Hotărârea nr. 75/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 75 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                     

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuţiei bugetului general consolidat al Consiliului Local Sector 1 la data de 31 martie 2011, inclusiv anexe ale acestuia

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Management Economic;

Luând în considerare Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale  a Consiliului Local al Sectorului 1;

În temeiul Legii nr.286/2010 a bugetului de stat pe anul 2011;

În temeiul art.49 alin (12), (13), din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată;

Ţinând seama de Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atribuţiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite şi modul de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr.4/31.01.2011 privind aprobarea bugetului general consolidat pe anul 2011, cu rectificările şi modificările ulterioare;

În temeiul art.45 alin (2), art.63, alin.(4), lit”.b” și art.115, alin.(1), lit.,,b’’ din Legea nr.215/2001 a  administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului local la data de 31.03.2011, conform anexelor :

Venituri, conform anexei nr.1 (1.1 ; 1.2) ;

          Cheltuieli, conform anexelor nr. 2 ; nr. 2.1 ;  2.1.1 ( 2.1.1.1 ;2.1.1.2 ); nr. 2.1.2 (2.1.2.1 ;2.1.2.2 ;2.1.2.3); nr. 2.1.3 (2.1.3.1 ;2.1.3.2); nr. 2.1.4 (2.1.4.1); nr. 2.1.5 (2.1.5.1 ;2.1.5.2 ;2.1.5.3); nr.2.1.6 (2.1.6.1; 2.1.6.1.1; 2.1.6.1.1.1; 2.1.6.1.1.2; 2.1.6.1.2 ;2.1.6.1.2.1; 2.1.6.1.2.2; 2.1.6.1.2.3; 2.1.6.1.3; 2.1.6.1.4; 2.1.6.2); nr.2.1.7 (2.1.7.1; 2.1.7.2; 2.1.7.3); nr.2.1.8 (2.1.8.1; 2.1.8.2; 2.1.8.3; 2.1.8.4); nr.2.1.9 (2.1.9.1; 2.1.9.2; 2.1.9.3; 2.1.9.4; 2.1.9.5); nr.2.1.10 (2.1.10.1; 2.1.10.2; 2.1.10.3; 2.1.10.4; 2.1.10.5; 2.1.10.6; 2.1.10.7; 2.1.10.8; 2.1.10.9); nr.2.1.11 (2.1.11.1; 2.1.11.2; 2.1.11.3); nr.2.1.12 (2.1.12.1; 2.1.12.2; 2.1.12.3); nr. 2.1.13 (2.1.13.1).

 

Art.2. Se aprobă contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 31.03.2011, conform anexelor :

          Venituri, conform anexei nr. 3 (3.1; 3.2; 3.3; 3.4) ;

          Cheltuieli, conform anexelor nr. 4.; nr. 4.1; nr. 4.1.1 (4.1.1.1) ; nr. 4.1.2 (4.1.2.1; 4.1.2.1.1; 4.1.2.2; 4.1.2.2.1; 4.1.2.2.2; 4.1.2.3); nr. 4.1.3 (4.1.3.1) ; nr. 4.1.4 (4.1.4.1). 

 

Art.3. Se aprobă contul de execuţie al bugetului creditelor interne la data de 31.03.2011, conform anexei nr. 5 (5.1; 5.1.1; 5.1.1.1; 5.1.1.1.1; 5.1.1.1.2).

 

            Art.4. Primarul Sectorului 1, Direcţia Management Economic, Direcţia Investiţii, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, Unităţile de Învăţământ din Sectorul 1, Poliţia Locală Sector 1, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 1, Administraţia Domeniului Public Sector 1, Complexul Multifuncţional Caraiman Sector 1, Administraţia Pieţelor Sector 1, Serviciul  Secretariat General Audienţe, precum şi serviciile interesate ale Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢÃ,                               CONTRASEMNEAZÃ,

                           Ion Brad                                                                 SECRETAR

 

                                                                           Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.:     75

Data:.  28.04.2011