenţă, a oricărui act ori fapt în legătură cu exercitarea, în condiţiile legii, a atribuţiilor ce le revin sau le reveneau, ordonatorul de credite se va îndrepta, în limita sumelor achitate cu titlu de asistenţă juridică, împotriva persoanei îndreptăţite.

(2). Pentru recuperarea cheltuielilor de judecată ocazionate de procedurile judiciare, în cazul în care instanţa judecătorească sau procurorul nu constată îndeplinirea ori omisiunea îndeplinirii de către persoanele îndreptăţite, cu vinovăţie constând în culpa gravă sau gravă neglijenţă, a oricărui act ori fapt în legătură cu exercitarea, în condiţiile legii, a atribuţiilor ce le revin sau le reveneau, ordonatorul de credite se va îndrepta, în limita sumelor reţinute de instanţa judecătorească sau de procuror, împotriva persoanei care a căzut în pretenţii, după caz.

(3). Sumele recuperate conform alin. (1) şi (2) se fac venit la bugetul local.