Hotărârea nr. 90/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 90 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

 

HOTĂRÂRE

privind mandatarea Direcţiei Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu şi Evidenţă Electorală în vederea semnării proceselor-verbale de vecinătate pentru imobilele

aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate al Direcţiei Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu şi Evidenţă Electorală;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederilor Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiilor Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Ordinului nr. 134/26.03.2009 al Ministerului Administraţiei şi Internelor – Agenţia Naţională de cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 634/2006;

Ţinând seama de numeroasele solicitări ale cetăţenilor Sectorului 1 în vederea recunoaşterii şi stabilirii vecinătăţilor pentru întocmirea documentaţiilor cadastrale;

În temeiul art.45, alin.(1), art.80, art.81, alin.(2), lit.”m”  şi art.115, alin.(1), lit.,,b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se mandatează salariaţii Direcţiei Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu şi Evidenţă Electorală în vederea participării la măsurătorile pentru stabilirea limitelor de proprietate şi semnării proceselor-verbale de vecinătate pentru imobilele aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1.

Art.2. Primarul Sectorului 1, iar în lipsa acestuia înlocuitorul său de drept, Direcţia Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu şi Evidenţă Electorală şi Serviciul Secretariat General, Audienţe  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                                    SECRETAR

                                                                                                       Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

            Nr.:     90

            Data:  31.05.2011