Hotărârea nr. 88/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 88 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                         

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

 

HOTĂRÂRE

privind implementarea Proiectului „Istorie și civilizație pe meleaguri prahovene”    

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și  Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

            În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 272/2004 privind promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art.28, alin.(2) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, modificată prin Legea nr.115/2006;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr.430/2001 privind Strategia Guvernului României pentru îmbunătățirea situației romilor, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor  art.45, alin.(2), art.81, alin.(2), lit.“n” și  şi ale art.115, alin.(1), lit.„b”din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1.  Se aprobă implementarea în data de 03.06.2011 a Proiectului „Istorie și civilizație pe meleaguri prahovene, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Valoarea totală a Proiectului este de 2305 lei.

Art.3.  Plăţile se fac  din bugetul anual alocat Direcției Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Sector 1 pentru plata ajutoarelor sociale și de urgenţă.

Art.4.  Primarul Sectorului 1,  Direcția Generală de Asistenţă Socială și  Protecţia Copilului  Sector 1 și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                                    SECRETAR

                                                                                                       Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

            Nr.:     88

            Data:  31.05.2011

 

    Anexa nr.1

la Hotărârea Consiliului Local

            nr.88/31.05.2011

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

     Ion Brad

 

 

 

PROGRAMUL ACŢIUNII

 „Istorie şi civilizaţie pe meleaguri prahovene”

 

 

 

7.30: întâlnirea grupului în faţa Parcului Bazilescu

 

8.00: plecare spre statiunea Valenii de Munte.

 

10.00 - 11.00: sosire la Vălenii de Munte și vizitarea  Muzeului Memorial Nicolae Iorga

 

11.00 - 11.30: deplasare pe traseul Vălenii de Munte - Slănic Prahova

 

11.30- 14.00: vizitarea obiectivelor Salina Slănic și Muntele Piatra Verde

 

14.00 - 15.00: servirea mesei de prânz la restaurantul Grota Miresei”

 

15.00-15.30: vizitarea obiectivului „Grota Miresei”

 

15.30-16.30: vizitarea lacului „Baia Baciului”

 

16.30: plecare spre Bucureşti

 

18.30: sosire în faţa Parcului  Bazilescu