Hotărârea nr. 89/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 89 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                             

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

pentru transmiterea în administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 1

a unor bunuri imobile în vederea efectuării lucrărilor de amenajare şi întreţinere

 

 

 

            Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Investiţii;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu a Consiliului Local al Sectorului 1;

În temeiul prevederilor Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

Potrivit Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 51/29.03.2001 privind administrarea imobilului din Piața Amzei nr.13, sector 1;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 254/29.05.2008 privind administrarea reţelei stradale principale şi a lucrărilor de artă din municipiul Bucureşti şi abrogarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 235/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(3), art.81 şi art.115, alin.(1), lit.,,b’’ din Legea             nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1.   Terenul în suprafaţă de 697,522 mp, aferent imobilului din str. Piaţa Amzei                     nr. 13A, înscris în Cartea Funciară cu nr. 80685, identificat potrivit Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta  hotărâre va trece în administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 1.

Art.2. Trotuarele în suprafaţă de 929,27 mp, aferente imobilului situat în str. Piaţa Amzei nr. 13, înscris în Cartea Funciară cu nr. 91432, având nr. cadastral 26230, identificate potrivit Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, vor trece în administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 1.

Art. 3.  Imobilele menţionate la art. 1 şi art. 2 vor face obiectul unui proces-verbal de predare-primire în termen de cel mult 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art.4. Primarul Sectorului 1, iar în lipsa acestuia înlocuitorul său de drept, Administraţia Domeniului Public Sector 1, Direcţia Investiţii, Direcţia Management Economic şi Serviciul Secretariat General, Audienţe  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                                    SECRETAR

                                                                                                       Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:     89

            Data:  31.05.2011