Hotărârea nr. 92/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 92 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREȘTI                                                                     

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea  Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Administraţiei Pieţelor Sector 1

 

 

 

            Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate întocmit de Administraţia Pieţelor Sector 1, precum şi Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1;

Luând în considerare prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr.955/2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului României nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;

Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr.348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, precum şi prevederile Hotărârii Guvernului României  nr.1334/2004 privind modificarea şi completarea unor hotărâri ale Guvernului în vederea întăririi ordinii şi disciplinei comerciale în pieţele agroalimentare, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului României nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare;

            Luând în considerare prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;

            Văzând adresa nr. 17457/P/13.07.2010 prin care Prefectul Municipiului Bucureşti, în vederea respectării prevederilor art. III, IV şi V din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, a comunicat Primăriei Sectorului 1 numărul maxim de posturi de 899 pentru unitatea administrativ teritorială a sectorului 1, cu excepţia celor din cadrul capitolelor bugetare „Învăţământ, Asigurări, Asistenţă Socială şi Sănătate” pentru care au fost stabilite standarde prin alte acte normative ce au cuprins inclusiv normativul de personal;

            Ţinând seama de Dispoziţia nr. 4868/13.07.2010 a Primarului Sectorului 1 prin care s-a stabilit numărul maxim de posturi de 40 pentru Administraţia Pieţelor Sector 1;

În temeiul art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.”e”, coroborate cu  art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2010 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

         

            Art.1.  Se aprobă Organigrama Administraţiei Pieţelor Sector 1, conform  Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art.2.  Se aprobă Statul de funcţii al Administraţiei Pieţelor Sector 1, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art.3. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Administraţiei Pieţelor Sector 1, conform Anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art.4. Administraţia Pieţelor Sector 1 are în administrare bunurile din domeniul public si privat de interes local prevăzute în Anexa nr.4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, exercitând drepturile şi fiind ţinută de obligaţiile autorităţilor administraţiei publice locale ale sectorului 1 care rezultă din contractele ce au ca obiect atât punerea în valoare a acestor bunuri cât şi executarea unor lucrări de interes public local şi prestarea unor servicii publice de interes local în legătură cu aceste bunuri.

 

            Art.5. Anexele nr. 1 - 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art.6.  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 156/26.07.2010 privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al Administraţiei Pieţelor Sector 1, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

 

            Art.7. Primarul Sectorului 1, Administraţia Pieţelor Sector 1, Direcţia Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                                    SECRETAR

                                                                                                       Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:     92

            Data:  31.05.2011

 

Anexa nr.1
la Hotărârea Consiliului Local
nr.92/31.05.2011
"PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,"
Ion Brad
ORGANIGRAMA
ADMINISTRATIEI PIETELOR SECTOR 1
DIRECTOR
RMC
JuridicResurse UmaneSecretariat Sesizari ArhivaComercial Achizitii TehnicSSM si SUFinanciar Contabilitate
Piata MuresPiata A.VlaicuPiata DomeniiPiata 1 MaiPiata DorobantiPiata MatachePiata PajuraTarg si Piata 16 FebruariePiata AviatieiPiata FloreascaPiata HerastrauAnexa nr. 2
la Hotărârea Consiliului Local
nr.92/31.05.2011
"PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,"
Ion Brad
STATUL DE FUNCŢII AL
ADMINISTRAŢIEI PIEŢELOR SECTOR 1
Nr.FUNCTIANr.StudiiGrila de
crt. de executie de conducerepostsalarizare
1DIRECTOR 1SS2330 - 7920
2CONSILIER JURIDIC1SS1110 - 4445
3CONSILIER ASISTENT1SS1110 - 4445
4INSPECTOR RESURSE UMANE1SS1110 - 4445
5INSPECTOR RESURSE UMANE1M 900 - 3000
6"INSPECTOR PROTECŢIA MUNCII, PSI"1M 900 - 3000
5"SEF SERVICIU COMERCIAL, ACHIZIŢII, TEHNIC"1SS2330 - 6864
6INSPECTORI SPECIALITATE3SS1110 - 4445
7MERCEOLOG2M 950 - 2700
8ARHIVAR1M 800 - 1485
9SUBINGINERI2SSD1000 - 2520
10ADMINISTRATORI ÎNCASATORI10M 850 - 2400
11MUNCITORI CALIFICAŢI1G/M 800 - 1710
12ŞOFERI2G/M 800 - 2200
13ŞEF BIROU FINANCIAR-CONTABILITATE1SS2330 - 5000
14ECONOMIST2SS1110 - 4700
15CONTABIL2M 900 - 3000
16CASIER1M 800- 2000
17MAGAZINER1M 800 - 2000
18ÎNGRIJITORI PIAŢĂ5G 800 - 1300
TOTAL 40 

 

 

                      Anexa nr. 3

la Hotărârea Consiliului Local

                                nr.92/31.05.2011

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                         Ion Brad

 

 

 

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A

ADMINISTRAŢIEI PIEŢELOR SECTOR 1

 

 

 

Art. 1. – (1) Administraţia Pieţelor Sector 1, este instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1, care funcţionează în temeiul prezentului Regulament de organizare şi funcţionare, denumit în continuare “Regulament” şi al prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârii Guvernului nr.348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Sediul Administraţiei Pieţelor Sector 1 este în municipiul Bucureşti, strada Luncani nr.5, sectorul 1.

 

            Art. 2. – (1) Administraţia Pieţelor Sector 1 îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

            a. administrează, direct sau în baza contractelor de asociere încheiate de către autorităţile administraţiei publice locale ale sectorului 1, patrimoniul tuturor pieţelor din sector;

            b. coordonează, urmăreşte şi verifică modul de desfăşurare a activităţilor din toate pieţele sectorului 1, inclusiv din cele administrate prin asociere ori prin alte forme de parteneriat public – privat, efectuând controale periodice şi luând măsurile care se impun pentru îmbunătăţirea activităţii;

            c. elaborează studii privind modernizarea şi dezvoltarea pieţelor existente şi înfiinţarea de noi pieţe şi târguri, pe care le supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 1;

            d. elaborează şi înaintează primarului sectorului 1, spre avizare, proiectele de Regulamente de organizare şi funcţionare a pieţelor din sector ;

            e. verifică şi dă aviz conform proiectelor de Regulamente de organizare şi funcţionare a pieţelor din sector care sunt administrate în asociere ori în alte forme de parteneriat public – privat;

            f. urmăreşte respectarea Regulamentului de funcţionare a pieţelor în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.348/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

            g. ia măsuri de prevenire a încălcării regulilor de comercializare a produselor conform actelor normative în vigoare ;

h. ia măsuri pentru respectarea normelor sanitar - veterinare de desfacere a produselor din lapte şi derivatelor din lapte, a cărnii si produselor din carne;

i. controlează modul în care sunt gestionate bunurile şi dotările aflate în patrimoniul său;

j. controlează modul în care sunt executate, de către asociaţii persoane fizice sau persoane juridice, obligaţiile asumate prin contractele de asociere încheiate cu autorităţile administraţiei publice locale ale sectorului 1, le solicită acestora adoptarea măsurilor care se impun pentru încadrarea în prevederile clauzelor contractuale şi informează Consiliul Local al Sectorului 1 şi primarul sectorului 1 cu privire la constatările făcute;

k. verifică şi controlează modul în care sunt respectate prevederile HG nr.661/2001 şi HG nr.348/2004, cu modificările şi completările ulterioare, ale OG nr.99/2000, cu modificarile si completarile ulterioare şi  HG nr.333/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

l. asigură aplicarea măsurilor dispuse prin acte ale organelor de inspecţie şi control.

(2)  Administraţia Pieţelor Sector 1 îndeplineşte orice alte atribuţii specifice domeniului său de activitate, stabilite de Consiliul Local al Sectorului 1, prin hotărâri, ori de primarul sectorului 1, în baza delegării date de consiliul local sau competenţelor conferite prin lege.

 

Art. 3. – În exercitarea atribuţiilor sale, Administraţia Pieţelor Sector 1 colaborează cu celelalte instituţii publice aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1 ori a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu primarul sectorului 1 şi cu aparatul de specialitate al acestuia, cu alte autorităţi şi instituţii publice, precum şi cu persoane fizice şi persoane juridice.

 

Art. 4. – (1) Administraţia Pieţelor Sector 1 este condusă de un director, numit, respectiv eliberat din funcţie prin dispoziţie a primarului.

(2) Directorul reprezintă Administraţia Pieţelor Sector 1 în relaţiile cu celelalte instituţii publice aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1 ori a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu primarul sectorului 1 şi cu aparatul de specialitate al acestuia, cu alte autorităţi şi instituţii publice, precum şi cu persoane fizice şi persoane juridice.

(3) Directorul  are calitatea de ordonator de credite.

(4) În exercitarea atribuţiilor care îi revin, directorul emite decizii, în condiţiile legii..

(5) În lipsa directorului , atribuţiile acestuia sunt îndeplinite de şeful Serviciului Comercial, Achiziţii, Tehnic sau de altă persoană cu funcţie de conducere stabilită prin decizie a directorului.

 

            Art. 5. – (1) Directorul  îndeplineşte şi următoarele atribuţii specifice:

            a. prezintă anual, spre informare, Consiliului Local al Sectorului 1 situaţia actualizată a patrimoniului Administraţiei Pieţelor Sector 1;

            b. prezintă, spre aprobare, Consiliului Local al Sectorului 1, Bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiei pentru anul următor şi eventualele propuneri de rectificare a acestuia în vederea asigurării rentabilităţii activităţii;

            c. urmăreşte încheierea contractelor de utilizare eficientă a spaţiilor existente in pieţe;

            d. urmăreşte întocmirea  caietelor de sarcini pentru achiziţiile publice;

            e. numeşte comisiile de evaluare a ofertelor pentru achiziţii publice ;

            f.  numeste comisia de recepţie a materialelor;

            g. urmăreşte şi verifică  activitatea de magazie şi casierie;

            h. stabileşte, cu încadrarea în numărul de posturi aprobat, necesarul de personal pentru buna funcţionare a activităţii;

            i. aprobă, potrivit legii, angajarea, promovarea şi sancţionarea personalului din subordine ;

            j. numeşte persoana desemnată să efectueze cercetarea administrativă prealabilă;

            k. stabileşte programul de lucru al personalului din subordine în vederea asigurării unei funcţionări continue a pieţelor;

            l. stabileşte atribuţiile personalului din subordine;

            m. analizează, anual, personalul din subordine, pe baza fişelor de evaluare individuală;

            n. aprobă delegarea în posturile de conducere vacante, până la ocuparea acestora pe bază de concurs;

            o. dispune măsurile necesare pentru asigurarea securităţii şi pentru protecţia sănătăţii lucrătorilor, pentru prevenirea riscurilor profesionale, informarea şi instruirea lucrătorilor, asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor  necesare securităţii şi sănătăţii în muncă, evitarea riscurilor, evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate şi combaterea riscurilor la sursă;

            p. controlează şi coordonează modul de realizare şi respectare, în cadrul compartimentelor din subordine, a măsurilor de igiena şi protecţia muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor, în conformitate cu actele normative în vigoare ;

            q. dispune măsurile care se impun pentru urmărirea şi recuperarea debitelor provenite din taxe, tarife şi chirii şi recuperarea cheltuielilor privind utilităţile asigurate operatorilor economici. 

            (2) Directorul  îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 1 ori prin dispoziţie a primarului sectorului 1.

 

            Art. 6. – (1) În structura Administraţiei Pieţelor Sector 1 sunt organizate şi funcţionează servicii, birouri şi compartimente de specialitate.

            (2) Atribuţiile principale ale serviciilor, birourilor şi compartimentelor de specialitate care funcţionează în structura Administraţiei Pieţelor Sector 1 sunt prevăzute în Anexele nr. 1 – 7 care fac parte integrantă din prezentul Regulament.

            (3) Prin decizie a directorului , în funcţie de necesităţi, pot fi stabilite şi alte atribuţii şi sarcini ale serviciilor, birourilor şi compartimentelor de specialitate care funcţionează în structura Administraţiei Pieţelor Sector 1.

(4) Serviciile, birourile şi compartimentele din structura organizatorică a Administraţiei Pieţelor Sector 1 colaborează În vederea realizării atribuţiilor specifice şi a atribuţiilor instituţiei prevăzute la art. 2 din prezentul Regulament.

(5)  Activitatea serviciilor, birourilor si compartimentelor din structura organizatorica a Administratiei Pietelor Sector 1 se desfasoara in conditiile cunoasterii si respectarii documentatiei sistemului de management al calitatatii ( manualul calitatii IL, PL, PS) .

 

            Art. 7. - Circuitul documentelor şi alte reglementări interne obligatorii potrivit actelor normative în vigoare se aprobă prin decizie a directorului , la propunerea compartimentelor cu atribuţii în domeniile respective.

 

            Art. 8. – Numărul maxim de posturi pentru Administraţia Pieţelor Sector 1 este de 40, inclusiv directorul .

 

            Art. 9. - Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului Administraţiei Pieţelor Sector 1 se stabilesc prin fişa postului, care se întocmeşte pe baza prezentului Regulament.

 

            Art. 10. – (1) Administraţia Pieţelor Sector 1 are buget propriu de venituri şi cheltuieli, care face parte integrantă din bugetul local al sectorului 1 al municipiului Bucureşti.

(2) Finanţarea activităţii Administraţiei Pieţelor Sector 1 se face din venituri proprii provenite din taxe, tarife, chirii şi din alte venituri, conform art.19 din Ordonanta Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr.  955/2004 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local şi art.16 din Hotararea Guvernului nr.348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 11. – Personalul Administraţiei Pieţelor Sector 1 este salarizat în conformitate cu grila de salarizare prevăzută în statul de funcţii aprobat de Consiliul Local al Sectorului 1.

Art. 12. – Prevederile prezentului Regulament se completează, în mod corespunzător, cu prevederile actelor normative în vigoare care guvernează activitatea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 1 la Regulament

 

 

 

 

 

ATRIBUŢIILE PRINCIPALE ALE

SERVICIULUI COMERCIAL, ACHIZIŢII, TEHNIC

 

 

 

I. ATRIBUŢII ALE SERVICIULUI :

 

1. Răspunde pentru elaborarea, negocierea şi încheierea contractelor privind utilizarea spaţiilor aflate pe domeniul public de către operatorii economici.

2. Întocmeşte contractele de furnizare a utilităţilor pentru spaţiile utilizate de operatorii economici prevăzuţi la pct. 1.

3. Elaborează proiectul regulamentului de funcţionare al pieţelor, conform prevederilor legale în vigoare, îl supune aprobării şi propune modificarea şi/sau completarea lui în funcţie de dinamica actelor normative incidente.

4. Întocmeşte facturile pentru operatorii economici aflaţi în raporturi juridice cu instituţia.

5. Urmăreşte şi transmite Compartimentului Juridic situaţia operatorilor economici care înregistrează debite faţă de Administraţia Pieţelor Sector 1 în vederea declanşării procedurilor legale de recuperare a lor.

6. Calculează penalităţi pentru neplata în termen a facturilor.

7. Urmăreşte întocmirea şi aprobarea planului de pază pentru fiecare piaţă şi a planului de transport valori monetare.

8. Verifică modul în care se desfăşoară activitatea de pază din fiecare piaţă şi stabileşte măsuri pentru remedierea eventualelor deficienţe.

9. Elaborează caietele de sarcini pentru achiziţiile publice de bunuri şi servicii.

10. Întocmeşte caietele de sarcini pentru proiectarea  obiectivelor, executarea lucrărilor de investiţii şi dotări independente.

11. Intocmeste planul anual al achizitiilor publice .

12. Organizează comisia de analiză a ofertelor privind achiziţiile publice de bunuri şi prestări servicii.

13. Analizează, din punct de vedere tehnic, ofertele privind achiziţiile publice, de prestări servicii în domeniul proiectării, precum şi în domeniul execuţiei de lucrări de investiţii şi dotări independente.

14. Întocmeşte contractele privind proiectarea obiectivelor de investiţii şi realizarea lucrărilor de investiţii şi dotări independente.

15. Întocmeşte  si urmareste respectarea termenlor in  contractele de furnizare, servicii, lucrarii, in care institutia este parte.

16. Răspunde pentru organizarea achiziţiilor publice în domeniul investiţiilor .

17. Dă « bun de plată » pe toate facturile emise în baza contractelor încheiate cu furnizorii de bunuri şi prestatorii de servicii, inclusiv pentru cele de  pază.

18. Răspunde de verificarea documentaţiilor întocmite de proiectanţi şi dă confirmarea de acceptare a documentaţiilor întocmite de aceştia, numai dacă ele corespund condiţiilor impuse prin tema de proiectare.

19. Supraveghează realizarea corectă a lucrărilor de investiţii pe faze, în conformitate cu proiectul de execuţie; analizează, cu proiectantul şi constructorul, realizarea lucrărilor de investiţii şi stadiul lucrărilor pe şantier.

20. Verifică corectitudinea documentelor emise de proiectant şi constructor, calitatea lucrărilor executate precum şi a materialelor introduse în lucrare; sesizează proiectantul cu privire la abaterile de la proiect pe timpul execuţiei lucrărilor de investiţii.

21. Asigură recepţia pe faze a lucrărilor şi consemnează în procesele verbale, împreună cu executantul, calitatea lucrărilor effectuate.

22. Răspunde de acceptarea la plată numai a lucrărilor corespunzătoare din punct de vedere calitativ.

23. Analizează şi aprobă necesarul de materiale şi piese pentru lucrările de reparaţii şi întreţinere.

24. Sesizează Compartimentul Juridic în vederea recuperării daunelor şi/sau penalităţilor aferente lucrărilor sau serviciilor necorespunzătoare executate/prestate de partenerii contractuali ori cauzate de întârzieri in executarea/prestarea acestor lucrări sau servicii.

25. Întocmeşte bugetul privind cheltuielile materiale şi răspunde de încadrarea în prevederile acestuia.

26. Coordonează activitatea muncitorilor calificaţi şi răspunde, împreună cu administratorii de piaţă, de activitatea acestora.

27. Asigură intabularea imobilelor din patrimoniul Administraţiei Pieţelor Sector 1.

28. Coordonează activitatea în cadrul parcului auto al instituţiei.

29. Se ocupă de efectuarea reparaţiilor curente şi a celor destinate menţinerii parcului auto în perfectă stare de funcţionare. În acest scop, urmăreşte şi asigură efectuarea inspecţiilor tehnice periodice şi a reviziilor tehnice periodice pentru autoturismele din dotarea instituţiei. 

30. Răspunde pentru consumurile de utilităţi cauzate de defecţiunile/avariile apărute, neremediate cu maximă urgenţă sau a căror remediere a fost neglijată

31. Raspunde de verificarea metrologica a cantarelor puse la dispozitia comerciantilor.

32. Coordonează activitatea administratorilor de piaţă care se subordonează direct şefului serviciului.

 

II. ATRIBUŢII ALE ADMINISTRATORILOR DE  PIAŢĂ, AFLAŢI ÎN SUBORDINEA DIRECTĂ A ŞEFULUI SERVICIULUI:

 

1. Răspund de întreaga activitate desfăşurată în perimetrul pieţelor, inclusiv de activitatea personalului aflat în subordinea lor.

2. Gestionează şi administrează spaţiile şi dotările din cadrul fiecărei pieţe.

3. Asigură accesul producătorilor în pieţe numai în baza certificatului de producător.

4. Distribuie facturile emise către operatorii economici care au în folosinţă spaţii în pieţe şi urmăresc încasarea acestora la termen.

5. Înscriu, în registrul de evidenţă special, datele persoanelor fizice/juridice care au închiriat spaţii de vânzare, cantitatea estimată ce urmează a fi comercializată, precum şi data, seria şi numărul chitanţei care atestă plata chiriei, taxei sau tarifului, după caz.

6. Afişează, în mod obligatoriu, talonul de identificare,  la data închirierii locului de vânzare.

7. Respectă şi iau măsuri pentru respectarea de către toţi comercianţii a Regulamentului de organizare si funcţionare a pieţelor aprobat de către Consiliul Local.

8. Răspund de salubrizarea şi igienizarea pieţelor în care îşi desfăşoară activitatea, împreună cu şeful Serviciului Comercial, Achiziţii, Tehnic şi cu firmele de specialitate aflate sub contract cu Administraţia Pieţelor Sector 1, în vederea asigurării condiţiilor pentru desfăşurarea unui comerţ civilizat.

9. Asigură şi răspund de încasarea taxelor si tarifelor legale de la producătorii agricoli, persoane juridice sau persoane fizice autorizate.

10. Au obligaţia să perceapă taxele şi tarifele aprobate potrivit legii, pentru tarabe şi pentru terenul ocupat  de comercianţi, eliberând chitanţe după încasarea acestor taxe şi tarife ; încasarea taxelor şi tarifelor se face, obligatoriu, în momentul repartizării tarabei.

11. Depun zilnic banii proveniţi din încasări la casierie.

12. Vizează borderourile de casă.

13. Încasează, lunar, taxele pentru tarabele rezervate producătorilor agricoli.

14. Asigură funcţionarea unui cântar tip « basculă » sau « balanţă » cu capacitate de cel puţin 30 de kg.

15. Închiriază numai cântare în stare bună de funcţionare care au verificarea periodică metrologică făcută. 

16. Respectă sectorizarea pieţei, asigură condiţii de igienă corespunzătoare precum şi condiţii de depozitare corespunzătoare.

17. Urmăresc folosirea, de către producători şi operatori economici, numai a cântarelor care au verificare metrologică. Iau măsuri pentru înlăturarea cântarelor fără verificare metrologică.

18. Nu pot să admită în piaţă un număr de utilizatori mai mare decât limita locurilor de vânzare existente.

19. Aduc la cunoştinţa serviciului, în termenele prevăzute în contracte, încetarea activităţii de către comercianţii care au incheiate cu Administratia Pietelor Sector 1 conventii contractuale, in caz contrar vor suporta contravaloarea dintre data cand acestea au functionat pana la data cand au informat serv. Comercial.

20. Răspund de întocmirea la termen a situaţiilor statistice cerute şi a celorlalte evidenţe legate de activitatea pieţei.

21. Răspund de citirea contoarelor de energie electrică şi apă, conform deciziei nr.769/26.04.2006 şi de comunicarea în termen a consumurilor către serviciu.

22. Verifică certificatele de producător, autorizaţiile prevăzute de lege, precum şi certificatele de sănătate ale vânzătorilor care comercializează produse animaliere şi certificatele de sănătate ale animalelor sacrificate pentru vânzare.

23. Controlează şi verifică dacă producătorii agricoli şi operatorii economici îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu toate reglementările în vigoare aplicabile comerţului exercitat în pieţele agroalimentare. În acest sens, au obligaţia să afişeze la loc vizibil  regulamentul propriu de organizare şi funcţionare a pieţei şi să nu se abată, ei înşişi, de la legislaţia în vigoare privind comercializarea produselor în piaţă.

24. Organizează, îndrumă şi controlează, potrivit normelor în vigoare, activitatea de prevenire si stingere a incendiilor în sectoarele pe care le conduc, conform deciziei nr.814/23.11.2005.

25. Asigură înlăturarea, de îndată, a factorilor care pot genera incendii şi acţionează pentru realizarea la termen a măsurilor şi sarcinilor stabilite pentru prevenirea şi stingerea incendiilor.

26. Organizează şi instruiesc echipele de primă intervenţie de la locul de muncă şi asigură antrenarea acestora, periodic, prin exerciţii practice de evacuare şi stingere a incendiilor.

27. Asigură existenţa şi menţinerea în bună stare de funcţionare a stingătoarelor, posturilor de incendiu şi celorlalte mijloace de prevenire şi stingere a incendiilor şi urmăresc ca acestea să fie cunoscute de catre salariaţi.

28. Comunică Serviciului Comercial, Achiziţii, Tehnic, în scris, de îndată, orice defecţiune constatată, pentru a se lua măsurile necesare de remediere.

29. Răspund de utilizarea permanentă a echipamentelor individuale de  protecţie din dotare, corespunzător scopului pentru care acestea au fost acordate.

30. Sprijină organele de control abilitate cu ocazia desfăşurării unor operaţiuni specifice în pieţe. 

31. Îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite de director şi/sau de şeful Serviciului Comercial, Achiziţii, Tehnic pentru asigurarea desfăşurării în mod corespunzător a activităţii în pieţe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 2 la Regulament

 

 

 

 

ATRIBUŢIILE PRINCIPALE ALE

BIROULUI FINANCIAR CONTABILITATE

 

1. Înregistrează veniturile realizate şi cheltuielilor efectuate de instituţie în conformitate cu bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat.

2. Urmăreşte realizarea veniturilor provenite din taxe, tarife, chirii şi a altor venituri.

3. Urmăreşte facturarea la timp a operatorilor economici – parteneri contractuali ai instituţiei.

4. Ţine evidenţa mijloacelor fixe şi circulante din patrimoniul instituţiei.

5. Răspunde de inventarierea patrimoniului potrivit legii.

6. Întocmeşte şi prezintă directorului  bilanţul contabil şi execuţia bugetară la termenele prevăzute de lege.

7. Organizează distinct contabilitatea sintetică şi analitică a plăţilor de casă şi a cheltuielilor efective conform clasificaţiei bugetare.

8. Organizează şi execută, în condiţiile legii, Controlul Financiar Preventiv Propriu al tuturor operaţiunilor care implică efectuarea unor cheltuieli.

9. Întocmeşte statele de plată a salariilor şi celelalte documente pentru plata salariilor personalului angajat.

10. Întocmeşte dările de seamă privind monitorizarea salariaţilor.

11. Organizeaza, desfăşoară şi controlează activitatea de casierie.

12. Răspunde de organizarea magaziei şi de ţinerea actelor de gestiune. 

13. Informează directorul, lunar, cu privire la  situaţia realizării veniturilor şi a efectuării cheltuielilore de către fiecare piaţă în parte.

14. Urmăreşte depunerea veniturilor încasate prin casieria unitaţii la Trezoreria Sectorului 1, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

15. Urmăreşte încasarea veniturilor obţinute din concesiuni.

16. Verifică deconturile transmise lunar de către partenerii din contractele având ca obiect asocieri în vederea reconstrucţiei, modernizării şi administrării patrimoniului unor pieţe şi urmăreşte încasarea sumelor cuvenite din aceste asocieri.

            17. Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de reglementările în vigoare în sarcina compartimentelor financiar – contabile din structura organizatorică a autorităţilor şi instituţiilor publice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 3 la Regulament

 

 

 

 

ATRIBUŢIILE PRINCIPALE ALE

COMPARTIMENTULUI JURIDIC

 

            1. Acordă asistenţă juridică directorului şi celorlalte compartimente din cadrul instituţiei, la solicitarea acestora.

            2. Avizează, din punct de vedere al legalităţii, actele directorului şi alte documente elaborate la nivelul instituţiei care necesită o astfel de viză.

3. Acordă viza de legalitate pentru contractele încheiate de instituţie.

4. Îndeplineşte procedurile prealabile prevăzute de lege, în cazul în care acestea sunt obligatorii, în vederea acţionării în justiţie a debitorilor instituţiei.

5. Asigură reprezentarea instituţiei în faţa instanţelor judecătoreşti în litigiile în care aceasta are calitatea de parte.

6. Exercită, în funcţie de oportunitate şi cu aprobarea expresă a conducerii, căile de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti nefavorabile instituţiei.

7. Propune motivat conducerii încheierea unor contracte de asistenţă juridică pentru asigurarea apărării instituţiei în dosarele cu grad ridicat de complexitate, precum şi pentru asigurarea de consultanţă juridică în cazul desfăşurării unor proceduri de achiziţii publice ori în alte cazuri în care este necesară o astfel de consultanţă.

8. Întocmeşte, pe baza documentelor puse la dispoziţie de compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei, dosarele în vederea recuperării creanţelor bugetare provenite din taxe, tarife şi chirii, urmărind obţinerea titlurilor executorii pentru recuperarea acestora.

9. Înaintează dosarele către executorii judecătoreşti, în cazul executărilor silite şi participă la procedurile respective în calitate de reprezentant al instituţiei.

10. Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările în vigoare privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 4 la Regulament

 

 

 

ATRIBUŢIILE PRINCIPALE ALE

COMPARTIMENTUL   RESURSE UMANE

 

1. Elaborează şi prezintă directorului  proiectele de structură organizatorică şi stat de funcţii care urmează a fi înaintate, în vederea aprobării, Consiliului Local al Sectorului 1.

2. Răspunde de elaborarea proiectului de Regulament de Organizare şi Funcţionare a instituţiei şi propune, motivat, modificarea şi/sau completarea acestuia ori de câte ori este necesar.

3. Urmăreşte respectarea legalităţii privind încadrarea, salarizarea şi acordarea tuturor drepturilor personalului prevăzute de legislaţia muncii.

4. Răspunde de asigurarea necesarului de personal, pe funcţii şi specialităţi, propune şi răspunde de organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante în condiţiile legii.

5. Întocmeşte documentele necesare privind încadrarea personalului, precum şi modificarea sau încetarea contractului de muncă al personalului.

6. Răspunde de întocmirea contractelor individuale de muncă în conformitate cu prevederile contractului colectiv de muncă şi de întocmirea eventualelor acte adiţionale la acestea atunci când se impune.

7. Elaborează, anual, propunerea privind cheltuielile de personal care urmează a fi incluse în bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiei.

8. Propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiei, în cazul în care apar modificări în ceea ce priveşte salarizarea personalului sau contribuţiile angajatorului aferente.

9. Întocmeşte dosarele de resurse umane ale personalului angajat şi răspunde de actualizarea şi evidenţa aceastora, a locurilor de muncă vacante, asigurând relaţia instituţiei cu instituţiile statului competente în domeniul muncii şi protecţiei sociale.

10. Ţine evidenţa prezenţei la serviciu şi avizează statele de plată.

11. Urmăreşte şi asigură întocmirea dosarelor de pensii pentru personalul care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare.

12. Răspunde de întocmirea şi actualizarea fişelor postului şi de întocmirea fişelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale personalului angajat.

13. Răspunde de rezolvarea reclamaţiilor, sesizărilor şi conflictelor de muncă ce apar.

14. Efectuează cercetarea administrativă prealabila, prin  inspectorul de resurse umane.

15. Îndeplineşte orice alte atribuţii specifice, stabilite prin actele normative în vigoare ori dispuse de director.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 5 la Regulament

 

 

 

ATRIBUŢIILE PRINCIPALE ALE

COMPARTIMENTULUI DE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA

SI SITUATII DE URGENTA

 

            1. Urmăreşte dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care să cuprinda tehnologiile, organizarea muncii, condiţiile de muncă şi influenţa factorilor din mediul de muncă.

2. Efectuează instruirea generală şi periodică la locul de muncă a personalului privind respectarea normelor de protecţia muncii.

3. Ia măsuri astfel încât planificarea şi introducerea de noi tehnologii să facă obiectul consultărilor cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora în ceea ce priveşte consecinţele asupra securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, determinate de alegerea echipamentelor, de condiţiile şi mediul de muncă. 

4. Propune şi urmăreşte achiziţionarea şi repartizarea echipamentului de protecţia muncii şi a echipamentului individual de muncă, potrivit reglementărilor în materie în vigoare.

5. Propune, după caz, înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai putin periculos. 

6. Răspunde de implementarea prevederilor privind securitatea, sănătatea şi igiena în muncă, luând în considerare natura activităţilor desfăşurate la nivelul instituţiei. 

7. Evaluează riscurile pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, inclusiv la alegerea echipamentelor de muncă, a substanţelor sau preparatelor chimice utilizate şi la amenajarea locurilor de muncă şi propune măsuri de prevenire a unor asemenea riscuri. 

8. Informează lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora despre riscurile profesionale.

9. Efectuează instruirea personalului privind paza contra incendiilor.

10. Răspunde de: dotarea pichetelor PSI cu echipamentele necesare, umplerea la  termenele legale cu soluţie a stingătoarelor, verificarea acestora şi asigurarea numărului necesar conform normativelor în vigoare .

11. Întocmeşte şi propune spre aprobare planurile de evacuare în caz de incendiu.

12. Stabileşte echipele de intervenţie şi efectuează instruirea acestora; planifică, organizează şi urmăreşte desfăşurarea unor exerciţii de intervenţie în caz de incendiu.

13. Propune şi urmăreşte adoptarea, în mod prioritar, a măsurilor de protecţie colectivă în raport cu măsurile de protecţie individuală.

14. Ia măsurile corespunzătoare pentru ca, în zonele cu risc ridicat si specific, accesul sa fie permis numai lucrătorilor care şi-au însuşit instrucţiunile adecvate şi au primit aviz în acest sens. 

15. Întreprinde toate demersurile necesare pentru obţinerea autorizaţiilor de funcţionare a pieţelor administrate direct  de instituţie (autorizaţii de funcţionare, sanitar veterinară, avize pompieri, etc.).

16. Asigură aplicarea, la nivelul instituţiei, a măsurilor privind protecţia mediului.

17. Îndeplineşte orice alte atribuţii în domeniul său de competenţă, în vederea încadrării în dispoziţiile prevăzute în actele normative în vigoare.

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 6 la Regulament

 

 

 

 

 

ATRIBUŢIILE PRINCIPALE ALE

COMPARTIMENTULUI SECRETARIAT, ARHIVĂ, RELAŢII CU PUBLICUL

 

1. Organizează şi desfăşoară activitatea de registratură la nivelul instituţiei, distribuie corespondenţa pe compartimente conform rezoluţiei directorului , transmite prin poştă corespondenţa adresată altor instituţii, persoanelor fizice şi persoanelor juridice.

2. Asigură activitatea de secretariat la cabinetul directorului, precum şi activitatea din centrala telefonică a instituţiei.

3. Asigură multiplicarea documentelor.

4. Urmăreşte, până la crearea condiţiilor legale pentru încadrarea unei persoane cu studii arhivistice, arhivarea documentelor, preluarea acestora la arhiva instituţiei si asigură gestionarea documentelor din arhivă.

            5. Răspunde de activitatea de relaţii cu publicul, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002, colaborând cu celelalte compartimente din cadrul Administraţiei Pieţelor Sector 1 în vederea soluţionării petiţiilor adresate instituţiei.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 7 la Regulament

 

 

 

 

 

ATRIBUŢIILE PRINCIPALE ale

Reprezentantului Managementului Calitatii

( RMC )

 

                         

1.Coordoneaza activitatea de proiectare, elaborare, documentare şi implementare a Sistemului de Management al Calităţii;

2.Răspunde de stabilirea, implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea proceselor necesare SMC;

3.Verifică si actualizeaza documentele SMC;

4.Completează şi menţine înregistrările specifice activităţii de asigurarea calităţii;

5.Retrage, arhivează, distruge documentele calităţii perimate;

6.Respectă prevederile documentaţiei SMC: manualul calităţii (MC), procedurile de sistem (PS), procedurile de lucru (PL); instrucţiunile de lucru (IL), fişele de proces (FP);

7.Colaborează cu compartimentele funcţionale şi de producţie din cadrul societăţii în vederea întocmirii procedurilor şi instrucţiunilor de lucru;

8.Răspunde tuturor solicitărilor provenite pe linie de managementul calităţii din orice departament;

9.Participă la actualizarea structurii organizatorice a SMC;

10.Planifică etapele anuale ale SMC;

11.Elaborează programul anual de desfăşurare al auditurilor interne şi îl supune aprobării Directorului ;

12.Planifică auditul intern şi anunţă compartimentele ce urmează să fie auditate;

13.Răspunde de efectuarea auditurilor interne;

14.Participă la activitatea de analiză a cauzelor neconformităţilor;

15.Participă la analiza sesizărilor şi reclamaţiilor pe linie de managementul calităţii;

16.Urmareşte finalizarea acţiunilor preventive si corective stabilite;

17.Analizează sesizările, care privesc domeniul de activitate specific şi poate propune acţiunile corective necesare;

18.Elaborează chestionarul privind satisfacţia clienţilor;

19.Participă la activitatea de măsurare a satisfacţiei clienţilor;

20.Colectează chestionarele completate;

21.Analizează rezultatele obţinute în urma măsurarii satisfacţiei clienţilor;

22.Elaborează raportul privind masurarea satisfactiei clientilor;

23.Prezintă raportul privind masurarea satisfactiei clientilor în sedinţa de analiză a managementului.

24.Participă la analizele efectuate de management în vederea stabilirii eficacităţii Sistemului de Management al Calităţii;

25.Elaborează Raportul privind funcţionarea SMC;

26.Prezintă Managementului de vârf Raportul privind functionarea sistemului la şedinţa de analiză a managementului privind SMC;

27.Elaborează PV de analiza a managentului;

28.Urmăreşte finalizarea deciziilor luate în Şedinţele de analiză a managementului privind SMC;

29.Coordonează activitatea de instruire şi evaluare a personalului în domeniul managementului calităţii;

30.Stabileşte necesarul de instruire în domeniul calităţii, propune programe de instruire şi urmăreşte eficacitatea acestora;

31.Face instruirea personalului privind SMC documentatie si standard de referinta, cel puţin o dată pe an (sau ori de câte ori se consideră necesar);

32.Aduce la cunoştinţă pe cale ierarhică orice neregulă, abatere, anomalie constatată pe linie de managementul calităţii;

33.Respectă legislatia şi reglementările legale în vigoare aplicabile activităţilor desfasurate;

34.Implementează, menţine şi îmbunătăţeşte sistemul de management al calităţii în cadrul APS1.

35.Răspunde de atingerea obiectivelor activităţilor desfasurate;

36.Răspunde de cunoaşterea politicii şi a obiectivelor strategice ale APS1;

37.Comunică angajamentul, politica şi obiectivele SMC, respectiv asigură instruirea pe  această linie a personalului;

38.Răspunde de relaţia cu organismele de reglementare în domeniul calităţii şi cu organismul de certificare;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Anexa nr.4

     la Hotărârea Consiliului Local

                              nr.92/31.05.2011

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

             Ion Brad

 

 

 

 

 

PATRIMONIUL ADMINISTRATIEI PIETELOR SECTOR 1

 

 

Administratia Pietelor Sector 1  administrează  în mod direct sau în baza contractelor de concesiune,  asociere încheiate de către autoritățile administrației publice locale ale Sectorului 1, patrimoniul tuturor piețelor din sector, după cum urmează :

 

 

1. Administrația Pietelor Sector 1 are în administrare directă următorul patrimoniu :

 

a) piața agro-alimentară Matache;

b) piața agro-alimentară 1 Mai;

c) piața agro-alimentară Domenii;

d) piața agro-alimentară Dorobanți;

e) piața agro-alimentară Aurel Vlaicu;

f) piața agro-alimentară Mureș;

g) piața agro-alimentară Pajura;

h) târgul 16 Februarie.

 

                                         

 

 

2. Administrația Piețelor Sector 1 administrează în baza  contractelor de concesiune, asociere următorul patrimoniu:

 

a) piața agro-alimentară 16 Februarie;

b) piața agro-alimentara Aviației;

c) piața agro-alimentară Floreasca;          

d) piața agro-alimentară Herăstrău .