Hotărârea nr. 70/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 70 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREȘTI                                                                     

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea a 50 de pachete cu alimente pentru persoane vârstnice, veterani şi

văduve de război cu venituri reduse, membri ai Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război

 

 

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

            În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            Ţinând seama de prevederile art.2 din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.28, alin.(2) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând în considerare adresa Direcţiei  Calitatea Vieţii Personalului din cadrul Ministerului Apărării Naţionale nr.  CV 252/17.03.2011, înregistrată la Direcția generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 sub nr.10157/29.03.2011;

            În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.“n” şi  art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

      Art.1.  Se aprobă acordarea a 50 de pachete cu alimente  pentru persoane vârstnice, veterani  și văduve de  război cu venituri reduse membri ai Asociației  Naţionale a Veteranilor de Război, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din  prezenta hotărâre.

 

      Art.2.  Valoarea fiecărui pachet cu alimente  este de 150 lei  și se acordă persoanelor prevăzute în Anexa nr.1.

 

      Art.3.   Plăţile se fac  din bugetul anual alocat Direcției Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Sector 1 pentru plata ajutoarelor sociale şi de urgenţă. Pachetele cu alimente vor fi distribuite Comitetului Sectorului 1 al Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război de către  Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, pe bază de proces verbal de predare primire.

            Art.4. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială si Protectia Copilului Sector 1, Comitetul Sectorului 1 al Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război şi Serviciul Secretariat General  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

    

PREŞEDINTE DE SEDINŢÃ,                               CONTRASEMNEAZÃ,

                           Ion Brad                                                                 SECRETAR

 

                                                                                             Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.:     70

Data:.  28.04.2011