Hotărârea nr. 71/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 71 / 2011

MUNICIPIUL BUCURESTI                                                                 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1           

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cuantumului chiriei pentru imobilul care urmează să fie închiriat conform Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 210/2010

 

           

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi Raportul de specialitate al directorului Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1;

            În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            Potrivit dispoziţiilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 210/12.10.2010 privind aprobarea încheierii contractului de închiriere pentru imobilul din str. Feroviarilor nr. 37Bis, Sector 1, Bucureşti, în vederea desfăşurării activităţii Grupului Şcolar Industrial Căi Ferate;

Luând act de procesul-verbal încheiat în data de 13.04.2011 între Comisia desemnată la art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 210/12.10.2010 şi reprezentanţii   S.C. CORD S.A. privind negocierea preţului de închiriere a imobilului din str. Feroviarilor  nr. 37B în vederea asigurării continuităţii activităţii Colegiului Tehnic „Mircea cel Bătrân”;

În temeiul art.45, alin.(3), art.80, art.81, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1. Se aprobă cuantumul chiriei pentru imobilul care urmează a fi închiriat conform Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 210//12.10.2010, la valoarea de 11 euro/mp.

Art.2. Se completează art. 4 al Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al                                                                                                                      Sectorului 1 nr. 210/12.10.2010  - „CONTRACT DE ÎNCHIRIERE”, în sensul că după                                                                                                                                                                             alin. (2) se introduce alin. (3) care va avea următorul conţinut: „În cazul unui eventual contract de vânzare-cumpărare, Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 va beneficia de un drept de preemţiune la cumpărarea imobilului, preţul plătit cu titlu de chirie urmând a fi scăzut din preţul contractului de vânzare-cumpărare”.

Art. 3. - Primarul Sectorului 1, Viceprimarul Sectorului 1, Directorul Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice Sector 1, Direcţia Management Economic şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢÃ,                               CONTRASEMNEAZÃ,

                           Ion Brad                                                                 SECRETAR

 

                                                                                             Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.:     71

Data:.  28.04.2011