Hotărârea nr. 72/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 72 / 2011

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI                                                                    

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea asocierii Consiliului  Local al Sectorului 1  cu

Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Direcţia Generală Anticorupţie

 

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate nr. 494/ 14.04.2011 întocmit de Serviciul  Imagine, Cultură, Presă şi Informatică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului  Sectorului 1;

Ținând seama de Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile  Legii nr.24/2000 privind  Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În baza prevederilor din Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;

În baza dispoziţiilor Legii nr. 477/2004 privind codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

Ţinând seama de prevederile art.81, alin.2, lit.“q”, raportat la art.36, alin.(7), lit.“a” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,   republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

Având în vedere prevederile art.4, alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr.15/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând adresa Ministerului Administraţiei şi Internelor înregistrată la Sectorul 1 al Municipiului București sub nr. 9397/31.03.2011;

În temeiul art.45, alin.(1), coroborat cu art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

        Art.1. Se aprobă asocierea între Consiliul Local al Sectorului 1 şi Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Direcţia Generală Anticorupţie, în scopul realizării proiectului ce vizează  combaterea actelor de corupţie la nivelul Municipiului Bucureşti, în general şi la nivelul Sectorului 1, în special.

 

        Art.2. Prezenta hotărâre va intra în vigoare după obţinerea împuternicirii exprese a Consiliului General al Municipiului Bucureşti

       Art.3. Primarul Sectorului 1, Direcţia Management Economic Serviciul Imagine, Cultură, Presă şi Informatică şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarâri.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢÃ,                               CONTRASEMNEAZÃ,

                           Ion Brad                                                                 SECRETAR

 

                                                                                             Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.:     72

Data:.  28.04.2011