Hotărârea nr. 80/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 80 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                     

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea indicatorilor  tehnico-economici aferenţi obiectivelor de investiţii

 din cadrul Programului de modernizare  sistem rutier pe unele străzi ale sectorului 1

 

 

              Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Investiţii;

              Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale  a Consiliului Local al Sectorului 1;

            În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            Având în vedere prevederile art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

              În temeiul art.45, alin.(2), art.81, alin.(2), lit.“i” și  art.115, alin.(1), lit.”b”  din Legea nr. 215/2001 a  administraţiei publice locale, republicată, cu modificările  și completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE :

 

       Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivelor de investiţii din cadrul Programului de modernizare sistem rutier pe unele străzi ale Sectorului 1, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotarâre.

       Art.2. Finanţarea lucrărilor se va face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu această destinație.

       Art.3. Primarul Sectorului 1, Direcția Investiţii, Direcţia Management Economic și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                          SECRETAR

                                                                                             Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

            Nr.:     80

            Data:  31.05.2011

Anexa nr.1
la Hotărârea Consiliului Local
nr. 80/31.05.2011
"PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,"
Ion Brad
MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII STRAZILOR DIN SECTORUL 1
"1EUR=4,1021 LEI la data 14,04.2011"
Poz.Denumire stradaLungime carosabilTotal Inv C+MTotal Inv C+MObservatiiinvc+minvc+m
m leiEUROeuro
1#REF!"4,200""21,649,423""570,219""21,649,423"0"570,219"0
"9,800""19,165,497""504,794""19,165,497""504,794"
1ION SLATINEANU238"1,531,127""373,254""1,531,127""1,296,226""373,254""315,991"
"1,296,226""315,991"00
2ALEEA METEOROLOGIEI390"1,197,111""291,829""1,197,111""1,011,868""291,829""246,671"
"1,011,868""246,671"00
3JIMBOLIA"1,955""10,368,739""2,527,666""10,368,739""8,908,024""2,527,666""2,171,577"
"8,908,024""2,171,577"00
4VASILE DOROBANTU111"589,677""143,750""589,677""493,655""143,750""120,342"
"493,655""120,342"00
5ZAGAZULUI294"1,923,273""468,851""1,923,273""1,630,073""468,851""397,375"
"1,630,073""397,375"00
TOTAL INVESTITII"15,609,927""3,805,350""15,609,927""13,339,846""3,805,350""3,251,955"
DIN CARE C+M"13,339,846""3,251,955"00
00
00
00