Hotărârea nr. 81/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 81 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții

din cadrul Programului de reabilitare, consolidare și restaurare lăcașuri de cult

 

 

              Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Investiţii;

              Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale  a Consiliului Local al Sectorului 1;

            În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            Având în vedere prevederile art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

            Ținând seama de prevederile Hotărârile Guvernului României nr.1273/2005 pentru aprobarea Programului național “Lăcașurile de cult – centre spirituale ale comunității”;

Având în vedere Protocolul privind parteneriatul între Arhiepiscopia Ortodoxă a Bucureștilor și Consiliul Local al Sectorului 1;

              În temeiul art.45, alin.(2), art.81, alin.(2), lit.“i” și  art.115, alin.(1), lit.”b”  din Legea nr. 215/2001 a  administraţiei publice locale, republicată, cu modificările  și completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art.1. Se aprobă  indicatorii  tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de reabilitare, consolidare și restaurare lăcașuri de cult, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2. Finanțarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu această destinație.

 

       Art.3. Primarul Sectorului 1, Direcția Investiţii, Direcţia Management Economic și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                          SECRETAR

                                                                                             Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

            Nr.:     81

            Data:  31.05.2011

Anexa nr.1
la Hotărârea Consiliului Local
nr. 81/31.05.2011
"PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,"
Ion Brad
Indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivelor de investiții din cadrul
"Programului de reabilitare, consolidare și restaurare lăcașuri de cult"
Poz.ObiectivAdresaTotal Inv C+MTotal Inv C+MValoare euroinvc+minvc+m
leiEUROdataeuro
1#REF!"4,200""21,649,423""570,219"0"21,649,423"0"570,219"0
"9,800""19,165,497""504,794"0"19,165,497""504,794"
1Lucrari finisaje interioare-exterioare si imprejmuirestrada Navigatiei"2,203,275""539,107"4.0869"2,203,275.00""1,838,605.00""539,106.66""449,877.66"
Biserica Invierea Domnului Costeasca"nr. 54, Sector 1""1,838,605""449,878""18,04,2011"0.00
2Lucrari finisaje exterioare strada Baiculesti"3,868,764""946,626"4.0869"3,868,764.00""3,255,216.00""946,625.56""796,500.04"
Biserica Sfanta Vineri-Pajura"nr. 27, Sector 1""3,255,216""796,500""18,04,2011"0.00
3Lucrari finisaje exterioare Soseaua Chitilei"504,388""123,416"4.0869"504,388.00""333,385.00""123,415.79""81,574.05"
Biserica Sfantul Apostol Andrei"nr. 138, Sector 1""333,385""81,574""18,04,2011"0.00
4Construire clopotnita si imprejmuireSoseaua Chitilei"596,448""145,941"4.0869"596,448.00""473,112.00""145,941.42""115,763.05"
Biserica Sfantul Apostol Andrei"nr. 138, Sector 1""473,112""115,763""18,04,2011"0.00
5"Lucrari restaurare, finisaje interioare-exterioare si imprejmuire"strada Academiei"1,166,473""284,235"4.1039"1,166,473.00""1,062,550.00""284,235.24""258,912.25"
Biserica Sfantul Nicolae Dintr-o zi"nr. 22, Sector 1""1,062,550""258,912""09,05,2011"0.00
00
00
00