Hotărârea nr. 86/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 86 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                     

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor financiar Bisericii Sfântul Nicolae ”Dintr-o Zi”,

situată în Strada Academiei nr. 22, Sector 1, București,

în vederea finalizării lucrărilor de restaurare a icoanelor și a iconostasului

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Investiţii ;

Luând în considerare Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale  a Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile  Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, reăublicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1273/2005 pentru aprobarea programului Național “Lăcașurile de cult – centre spirituale ale comunității”;

În conformitate cu prevederile art.3, alin.(2) din Ordonanța Guvernului României  nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.45, alin.(2), art. 81, alin.(2), lit.”s”, coroborate cu art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se aprobă acordarea unui ajutor financiar în valoare de 290.541,00 lei Bisericii Sfântul Nicolae ”Dintr-o Zi”, situată în Strada Academiei nr. 22, Sector 1, București, în vederea finalizării lucrărilor de restaurare a icoanelor și a iconostasului.

Art.2. Se aprobă protocolul de colaborare încheiat între Consiliul Local al Sectorului 1 și Biserica Sfântul Nicolae ”Dintr-o Zi”, situată în Strada Academiei nr. 22, Sector 1, București, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se mandatează Primarul Sectorului 1 să semneze în numele Consiliului Local al Sectorului 1 protocolul de colaborare menționat la art. 2.

Art.4. Primarul Sectorului 1, Directia Investiții, Direcția Management Economic, Serviciul Legislație și Spatii cu altă Destinație decât cea de Locuință și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                                    SECRETAR

                                                                                                        Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

            Nr.:     86

            Data:  31.05.2011

 

 

    Anexa nr.1

la Hotărârea Consiliului Local

            nr.86/31.05.2011

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

     Ion Brad

 

 

 

 

 

 

PROTOCOL DE COLABORARE

 

 

Avand in vedere Hotararea Guvernului Romaniei nr. 1273/2005 pentru aprobarea programului National “Lacasurile de cult – centre spirituale ale comunitatii”;

Tinand seama de prevederile Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

s-a incheiat prezentul

 

PROTOCOL DE COLABORARE

 

Art. 1. PARTILE PROTOCOLULUI:

 

Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti cu sediul in Bucuresti, Soseaua Bucuresti - Ploiesti nr. 9-13, Sector 1, reprezentat prin domnul primar Andrei Ioan Chiliman, denumit in cele ce urmeaza CONSILIUL;

 

si

 

Biserica Sfantul Nicolae ”Dintr-o Zi” din Bucuresti, situata in strada Academiei nr. 22, Sector 1 cod de înregistrare fiscală 505000028, reprezentata prin Vasile Ioana, in calitate de Preot Paroh, denumita in cele ce urmeaza BISERICA

 

 

Art. 2. OBIECTUL PROTOCOLULUI

 

Obiectul prezentului protocol consta in realizarea in comun a unor activitati cu caracter cultural, Consiliul Local al Sectorului 1 devenind în acest proiect un partener esenţial în vederea reuşitei finalizării lucrarilor de restaurare a icoanelor si a iconostasului si redarea lacasului de cult circuitului cultural.

 

 

Art. 3. OGLIGATIILE PARTILOR

 

(1) Consiliul Local al Sectorului 1 va acorda un sprijin financiar in valoare de 290.541,00 RON Bisericii Sfantul Nicolae ”Dintr-o Zi” din Bucuresti, situata in strada Academiei nr. 22, Sector 1 in vederea finalizării lucrarilor de restaurare a icoanelor si a iconostasului;

(2)  Biserica Sfantul Nicolae ”Dintr-o Zi” din Bucuresti, situata in strada Academiei nr. 22, Sector 1va utiliza mijloacele primite numai in scopul mentionat anterior.

(3) Biserica va prezenta Directiei Investitii din cadrul Sectorului 1al Municipiului Bucuresti note justificative (deconturi) privind modul de cheltuire a ajutorului financiar.

 (4) Biserica va sprijini prin toate mijloacele de care dispune activitatile cu caracter cultural organizate de Consiliu, avand ca obiect punerea in valoare a patrimoniului cultural.

    

(5) Biserica  va menţiona  public şi  consecvent numele Sectorului 1  al Municipiului Bucuresti si al Consiliului Local al Sectorului 1 ca partener principal în faţa celorlalţi finanţatori publici din România si nu numai. Această menţionare va continua şi după darea în funcţiune a obiectivelor.

 

 

Art. 4. DURATA PROTOCOLULUI

 

4.1. Prezentul protocol se incheie pe o perioada de un an, putand fi prelungit pentru aceeasi perioada, cu acordul ambelor parti.

 

 

Art. 5. INCETAREA PROTOCOLULUI:

 

5.1. Prezentul protocol poate inceta:

a) prin ajungerea la termen, nici una dintre parti nemaidorind prelungirea acestuia; In cazul in care se doreste prelungirea protocolului, partea interesata poate solicita acest lucru printr-o notificare cu cel putin 15 zile inainte de data expirarii protocolului.

b) prin neindeplinirea de catre oricare dintre parti a obligatiilor asumate;

 

 

Art. 6. FORTA MAJORA

 

6.1. Nici una dintre partile prezentului protocol nu raspunde pentru neexecutarea totala sau partiala sau executarea necorespunzatoare a oricareia dintre obligatiile asumate daca acestea se datoreaza fortei majore, asa cum este aceasta definita prin lege.

6.2. Partea care invoca forta majora va notifica celeilalte parti imposibilitatea de executare a obligatiilor in termen de 3 (trei) zile de la producerea evenimentului.

 

 

 

 

 

ART. 7. DISPOZITII FINALE

 

7.1. Eventualele litigii/neintelegeri intre parti vor fi solutionate pe cale amiabila de catre partie, in cazul in care acestea nu se pot solutiona amiabil, se va recurge la instantele judecatoresti.

7.2. Partile pot conveni modificarea prezentului protocol, pe baza acordului de vointa, prin incheierea de acte aditionale.

7.3. Prezentul procol s-a incheiat astazi..................., in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.

 

 

 

  CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1                                  PAROHIA

                                                                                            Biserica Sfântul Nicolae ”Dintr-o Zi”

 

 

                           PRIMAR,                                                               PREOT PAROH,

                                                                    

        ANDREI IOAN CHILIMAN                                                  IOANA VASILE                                                               

 

 

                                                                                            

                 DIRECŢIA INVESTIŢII,                                                         

 

                         Bogdan Pitigoi                                             

 

 

  Vizat CFPP

                       Diana Robaciu

 

 

          Serviciul Legislație și Spații cu altă

            Destinație decât cea de Locuință,

 

                           Șef Serviciu,

                      Ovidiu Fulgeanu