Hotărârea nr. 77/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 77 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                     

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării Statului de funcţii al aparatului de specialitate

al Primarului Sectorului 1

 

 

        Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi raportul de specialitate întocmit de Direcţia Juridică şi Resurse Umane,

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1;

         Având în vedere politicile promovate până în prezent în domeniile proprii de competenţă vizând administraţia publică locală, Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti trebuie să răspundă unor noi cerinţe ridicate de necesitatea îndeplinirii în continuare, la un alt nivel calitativ, a unor atribuţii sau îndeplinirii unor noi atribuţii, de natură a asigura un serviciu public calitativ şi competent orientat către cetăţean şi nevoile acestuia.

      În acest contextul dat, pentru încadrarea în fondurile alocate, s-a apreciat  o regândire a sistemului instituţional - a aparatului de specialitate.

      Având în vedere obiectul de activitate al aparatului de specialitate, precum şi diversitatea categoriilor de beneficiari cărora se adresează acestea prin acţiunile lor, se impune cu necesitate ca măsurile propuse să fie realizate în termenele legale prevăzute.

        De asemenea, promovărea acestui act este justificată şi de faptul că  Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti,  trebuie să aibă capacitatea administrativă care să asigure, la timp şi fără întârzieri, plata întregii game de prestaţii gestionate de aparatul de specialitate, de continuitate a activităţii comunitare etc.

         Întrucât aceste împrejurări vizează interesul public şi constituie elementele unei situaţii extraordinare, ce nu suferă amânare, se impune adoptarea de măsuri imediate pentru reglementarea cadrului structurii organizatorice.

         În conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 - privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr.571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii; 

         În concordanţă cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

          Cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţa a Guvernului României nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum si pentru stabilirea unor măsuri financiare şi a adresei nr. adresa nr.17457/P/13.07.2010 emisă de Prefectul Municipiului Bucureşti,

         Având în vedere prevederile Legii nr. 284/2010  privind salarizarea unitară a personalului platit din fonduri publice și ale Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;

          Ţinând seama de prevederile Legii nr. 69/2010 a responsabilităţii fiscal – bugetare;

          Luând în considerare prevederile Legii nr. 275/2010 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar;

           Potrivit prevederilor Ordinului comun al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi  al Ministerului Finanţelor Publice nr. 42/77/ 2011  privind  aprobarea normele metodologice  pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;

           În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

           În temeiul art. 45, alin (1), art. 81 alin. (2), lit. e) şi art. 115  alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1. Se aprobă  modificarea Statului de funcţii  al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din  prezenta hotărâre; 

Art. 2. Aplicarea  procedurilor legale privind modificările stabilite în noua structură organizatorică,  se realizează de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în termenele reglementate de legislaţia în vigoare.

Art.3.Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti va înştiinţa Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în ceea ce priveşte transformarea funcţiilor publice;  

Art.4. Prevederile prezentei hotărâri întră în vigoare de la data comunicării. Celelalte hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 privind aprobarea Statul de funcţii al aparatului de specialitate  îşi încetează aplicabilitatea de la data intrării în vigoare a acestei hotărâri.

Art.5. Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Juridică şi Resurse Umane, Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1, întregul aparat de specialitate al Primarului Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢÃ,                               CONTRASEMNEAZÃ,

                           Ion Brad                                                                 SECRETAR

 

                                                                                             Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

Nr.:     77

Data:.  28.04.2011

Anexa nr.1

la Hotărârea Consiliului Local

nr. 77/28.04.2011

PRESEDINTE DE SEDINTA

ION BRAD

 
 

 

 

 

 

 

 


STAT DE FUNCTII

pentru aparatul de specialitate al

Primarului Sectorului 1

 

 

FUNCŢIA

DE EXECUŢIE

 

FUNCŢIA  DE

CONDUCERE

 

CLASA

 

NIVEL SALARIZARE

 

GRADUL DE SALARIZARE

NR. TOTAL

FUNCŢII

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

PRIMAR

 

 

 

1

 

VICEPRIMAR

 

 

 

1

TOTAL

 

 

 

 

2

 

SECRETAR

I

CONSILIER SUPERIOR 1

II

1

 

DIRECTOR EXECUTIV

I

CONSILIER SUPERIOR 1

II

6

 

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

I

CONSILIER SUPERIOR 1

II

3

 

ARHITECT SEF

I

CONSILIER SUPERIOR 1

II

1

 

SEF SERVICIU

I

CONSILIER SUPERIOR 1

II

14

 

SEF BIROU

I

CONSILIER SUPERIOR 1

II

13

TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE

 

 

 

 

38

 

 

 

 

 

 

CONSILIER

 

I

SUPERIOR

 

46

CONSILIER

 

I

PRINCIPAL

 

60

CONSILIER

 

I

ASISTENT

 

80

CONSILIER

 

I

DEBUTANT

 

3

CONSILIER JURIDIC

 

I

SUPERIOR

 

3

CONSILIER JURIDIC

 

I

PRINCIPAL

 

3

CONSILIER JURIDIC

 

I

ASISTENT

 

4

CONSILIER JURIDIC

 

I

DEBUTANT

 

2

INSPECTOR

 

I

SUPERIOR

 

1

INSPECTOR

 

I

PRINCIPAL

 

1

AUDITOR

 

I

SUPERIOR

 

3

AUDITOR

 

I

PRINCIPAL

 

3

AUDITOR

 

I

ASISTENT

 

1

REFERENT SPECIALITATE

 

II

SUPERIOR

 

7

REFERENT SPECIALITATE

 

II

ASISTENT

 

1

REFERENT

 

III

SUPERIOR

 

37

REFERENT

 

III

PRINCIPAL

 

10

REFERENT

 

III

ASISTENT

 

13

TOTAL FUNCTII PUBLICE DE EXECUTIE

 

 

 

 

278

         Prin Hotărârea Consiliului Local a Sectorului 1 nr. 410/13.12.2007, Direcţia Inspecţie unde era prevăzută funcţia publica  de şef birou, a fost preluată de către Direcţia Generală de Poliţie Comunitară Sector 1.

          Prin Dispoziţia Primarului Sectorului 1 nr. 1442/03.04.2006, domnul Dinca Emanoil a fost suspendat din funcţia publică pe care o deţinea, până la scoaterea de sub urmărire penală ori încetarea urmăririi penale sau până la achitarea sau încetarea procesului penal dispusă de către instanţele de judecată, drept pentru care precizăm că acesta este un post finanţat.

       Legea 284/2010–LEGE CADRU privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, Capitolul I,  Capitolul II, Capitolul III, Secţiunea 1, Secţiunea a-2-a, Secţiunea a-3-a, Secţiunea a-5-a, Capitolul IV, coroborate cu Anexa Nr. I, FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE "ADMINISTRAŢIE",  Capitolul I, A.

 

 

 

 

 

 

FUNCŢII ÎN REGIM CONTRACTUAL

 

 

 

FUNCŢIA  DE EXECUŢIE

FUNCŢIA DE CONDUCERE

NIVEL SALARIZARE

NIVEL STUDII

GRADUL DE SALARIZARE.

NR.TOTAL POSTURI

 

ADMINISTRATOR PUBLIC

 

 

 

     1

 

SEF SERVICIU

INSPEC. SPEC. IA

S

        II

3

INSPECTOR SPEC.

 

IA

S

 

7

INSPECTOR SPEC.

 

I

S

 

2

INSPECTOR SPEC.

 

II

S

 

7

REFERENT

 

IA

M

 

1

REFERENT

 

II

M

 

1

SECR.-DACTILO.

 

 

M;G

 

1

SOFER

 

 

M

 

4

MUNC. CALIF.

 

I

M

 

1

TOTAL

 

 

 

 

28

 

Legea 284/2010 – LEGE CADRU privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, Capitolul I, Capitolul II, Capitolul III, Capitolul IV,  şi Anexa Nr. I Capitolul II, A. Salarizarea personalului contractual din administraţia publică centrală de specialitate , servicii deconcentrate ale ministerelor şi ale altor organe centrale de specialitate, prefecturi, consilii judeţene, municipii, administraţia publică locală - consilii, primării şi servicii publice din subordinea acestora;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL POSTURI ÎN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 1     346

TOTAL POSTURI FINANŢATE potrivit Legii nr. 13/2011 privind aprobarea ORDONANŢEI de urgenţă a GUVERNULUI ROMÂNIEI nr. 63/2010  - DINCĂ EMANOIL- 346+1                                                              347

TOTAL POSTURI FINANŢATE potrivit Legii nr. 13/2011 privind aprobarea ORDONANŢEI de urgenţă a GUVERNULUI ROMÂNIEI nr. 63/2010  INCLUSIV FUNCŢIILE DE DEMNITATE PUBLICĂ ALEASĂ (1+1): 347