Hotărârea nr. 91/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 91 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                             

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea în primul semestru al anului 2011, a Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2011 la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 (Anexa nr.2) aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1

nr. 218/29.10.2010, cu modificările şi completările ulterioare

 

 

 

            Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de către  Direcţia Juridică şi  Resurse Umane;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1;

            În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Ținând seamade prevederile art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul prevederilor art.6, alin.(2) din Instrucţiunile pentru elaborarea planului de ocupare a funcţiilor publice aprobate prin Ordinul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.7660/2006;

            Luând în considerare prevederile Legii nr. 202/2010 – privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor;

            Potrivit Hotărârii Guvernului României nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare; 

            Luând în considerare propunerea privind modificarea şi completarea planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2011, înaintată Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici  prin adresa înregistrată sub nr. 888821/16.05.2011;

             În temeiul art.45, alin (1), art.81, alin.(2), lit.”e” şi art.115,  alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

               CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se modifică şi se completează prevederile art.2  şi Anexa nr. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 218/29.10.2010, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.29/28.02.2011,  prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.59/05.04.2011, precum şi prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.76/28.04.2011, vor avea  următorul cuprins:

   

            Se aprobă modificarea şi completarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, pe anul 2011 conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din  prezenta hotărâre, astfel cum a fost modificat şi completat.”

 

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 218/29.10.2010, ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.29/28.02.2011, ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 76/28.04.2011 rămân nemodificate.

Art.3. Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti va înştiinţa Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în ceea ce priveşte modificarea şi completarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, pe anul 2011, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din  prezenta hotărâre.

Art.4. Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare de la data  comunicării.

Art.5. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul, Secretarul, Direcţia Juridică şi Resurse Umane, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 și Serviciul Secretariat General, Audienţe  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                                    SECRETAR

                                                                                                       Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:    91

            Data:  31.05.2011

 

Anexa nr.1
la Hotărârea Consiliului Local
nr.91/31.05.2011
"PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,"
Ion Brad
PLAN DE OCUPARE FUNCŢII PUBLICE 2011 - revizuit
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1
Functia publicaNr. maxim de functii publiceNr. de functii publice ocupate/temporar ocupate Nr. de functii publice vacante/tamporar vacante "Nr.maxim de functii publice care vor fi înfiinţate , inclusiv cele care provin din transformarea funcţiilor după promovare în grad **""Nr. maxim de functii publice supuse reorganizării, inclusiv cele care se desfiinţează prin transformare la promovarea în grad** *"Nr. maxim de functii publice rezervate promovării****Nr. maxim de functii publice rezervate promovării rapideNr.maxim de functii publice care vor fi ocupate prin recrutare/transfer
director general 11000000
director general adjunct66004000
director*00010000
şef serviciu 28244717004
şef birou1468611002
Total categoria funcţionari publici de conducere4937121432006
consilier juridic clasa I grad profesional debutant10101000
consilier juridic clasa I grad profesional asistent62405000
consilier juridic clasa I grad profesional principal42223200
consilier juridic clasa I grad profesional superior10111100
consilier clasa I grad profesional debutant11110011000
consilier clasa I grad profesional asistent1971178015129101
consilier clasa I grad profesional principal62402262365501
consilier clasa I grad profesional superior 211381931500
Total funcţii publice clasa I303175128991897402
referent de specialitate clasa II grad profesional superior11000000
Total funcţii publice clasa II11000000
referent clasa III grad profesional debutant10101000
referent clasa III grad profesional asistent21912020000
referent clasa III grad profesional principal 86244400
referent clasa III grad profesional superior 342014216200
Total funcţii publice clasa III 643529641600
Total funcţii publice execuţie3672101571052308000
Total funcţii publice 4172481691192628008
"*funcţie nou înfiinţată urmare reorganizării, se va ocupa prin "
aplicarea art. 100 din Legea nr. 188/1999
**se evidenţiază funcţiile publice care provin din înfiinţare
şi funcţiile publice care vor proveni din
"transformarea celor de grad inferior, după promovare în grad"
***se evidenţiază funcţiile publice care provin din înfiinţare
şi funcţiile publice care vor fi reduse prin
"transformarea lor în grad superior , după promovare în grad"
****se evidenţiază funcţiile publice la gradul profesional la
care urmează a se face tranformarea după promovare