Hotărârea nr. 78/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 78 / 2011

MUNICIPIUL BUCURESTI                                                                     

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1       

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării   Statului de funcții și

Regulamentului de organizare și funcționare ale  Administrației Unităților de

Învățământ Preuniversitar  și  Unităților Sanitare Publice Sector 1

 

 

             Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului  București, Raportul de specialitate întocmit de Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice Sector 1, precum și  Raportul de specialitate întocmit de Direcția Juridică și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 ;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1;

            În temeiul prevederilor Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile  Legii nr.1/5 ianuarie 2011 a Educatiei nationale – Legea invatamantului, cu modificările și completările ulterioare;

            Având în vedere prevederile Legii nr.284/2010 - Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, coroborate cu prevederile Legii nr. 285/2010 - Lege privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fondurile publice, cu modificările și completările ulterioare;

            În conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare ;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr.1096/2002 privind trecerea imobilelor în care își desfășoară activitatea unele unități sanitare de interes local din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Sănătății și Familiei în domeniul public al Municipiului București și în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor Municipiului București;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr.2192/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanțarea și administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr.174/2003 pentru modificarea art.25 din anexa la Hotărârea Guvernului României nr.538/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru finanțarea învățământului preuniversitar de stat;

Luând în considerare Ordonanța Guvernului României nr.70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local, cu modificările și completările ulterioare;

            Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.158/26.07.2010  privind modificarea  Organigramei, Statului de funcții  și Regulamentului de organizare și funcționare ale Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1;

            În temeiul  art.45, alin.(1), art.81, alin.(2),  lit.”e” și art.115, alin.(1), lit.”b”din  Legea nr.215/23.04.2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

            CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI  1

 

HOTĂRĂȘTE:

           

            Art.1. Se aprobă modificarea Statului de funcții al Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, conform Anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

            Art.2. Se aprobă modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.3. Începând cu data prezentei, celelalte hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 privind aprobarea Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1 își încetează aplicabilitatea.

            Art.4. Primarul Sectorului 1,  Viceprimarul Sectorului 1, Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, Direcția Juridică și Resurse Umane și Serviciul Secretariat General, Audiențe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢÃ,                               CONTRASEMNEAZÃ,

                           Ion Brad                                                                 SECRETAR

 

                                                                                             Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.:     78

Data:.  28.04.2011

 

 

ROMANIA

MUNICIPIUL BUCURESTI                                                                       Anexa nr.1      

Consiliul Local al Sectorului 1                                                    la Hotărârea Consiliului Local

                                                                                                 nr. 78/28.04.2011

                                                                                                         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

                                                                                                                          Ion Brad  

                                                    

 

 

 

STAT DE FUNCTII AL

ADMINISTRATIEI UNITĂŢILOR DE  ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR ŞI A UNITĂŢILOR SANITARE PUBLICE SECTOR 1

elaborat in conformitate cu  Legea-Cadru nr.284/28.12.2010 –privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi Legea nr.285/28.12.2010-

 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice

 

 

 

 

FUNCŢIA

 

 

 

 

 

 

 

De executie         De conducere

Nivelul studiilor

 

Gradul/treapta

profesional(ă)

 

Clasa de salarizare

Gradația

Nr.

Posturi

totale

1                                      2

3

4

5

6

7

LEGEA-CADRU

Nr.284/2010             

CAPITOLUL II

coroborata cu

Legea nr.285/2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSP.SPEC.                DIRECTOR

S

IA

78

de la 1 la 5

1

INSP.SPEC.                                                  

S

IA

48

de la 1 la 5

6

INSP.SPEC.             

S

I

38

de la 1 la 5

2

INSP.SPEC.             

S

II

33

de la 1 la 5

3

CONS.JURIDIC      

S

IA

48

de la 1 la 5

1

CONS.JURIDIC

S

II

33

de la 1 la 5

1

REFERENT

S

I

17

de la 1 la 5

1

TOTAL

POSTURI:

 

 

 

 

 

15

 

 

 

       Anexa nr.2

            la Hotărârea Consiliului Local

                        nr.78/28.04.2011

             PRESEDINTE DE SEDINTĂ,

         Ion Brad

 

 

 

 

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

AL ADMINISTRAŢIEI UNITĂTILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR ŞI UNITĂȚILOR SANITARE PUBLICE SECTOR 1

 

 

CAPITOLUL I – Dispoziţii generale

 

Art. 1 Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 (A.U.I.P.U.S.P. Sector 1”) este înfiinţată şi funcţionează în baza prevederilor art. XII, XIII din O.U.G. nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare, a H.G. nr. 538/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru finanţarea învăţămantului preuniversitar de stat, a Legii nr.1/2011 – Legea educaţiei naţionale şi în baza prevederilor O.G. nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local şi a H.G. nr. 1096/2002 privind trecerea imobilelor în care  îşi desfăşoară activitatea unele unităţi sanitare de interes local din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei în domeniul public al Municipiului Bucureşti şi în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor Municipiului Bucureşti, precum şi a Legii 215/23.04.2001 administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2 A.U.I.P.U.S.P. Sector 1 funcţionează ca instituţie publică de interes local, cu personalitate juridică, subordonată Consiliului Local al Sectorului 1, coordonată de Primar şi are ca obiect principal de activitate administrarea patrimoniului unităţilor de învăţămant preuniversitar de pe raza Sectorului 1, aşa cum au fost ele preluate spre administrare de către Consiliul Local Sector 1, în baza H.C.G.M.B. nr. 151/2001 şi administrarea şi întreţinerea clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea unităţile sanitare publice şi unităţile de asistenţă medico-socială de interes local precum şi a terenurilor aferente acestora, aşa cum au fost ele preluate în administrarea Consiliului Local Sector 1 in baza H.G. nr. 1096/2002 şi a H.C.G.M.B. nr. 302/2003.

 

Art. 3 A.U.I.P.U.S.P. Sector 1 sprijină dezvoltarea instituţională a unităţilor de învăţămant, a unităţilor sanitare publice şi a unităţilor medico– socială de interes local,  susţinand astfel participarea si  integrarea  acestora în programele de dezvoltare socio-economică la nivelul comunităţilor locale.

 

Art. 4 A.U.I.P.U.S.P. Sector 1, ca instituţie publică de interes local, are personalitate juridică, este titulară de buget, iar Directorul acesteia îndeplineşte şi funcţia de ordonator secundar de credite.

 

Art. 5 Cheltuielile pentru activităţile desfăşurate de A.U.I.P.U.S.P. Sector 1 în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin se finanţează de la bugetul local, precum şi din sumele încasate în urma operaţiunilor de închiriere, concesionare, casare a mijloacelor fixe etc., cu respectarea dispoziţiilor legale, şi de asemenea poate folosi, pentru desfăşurarea şi lărgirea activitatii sale, mijloace materiale şi băneşti primite de la persoane juridice şi fizice, din ţară sau străinătate, sub forma de donaţii si sponsorizari si atragerea de fonduri europene, cu respectarea dispoziţiilor legale.

 

 

CAPITOLUL II – Conducerea Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1

 

Art. 6 Conducerea A.U.I.P.U.S.P. Sector 1se asigură prin Director.

 

Art.7 DIRECTORUL  asigură conducerea executivă şi răspunde de buna funcţionare a instituţiei în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin.

           

Art. 8 DIRECTORUL  îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atibuţii:

-          reprezintă A.U.I.P.U.S.P. Sector 1 în relaţiile cu instituţiile şi autorităţile publice, cu persoanele juridice şi fizice, private şi publice din ţară şi străinătate, precum şi in justitie;

-          asigură luarea tuturor măsurilor pentru cunoaşterea şi aplicarea legilor şi hotărârilor Guvernului ce se referă la obiectul de activitate;

-          exercită funcţia de ordonator secundar de credite;

-          stabileşte măsuri pentru îmbunătăţirea organizării activităţii, în vederea asigurării unui  caracter continuu al acesteia;

-          exercită atribuţii ce revin A.U.I.P.U.S.P. Sector 1 în calitate de persoană juridică;

-          stabileşte măsuri tehnico–organizatorice şi analizează periodic aplicarea lor în vederea  realizării programelor, utilizării rezervelor din unitate şi valorificării superioare a  resurselor materiale şi umane;

-          întocmeşte proiectul bugetului propriu al A.U.I.P.U.S.P. Sector 1 şi contul de încheiere al exerciţiului bugetar, pe care le supune aprobării Consiliului Local Sector 1;

-          întocmeşte şi fundamentează proiectele de hotărâri în domeniul de activitate al instituţiei şi  le înaintează spre aprobare Consiliului Local;

-          coordonează activitatea  celor  patru compartimente din subordine;

-          stabileşte programul de elaborare şi reexaminare a normelor şi normativelor de muncă   locale, precum şi programul de măsuri pentru realizarea sarcinilor ce decurg din obiectul   de activitate;

-          aprobă documentaţiile tehnico–economice pentru lucrările de investiţii specifice profilului instituţiei, finanţate de Primăria Sectorului 1 şi propune achiziţionarea de utilaje pentru executarea investiţiilor;

-          semnează raportul de specialitate pentru iniţierea unei hotărâri de consiliu;

-          aprobă programul anual al achiziţiilor publice;

-          aprobă nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire, aprobă raportul procedurii de atribuire, aprobă contractele,  actele adiţionale şi notele de reziliere ale acestora;

-          numeşte comisiile de recepţie a obiectivelor de investiţii;

-          elaborează proiecte anuale şi strategii pe termen mediu pentru întreţinere, gospodărire, reparaţii, consolidări, extinderi şi modernizări a unităţilor sanitare publice, a unităţilor de  asistenţă medico – socială, şi a unităţilor de învăţământ preuniversitar;

-          stabileşte, împreună cu conducerile unităţilor sanitare publice, ale unităţilor de asistenţă medico – socială şi ale unităţilor de învăţământ preuniversitar nevoile de investiţii, reparaţii curente, reparaţii capitale, modernizări şi extinderi la imobilele în care acestea îşi  desfăşoară activitatea;

-          răspunde de punerea în practică a planului de investiţii, reparaţii şi consolidări a  imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de sănătate publică, a unităţilor de asistenţă medico – socială şi unităţilor de învăţământ preuniversitar;

-          elaborează şi propune spre aprobarea Consiliului Local Sector 1, atatul de funcţii, structura organizatorică, organigrama, pe baza normelor unitare de structură şi a structurilor tip şi aprobă Regulamentul Intern al unităţii; 

-          urmăreşte respectarea legislaţiei în vigoare privind gestionarea bunurilor materiale şi 

       financiare;

-          organizează datele şi informaţiile, precum şi circulaţia acestora în cadrul A.U.I.P.U.S.P. Sector 1 şi  în afara ei;

-          numeşte conform O.M.F.P nr.123/2001 şi a Ordonanţei nr.119/1999 actualizată prin     

O.M.F.P. 522/16.04.2003 persoana care exercită controlul financiar preventiv propriu;

-          aprobă planul anual de pregătire profesională;

-          hotărăşte numirea şi eliberarea din funcţie a personalului unităţii, în condiţiile legii,  organizează recrutarea, selecţionarea, încadrarea şi promovarea personalului,  răspunde de  organizarea şi buna funcţionare a activităţii de perfecţionare a pregătirii profesionale a salariaţilor şi aprobă statul de plată al A.U.I.P.U.S.P. Sector 1; 

-          urmăreşte îndeplinirea atribuţiilor de serviciu prevăzute în contractele de muncă, a sarcinilor stipulate în regulamente, dispoziţii, ordine interne, legi, controlează activitatea personalului instituţiei şi, în toate cazurile, când situaţia o impune, decide asupra măsurilor de sancţionare;

-          prezintă spre avizare Consiliului Local al Sectorului 1 şi înaintează spre aprobare Ministerului Sănătăţii propuneri privind înfiinţarea, reorganizarea, desfiinţarea unităţilor sanitare publice, după caz, precum şi de schimbare a profilului sau denumirii acestor unităţi; 

-          în termen de 30 de zile de la aprobarea prezentului Regulament de Organizare şi Funcţionare, aprobă atribuţiile personalului din instituţie cuprinse în fişa postului potrivit funcţiei şi pregătirii profesionale;

-          coordonează activitatea tuturor responsabililor compartimentelor din cadrul A.U.I.P.U.S.P. Sector 1;

-          în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Directorul emite decizii.

-          în lipsa sa, Directorul  deleagă atribuţiile unei persoane, care le va exercita în limitele stabilite prin decizie;

-          Directorul  îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite prin Hotărâri ale Consiliului Local şi dispoziţii ale Primarului Sectorului 1.

 

 

CAPITOLUL III – Structura organizatorică a Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1

 

 

 Art. 9.  Organigrama va cuprinde următoarele compartimente coordonate de  DIRECTOR :

 

                   1. Compartimentul  Juridic şi Resurse Umane

2. Compartimentul  Economic

3. Compartimentul Achiziţii Publice şi Urmărire Contracte

                    4. Compartimentul Patrimoniu -Administrativ                                              

 

 

CAPITOLUL IV – Atribuţiile compartimentelor Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1

 

           

            Art.10 Compartimentul  Juridic şi Resurse Umane

 

           Atribuţiile personalului care îşi desfăşoară activitatea în cadrul acestui compartiment sunt următoarele:

- se subordonează A.U.I.P.U.S.P. Sector 1; 

- reprezintă A.U.I.P.U.S.P. Sector 1, pe bază de mandat al Directorului, în faţa instanţelor judecătoreşti de orice grad şi a altor autorităţi, având obligaţia de a susţine cu demnitate şi competenţă drepturile şi interesele legitime ale instituţiei;

- poate reprezenta unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi unităţile sanitare   publice din sectorul 1 în faţa instanţelor judecătoreşti de toate gradele;

- instrumentează cauzele în care A.U.I.P.U.S.P. Sector 1 figurează ca parte (formularea cererilor de chemare în judecată, redactarea întâmpinărilor şi a oricăror acte de procedură necesare în vederea apărării intereselor instituţiei, declararea căilor de atac etc.);

- cand nu întocmeşte, verifică şi avizează pentru legalitate fundamentarea  proiectelor de hotarâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 şi a proiectelor de decizii ale Directorului;

- formulează proiectele de convenţii, statute, contracte (de inchiriere, de achiziţii publice de servicii , produse şi lucrări), acte administrative; 

- răspunde la petiţii şi oferă consultaţii juridice unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi unităţilor sanitare publice din sectorul 1, precum şi persoanelor fizice şi juridice în legătură cu litigiile în care A.U.I.P.U.S.P. – Sector 1 sau unităţile de învăţământ preuniversitar şi unităţile sanitare sunt în litigiu;

- formularea avizelor scrise la solicitarea conducerii A.U.I.P.U.S.P. – Sector 1 sau a  

unităţilor de învăţământ preuniversitar;

- asigurară baza de documentare juridică şi legislativă;

- gestionează problemele legate de închirierea spaţiilor temporar disponibile din unităţile

pe care le coordoneaza A.U.I.P.U.S.P. Sector 1 (inclusiv închirierea şi verificarea

modului în care au fost respectate obligaţiile contractuale);

- participă la formularea obiecţiunilor precontractuale, dacă se pun în discuţie

probleme de drept ;

- verifică şi avizează contractele întocmite de serviciile funcţionale şi de specialitate 

precum şi toate procedurile de achiziţie publică;

- avizează orice alte acte care pot angaja răspunderea patrimonială a instituţiei;

- urmărirea respectării legalităţii în cadrul A.U.I.P.U.S.P. – Sector 1;

-    asigură recrutarea şi angajarea personalului pe bază de competenţă şi conform prevederilor legale prin concurs;

-    organizează conform legislaţiei în vigoare concursurile pentru ocuparea posturilor vacante din aparatul propriu şi verifică îndeplinirea de către participanţi a condiţiilor prevazute de lege;

-    urmăreşte respectarea legalităţii privind angajarea şi acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislaţia muncii pentru personalul din aparatul propriu;

-    organizează şi urmăreşte activitatea de evaluare anuală a personalului;

-    analizează propunerile de structuri organizatorice ale compartimentelor din aparatul propriu şi pregăteşte documentaţia necesară în vederea elaborării organigramei aparatului propriu ;

-    pregateşte documentaţia necesară elaborării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, a Regulamentului Intern şi al altor instructiuni necesare bunei funcţionări  a A.U.I.P.U.S.P. Sector 1 pe baza propunerilor tuturor compartimentelor instituţiei;

-    pregateşte documentaţia necesară elaborării statului de funcţii;

-    ţine evidenţa fişelor de post şi răspunde de corelarea acestora cu atribuţiile din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare;

-     răspunde de aplicarea corectă a legislaţiei de salarizare (salariul de bază, indemnizaţii de conducere, salariu de merit, premii);

-     întocmeşte documentaţia privind compensarea/plata orelor suplimentare prestate peste programul normal de lucru şi urmăreşte încadrarea în plafonul prevăzut de lege;

-     verificarea lunară a pontajelor întocmite de compartimentele din cadrul instituţiei;

-     controlează respectarea normelor privind disciplina în muncă;

-     stabileşte nevoile de pregatire şi de perfecţionare a pregătirii profesionale în conformitate cu prevederile Legii 53/2003 – Codul Muncii cu completarile şi modificările ulterioare;

-     întocmeşte planul anual de perfecţionare profesională, asigură consultanţă şi asistenţă compartimentelor în stabilirea măsurilor privind formarea profesională a salariaţilor, monitorizează aplicarea măsurilor privind formarea profesionala, identifică necesarul de formare la nivelul instituţiei;

-     efectuează lucrările legate de încadrarea, promovarea, definitivarea, delegarea, detaşarea sau încetarea contractului de muncă al personalului din aparatul propriu;

-     întocmeste formalităţile specifice angajării respectiv, deciziile de angajare, promovare şi definitivare în funcţii, de sanctionare, suspendare şi încetare a contractului individual de muncă, adrese catre A.N.O.F.M.;

-     ţine evidenţa concediilor de odihnă, a concediilor medicale, a concediilor fără plată şi a sancţiunilor; comunică plata în avans a concediilor de odihnă a salariaţilor şi  modificările sporurilor de vechime ale salariaţilor;

-     ţine evidenţa condicilor de prezenţă şi a registrului privind înregistrarea în ordine cronologică a tuturor deciziilor emise de Directorul instituţiei;

-     răspunde de rezolvarea reclamaţiilor, sesizărilor şi conflictelor de muncă care revin în competenţa compartimentului;

-     ţine gestiunea carţilor de muncă şi operează în acestea modificările de drepturi salariale determinate de indexari, promovari în funcţii şi în grade profesionale, salarii de merit, sporuri, etc.;

-     predarea carnetelor de muncă către titulari în mod eşalonat în conformitate cu legislaţia în vigoare pe baza unor procese-verbale de predare-primire individuale;

-     eliberează adeverinţe privind calitatea de salariat la cererea personalului;

-     înfiinţează şi păstrează registrul general de evidenţa al salariaţilor şi operează înregistrările prevăzute de lege în format electronic;

-     întocmeşte şi eliberează legitimaţii (de acces în unitate, legitimaţii de călătorie pe mijloacele de transport în comun);

-     elaborează lucrări privind evidenţa şi mişcarea personalului;

-     întocmeşte raportările statistice specifice;

-     asigură respectarea protecţiei salariaţilor prin servicii medicale, conform prevederilor legale în vigoare;

-     colaborează cu toate compartimentele din cadrul A.U.I.P.U.S.P. Sector 1 şi cu instituţiile de învăţământ şi cele sanitare pe care le coordoneză;

-          îndeplineşte şi alte atribuţii  din domeniul de activitate al compartimentului din care fac parte,  care decurg din actele normative în vigoare, precum şi sarcini de serviciu dispuse de conducerea instituţiei conform cu pregătirea profesională.

                 

           Art. 11 Compartimentul  Economic

 

           Atribuţiile personalului care îşi desfăşoară activitatea în cadrul acestui compartiment sunt următoarele:

      -    se subordonează A.U.I.P.U.S.P. – Sector 1; 

-  organizează activitatea economică în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv, Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicată, Ordinul nr. 1917/2015 cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 500/2002 cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 273/2006 actualizată, O.M.F.P. nr.1792/2002, OMFP nr.522/2003 cu modificările şi completările ulterioare, O.G. nr.119/1999 republicată, Decretul nr. 209/1976, republicat, Legea nr. 571/2003 cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 15/1994, actualizată , O.M.F.P. nr. 2861/2009, Legea nr. 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare, O.U.G nr. 34/2003, cu modificările şi completările ulterioare şi alte acte normative specifice;

 -   coordonează, controlează şi centralizează activitatea financiar-contabilă a unităţilor de învăţământ preuniversitar din sectorul 1;

-          colaborează cu Primăria Sectorului 1, Administraţia Financiară Sector 1, Trezoreria Sectorului 1, serviciile financiar – contabile ale unităţilor de învaţamânt preuniversitar,  unităţilor sanitare publice,  ale unităţilor de asistenţă medico-socială, precum şi cu alte instituţii de profil, cu care intră în contact, pe domeniul său de activitate;

-          întocmeşte şi fundamentează proiecte de Hotarâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 şi proiecte de decizii ale Directorului în domeniul său de activitate;

-          elaborează bugetul de venituri şi cheltuieli al unităţii, pe baza planului de achiziţii si a listei de investitii întocmite de compartimentele de specialitate şi urmăreşte respectarea legalităţii în domeniul achiziţiilor publice;

-          înaintează bugetul de venituri şi cheltuieli al unităţii către Primăria Sectorului 1 – Direcţia Management Economic şi execuţia bugetară spre aprobare;

-          elaborează proiectul de buget anual şi toate rectificările de buget din timpul anului pentru unităţile sanitare publice, pe domeniul stabilit de lege, în vederea aprobării acestora de către Consiliul Local Sector 1;

-          elaborează bugetul de venituri şi cheltuieli  pe surse de finanţare pentru fiecare unitate de învăţământ preuniversitar pe baza necesarului de cheltuieli şi a propunerilor de buget de venituri şi cheltuieli primit de la fiecare unitate de învăţământ preuniversitar, elaborează bugetul de venituri şi cheltuieli, pe surse de finanţare, centralizat pentru unităţile de învăţământ preuniversitar sector 1;

-          primeşte şi centralizează referatele de necesitate, privind suplimentarea sau modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, de la unităţile de învăţământ preuniversitar, datele obţinute  stau la baza solicitărilor de fonduri suplimentare solicitate direcţiei buget din cadrul Primăriei Sector 1 şi a întocmirii bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate, conform necesităţilor obiective şi a fondurilor alocate;

-          analizează, lunar, necesarul de fonduri pe fiecare unitate de învăţământ preuniversitar, pe capitole bugetare şi centralizează datele în vederea solicitării de credite bugetare lunare de la ordonatorul principal de credite;

-          elaborează deschiderile de credite bugetare lunare, pe capitole bugetare, pentru fiecare unitate de învăţământ preuniversitar;

-          întocmeşte, dupa caz, retrageri de credite bugetare, în baza execuţiei bugetare şi a bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate ale unităţilor de învăţământ preuniversitar;

-          verifică conturile de execuţie bugetară lunară, a tuturor unităţilor de învăţământ preuniversitar, având la bază extrasele de cont emise de trezoreria sector 1, centralizează datele şi întocmeşte lunar, trimestrial şi anual, execuţia bugetară centralizată, pe surse de finanţare, pentru unităţile de învăţământ preuniversitar;

-          verifică situaţiile financiare a tuturor unităţilor de învăţământ preuniversitar din sectorul 1 (respectiv 84 de unităţi), întocmeşte situaţiile financiare trimestriale şi anuale centralizat pentru  activitatea de învăţământ;

-          verifică şi centralizează datele primite din partea unităţilor de învăţământ preuniversitar privind toate raportările lunare, trimestriale şi anuale, către Primaria Sector 1 sau alte instituţii ale statului, conform reglementarilor legale in vigoare;

-          organizează înregistrarea în evidenţa contabilă a tuturor operaţiunilor financiare care stau la baza întocmirii balanţei de verificare sintetice şi analitice;

-          verifică introducerea tuturor operaţiunilor contabile lunare în fişele de cont analitic pentru execuţia bugetară;

-          urmăreşte evoluţia volumului total al cheltuielilor ce se fac pe seama bugetului aprobat pe un an, defalcat pe trimestre, conform articolelor de executie bugetară;

-          solicită rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli ori de câte ori este nevoie;

-          organizează şi urmareşte exercitarea controlului financiar preventiv propriu (CFPP), în conformitate cu prevederile legale, asupra tuturor documentelor întocmite în unitate de toate compartimentele, asupra actelor din contabilitate, cele în care se reflectă utilizarea de fonduri bugetare pentru desfăşurarea activităţii proprii a A.U.I.P.U.S.P. – Sector 1 (fonduri utilizate pentru cheltuieli de personal, cheltuieli materiale şi cheltuieli de investiţii – dotări independente), cat si pentru fondurile ce urmeaza a fi utilizate pentru imbunătăţirea starii tehnice şi funcţionale a cladirilor şi terenurilor unităţilor de învăţămănt şi unităţilor sanitare din Sectorul 1 care au trecut în administrarea instituţiei;

-          analizează periodic şi răspunde de modul cum sunt exploatate, întreţinute şi reparate fondurile fixe din dotare şi ia masuri în vederea asigurării unei utilizări cât mai raţionale a acestora;

-          gestionează problemele de perfecţionare şi pregătire profesională a angajaţilor din cadrul compartimentului economic, conform codului muncii şi a reglementărilor legale în vigoare;

-          urmăreşte toate plăţile A.U.I.P.U.S.P. Sector 1, pentru a nu fi depăşite prevederile bugetare alocate;

-          verifică închiderea plăţilor cu cheltuielile acolo unde este cazul;

-          întocmeşte execuţia bugetară conform activităţii desfăşurate a A.U.I.P.U.S.P. Sector 1, a bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat şi raportarea acestuia lunar, trimestrial şi annual către Primăria Sectorului 1;

-          întocmeşte situaţiile financiare trimestriale şi anuale, pentru activitatea desfăşurată de A.U.I.P.U.S.P. Sector 1 şi predarea acestora către Primăria Sectorului 1;

-          organizează şi conduce evidenţierea angajamentelor bugetare şi legale;

-          urmăreşte ca fondurile bugetare alocate să fie utilizate eficient, pe domeniul şi în conditiile prevăzute de lege;

-          înregistrează cronologic şi sistematic toate operaţiunile patrimoniale în registrul jurnal;

-          completează registrul inventar cu rezultate obişnuite ca urmare a operaţiunilor de inventariere;

-          înregistrează mijloacele fixe şi obiectele de inventar din evidenţa contabilă în registrele de inventar şi actualizarea fişelor mijloacelor fixe;

-          organizează inventarierea anuală şi înregistrează în contabilitate rezultatele inventarierii;

-          asigură evidenţierea în conturi în afara bilanţului a creditelor bugetare aprobate, a angajamentelor bugetare şi a angajamentelor legale;

-          calculează cheltuielile de regie şi întretinere aferente cabinetelor medicale aflate în comodat şi închiriere şi urmăreste recuperarea creanţelor de la toţi debitorii administraţiei;

-          ţine evidenţa tuturor încasărilor provenite din donatii, sponsorizări;

-          efectuarea inventarierii lunare a casieriei A.U.I.P.U.S.P. – Sector 1;

-          întocmeşte instrumente de plata şi documentele de acceptare sau refuz a plăţii furnizorilor pentru activitatea proprie;

-          înregistreayă ordinele de plata în registrul unic de plăţi;

-          întocmeşte lunar centralizatorul de salarii;

-          se ocupă de calcularea certificatelor medicale şi a concediilor de odihnă acordate în avans şi efectuarea lunară a plăţilor acestora;

-          efectuează reţinerile din salarii precum şi constituirea, actualizarea şi reţinerea garanţiilor materiale;

-          întocmeşte şi transmite lunar la Casa de Pensii a Sectorului 1, la casele de asigurări de sănătate şi A.L.O.F.M., declaraţiie privind contribuţia la fondurile asigurărilor sociale de sănătate, asigurărilor sociale şi ajutorului de şomaj;

-          relizează calcularea primelor legale ce se cuvin salariaţilor din fondul total de premiere, precum şi a primelor individuale; calculul premiului anual;

-          întocmeşte şi transmite lunar situaţiile statistice privind drepturile de personal către Primăria Sectorului 1;

-          întocmeşte şi se ocupă de transmiterea lunară către Administraţia Financiară a Sectorului 1 a situaţiei privind impozitul aferent drepturilor salariale plătite, a declaraţiilor privind structura şi cheltuielile de personal din instituţie;

-          se ocupă de înregistrarea veniturilor în fisele fiscale ale salariaţilor unităţii;

-          completează dosarele cu actele necesare pentru introducerea datelor noilor angajaţi privind efectuarea deducerilor personale suplimentare necesare stabilirii impozitului aferent drepturilor salariale lunare;

-          întocmeşte şi transmite lunar către banca emitentă a cardurilor de salarii, situaţia privind efectuarea plăţii salariilor şi asigură permanent legătura cu aceasta în vederea obţinerii cardurilor pentru noii angajaţi;

-          urmărireşte şi verifică garanţiile materiale, întocmeşte actele adiţionale pentru majorarea cuantumurilor garanţiilor gestionare materiale de câte ori este necesar şi mentine permanent legătura cu unitatea bancară în vederea ridicării extraselor de cont pentru garanţiile gestionare materiale;

-          răspunde la sesizările pe probleme specifice domeniului său;

-          colaborează, conlucrează cu celelalte compartimente ale instituţiei realizând un schimb permanent de date şi informaţii cu acestea şi cu compartimentele omoloage din cadrul instituţiilor şi a serviciilor publice din cadrul Primăriei Sectorului 1 care se află în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1;

 -  îndeplinesc şi alte atribuţii  din domeniul de activitate al compartimentului din care fac  parte,  care decurg din actele normative în vigoare, precum si sarcini de serviciu dispuse de conducerea instituţiei în conformitate cu pregătirea profesională.

 

        Art. 12. Compartimentul Achizitii Publice şi Urmărire Contracte

 

            Atribuţiile personalului care îşi desfăşoară activitatea în cadrul acestui compartiment sunt următoarele :

    -  se subordoneaza Directorului  A.U.I.P.U.S.P. – Sector 1;

    - se ocupă de coordonarea şi implementarea achiziţiilor publice pentru a se asigura că toate  lucrările, echipamentele şi serviciile finanţate în cadrul A.U.I.P.U.S.P. – Sector 1 sunt achiziţionate în deplină concordanţă cu legislaţia în vigoare şi că licitaţiile sunt organizate şi contractele acordate în mod competitiv şi transparent ;

    - verifică lucrarile şi fondurile emise pentru achitarea executarii lucrarilor, prestarii     serviciilor şi achiziţiilor de bunuri; 

    - întocmeşte şi fundamentează proiectele de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 şi ale proiectelor de decizii ale Directorului în domeniul de activitate specific compartimentului;

    - pune în practică a planului de investiţii, reparaţii şi consolidări a imobilelor în care îşi     desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ, unităţile sanitare publice şi unităţile de     asistenţă medico-socială;

    - colaborează cu structurile administrative ale unităţilor de învăţământ, ale unităţilor sanitare publice şi ale unităţilor de asistenţă medico-socială, în vederea fundamentării bugetului şi elaborării planului anual de achizitii;

    - iniţiază procedurile de achiziţii publice care vor fi efectuate în conformitate cu O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

    - se ocupă de întocmirea şi fundamentarea listelor cu propunerile de investiţii pentru obiectivele care necesită consolidări şi alte lucrări de orice natură respectiv întocmirea temelor necesare proiectelor de investiţii;

    - se ocupă de organizarea şi derularea, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare, a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice de lucrări de investiţii, de achiziţie de servicii şi de furnizare de bunuri;

     - elaborează dosarele de achiziţii publice şi contractele aferente acestora, realizând toate fazele procedurii achiziţiei publice, prevăzute de lege, elaborând toate documentaţiile, instrucţiunile pentru ofertanţi, necesare şi pe care le implică toate tipurile de proceduri de atribuire a contractelor de achiziţii publice (întocmeşte documentaţia de elaborare şi prezentare a ofertei la procedurile de achiziţii publice organizate, asigură întocmirea formalitaţilor de publicitate/comunicare pentru procedurile organizate şi vanzarea/transmiterea documentaţiei de elaborare şi prezentare a ofertei, întocmeşte în termen legal corespondenţa proceselor verbale de deschidere, analiză şi atribuire a contractelor de achiziţie publică, asigură comunicarea către ofertanţii participanţi a rezultatelor procedurilor de achiziţie publică, asigură înregistrarea contestaţiilor şi comunicarea acestora către ministere,  către ofertanţii implicaţi în procedură şi comisia de analiză şi soluţionare a contestaţiilor, asigură transmiterea rezultatului analizei contestaţiilor tuturor factorilor în drept, întocmeşte, cu respectarea legii, proiectul contractului de achiziţie publică şi negociează clauzele legale contractuale, asigură încheierea contractelor de achiziţie publică cu câştigătorii procedurilor de achiziţii organizate pentru bunuri, servicii şi lucrări, asigură întocmirea dosarului achiziţiei publice pentru fiecare contract atribuit şi ţine evidenţa acestora, îndeplineşte, cu respectarea ţermenelor legale şi a tuturor formalităţilor, şi alte atribuţii prevăzute de legea în vigoare privind achiziţiile publice);

     -  asigură participarea la comisiile de evaluare a ofertelor;

     - asigură participarea în cadrul comisiilor de recepţie a lucrarilor executate;

     - participă la întocmirea caietelor de sarcini, împreună cu proiectantul, pentru organizarea licitaţiilor privind efectuarea reparaţiilor curente, reabilitarilor şi lucrărilor de consolidare a imobilelor;

     - redactează, în anumite conditii, împreună cu celelalte compartimente din cadrul instituţiei, documentele primare necesare în vederea obţinerii de finanţări din fonduri europene sau internaţionale şi întocmeşte documentaţii justificative necesare obţinerii de credite pentru finanţarea obiectivelor de investiţii, a lucrărilor, a serviciilor şi a achiziţionării de bunuri;

     - întocmeşte centralizatoarele cu datele privind imobilele care necesită reparaţii curente, reparaţii capitale, consolidări la imobilele unităţilor sanitare şi la unităţile medico-sanitare şi întocmeşte materialele referitoare la stadiul lucrărilor

- întocmeşte şi transmite Directorului instituţiei, trimestrial, raportul contractelor de achiziţii publice efectuate şi a altor contracte încheiate de instituţie, cu situaţia lor detaliată;

     - elaborează documentaţia de atribuire privind procedurile de achizitie publica a obiectelor de inventar pentru unităţile din subordinea A.U.I.P.U.S.P. – Sector 1;

     - participă la elaborarea documentaţiilor de atribuire privind procedurile de achiziţie publică pentru aprovizionarea produselor de panificaţie în conformitate cu O.U.G. Nr. 96/2002 şi O.U.G. nr. 70/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

     - participă la elaborarea documentaţiilor de atribuire privind procedurile de achiziţie publică pentru aprovizionarea produselor lactate în conformitate cu O.U.G. nr. 96/2002 si O.U.G. nr. 70/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;

     - întocmeşte, cu respectarea legii, orice alte contracte economice, înţelegeri, convenţii, protocoale, acorduri, în care A.U.I.P.U.S.P. – Sector 1 este parte şi urmăreşte respectarea, executarea lor, întocmeşte şi transmite Directorului rapoarte cu privire la situaţia constatată propunând soluţii;

    - colaborează permanent cu proiectanţii în procesul de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice şi recepţionează documentaţiile tehnico-economice verificate de verificatorii atestaţi pe care le înaintează pentru obţinerea autorizaţiilor de construire pentru lucrările ce se efectuează şi se derulează la A.U.I.P.U.S.P. – Sector 1;

    -colaborează permanent cu contractanţii (executanţi, prestatori, furnizori şi alte entitaţi implicate în derularea contractelor de achiziţie publică) pe parcursul derulării acestora;

    - urmăreşte modul de îndeplinire al condiţiilor, a tuturor clauzelor contractelor de achiziţie şi a obligaţiilor asumate de contractant, de la data intrării lor în vigoare, pe durata de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de garanţie şi informează, periodic şi detaliat şi transmite în timp util, Directorului rapoarte cu privire la situaţia constatată şi a respectării tuturor dispoziţiilor legale ce reglementează derularea contractelor de către contractanţi şi participă la recepţia obiectivelor a lucrărilor;

      - verifică pe teren şi urmăreşte realizarea în teren a lucrărilor pe ansamblu, verifică situaţiile de lucrări, şi înaintează spre certificare dirigintelui de şantier documentele prezentate de executant spre decontare;

      - întocmeşte liste pentru lucrările de investiţii şi face propuneri fundamentate de completare sau dezvoltare ale investiţiilor, ale lucrărilor de reparaţii şi ale reabilitarilor necesare;

      - participă la predarea amplasamentelor şi urmăreşte respectarea termenului de începere şi terminare a lucrărilor, face recepţiile lucrărilor executate la imobile de către  executanţi;

      - urmăreşte comportarea lucrărilor puse în funcţiune pe perioada de garanţie prezentând note de constatare pentru efectuarea eventualelor remedieri de către executant;

      - urmăreşte obţinerea avizelor legale necesare emiterii autorizaţiilor de construire pentru lucrările derulate;

      - urmăreşte execuţia pe faze de proiectare şi respectarea tuturor etapelor graficelor de execuţie a lucrărilor prezentând un raport Directorului, asupra celor constatate;

- asigură recepţia lucrărilor la data terminării acestora;

      - colaborează permanent cu contractanţii (executanţi, firme de proiectare si de consultanta şi alte entităţi implicate în derularea contractelor de achiziţie publică) pe parcursul derulării acestora;

       - colaborează cu organele abilitate să controleze calitatea lucrărilor executate, urmărind respectarea standardelor, normelor de calitate specifice;

       -  întocmeşte şi supune spre aprobare temele necesare  proiectărilor de investiţii;

       - verifică împreună cu personalul de specialitate documentaţia tehnică (proiectele) pentru lucrările A.U.I.P.U.S.P. – Sector 1;

       - face parte din comisiile tehnico economice pentru verificarea documentaţiei tehnice (proiecte);

       - întocmeşte şi fundamentează proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 în domeniul său de activitate;

       - îndeplinesc şi alte atribuţii din domeniul de activitate al compartimentului din care fac  parte, care decurg din actele normative în vigoare, precum şi sarcini de serviciu dispuse de conducerea instituţiei conform cu pregătirea profesională.

 

          

     Art. 13 Compartimentul Patrimoniu-Administrativ

 

Atribuţiile personalului care îşi desfăşoară activitatea în cadrul acestui compartiment sunt următoarele :

 - se subordoneaza  Directorului A.U.I.P.U.S.P. – Sector 1;

         - derulează planul de aprovizionare al A.U.I.P.U.S.P. – Sector 1;

         - întocmeşte şi elaborează planul de achiziţii al A.U.I.P.U.S.P. – Sector 1 privind obiectivele de investiţii şi  se ocupă de aprovizionarea curentă cu bunuri (rechizite, piese de schimb, materiale utilitar-gospodareşti, etc.) şi a contractelor de servicii;

         - ţine evidenţa fizică centralizată a mijloacelor fixe şi obiectele de inventar din patrimoniul A.U.I.P.U.S.P. – Sector 1 şi a celor achizitionate din fondurile alocate din bugetul local, dar şi urmareşte derularea contractelor de achizitii pentu acestea;

           - face propuneri pentru casarea mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar uzate fizic sau moral, din patrimoniul A.U.I.P.U.S.P. Sector 1;

           - răspunde de întocmirea fişelor de magazie şi a celor de inventar;

            - asigură dotarea instituţiei cu mijloacele materiale necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţilor;

            - verifică, în mod obligatoriu, ca materialele propuse spre aprovizionare, să nu existe ca stocuri în magazia centrală, evitându-se crearea de stocuri fără mişcare;

            - asigură, prin depozitul propriu, gestionarea (achiziţionare, depozitare, distribuire internă şi externă) materialelor consumabile procurate;

            - organizează şi supraveghează modul de întreţinere a bunurilor mobile şi imobile aflate în patrimoniul A.U.I.P.U.S.P. – Sector 1, a gestiunii materialelor si intocmeste documentatia  necesara;
           - colaborează cu firmele furnizoare de mijloace fixe, obiecte de inventar, produse lactate şi de panificaţie, în vederea verificării produselor achiziţionate din punct de vedere al calităţii şi cantităţii ce rezultă din clauzele contractuale;

            - emite comenzi pe linia aprovizionarii cu materiale de întreţinere şi gospodărire a instituţiei către furnizori, pe  baza referatelor supuse spre aprobare Directorului instituţiei;

            - obţine oferte de la cât mai multi furnizori şi face propuneri Directorului cu preţurile cele mai avantajoase, ţinând seama şi de calitate;

            - organizează şi urmareşte activitatea conducătorilor auto şi folosirea autoturismelor din cadrul A.U.I.P.U.S.P. – Sector 1;

            - vizează documentele şi întocmeşte F.A.Z.-urile pentru autoturismele din dotarea A.U.I.P.U.S.P. – Sector 1;

            - organizează şi conduce activitatea de secretariat, registratură si arhivă;

            - asigură paza atat a imobilului în care îşi desfaşoară activitatea cat şi pe cea de la unităţile publice aflate în administrarea sa, apoi stabileşte şi urmareşte respectarea reglementărilor privind accesul cetaţnilor în instituţii;

            - primeşte şi ordonează documentele arhivistice de la toate compartimentele A.U.I.P.U.S.P. – Sector 1 conform legii, atat cu salariaţii instituţiei dar şi  cu ajutorul firmelor specializate;

            - se ocupă de prestarea, depozitarea şi arhivarea documentelor conform legii;

            - asigură evidenţa, inventarierea, selecţionarea şi folosirea documentelor pe care le detine;

            -asigură aplicarea prevederilor legislaţiei în vigoare în realizarea protecţiei documentelor, respective în paza şi conservarea acestora;

            - asigură activitatea de informatizare a personalului instituţiei, prin crearea unor bănci de date specifice şi colaborează în domeniul informaţional cu serviciul de resort al Primăriei Sectorului 1 şi cu firme specializate în hardware şi software;    

           - întocmeşte, fundamentează, vizează propunerile pentru reparaţii ale bunurilor, mijloacelor materiale, maşinilor, aparatelor din patrimoniul instituţiei şi urmăreşte, recepţionează şi vizează lucrările;

            - se preocupă de verificarea structurală a imobilului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia şi ia masuri de reabilitare, în timp util, în vederea asigurării funcţionării  în bune condiţii a activităţii, urmareşte şi recepţionează lucrările de remediere operativă a defecţiunilor apărute la instalaţiile din dotarea unităţilor de invatamant preuniversitar, unitatilor sanitare publice şi în care îşi desfaşoară activitatea instituţia, a instalaţiilor (electrice, sanitare, termice), a operaţiilor de zugrăveli ale suprafeţelor interioare şi exterioare ale imobilelor din patrimoniu;

            -organizează, supraveghează efectuarea şi întreţinerea curăţeniei în sediul A.U.I.P.U.S.P. – Sector 1 pe căile de acces şi pe spaţiile verzi aferente, inclusiv dezăpezirea, asigură desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de igienizare şi deservire generală a instituţiei – dar şi la instituţiile şcolare şi sanitare aflate în patrimoniul şi administrarea sa;

            - verifică propunerile unităţilor de învăţămant preuniversitar privind scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe şi casarea obiectelor de inventar, uzate fizic şi moral din patrimoniul   acestora;

             - verifică şi rezolvp, în funcţie de bugetul alocat si conform legilor in vigoare, cererile unitaţilor şcolare şi sanitare privind achiziţionarea anumitor produse,  mobilier, calculatoare, etc. ;

              - pastrează permanent legatura cu unităaţle de îvăţămant preuniversitar pentru urărirea derularii, în conditii optime, a contractelor de achiziţie, a Programului « Lapte - corn », mar, etc.

             - coordonează aplicarea prevederilor O.U.G. nr.96/2002, O.U.G. nr.70/2003 şi O.U.G. nr.24/2010, privind distribuţia fructelor, produselor lactate şi de panificaţie  pentru elevii din unităţile şcolare şi gradiniţele cu program normal din Sectorul 1;

            - întocmeşte şi depune la P.M.B. – Directia Protecţia Mediului şi Educaţie Civică documentele pentru obtinerea avizelor de toaletare si defrişare a arborilor din curtea unităţilor de invătămant;

             - avizează pentru realitate facturile furnizorilor direcţi (Apa Nova, Enel, Distrigaz, etc.) din unităţile sanitare aflate în administrarea A.U.I.P.U.S.P. Sector 1;

             -coordonează, verifică, controlează activităţile din cadrul Compartimentului Patrimoniu – Administrativ şi avizează dând ,,bun de plată ,, pe facturile primite de la furnizori;

            - culege date din teren privind starea funcţională a imobilelor în care îsi desfăşoară activitatea unităţile de invatamant şi unităţile sanitare publice şi unităţile de asistenţă medico-socială şi face propuneri pentru întreţinerea, repararea şi consolidarea acestora;

            - întocmeşte şi transmite Directorului  necesarul de mijloace fixe şi obiecte de inventar;

            - analizează starea de uzură fizică sau morală a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar şi face propuneri privind casarea acestora, asigură evidenţa miscărilor patrimoniului şi întocmeşte rapoarte asupra declasării obiectelor de inventare din patrimoniului aparţinând instituţiei;

-  propune constituirea comisiei de inventariere a patrimoniului instituţiei, conform normelor în vigoare şi colaborează la intocmirea inventarului;      

            - colaborează cu  Compartimentul de Achizitii Publice si Urmarie Contracte,  pe timpul efectuării lucrărilor de investiţii, reparaţii capitale şi curente ale clădirilor şi instalaţiilor aferente ale unităţilor de invatamant si unitatilor sanitare, unităţilor medico-socială aflate în administrare;

            - ţine o legătură permanentă cu şefii compartimentelor administrative ai unităţilor de învatamant şi ai unităţilor sanitare aflate în administrare pentru a se sesiza operativ defecţiunile apărute la clădirile şi instalaţiile aferente acestora;

            - se preocupa de pastrarea şi gestionarea situaţiilor de cadastru a unităţilor de învăţămant şi unităţilor sanitare publice;

            - stabileşte cerinţele (exigenţele esenţiale) pentru care se face verificarea tehnică a proiectelor şi întocmeşte documentaţia necesară stabilirii prin licitaţie a verificatorilor tehnici atestaţi;

            -colaboreaza la întocmirea planului de achiziţie anual;

            -coordonează lucrările de remediere a defecţiunilor apărute la instalaţiile electrice, sanitare, de încălzire precum şi orice alte lucrări efectuate la imobilele aflate în administrarea Administratiei Unitatilor de Invatamant Preuniversitar si Unitatilor Sanitare Publice Sector 1;

           - organizează  şi derulează, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare, a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice de lucrări de investiţii, de achiziţie de servicii şi de furnizare de bunuri, prin întocmirea referatelor de necesitate, notelor justificative şi caietelor de sarcini, pentru organizarea de licitaţii;

            - colaborează permanent cu contractanţii (executanţi, prestatori, furnizori şi alte entitaţi implicate în derularea contractelor de achiziţie publică) pe parcursul derulării acestora;

            - participă alaturi de ,,Compartimentul Juridic şi Resurse Umane’’ la întocmirea, cu respectarea legii, a diverselor contracte economice, contracte de închiriere, comodat, concesioanare, înţelegeri, convenţii, protocoale, acorduri, în care A.U.I.P.U.S.P. – Sector 1 este parte şi urmăreşte derularea, respectarea, executarea lor;

            - colaborează şi efectuează schimb de informaţii în vederea actualizării datelor, cu alte instituţii administrative centrale/locale, colectează date privind evoluţia proprietăţii astfel încat în orice moment să se dispună de date reale asupra patrimoniului;

- colectează acte normative si cu ajutorul ,,Compartimentului Juridic si Resurse Umane,, - care constituie cadrul juridic al modificarilor de proprietate;

- constituie şi exploatează baza de date referitoare la situaţia juridică a imobilelor (terenuri şi cladiri) ce alcătuiesc patrimoniul de administrare A.U.I.P.U.S.P. – Sector 1 ;

            - redactează, împreună cu celelalte compartimente din cadrul instituţiei, proiectele în vederea obţinerii de finanţări din fonduri europene sau internaţionale;

- răspunde la sesizările pe problemele specifice de activitate ale instituţiei şi pe domeniul său;

            - colaborează, conlucrează şi realizează un schimb permanent de date şi informaţii cu celelalte compartimente ale instituţiei, cu compartimentele omologe din cadrul instituţiilor şi serviciilor publice din cadrul Primăriei Sectorului 1 şi aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1 ;

- participa la întocmirea şi fundamentarea de  proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local – Sector 1, privind  domeniul său de activitate ;

           - la nevoie, reprezintă A.U.I.P.U.S.P, în relaţiile cu D.S.P.M.B, P.M.B, Primaria

Sectorului  1, cu conducătorii unităţilor de învatamant preuniversitar şi conducătorii unităţilor sanitare publice din Sectorul 1 ;   

           - îndeplinesc şi alte atribuţii  din domeniul de activitate a compartimentului din care fac  parte, care decurg din actele normative în vigoare, precum şi sarcini de serviciu dispuse de conducerea instituţiei conform cu pregătirea profesională.

                                  

 

 CAPITOLUL V – Dispoziţii finale

 

            Art. 14 Compartimentele aparatului propriu al A.U.I.P.U.S.P. – Sector 1sunt obligate să coopereze, să stabilească relaţiile funcţionale între ele, în vederea întocmirii în termenul legal a lucrărilor al căror obiect implică coroborarea de competenţe în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare. De asemenea, participă la dezvoltarea unităţilor de învaţămant şi a unităţilor sanitare publice aflate în administrare, susţinand participarea şi integrarea acestora în programele de dezvoltare socio-economică implementate la nivelul comunităţilor locale.

           

            Art. 15 Toate compartimentele instituţiei vor studia, analiza şi propune măsuri pentru raţionalizarea permanentă a lucrărilor, simplificarea evidenţei, sporirea vitezei de circulaţie a documentelor, urmărind fundamentarea legală a acestora.

            În acest sens responsabilii de compartimente :

            a) –organizează evidenţa indicatorilor din domeniile de activitate ale compartimentelor şi întocmesc rapoarte statistice pe care le transmit în termenul legel;

            b) – răspund de perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului şi asigură mijloacele necesare pentru desfăşurarea corespunzătoare a activităţii;

            c)– asigură securitatea materialelor cu conţinut secret şi răspund de eventualele scurgeri de informaţii şi documente din compartimentele instituţiei.

            Toţi salariaţii au obligaţia:

            a) – de a manifesta o preocupare permanentă pentru păstrarea patrimoniului intituţiei şi a dotărilor, luând măsuri de reducere la minimum a cheltuielilor materiale;

            b) – de a îndeplini şi alte atribuţii din domeniul de activitate al compartimentelor din care fac parte şi care decurg din actele normative în vigoare existente şi nou apărute, precum şi din sarcinile de serviciu dispuse de conducerea instituţiei, atribuţii menite să concure la realizarea integrală a sarcinilor şi la îmbunătăţirea activităţii, atât în timpul programului de lucru, cât şi în afara acestuia;

            c) – de a respecta legile şi normativele în vigoare, disciplina muncii şi prevederile Regulamentului Intern al instituţiei.

           

          Art.16  Neîndeplinirea de către personalul instituţiei a sarcinilor de serviciu, în totalitate şi în termen legal, precum şi comiterea de abateri de la normele de comportare şi disciplină se sancţionează conform legislaţiei în vigoare.

           

        Art.17  Furnizarea datelor în afara instituţiei şi participarea la lucrări organizate de alte instituţii sau autorităţi  publice se face numai cu acordul Directorului.

                    Art.18  Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare se va difuza, sub semnătură, tuturor compartimentelor aparatului propriu al A.U.I.P.U.S.P. – Sector 1.

 

         Art.19 Prezentul R.O.F. a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1,  nr.78  din data de 28.04.2011.