Hotărârea nr. 84/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 84 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                     

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii

“Construcţie etaj mansardat Casa Buburuza” din structura

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

 

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, precum şi  Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale  a Consiliului Local al Sectorului 1;

            În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            Având în vedere prevederile art.44, alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările  şi completările ulterioare;

Ținând seama de Extrasul privind indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii  “Construcţie etaj mansardat Casa Buburuza”;

În temeiul prevederilor  art. 45, alin.(2), art.81, alin.(2), lit.“i” și  şi ale art. 115 alin. (1) lit. „b”din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Construcţie etaj mansardat Casa Buburuza” din strucutura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Finanţarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local.

Art.3. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Direcția Investiții, Direcția Management Economic şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                                    SECRETAR

                                                                                                        Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

            Nr.:     84

            Data:  31.05.2011

 

 

    Anexa nr.1

la Hotărârea Consiliului Local

          nr.84/31.05.2011

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

     Ion Brad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICATORII  TEHNICO - ECONOMICI  AI  OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII

CONSTRUCŢIE ETAJ MANSARDAT CASA BUBURUZA

 

                                   

VALOAREA  TOTALĂ  A  INVESTIŢIEI

 

fără TVA

 

 

cu TVA

 

RON

 

EURO

 

RON

 

EURO

426.720

99.237

529.132

123.053

 

Din care C+M :

 

RON fără TVA

 

RON cu TVA

395.200

490.048

 

 

§  EŞALONAREA  INVESTITIEI ( INV/C+M )

                        ANUL I-2011: 426.720 LEI fără TVA

                       

§  DURATA DE REALIZARE  A INVESTIŢIEI: 4 luni

§  SUPRAFAŢĂ ETAJ MANSARDAT: 250 mp