Hotărârea nr. 7/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 7 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind reorganizarea Direcţiei Generale de Servicii Comunitare Sector 1 în Poliţia Locală a Sectorului 1 şi aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi

Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Poliţiei Locale a Sectorului 1

 

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1,  Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Poliţie Comunitară Sector 1, precum și Raportul de specialitate al Direcției Juridice și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu  ale Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ţinând seama de prevederile  Legii nr. 155/2010 a poliţiei locale;

În baza dispoziţiilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (2), cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând prevederile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;

Luând în considerare normele Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 154/2010 privind schimbarea denumirii Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară Sector 1 în Direcţia Generală de Servicii Comunitare Sector 1 şi aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Servicii Comunitare Sector 1, cu modificările și completările ulterioare;

            Ținând seama de Avizul eliberat sub nr. 872258/27.01.2011 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;

În temeiul art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.”e” şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

Consiliul Local al Sectorului 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. (1). Se aprobă reorganizarea Direcţiei Generale de Servicii Comunitare Sector 1 în Poliţia Locală a Sectorului 1.

 (2). Poliţia Locală a Sectorului 1 este instituţie publică de interes local, cu personalitate juridică.

Art.2. Se aprobă Organigrama Poliţiei Locale a Sectorului 1, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă Statul de funcţii al Poliţiei Locale a Sectorului 1, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale a Sectorului 1, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. (1). Începând cu data prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 154/2010 privind schimbarea denumirii Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară Sector 1 în Direcţia Generală de Servicii Comunitare Sector 1 şi aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Servicii Comunitare Sector 1, cu modificările și completările ulterioare, își  încetează aplicabilitatea.

(2). De asemenea, începând cu data menţionată la alin. (1) orice referire la Direcţia Generală de Servicii Comunitare Sector 1, se consideră a fi făcută la Poliţia Locală a Sectorului 1.   

Art.6. Primarul Sectorului 1, Poliţia Locală a Sectorului 1, Direcţia Juridică și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              CONTRASEMNEAZĂ,

                           Ion Brad

                                                                                                          SECRETAR

                                                                                             Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nr.:     7

            Data:  31.01.2011

 

 

 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1DIRECȚIA INSPECȚIE


DIRECTOR EXECUTIV


SERVICIUL PROTECȚIA

MEDIULUI ȘI ACTIVITĂȚI COMERCIALE


Biroul Protecția Mediului


Anexa nr.2
la Hotărârea Consiliului Local
nr.7/31.01.2011
"PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,"
Ion Brad
STAT DE FUNCȚII AL POLIȚIEI LOCALE A SECTORULUI 1
Nr. crt.STRUCTURAFuncţie demnitate publicăFuncţia publicăClasaGradul profesionalTreapta de salarizareNivelul studiilorFuncţia contractualăTreapta profesionalăNivelul studiilor
POLIŢIA LOCALĂ SECTOR 1înalt funcţionar publicde conducerede execuţie de conducerede execuţie
CONDUCERE
1POLIŢIST LOCAL-DIRECTOR GENERAL1
2POLIŢIST LOCAL-DIRECTOR GENERAL ADJUNCT1
3POLIŢIST LOCAL-DIRECTOR EXECUTIV1
"SERVICIUL JURIDIC, CONTENCIOS"
4SEF SERVICIU1
5CONSILIER JURIDIC PRINCIPAL1
Biroul Asistenţă Juridică
6SEF BIROU1
7INSPECTOR ASISTENT4
8REFERENT1IAM
9INSPECTOR SPECIALITATE1IAS
BIROUL RESURSE UMANE ŞI PREGĂTIRE PROFESIONALĂ
10ŞEF BIROU1
11INSPECTOR ASISTENT1
12CONSILIER PRINCIPAL3
13REFERENT SUPERIOR1
BIROUL PREVENIRE ŞI PROTECŢIA MUNCII
14ŞEF BIROU1
15CONSILIER SUPERIOR1
16INSPECTOR SPECIALITATE1IAS
17REFERENT1IAM
18REFERENT 1IAM
19MUNCITOR CALIFICAT1
SERVICIUL ECONOMIC
20ŞEF SERVICIU1
21CONSILIER PRINCIPAL1
22INSPECTOR ASISTENT1
Biroul Buget
23ŞEF BIROU1
24CONSILIER PRINCIPAL2
25INSPECTOR ASISTENT2
26INSPECTOR SPECIALITATE1IIS
Biroul Licitaţii Contracte
27ŞEF BIROU1
28INSPECTOR ASISTENT4I
29REFERENT ASISTENT1
SERVICIUL RELAŢII PUBLICE SECRETARIAT REGISTRATURĂ
30ŞEF SERVICIU1
31INSPECTOR ASISTENT1
32CONSILIER PRINCIPAL1
33REFERENT1IIM
34INSPECTOR SPECIALITATE1IIIS
35REFERENT 1IAM
36MUNCITOR CALIFICAT1I
37ÎNGRIJITOR1
SERVICIUL LOGISTIC
38ŞEF SERVICIU1S
39REFERENT4IAM
40MUNCITOR CALIFICAT1III
41MUNCITOR NECALIFICAT1
42ÎNGRIJITOR1
DIRECŢIA POLIŢIE LOCALĂ
SERVICIUL INTERVENŢII RAPIDE
43POLIŢIST LOCAL-ŞEF SERVICIU1
44POLIŢIST LOCAL 1Iprinc.
45POLIŢIST LOCAL 5Iasis.
46POLIŢIST LOCAL 7IIIsup.
47POLIŢIST LOCAL 5IIIprinc.
48POLIŢIST LOCAL 24IIIasis.
SERVICIUL CIRCULAŢIE PE DRUMURILE PUBLICE
49POLIŢIST LOCAL-ŞEF SERVICIU1
50POLIŢIST LOCAL 1Isup.
51POLIŢIST LOCAL 1Iprinc.
52POLIŢIST LOCAL 2Iasis.
53POLIŢIST LOCAL 1IIIsup.
54POLIŢIST LOCAL 2IIIsup.
55POLIŢIST LOCAL 3IIIprinc.
56POLIŢIST LOCAL 10IIIasis.
SERVICIUL 1 ORDINE ŞI LINIŞTE PUBLICĂ
57POLIŢIST LOCAL-ŞEF SERVICIU1
58POLIŢIST LOCAL 1Iprinc.
59POLIŢIST LOCAL 2Iasis.
60POLIŢIST LOCAL 2IIIsup.
61POLIŢIST LOCAL 3IIIprinc.
62POLIŢIST LOCAL 9IIIasis.
SERVICIUL 2 ORDINE ŞI LINIŞTE PUBLICĂ
63POLIŢIST LOCAL-ŞEF SERVICIU1
64POLIŢIST LOCAL 1Iasis.
65POLIŢIST LOCAL 3IIIsup.
66POLIŢIST LOCAL 1IIIprinc.
67POLIŢIST LOCAL 11IIIasis.
SERVICIUL 3 ORDINE ŞI LINIŞTE PUBLICĂ
68POLIŢIST LOCAL-ŞEF SERVICIU1
69POLIŢIST LOCAL 1Isup.
70POLIŢIST LOCAL 2Iprinc.
71POLIŢIST LOCAL 3Iasis.
72POLIŢIST LOCAL 2IIIsup.
73POLIŢIST LOCAL 2IIIprinc.
74POLIŢIST LOCAL 7IIIasis.
"SERVICIUL DISPECERAT, ARMAMENT ŞI ANALIZA INFORMAŢIEI "
75POLIŢIST LOCAL-ŞEF SERVICIU1
76POLIŢIST LOCAL 1Iprinc.
77POLIŢIST LOCAL 2Iasis.
78POLIŢIST LOCAL 1IIIsup.
79POLIŢIST LOCAL 3IIIasis.
SERVICIUL EVIDENŢA POPULAŢIEI
80POLIŢIST LOCAL-ŞEF SERVICIU1
81POLIŢIST LOCAL 3Iasis.
82POLIŢIST LOCAL 2IIIasis.
83POLIŢIST LOCAL 1IIIsup.
84POLIŢIST LOCAL 1IIIasis.
SERVICIUL PROCEDURI
85POLIŢIST LOCAL-SEF SERVICIU1
86POLIŢIST LOCAL 4IIIasis.
87REFERENT1IAM
88MUNCITOR CALIFICAT2III
SERVICIUL PROXIMITATE PETIŢII
89POLIŢIST LOCAL-ŞEF SERVICIU1
90POLIŢIST LOCAL 1Isup.
91POLIŢIST LOCAL 1Iprinc.
92POLIŢIST LOCAL 4Iasis.
93POLIŢIST LOCAL 1IIIsup.
SERVICIUL PAZĂ ŞI BUNURI CONFISCATE
94POLIŢIST LOCAL-ŞEF SERVICIU1
95POLIŢIST LOCAL 2Iasis.
96POLIŢIST LOCAL 1IIIsup.
97POLIŢIST LOCAL 1IIIprinc.
98POLIŢIST LOCAL 3IIIasis.
BIROUL CÂINI DE MISIUNE
99POLIŢIST LOCAL-ŞEF BIROU1
100POLIŢIST LOCAL 1Iasis.
101INSPECTOR SPECIALITATE1IIS
102POLIŢIST LOCAL 3IIIsup.
103POLIŢIST LOCAL 4IIIasis.
SERVICIUL CONTROL INTERN
104POLIŢIST LOCAL-ŞEF SERVICIU1
105POLIŢIST LOCAL 2Iprinc.
106POLIŢIST LOCAL 1Iasis.
107POLIŢIST LOCAL 2IIIsup.
108POLIŢIST LOCAL 2IIIasis.
BIROUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
109POLIŢIST LOCAL-ŞEF BIROU1
110POLIŢIST LOCAL 1Iprinc.
111POLIŢIST LOCAL 1Iasis.
112POLIŢIST LOCAL 2IIIsup.
113POLIŢIST LOCAL 1IIIprinc.
DIRECŢIA INSPECŢIE
SERVICIUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII ŞI AFIŞAJ STRADAL
114POLIŢIST LOCAL-ŞEF SERVICIU1
115POLIŢIST LOCAL2Iprinc.
116POLIŢIST LOCAL2Iasis.
Biroul Disciplina în Construcţii
117POLIŢIST LOCAL-ŞEF BIROU1
118POLIŢIST LOCAL1Isup.
119POLIŢIST LOCAL1Iprinc.
120POLIŢIST LOCAL1Iasis.
121POLIŢIST LOCAL1IIIsup.
122POLIŢIST LOCAL1IIIprinc.
SERVICIUL PROTECŢIA MEDIULUI ŞI ACTIVITĂŢI COMERCIALE
123POLIŢIST LOCAL-ŞEF SERVICIU1
124POLIŢIST LOCAL1Isup.
125POLIŢIST LOCAL3Iasis.
126POLIŢIST LOCAL1IIIasis.
Biroul Protecţia Mediului
127POLIŢIST LOCAL-ŞEF BIROU1
128POLIŢIST LOCAL1Isup.
129POLIŢIST LOCAL3Iasis.
130POLIŢIST LOCAL1IIIasis.
SERVICIUL POLIŢIA ANIMALELOR
131POLIŢIST LOCAL-ŞEF SERVICIU1
132POLIŢIST LOCAL4Iasis.
133POLIŢIST LOCAL2IIIprinc.
134POLIŢIST LOCAL1IIIasis.
135MUNCITOR NECALIFICAT4
136MUNCITOR CALIFICAT2III
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE243
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE29
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE214
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE CONDUCERE 1"NUMELE ŞI PRENUMELE, FUNCŢIA DEŢINUTĂ ŞI "
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE29 SEMNĂTURA ŞI ŞTAMPILA (în original)
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE30CONDUCĂTORULUI
NR. TOTAL FUNCŢII ÎN INSTITUŢIE273AUTORITĂŢII / INSTITUŢIEI PUBLICE SOLICITANTE        Anexa nr. 3

la Hotărârea Consiliului Local

nr. 7/31.01.2011

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                                                                                                Ion Brad

 

 

 

 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

AL POLITIEI LOCALE A SECTORULUI 1

 

 

 

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

 

Articolul 1

            Poliţia Locală a Sectorului 1 îşi desfăşoară activitatea în baza Legii nr. 215/2001, a Legii nr. 188/1999, republicată, a Legii nr. 155/2010 şi a H.G. nr. 1332/2010.

Este organizată ca serviciu public cu personalitate juridică în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Local al Sectorului 1.

Personalul Poliţiei Locale se compune din funcţionari publici care ocupă funcţii specifice de poliţist local, funcţionari publici care ocupă funcţii publice generale şi din personal contractual, fiindu-le aplicate reglementările specifice prevăzute în Statutul funcţionarilor publici, legislaţia muncii, şi cu respectarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.

Structura organizatorică a Poliţiei Locale cuprinde Direcţia Poliţie Locală, Serviciul Poliţia Animalelor, Biroul Pentru Situaţii de Urgenţă şi Direcţia Inspecţie.

Conducerea Poliţiei Locale este asigurată de un Director General, a Direcţiei Poliţiei Locale de un Director General Adjunct, a Direcţiei Inspecţie de un Director Executiv, a Serviciului Poliţia Animalelor de un Şef Serviciu şi a Biroului Pentru Situaţii de Urgenţă de un Şef Birou.

Directorul General se subordonează nemijlocit Primarului Sectorului 1 şi execută dispoziţiile acestuia, date în baza şi pentru executarea legii.

Directorul General Adjunct al Direcţiei Poliţiei Locale, Şeful Serviciului Poliţia Animalelor, Şeful Biroului Pentru Situaţii de Urgenţă şi Directorul Executiv al Direcţiei Inspecţie se subordonează direct Directorului General.

 

Capitolul II

 

ATRIBUŢIILE PERSONALULUI CU FUNCŢIA DE DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR GENERAL ADJUNCT, DIRECTOR EXECUTIV ŞI ŞEF  SERVICIU POLIŢIA ANIMALELOR             

 

Articolul 2

            Directorul General (şeful poliţiei locale) îşi îndeplineşte atribuţiile în mod nemijlocit sub autoritatea şi controlul primarului şi are următoarele atribuţii:

   a) organizează, planifică şi conduce întreaga activitate a poliţiei locale;

   b) întreprinde măsurile necesare pentru încadrarea cu personal corespunzător;

   c) asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către întregul personal a prevederilor legale;

   d) răspunde de pregătirea profesională continuă a personalului din subordine;

   e) aprobă planurile de pază întocmite pentru obiectivele din competenţă;

   f) studiază şi propune unităţilor beneficiare de pază introducerea amenajărilor tehnice şi a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei;

   g) analizează trimestrial activitatea poliţiei locale şi indicatorii de performanţă stabiliţi de comisia locală de ordine publică;

   h) asigură informarea operativă a consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, a structurii teritoriale corespunzătoare a Poliţiei Române, precum şi a Jandarmeriei Române despre evenimentele deosebite ce au avut loc în cadrul activităţii poliţiei locale;

   i) reprezintă poliţia locală în relaţiile cu alte instituţii ale statului, cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale, precum şi cu persoane fizice şi juridice pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite de lege;

   j) asigură ordinea interioară şi disciplina în rândul personalului din subordine, având dreptul să propună acordarea de recompense şi aplicarea de sancţiuni în condiţiile legii;

   k) propune primarului/primarului general adoptarea de măsuri pentru eficientizarea activităţii;

   l) asigură măsurile pentru rezolvarea operativă a cererilor, a sesizărilor şi a reclamaţiilor cetăţenilor, în conformitate cu prevederile legale;

   m) organizează şi participă la audienţele cu cetăţenii;

   n) întocmeşte sau aprobă aprecierile de serviciu ale personalului, potrivit competenţei;

   o) coordonează activitatea de evidenţă, aprovizionare, de repartizare, de întreţinere şi de păstrare, în condiţii de siguranţă, a armamentului şi a muniţiei din dotare;

   p) urmăreşte modul de echipare a personalului cu uniforme şi însemnele distinctive de ierarhizare, repartizarea şi utilizarea corespunzătoare a acestora;

   q) întreprinde măsuri de aprovizionare şi menţinere în stare de funcţionare a aparaturii de pază şi alarmare, radiocomunicaţii şi a celorlalte amenajări destinate serviciului de pază şi ordine;

   r) menţine legătura permanentă cu beneficiarii privind modul în care se desfăşoară activitatea de pază, semnalează neregulile referitoare la îndeplinirea obligaţiilor contractuale şi propune măsurile necesare pentru creşterea eficienţei pazei;

   s) analizează contribuţia funcţionarilor publici din poliţia locală la menţinerea ordinii şi liniştii publice, la constatarea contravenţiilor în domeniile prevăzute de lege şi ia măsuri de organizare şi îmbunătăţire a acesteia;

   ş) organizează şi execută controale tematice şi inopinate asupra modului în care sunt îndeplinite atribuţiile de serviciu de către funcţionarii publici din poliţia locală;

   t) organizează sistemul de alarmare a personalului în cazuri deosebite;

   ţ) organizează activităţile de protecţie a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor;

   u) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege.

   (2) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Directorul General (şeful poliţiei locale) emite decizii cu caracter obligatoriu pentru întregul personal din subordine.

 

 

Articolul 3

            Directorul General Adjunct, Directorul Executiv, Şeful Serviciului Poliţia Animalelor şi Şeful Biroului Pentru Situaţii de Urgenţă conduc şi coordonează nemijlocit ori direct toate activităţile structurilor componente, aflate în subordine, conform organigramei şi fişei postului.

            Directorul General Adjunct, Directorul Executiv, Şeful Biroului Pentru Situaţii de Urgenţă şi Şeful Serviciului Poliţia Animalelor aprobă metodele, tehnicile, programele şi acţiunile serviciilor şi birourilor din subordine, stabilind totodată atribuţii şi sarcini scadente, raportate la timpul  şi resursele de care dispun.

            Directorul General Adjunct, Directorul Executiv, Şeful Biroului Pentru Situaţii de Urgenţă şi Şeful Serviciului Poliţia Animalelor asigură şi organizează modalităţile de preluare a datelor şi informaţiilor, precum şi circulaţia acestora în cadrul structurilor  conduse şi în afara lor.

            Directorul General Adjunct, Directorul Executiv, Şeful Biroului Pentru Situaţii de Urgenţă şi Şeful Serviciului Poliţia Animalelor fac propuneri şi participă la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor vacante din subordine.

            Directorul General Adjunct, Directorul Executiv, Şeful Biroului Pentru Situaţii de Urgenţă şi Şeful Serviciului Poliţia Animalelor stabilesc atribuţii specifice în fişele de post pentru personalul aflat în subordine, potrivit funcţiei şi pregătirii profesionale.

            Directorul General Adjunct, Directorul Executiv, Şeful Biroului Pentru Situaţii de Urgenţă şi Şeful Serviciului Poliţia Animalelor organizează activitatea în cadrul structurilor aflate în subordine, luând măsuri care să asigure realizarea la timp şi în bune condiţii a sarcinilor şi lucrărilor date în responsabilitate.

            Directorul General Adjunct, Directorul Executiv, Şeful Biroului Pentru Situaţii de Urgenţă şi Şeful Serviciului Poliţia Animalelor iau măsurile prevăzute de lege în cazul săvârşirii de către angajaţi a unor abateri de la obligaţiile de serviciu şi disciplina în muncă.

            Directorul General Adjunct, Directorul Executiv, Şeful Biroului Pentru Situaţii de Urgenţă şi Şeful Serviciului Poliţia Animalelor soluţionează obiecţiunile şi răspund, în limitele competenţelor stabilite, de rezolvare a cererilor şi petiţiilor cetăţenilor.

            Directorul General împreună cu Directorul General Adjunct, Directorul Executiv, Şeful Biroului Pentru Situaţii de Urgenţă şi Şeful Serviciului Poliţia Animalelor coordonează activitatea de perfecţionare şi formare profesională a angajaţilor.

 

Articolul 4

În exercitarea atribuţiilor specifice, Directorul General emite decizii, conform competenţei conferite de lege.

 

Articolul 5

            Personalul cu funcţia de Director General, Director General Adjunct, Director Executiv, Şeful Biroului Pentru Situaţii de Urgenţă şi Şeful Serviciului Poliţia Animalelor sunt obligaţi să păstreze confidenţialitatea informaţiilor gestionate.

 

Articolul 6

            Personalul cu funcţia de Director General, Director General Adjunct, Director Executiv, Şeful Biroului Pentru Situaţii de Urgenţă şi Şeful Serviciului Poliţia Animalelor răspund, în condiţiile legii, pentru modul în care îşi exercită atribuţiile de serviciu şi pentru legalitatea dispoziţiilor date personalului din subordine.

 

 

Capitolul III

 

STRUCTURA  ORGANIZATORICĂ  A APARATULUI PROPRIU AL

POLIŢIEI LOCALE A SECTORULUI 1

 

 

Articolul 7

             Poliţia Locală a  are următoarea structură organizatorică operativă:

-          Direcţia Poliţie Locală;

-          Direcţia Inspecţie;

-          Serviciul Poliţia Animalelor;

-          Biroul Pentru Situaţii de Urgenţă;

 

 

 

Articolul  8

În cadrul Poliţiei Locale a Sectorului 1 sunt organizate următoarele compartimente:

-          Serviciul Juridic, Contencios cu:

-          Biroul  Asistenţă Juridică;

 

-          Serviciul Relaţii Publice, Secretariat, Registratură;

 

-          Biroul Prevenire şi Protecţia Muncii.

 

-          Serviciul Logistic;

 

-          Serviciul Economic cu:

                                      - Biroul Buget;

                                       -Biroul Licitaţii, Contracte;

 

-          Biroul Resurse Umane şi Pregătire Profesională.

 

Articolul  9

În cadrul Direcţiei Poliţie Locală sunt organizate următoarele compartimente:

-          3 Servicii de Ordine şi Linişte Publică;

-          Serviciul Intervenţii Rapide;

-          Serviciul Circulaţie pe Drumurile Publice;

-          Serviciul Dispecerat, Armament şi Analiza Informaţiei;

-    Serviciul  Evidenţa Persoanelor;

-          Serviciul Proximitate, Petiţii;

-          Biroul Câini de Misiune;

-          Serviciul Proceduri;

-          Serviciul Control Intern;

-          Serviciul Pază şi Bunuri Confiscate.

 

Articolul  10

În cadrul Direcţiei Inspecţie sunt organizate următoarele compartimente:

 

-          Serviciul Disciplina în Construcţii şi Afişaj Stradal cu:

-          Biroul Disciplina în Construcţii

-          Serviciul Protecţia Mediului şi Activităţi Comerciale cu:

-          Biroul Protecţia Mediului.

 

 

Capitolul IV

 

ATRIBUŢIILE COMPARTIMENTELOR APARATULUI PROPRIU

AL POLIŢIEI LOCALE A SECTORULUI 1

 

La nivelul Direcţiei Poliţie Locală

 

Articolul  11

Serviciile de Ordine Şi Linişte Publică:

-          Serviciul 1 de Ordine Şi Linişte Publică;

-          Serviciul 2 de Ordine Şi Linişte Publică;

-          Serviciul 3 de Ordine Şi Linişte Publică .

 

Serviciile de Ordine şi Linişte Publică au competenţă pe teritoriul repartizat fiecărui serviciu de ordine publică, conform fişei respective şi au următoarele atribuţii:

-          asigură ordinea publică prin patrule auto sau pedestre în zonele şi pe itinerariile stabilite prin planul de pază şi ordine publică;

-          asigură supravegherea parcărilor auto, unităţilor şcolare, a zonelor comerciale şi de agrement, pieţelor, cimitirelor şi alte locuri stabilite prin planul de pază şi ordine publică;

-          previn şi combat încălcarea normelor legale privind curăţenia Sectorului şi comerţul stradal precum şi alte fapte stabilite prin Hotărâri ale Consiliului Local;

-          participă la asigurarea măsurilor de ordine cu ocazia adunărilor publice, mitingurilor, manifestărilor cultural-artistice, sportive organizate la nivelul Sectorului 1;

-          intervine împreună cu celelalte organe abilitate pentru aplanarea stărilor conflictuale, prinderea unor făptuitori, rezolvarea unor cazuri sociale, etc.;

-          acţionează pentru clarificarea situaţiilor de fapt care le sunt sesizate precum şi pentru rezolvarea lor în limitele competenţelor stabilite;

-          acţionează împreună cu celelalte organe abilitate la activităţile de salvare-evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamităţi naturale şi catastrofe precum şi pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor acestora;

-          împreună cu organele de poliţie execută activităţi specifice pe linia persoanelor urmărite sau dispărute;

-          controlează modul de depozitare a deşeurilor menajere şi industriale şi de igienizare a zonelor periferice, precum şi alte situaţii sau evenimente ce afectează siguranţa cetăţeanului (căderi de ziduri, copaci, surpări de carosabil, lucrări edilitare neasigurate corespunzător, etc.);

-          constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale pentru faptele aflate în competenţă;

-          întocmesc procese verbale de constatare în cazul sesizării unor fapte de natură penală şi iau măsurile stabilite prin lege cu privire la făptuitor;

-          participă, din dispoziţia conducerii, împreună cu angajaţii din alte structuri la executarea de acţiuni şi controale;

-          execută alte sarcini stabilite prin dispoziţiile scrise ale conducerii;

-          soluţionează, în termen legal, petiţiile primite de la cetăţeni sau colectivităţile locale;

-          întocmeşte şi actualizează permanent registrul de zonă de proximitate referitor la situaţia operativă concretă din teritoriul de competenţă;

-          acţionează pentru cunoaşterea permanentă a „găştilor de cartier” şi a altor grupări de persoane care prin acţiunile şi comportamentul lor pot afecta siguranţa cetăţeanului şi a bunurilor acestora şi ia măsuri pentru prevenirea ori contracararea lor;

-          participă direct sau împreună cu alte forţe la prinderea urmăriţilor şi depistarea dispăruţilor;

-          organizează activităţi specifice împreună cu organele de poliţie pentru prinderea în flagrant a persoanelor ce comit infracţiuni în zonele de competenţă;

-          asigură culegerea de informaţii cu privire la persoane şi acţiuni care pot afecta ordinea publică sau siguranţa cetăţeanului;

-          conlucrează cu agenţii de ordine publică pe linia asigurării corespunzătoare a acesteia în zona de responsabilitate;

-          constată contravenţii şi aplică sancţiuni aferente;

-          realizează activităţi specifice ofiţerului de serviciu prin agenţii locali desemnaţi în acest scop.

  -  intervin la solicitările dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgenţă 112, pe principiul "cel mai apropiat poliţist de locul evenimentului intervine", în funcţie de specificul atribuţiilor de serviciu stabilite prin lege şi în limita competenţei teritoriale;

   - acţionează, în condiţiile art. 6 lit. k) din Legea nr. 155/2010, pentru depistarea persoanelor şi a bunurilor urmărite în temeiul legii;

   -  participă la executarea măsurilor stabilite în situaţii de urgenţă;

   - în cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, imobilizează făptuitorul, iau măsuri pentru conservarea locului faptei, identifică martorii oculari, sesizează imediat organele competente şi predau făptuitorul structurii Poliţiei Române competente teritorial, pe bază de proces-verbal, în vederea continuării cercetărilor;

   - conduc la sediul poliţiei locale/structurii Poliţiei Române competente persoanele suspecte a căror identitate nu a putut fi stabilită, în vederea luării măsurilor ce se impun;

   - verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, legate de problemele specifice compartimentului.

   - îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin lege.

 

Articolul 12

      Serviciul Intervenţii Rapide

     

      Atribuţiile Serviciului Intervenţii :

-          acţionează ca forţă suplimentară pentru asigurarea ordinii publice pe teritoriul de competenţă împreună cu agenţii din cadrul serviciilor de ordine publică;

-          acţionează pentru restabilirea ordinii publice împreună cu Poliţia Naţională şi Jandarmeria când situaţia impune şi numai cu aprobarea Directorului General, în baza dispoziţiei Primarului Sectorului 1;

-          participă la activităţile de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor în situaţii de catastrofe, calamităţi naturale, explozii, incendii, epidemii, accidente etc. precum şi la limitarea şi înlăturarea efectelor provocate de astfel de evenimente;

-          în baza unor planuri de acţiuni comune sprijină Poliţia Naţională în activităţile de prindere a urmăriţilor, evadaţilor, autorilor unor infracţiuni flagrante, conducătorilor auto care părăsesc locul accidentului, etc.;

-          intervine în zonele de competenţă, la solicitarea cetăţenilor pentru aplanarea unor stări conflictuale;

-          participă în situaţiile dispuse de conducere la activităţi vizând evacuări, demolări de construcţii ilegale, de ocupări ilegale ale domeniului public;

-          participă la acţiuni cu efective mărite, cu ocazia unor manifestări publice sau controale;

-          întocmeşte planul anual de pază a obiectivelor de interes public cu caracter permanent, precum şi planurile de pază ale obiectivelor temporare luate în pază pe parcurs;

-          reactualizează consemnele particulare ale posturilor, în raport de modificările intervenite în structura obiectivelor asigurate;

-          organizează pe bază de proces verbal luarea în pază a obiectivelor şi asigură agenţii necesari pentru desfăşurarea activităţii respective;

-          asigură ordinea publică în perimetrul obiectivelor conform consemnelor stabilite;

-          intervine, cu folosirea mijloacelor legale, pentru restabilirea ordinii publice în obiectivul păzit;

-          aplică măsuri de sancţionare contravenţională faţă de persoanele care au încălcat prevederile legale în legătură cu obiectivul păzit;

-          întocmeşte procesul verbal de constatare a unor fapte penale, reţine şi predă organelor de poliţie faptuitorii respectivi;

-          asigură însoţirea şi protecţia conducerii Primăriei Sectorului 1, membrilor aleşi ai Consiliului Local, reprezentanţilor altor direcţii şi structuri din Primăria Sectorului 1, reprezentanţilor instituţiilor subordonate Consiliului Local Sector 1 – Administraţia Domeniului Public, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Direcţia de Administraţie pentru Învăţământul Preuniversitar, Direcţia de Impozite şi Taxe Locale, reprezentanţilor Administraţiei Fondului Imobiliar Bucureşti, precum şi altor participanţi la acţiuni publice;

-          asigură însoţirea şi protecţia angajaţilor din Direcţia Inspecţie, în baza unor planuri de acţiune comune;

-          realizează însoţirea reprezentanţilor Primăriei Municipiului Bucureşti sau a Consiliului General la activităţi specifice pe teritoriul Sectorului 1, la solicitarea acestora;

-          asigură însoţirea echipajelor Brigăzii de Poliţie Rutieră pentru îndeplinirea misiunilor de fluidizare a circulaţiei rutiere în Sectorul 1;

-          acţionează pentru fluidizarea traficului pietonal, protejării spaţiului verde şi rezolvării conflictelor generate de ocuparea unui loc de parcare, în mod abuziv;

-          asigură însoţirea la executarea unor lucrări sau activităţi specifice în sectorul 1 a reprezentanţilor societăţilor de utilităţi publice ;

-          execută alte sarcini specifice dispuse de conducerea Poliţiei Locale a Sectorului 1..

 

Articolul 13

Atribuţiile Serviciului Circulaţie pe drumurile publice

   a) asigură fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de competenţă, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de prezenta lege în domeniul circulaţiei pe drumurile publice;

   b) verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră şi sesizează nereguli constatate privind funcţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor şi a marcajelor rutiere şi acordă asistenţă în zonele unde se aplică marcaje rutiere;

   c) participă la acţiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torenţială, grindină, polei şi alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;

   d) participă, împreună cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române, la asigurarea măsurilor de circulaţie ocazionate de adunări publice, mitinguri, marşuri, demonstraţii, procesiuni, acţiuni de pichetare, acţiuni comerciale promoţionale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi de alte activităţi care se desfăşoară pe drumul public şi implică aglomerări de persoane;

   e) sprijină unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române în asigurarea măsurilor de circulaţie în cazul transporturilor speciale şi al celor agabaritice pe raza teritorială de competenţă;

   f) acordă sprijin unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului;

   g) asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente şi ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor şi a făptuitorilor şi, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;

   h) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar;

   i) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă şi accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;

   j) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală;

   k) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulaţia în zona pietonală, în zona rezidenţială, în parcuri şi zone de agrement, precum şi pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional pentru persoanele cu handicap;

   l) aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale;

   m) cooperează cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române pentru identificarea deţinătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staţionării neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public.

   n) asigură ridicarea autoturismelor staţionate illegal pe domeniul public conform prevederilor H.C.L. nr. 416/2008.

 

Articolul 14

Serviciul Proximitate, Petiţii

Atribuţiile Serviciului Proximitate, Petiţii:

-          asigură o legătură permanentă cu comunităţile locale şi cetăţenii sectorului, pentru cunoaşterea doleanţelor acestora în legătură cu aspecte care le afectează siguranţa personală şi a bunurilor;

-          organizează periodic întâlniri cu cetăţenii, asociaţiile de proprietari  şi locatari, conducerile unităţilor şcolare;

-          organizează periodic activităţi de popularizare a normelor legale, inclusiv pe linia circulaţiei rutiere, în şcoli, grădiniţe, centre de ocrotire socială şi alte instituţii similare;

-          participă direct sau împreună cu alte instituţii din cadrul Primăriei Sectorului 1, la soluţionarea unor cazuri sociale;

-          asigură popularizarea în rândul cetăţenilor, a activităţilor de prevenire a unor categorii de fapte anti-sociale;

-          primeşte şi soluţionează petiţiile repartizate, în termenul prevăzut de lege;

-          analizează şi controlează organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi de locatari în conformitate cu prevederile legale în materie;

-          controlează aplicarea şi respectarea legislaţiei privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor;

-          popularizează legislaţia în domeniul locativ în rândurile Asociaţiilor de Proprietari şi de Locatari;

-          organizează concursurile privind atestatul de administrator;

-          acordă şi retrage în condiţiile legii atestatele de administrator;

-          previne şi gestionează conflictele între proprietarii din cadrul asociaţiei sau/şi condominiumului;

-          propune Consiliului Local Sector 1 iniţierea unor proiecte de hotărâre pentru reglementarea aspectelor spefice legate de funcţionarea Asociaţiilor de Proprietari şi de Locatari;

-          îndrumă cetăţenii cu privire la modalităţile legale de constituire a Asociaţiilor de Proprietari;

-          sprijină Asociaţiile de Proprietari şi de Locatari în vederea întocmirii documentaţiei tehnice necesare reabilitării imobilelor şi urmărirea derulării proiectelor aprobate;

-          execută alte sarcini specifice dispuse de conducere.

 

Articolul 15

Biroul Câini de Misiune

 

Atribuţiile Biroului Câini de Misiune:

-           asigură patrularea pe zonele şi itinerariile stabilite prin planurile de ordine publică şi buletinul posturilor;

-          participă la acţiuni de asigurare a ordinii publice cu ocazia unor adunări publice, evenimente sociale, culturale, sportive şi artistice;

-          participă la activităţi de însoţire a reprezentanţilor Primăriei cu ocazia unor controale şi acţiuni;

-          participă la activităţi vizând evacuări, demolări şi construcţii ilegale, sau de ocupare ilegală a unor spaţii sau locuinţe;

-          împreună cu Poliţia şi Jandarmeria desfăşoară acţiuni de restabilire a ordinii publice, când situaţia impune;

-          participă la acţiuni de salvare, evacuare şi menţinere a ordinii publice cu ocazia unor calamităţi naturale, incendii, explozii etc.

-  asigură dresajul câinilor de serviciu în scopul desfăşurării în condiţii optime a acţivităţilor specifice Serviciului Câini de Serviciu.

 

Articolul 16

Serviciul Dispecerat, Armament şi Analiza Informaţiei

  Atribuţiile Serviciului :

-          asigură cunoaşterea în permanenţă a situaţiei operative din teritoriul de competenţă, a forţelor de ordine publică aflate în serviciu şi alte misiuni şi informează imediat conducerea Direcţiei în legătură cu eventualele evenimente produse, asigurând totodată transmiterea operativă către forţele aflate în dispozitive a dispoziţiilor primite de la aceasta;

-          menţine o legătură permanentă cu dispozitivele de ordine publică aflate în executarea unor activităţi specifice, asigurând şi coordonarea acestora în cazul în care se impune intervenţia cu forţe suplimentare;

-          primeşte şi execută verificări operative la solicitările agenţilor din teren, pe linie de identificări de persoane şi mijloace auto;

-          asigură legătura permanentă prin staţiile de radio sau liniile telefonice cu Poliţia, Jandarmeria, I.S.U.;

-          realizează alarmarea personalului în situaţiile dispuse de conducerea instituţiei;

-          asigură întocmirea zilnică a buletinului de evenimente şi distribuirea acestuia la instituţiile şi persoanele dispuse de conducerea instituţiei;

-          monitorizarea sistemelor de alarmare (butoanelor de panică) instalate la şcolile din Sectorul 1;

-          asigură supravegherea permanentă a camerelor de luat vederi instalate pe domeniul public şi la o serie de instituţii publice;

-          exploatează în scop operativ imaginile prelucrate de la camerele video privind încălcări ale normelor legale şi asigură cooperarea pe această linie cu poliţia naţională;

-          asigură arhivarea şi păstrarea imaginilor video prelucrate în Dispecerat, conform prevederilor legale;

-          asigură exploatarea bazelor de date pe linie de circulaţie rutieră şi evidenţa populaţiei;

-          asigură cunoaşterea armamentului şi a mijloacelor tehnice din dotare, instruirea cu privire la modul legal de folosire, păstrare şi întreţinere a acestora;

-          asigură cunoaşterea prevederilor uzului de armă de către fiecare agent dotat cu armament şi efectuează verificările interne necesare în fiecare caz de utilizare a acestuia;

-          participă la şedinţele de tragere şi ia măsuri de remediere a unor deficienţe pe linia manipulării corecte a armamentului;

-          participă împreună cu celelalte servicii abilitate la întocmirea tematicii de desfăşurare a concursurilor de ocupare sau promovare şi participă efectiv la unele dintre acestea;

-          face propuneri de îmbunătăţire a tematicilor respective;

-          face propuneri privind perfecţionarea formării şi pregătirii profesionale a agenţilor şi colaborează cu alte instituţii în acest domeniu;

-          asigură dotarea cu armament şi muniţie, cu materiale de întreţinere şi piese de schimb aferente acestora;

-          organizează şi execută pregătirea tehnică de specialitate a personalului direcţiei;

-          elaborează planul întreţinerilor tehnice şi reparaţiilor pentru armamentul şi mijloacele tehnice specifice  din dotare;

-          organizează şi coordonează şedinţele de tragere cu armamentul din dotare;

-          execută verificări periodice privind starea de funcţionare a armamentului şi  muniţiei ;

-          exploatează conform metodologiei stabilite programul privind analiza informaţiei ;

-          execută alte sarcini încredinţate de conducerea instituţiei.

 

Articolul 17

Atribuţiile Serviciului Evidenţa Persoanelor:

   a) înmânează cărţile de alegător persoanelor la împlinirea vârstei de 18 ani;

   b) cooperează cu alte autorităţi competente în vederea verificării, la cererea acestora, a unor date cu caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin necesitatea îndeplinirii unei atribuţii prevăzute de lege, cu respectarea reglementărilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

   c) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, inclusiv asupra obligaţiilor pe care le au persoanele prevăzute la art. 37 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

   d) cooperează cu serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor pentru punerea în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate şi a minorilor cu vârstă peste 14 ani, care nu au acte de identitate.

Articolul 18

Serviciul Pază şi Bunuri Confiscate are următoarele atribuţii:

Personalul contractual care execută activităţi de pază are următoarele atribuţii specifice:

  - asigură paza obiectivelor pentru care s-au dispus măsuri de asigurare cu pază de către poliţia locală;     

   - verifică, în timpul serviciului, locurile şi punctele vulnerabile, existenţa şi starea încuietorilor, a amenajărilor tehnice şi a sistemelor de pază şi alarmare şi ia, în caz de nevoie, măsurile care se impun;

   - cunoaşte prevederile legale privind accesul în obiective şi regulile stabilite în planurile de pază;

   - supraveghează ca persoanele cărora li s-a permis accesul în incintă, pe baza documentelor stabilite, să se deplaseze numai în locurile pentru care au primit permisiunea de acces;

   - nu părăseşte postul încredinţat decât în situaţiile şi condiţiile prevăzute în consemnul postului;

   - verifică obiectivul încredinţat spre pază, cu privire la existenţa unor surse care ar putea produce incendii, explozii sau alte evenimente grave. În cazul în care acestea s-au produs, ia primele măsuri de salvare a persoanelor şi a bunurilor, precum şi pentru limitarea consecinţelor acestor evenimente şi sesizează organele competente;

   - în cazul săvârşirii unei infracţiuni flagrante, ia măsuri de predare a făptuitorului structurilor Poliţiei Române competente potrivit legii. Dacă făptuitorul a dispărut, asigură paza bunurilor, nu permite pătrunderea în câmpul infracţional a altor persoane şi anunţă unitatea de poliţie competentă, întocmind totodată proces-verbal cu cele constatate;

   - face uz de armamentul din dotare numai cu respectarea strictă a prevederilor legale;

- primeşte documentaţia legală pentru bunurile confiscate de angajaţii instituţiei;

-          asigură întocmirea formelor legale de păstrare a bunurilor confiscate, depozitarea acestora în condiţii optime de păstrare şi sesizează imediat conducerii instituţiei toate aspectele negative pe această linie;

-          organizează procedura de valorificare a bunurilor confiscate şi participă împreună cu organele abilitate la desfăşurarea acestora;

-          întocmeşte şi predă arhiva pe această linie;

-          efectuează din dispoziţia conducerii verificări inopinante privind modul de respectare a normelor legale în domeniu;

 

Articolul 19

Serviciul  Control Intern are următoarele atribuţii:

 

-          planifică anual activitatea de control intern astfel încât fiecare structură să fie controlată cel puţin o dată la doi ani;

-          efectuează independent sau împreună cu persoanele desemnate de conducere, controale planificate;

-          planifică şi realizează cu aprobarea conducerii, controale inopinante privind modul de realizare a sarcinilor şi misiunilor stabilite;

-          efectuează cercetări interne preliminare în cazurile de abateri disciplinare comise de personal;

-          realizează verificări şi controale vizând corectitudinea şi legalitatea cheltuirii fondurilor publice alocate;

-          evaluează periodic riscurile asociate structurilor, programelor, proiectelor sau operaţiunilor specifice;

-          întocmeşte periodic rapoarte privind eficienţa sistemelor şi procedurilor de informare publică;

-          realizează verificări şi controale privind legalitatea păstrării şi manipulării documentelor de serviciu;

-          analizează aspectele rezultate din misiunile de audit public intern şi propune măsuri de sancţionare ori remediere adecvate;

-          urmăreşte modul de punere în aplicare a deciziilor emise în urma controalelor şi monitorizează măsurile de remediere propuse;

-           propune şi sesizează organelor de urmărire penală în cazul constatării unor fapte sau abateri care întrunesc elementele constitutive ale unei infracţiuni.

 

 

 

Articolul 20

Serviciul  Proceduri are următoarele atribuţii:

-          execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală şi instanţele de judecată care arondează unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenţă;

-          asigură însoţirea şi protecţia conducerii Primăriei Sectorului 1, membrilor aleşi ai Consiliului Local, reprezentanţilor altor direcţii şi structuri din Primăria Sectorului 1, reprezentanţilor instituţiilor subordonate Consiliului Local Sector 1 – Administraţia Domeniului Public, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Direcţia de Administraţie pentru Învăţământul Preuniversitar, Direcţia de Impozite şi Taxe Locale, reprezentanţilor Administraţiei Fondului Imobiliar Bucureşti, precum şi altor participanţi la acţiuni publice;

-          realizează însoţirea reprezentanţilor Primăriei Municipiului Bucureşti sau a Consiliului General la activităţi specifice pe teritoriul Sectorului 1, la solicitarea acestora;

-          asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite;

-          asigură ridicarea autovehiculelor staţionate illegal pe trotuare şi spaţii verzi, conform dispoziţiilor H.C.L. nr. 416/2008;

-          înregistrează mopedele ale căror proprietari au domiciliul stabil, reşedinţa sau sediul în Municipiul Bucureşti, Sectorul 1;

-          eliberează certificatul de înregistrare şi unul sau după caz două plăcuţe cu numărul de înregistrare;

-          radiază din circulaţie mopedele care îndeplinesc condiţiile specifice prevăzute de lege;

-          ţine evidenţa mopedelor înregistrate în  Sectorul 1.

 

 

Atribuţii La nivelul Serviciului Poliţia Animalelor

 

Articolul 21

-          constată şi sancţionează contravenţiile în domeniu;

-          întocmeşte procese verbale de constatare în cazul unor fapte sesizate direct, care întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii sau sesizează organele de poliţie în legătură cu aceste fapte, pentru efectuarea de cercetări;

-          verifică şi ia măsurile legale, la sesizările cetăţenilor sau colectivităţilor locale, privind cazurile de maltratare a animalelor;

-          organizează activităţi specifice (pânde, filmări şi fotografieri secrete, etc.) pentru documentarea unor sesizări de rele tratamente aplicate animalelor;

-          organizează acţiuni pentru depistarea şi prinderea în flagrant a persoanelor care folosesc animalele în altele scopuri decât cele normale;

-          identifică şi ia măsurile legale împotriva centrelor ilegale de dresaj inuman, precum şi a proprietarilor acestor animale;

-          intervine la sesizările cetăţenilor cu privire la tulburarea ori agresarea lor sau proprietăţii acestora, de către animale care pot pune în pericol viaţa ori integritatea corporală;

-          verifică şi iau măsurile legale în cazul deţinătorilor, persoane fizice şi juridice, de animale sălbatice, care încalcă normele legale în materie;

-          acţionează pentru depistarea persoanelor care încalcă regimul ocrotirii speciale a unor categorii de animale;

-          colaborează cu alte instituţii abilitate, pentru adăpostirea animalelor abandonate sau aflate în pericol;

-          urmăreşte punerea în aplicare a măsurilor specifice dispuse pentru buna ocrotire a animalelor în cazul unor deţinători sancţionaţi contravenţional sau avertizaţi pe această linie;

-          ia măsurile legale ce se impun în cazul dispunerii de către instanţele de judecată a măsurii confiscării animalelor şi adăpostirii lor în centre de protecţie;

-          organizează împreună cu medicii veterinari acţiuni pentru îmbunătăţirea condiţiilor de adăpostire, hrănire şi tratare a animalelor depistate ca fiind în pericol, cu ocazia unor controale medicale;

-          colaborează cu asociaţiile de proprietari pentru reglementarea statutului animalelor de companie din imobilele de locuit şi sancţionarea deţinătorilor care tulbură ordinea publică;

-          organizează cu ocazia unor sărbători tradiţionale, acţiuni comune cu Administraţia Pieţelor şi organele sanitar veterinare pentru descoperirea şi sancţionarea vânzătorilor care încearcă să comercializeze, prin înşelarea cumpărătorilor animale nespecifice consumului uman;

-          intervin pentru depistarea şi sancţionarea cazurilor de malpraxis asupra animalelor, sesizate în legătură cu unele cabinete veterinare;

-          întocmeşte şi supune aprobării Consiliului Local şi Primarului Sectorului 1, planul cadru vizând activitatea în domeniu, precum şi programul anual de prevenire a maltratării animalelor;

-          întocmeşte şi actualizează permanent baza de date operative privind categoriile de animale ce pot face obiectul maltratării, deţinătorii - persoane fizice sau juridice, zonele de dispunere a animalelor pe teritoriul Sectorului 1, factorii de risc care generează fenomene de maltratare, categorii de rele tratamente aplicate animalelor;

-          propune şi elaborează măsuri concrete de prevenire în domeniu, pe situaţii specifice Sectorului 1;

-          organizează cu personalul propriu sau în cooperare cu alte forţe, controale permanente sau inopinante vizând modul de asigurare a condiţiilor de sănătate, igienă, hrănire şi adăpostire a animalelor şi propune măsuri cu caracter general şi specific privind îmbunătaţirea condiţiilor de viaţă a acestora;

-          propune măsuri de prevenire şi contracarare, împreună cu alte instituţii abilitate, a urmărilor bolilor contagioase în rândul animalelor;

-          propune măsuri de îmbunătăţire ori completare a legislaţiei în domeniu, inclusiv adoptarea unor Hotărâri ale Consiliului Local;

-          execută alte sarcini specifice dispuse de conducere.

-          soluţionează petiţiile şi audienţele cetăţenilor sectorului 1 privind creşterea şi întreţinerea animalelor astfel încât să nu producă poluarea mediului sau disconfort vecinilor;

-          informează cetăţenii sectorului 1 privind normele şi condiţiile legale pentru creşterea, întreţinerea şi exploatarea animalelor pentru eficientizarea acestor activităţi;

-          asigură consultaţii şi tratamente animalelor din cadrul gospodăriilor populaţiei sectorului 1, precum şi alte acţiuni sanitar-veterinare practicând taxele aprobate de Consiliul Local al Sectorului 1, conform H.C.L.S. 1 nr. 43/2002;

-          asigură colectarea cadavrele de animale de pe domeniul public şi din gospodăriile populaţiei prin intermediul  S.C. ROMPREST S.A., concesionarea acestor activităţi, în vederea neutralizării;

-          identifică periodic efectivele de animale din gospodăriile populaţiei şi ţine evidenţa lor în format electronic şi tabele nominale;

-          verifică şi depistează zonele unde există câini comunitari în vederea luării măsurilor necesare reducerii numerice a acestora;

-          monitorizează animalele din gospodăriile populaţiei privind starea de sănătate, condiţiile de creştere şi întreţinere pentru depistarea din timp a bolilor infecto-contagioase;

-          monitorizează starea de sănătate a păsărilor sălbatice din parcurile şi lacurile de pe teritoriul sectorului 1, colectarea cadavrelor de păsări în situaţia depistării şi dirijarea lor către Laboratorul Sanitar Veterinar de Stat Bucureşti din  cadrul Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru  efectuarea examenelor de laborator;

-          informează cetăţenii de pe raza sectorului 1 prin mijloacele mass-media ale Primăriei privind importanţa profilaxiei nespecifice şi specifice la animale, riscurile la care se supun oamenii prin coabitare cu animalele, principalele boli infecţioase şi parazitare cu transmitere la om, precum şi alte teme cu specific zoo-veterinar;

-          informează Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a Municipiului Bucureşti în situaţia suspectării apariţiei de boli epizootice şi contribuie la  măsurile ce se instituie;

-          acţionează împreună cu medicii veterinari sau cabinetele de profil pentru identificarea animalelor aflate în pericol în vederea luării măsurilor legale ce se impun;

-          execută alte sarcini specifice dispuse de conducere.

 

Atribuţii la nivelul Biroului Pentru Situaţii de Urgenţă

 

Articolul 22

 

-          desfăşoară activităţi de analiză, evaluare şi sinteză referitoare la situaţiile de urgenţă create la nivelul Sectorului 1;

-          evaluează şi prognozează tipurile de risc, factorii determinanţi ai acestora şi întocmeşte situaţia generală a riscurilor la nivelul Sectorului 1;

-          monitorizează evoluţia situaţiilor de urgenţă şi coordonează operativ măsurile cu caracter preventiv ori de intervenţie aprobate;

-          elaborează concepţia generală privind planificarea, organizarea, pregătirea, şi desfăşurarea acţiunilor de răspuns, precum şi concepţia specifică de acţiune în situaţii de urgenţă, conform reglementărilor legale si procedurile interne, emise în baza răspunderilor       privind tipurile de risc gestionate;

-          face propuneri Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă privind activitatea preventivă şi de intervenţie;

-          urmăreşte aplicarea prevederilor legislaţiei privind gestionarea situaţiilor de urgenţă şi ale planurilor de intervenţie/cooperare specifice tipurilor de riscuri;

-          asigură transmiterea operativă a deciziilor şi dispoziţiilor, şi urmăreşte menţinerea legăturilor de comunicaţii cu instituţiile de utilitate publică ale Sectorului 1;

-          stabileşte necesarul de resurse materiale, umane şi financiare pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice, premergător şi în timpul situaţiilor de urgenţă, şi le înaintează Comitetului Local în vederea soluţionării;

-          asigură transmiterea/retransmiterea mesajelor de atenţionare, alarmare şi  avertizare primite de la instituţiile specializate, către serviciile publice locale ale sectorului;

-          gestionează, la nivel local, baza de date şi mijloacele tehnico-materiale referitoare la situaţiile de urgenţă din competenţă;

-          asigură monitorizarea situaţiilor de urgenţă şi organizează activitatea de intervenţie la acestea, cu mijloacele proprii şi în cooperare cu celelalte structuri cu atribuţii în domeniu;

-          îndeplineşte alte atribuţii conform reglementărilor interne.

-          efectuează instructaj de P.S.I. la angajare şi periodic;

-          efectuează controale periodice pe linie de P.S.I. la locurile de muncă din cadrul instituţiei;

-          organizează aplicaţii practice împreună cu salariaţii;

-          întocmeşte anual planul de măsuri pe linie P.S.I. privind dotarea cu mijloace tehnice specifice pentru locaţii şi mijloace de transport;

-          realizează anual planul de intervenţie la incendii, cu stabilirea echipelor şi modului de acţiune.

 

 

La nivelul Poliţiei Locale a Sectorului 1

 

Articolul 23

Serviciul Juridic, Contencios are în subordine:

                                                             - Biroul Asistenţă Juridică.

 

Atribuţiile Serviciului Juridic, Contencios:

 

Şeful serviciului este subordonat nemijlocit Directorului General şi are următoarele atribuţii:

 

                        - răspunde de managementul domeniului său de activitate;

                        - conduce serviciul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în condiţii de eficienţă şi eficacitate;

                        - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în format electronic, în domeniul său de activitate;

                        - răspunde de asigurarea controlului intern, cu privire la activităţile desfăşurate în sfera de competenţă;

                        - reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i-a fost încredinţat de către conducerea instituţiei;

                        - propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea serviciului sau a instituţiei în general;

                        - semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite, legate de activitatea acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul său de activitate;

                        Atribuţiile Serviciului:

- reprezintă Poliţia Locală a Sectorului 1 pe baza delegaţiei date de Directorul General şi apără drepturile şi interesele acestuia în faţa instanţelor judecătoreşti, şi a altor organe de jurisdicţie, ţine evidenţa proceselor şi litigiilor în care unitatea este parte;

- elaborează şi prezintă conducerii instituţiei, ori de câte ori apreciază că este necesar, propuneri privind necesitatea exercitării căilor de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti nefavorabile instituţiei;

- întocmeşte documentele necesare în relaţie cu organele de urmărire penală sau alte instituţii cu atribuţii de control;

- elaborează şi prezintă conducerii Poliţiei Locale, ori de câte ori apreciază că este necesar, propuneri de soluţionare pe cale amiabilă a litigiilor;

- ţine evidenţa proceselor şi litigiilor în care unitatea este parte şi urmăreşte obţinerea titlurilor executorii pentru creanţele unităţii;

- în baza unei delegaţii speciale date de Directorul General, poate fixa pretenţiile, renunţarea la pretenţii şi poate da răspunsuri la interogatoriu;

- participă la formularea obiecţiunilor precontractuale, dacă se pun în discuţie probleme de buget;

- formulează răspunsurile la interogatorii în colaborare cu serviciile competente;

- primeşte plângerile din partea terţelor persoane şi din partea diferitelor servicii şi birouri, răspunzând în termen legal şi exprimându-şi punctul de vedere avizat asupra problemelor ridicate;

- exercită căile ordinare şi extraordinare de atac împotriva hotărârilor nefavorabile;

- îşi exprimă punctul de vedere în scris (referate) privind neexercitarea căilor de atac;

- face cereri de intervenţii în dosarele aflate pe rol şi în care Poliţia Locală justifică un interes;

- verifică şi avizează proiectele de contracte întocmite de serviciile funcţionale şi de specialitate din cadrul instituţiei;

- avizează din punctul de vedere al legalităţii orice măsură care ar putea aducere atingere drepturilor  Poliţiei Locale sau ale personalului său;

- avizează deciziile emise de Directorul General;

- participă, când este cazul în comisiile constituite în temeiul legislaţiei privind achiziţiile publice;

-  participă la negocierea contractelor care urmează să fie încheiat de instituţie;

- participă în comisiile constituite la nivelul instituţiei în vederea desfăşurării -concursurilor/examenelor pentru ocuparea posturilor vacante;

- întocmeşte proiecte de acte normative (HCL, Decizii), care au legătură cu domeniul de activitate al Poliţiei Locale, colaborând în acest scop cu compartimentele de resort;

- promovează orice alte acţiuni în justiţie cu aprobarea conducătorilor instituţiei;

- înregistrează contestaţiile la procesele verbale depuse în termen sau tardiv (cu depăşirea termenului legal de 15 zile de la primirea lor de către contravenient, data poştei pe plic);

- întocmeşte întâmpinările şi completează pentru fiecare proces-verbal contestat un dosar, în colaborare cu serviciile funcţionale implicate, cu documente relevante în susţinerea cauzei în instanţă, solicitând referate de specialitate, note de constatare în diverse faze de desfăşurare a litigiului între părţi;

- înaintează dosarul cu contestaţia în original la Judecătoria Sectorului 1, spre soluţionare;

- ţine evidenţa centralizată pe computer a tuturor fazelor până la soluţionarea definitivă a procesului verbal de contravenţie, respectiv încasarea sumelor băneşti;

- întocmeşte şi prezintă la cererea conducerii sau a altor organisme abilitate situaţia contestaţiilor la proceselor verbale;

- în îndeplinirea atribuţiunilor ce-i revin, potrivit legii, cooperează cu Poliţia Naţională, cu celelalte unităţi ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, alte structuri ale Sistemului de Apărare Ordine Publică şi Siguranţă Naţională, organizaţii, instituţii şi autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale;

- asigură îndeplinirea atribuţiunilor ce-i revin, având obligaţia să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului;

- asigură informarea şefului Poliţiei Locale cu privire la sesizările şi reclamaţiile adresate personalului unităţii referitor la constatarea şi aplicarea contravenţiilor.

-redactează şi depune în termenele procedurale cererile de chemare în judecată, plângerile penale, întâmpinările, cererile reconvenţionale, notele de şedinţe, probele şi concluziile scrise, motivele care stau la baza exercitării căilor de atac, în dosarele în care instituţia este parte;

- îndeplineşte orice alte atribuţii legate de specificul său de activitate, stabilite de conducerea instituţiei;

 

Biroul Asistenţă Juridică are următoarele atribuţii:

 

- asigură asistenţă juridică compartimentelor instituţiei, la audienţele desfăşurate în cadrul Poliţiei Locale , precum şi personalului acesteia;

- avizează din punctul de vedere al legalităţii orice măsură de natură să angajeze răspunderea patrimonială a instituţiei, în calitate de ordonator secundar de credite;

-  ţine evidenţa şi comunică compartimentelor interesate actele normative nou apărute privind probleme de interes general;

- asigură păstrarea colecţiei „Monitorul Oficial al României” şi completarea acestei colecţii pe măsura apariţiei de noi acte normative;

- avizează din punct de vedere al legalităţii, lucrările emise de servicii şi birouri, atunci când actele normative sunt neclare şi necesită interpretare;

- asigură consiliere juridică de specialitate şi întocmeşte puncte de vedere referitoare la modalitatea de interpretare şi aplicarea legilor, la solicitarea compartimentelor;

 

Articolul 24

Atribuţiile Biroului Resurse Umane şi Pregătire Profesională:

-          asigură recrutarea şi angajarea personalului pe bază de competenţă şi conform prevederilor legale, prin concurs;

-          organizează, conform legislaţiei în vigoare, concursurile pentru ocuparea posturilor vacante din aparatul propriu şi verifică îndeplinirea de către participanţi a condiţiilor prevăzute de lege, precum şi concursuri sau examene de promovare;

-          urmăreşte respectarea legalităţii privind angajarea şi acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislaţia muncii pentru personalul din aparatul propriu;

-          analizează propunerile de structuri organizatorice ale compartimentelor din aparatul propriu şi pregăteşte documentaţia necesară elaborării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, Regulamentul de Ordine Interioară şi a altor instrucţiuni necesare bunei funcţionări a aparatului propriu al instituţiei;

-          pregăteşte documentaţia necesară elaborării statului de funcţii a aparatului propriu;

-          întocmeşte rapoartele de specialitate privind modificarea organigramelor şi statelor de funcţii ale structurilor şi compartimentelor;

-          ţine evidenţa fişelor de post pentru aparatul propriu al instituţiei şi asigură corelarea acestora cu atribuţiile din Regulamentul de Organizare si Funcţionare;

-          răspunde de aplicarea corectă a legislaţiei de salarizare ( salariul de baza, indemnizaţii de conducere, salariul de merit, premii, etc.);

-          întocmeşte dosarele personale ale salariaţilor contractuali şi a dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici, urmărind şi efectuând orice modificare ce intervine în situaţia personală sau profesională a fiecărui angajat ;

-          întocmeşte contractul individual de muncă pentru angajaţii contractuali şi ţine evidenţa acestor contracte în registrul de Evidenţă a Salariaţilor ;

-          întocmeşte documentaţia privind plata orelor suplimentare prestate peste programul normal de lucru pentru personalul din aparatul propriu şi urmăreşte încadrarea în plafonul prevăzut de lege ;

-          asigură completarea şi eliberarea legitimaţiilor de serviciu şi urmăreşte recuperarea lor la plecarea definitivă din instituţie a salariaţilor ;

-          face intervenţii la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerul Administraţiei, Internelor şi Reformei Administrative, Ministerul Finanţelor Publice şi Agenţia Natională a Funcţionarilor Publici pentru aplicarea corectă a prevederilor legale în domeniu;

-          răspunde de asigurarea necesarului de personal pe funcţii şi specialităţi ;

-          ţine evidenţa condicilor de prezenţă şi registrul de prezenţă peste programul normal de lucru;

-          efectuează lucrările legate de încadrarea, promovarea, definitivarea, detaşarea sau încetarea contractului de muncă sau a raportului de serviciu a personalului din aparatul propriu;

-          întocmeşte dispoziţii de angajare, promovare şi definitivare în funcţii, de sancţionare şi încetare a contractului de muncă sau a raportului de serviciu ;

-          ţine evidenţa concediilor de odihnă, a concediilor medicale, a concediilor fară plată şi a sancţiunilor;

-          urmăreşte realizarea planificării anuale a concediilor de odihnă;

-          ţine evidenţa fişelor de evaluare anuală a salariaţilor;

-          răspunde de procurarea carnetelor de muncă şi a suplimentelor ;

-          ţine gestiunea carnetelor de muncă pentru personalul din aparatul propriu şi operează în acestea modificări de drepturi salariale determinate de indexări, promovări în funcţii şi în grade profesionale, salarii de merit etc. ;

-          eliberează la cerere adeverinţe privind calitatea de salariat, copii după carnetul de muncă conforme cu originalul şi adeverinţe care atestă vechimea în muncă;

-          stabileşte criteriile şi condiţiile pentru acordarea premiilor anuale şi a celor lunare din fondul de premiere ;

-          întocmeşte şi transmite Primăriei Sectorului 1 prognozele pentru perioada următoare referitoare la numărul de angajaţi necesari pentru rezolvarea obiectivelor propuse şi a celor care apar ulterior ;

-          întocmeşte şi transmite lunar A.N.F.P. situaţia angajaţilor în ce priveşte suspendările, transferările, încetările raporturilor de serviciu, detaşărilor şi delegărilor, sancţiunilor ;

-          întocmeşte şi transmite lunar Direcţiei Resurse Umane din cadrul Primăriei Sectorului 1 statele de personal cu modificările intervenite în situaţia angajaţilor în luna anterioară raportării ;

-          întocmeşte şi transmite raportări statistice semestrial la Administraţia Financiară a sectorului 1 şi trimestrial la Institutul Naţional de Statistică referitoare la numărul de salariaţi şi a structurii acestora pe grade şi trepte profesionale ;

-          stabileşte nevoile de pregătire şi de perfecţionare a personalului din aparatul propriu, în conformitate cu recomandările U.E;

-          efectuarea verificărilor necesare înainte de întocmirea dosarului de angajare;

-          efectuarea verificărilor în evidenţa operativă a M.I.R.A. pentru cunoaşterea eventualelor antecedente ale candidaţilor incompatibile calităţii de poliţist comunitar;

-          efectuarea de verificări periodice şi la ordin pentru personalul angajat;

-          ţine evidenţa personalului pe categorii de vârstă, studii şi prezintă situaţii statistice în vederea îmbunătăţirii structurii de personal;

-          organizează şi ţine evidenţa rezervei de personal.

 

 

 

 

Articolul 25

Serviciului Economic are în subordine

-Biroul Buget

- Biroul Licitaţii, Contracte

Atribuţiile Serviciului Economic:

 

-          analizează periodic, conform legii, execuţia bugetului pe titluri de cheltuieli;

-          organizează verificarea periodică în conformitate cu prevederile legale, situaţiile financiare şi urmăreşte respectarea legislaţiei în vigoare;

-          organizează şi urmăreşte, împreună cu conducătorii celorlalte compartimente de resort derularea activităţii de inventariere anuală a patrimoniului;

-          schimb permanent de date şi informaţii cu departamentul de resort din cadrul Primăriei Sectorului 1;

-          asigură întocmirea şi înregistrarea tuturor notelor contabile (banca, casa lei şi în devize, diverse, de salarii);

-          asigură introducerea notelor contabile şi întocmirea balanţei de verificare;

-          asigură furnizarea datelor necesare pentru întocmirea lunară, trimestrială şi anuală a execuţiei bugetare, cât şi a altor raportări statistice;

-          realizează înregistrarea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar în registrele de inventar şi completarea fişelor de inventar pe locuri de folosinţă şi pe persoane;

-          realizează întocmirea O.P.H.T.-urilor şi cecurilor pentru numerar;

-          realizează înregistrarea operaţiunilor contabile în fişe de cont;

-          asigură operarea în calculator a tuturor înregistrărilor contabile efectuate;

-          realizează urmărirea şi verificarea viramentelor bancare;

-          înregistrează transferurile şi consumul lunar a materialelor, obiectelor de inventar, bonurilor valorice de masă, benzină şi motorină, pe baza bonurilor de consum sau transfer, după caz;

-          realizează verificarea lunară a soldurilor conturilor din balanţa de verificare şi închiderea acestora la finele perioadei;

-          urmăreşte şi verifică registrul de casă;

-          asigură întocmirea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale (bilanţ şi anexe aferente acestuia);

-          asigură urmărirea lichidării avansurilor spre decontare acordate salariaţiilor instituţiei, precum şi calculul penalităţilor de întârziere şi virarea acestora la buget;

-          realizează întocmirea registrului jurnal şi a registrului inventar;

-          ţine evidenţa analitică şi sintetică a gestiunii de materiale şi obiecte de inventar;

-          ţine evidenţa furnizorilor şi decontarea acestora;

-          urmăreşte încasarea debitorilor instituţiei proveniţi din diverse operaţii economice;

-          urmăreşte modul de efectuare a inventarierii patrimoniului instituţiei  (anuale sau atunci când este cazul), conform legislaţiei în vigoare şi înregistrarea în contabilitate a rezultatelor constatate de către comisia de inventariere;

-          efectuează controlul financiar preventiv propriu;

-          avizează contractele de achiziţie publică;

 

Atribuţiile Biroului Buget:

-          întocmeşte proiectele de buget;

-          realizează necesarul de cheltuieli în vederea întocmirii proiectului de buget anual cât şi a rectificărilor acestuia în baza solicitărilor înaintate;

-          asigură întocmirea situaţiilor statistice referitoare la execuţia bugetară solicitate de Primăria Sectorului 1;

-          asigură  întocmirea şi depunerea lunară a contului de execuţie;

-          urmăreşte efectuarea plăţilor şi cheltuielilor conform bugetului aprobat;

-          urmăreşte derularea contractelor conform prevederilor bugetare;

-          asigură întocmirea propunerilor pentru rectificările bugetare;

-          asigură întocmirea şi înaintarea trimestrială Consiliului Local a încheierii exerciţiului

   bugetar pe perioada raportată;

-          asigură completarea propunerilor, angajamentelor şi ordonanţărilor de credite;

-          realizează ţinerea evidenţei angajamentelor, propunerilor şi ordonanţărilor de credite;

-          asigură întocmirea solicitărilor de deschidere şi retragere de credite;

-          asigură întocmirea listei de investiţii şi urmărirea executării acesteia.

-          urmăreşte predarea de către Serviciul Management Resurse Umane la termenele stabilite pentru întocmirea statelor de plata, a următoarelor documente:

Ø  organigrama Direcţiei Generale;

Ø  foaia colectivă de prezenţă verificată şi semnată pentru fiecare serviciu şi birou;

Ø  comunicarea schimbărilor de încadrări;

Ø  prezenţa pentru orele suplimentare;

Ø  transmiterea tabelelor pentru acordarea primelor;

Ø  transmiterea tabelelor pentru acordarea salariilor de merit;

Ø  certificatele medicale;

Ø  înştiinţările pentru concediile de odihnă pentru care se solicită  plata în avans;

Ø  înştiinţările privind modificarea sporurilor de vechime ale salariaţilor.

-  întocmeşte statele de plată lunare pentru salariaţii Direcţiei Generale prin operarea tuturor modificărilor transmise de Serviciul Resurse Umane;

-          ţine evidenţa certificatelor medicale şi efectuează plata lunară a acestora;

-          calculează concediile de odihnă acordate în avans şi efectuează plata acestora;

-          întocmeşte lunar centralizatorul de salarii şi OPHT- urile aferente drepturilor salariale;

-          eliberează adeverinţe solicitate de către salariaţii unităţii pentru diferite necesităţi;

-          întocmeşte şi transmite lunar la Administraţia Financiară a Sectorului 1, situaţia privind       impozitul aferent drepturilor salariale plătite;

-          întocmeşte şi transmite lunar la CAS, şomaj, sănătate, declaraţiile privind contribuţiile aferente;

-          realizează efectuarea plăţii premiilor de 2%, respectiv 10% cât şi a primelor  individuale;

-          efectuează  introducerea nominală a sumelor pentru stabilirea premiului anual şi efectuează plata acestuia;

-          asigură ridicarea si depunerea de numerar la Trezoreria Sectorului 1;

-          realizează întocmirea şi predarea zilnică a registrului de casă către Serviciul Contabilitate;

-          realizează constituirea şi reţinerea garanţiilor de gestiune;

-          asigură întocmirea situaţiilor necesare eliberării salariilor prin card;

-          asigură întocmirea fişelor fiscale anuale;

-          asigură întocmirea lunară a a situaţiilor privind monitorizarea cheltuielilor de personal;

-          realizează efectuarea reţinerilor salariale conform listelor de debitori.

 

Atribuţiile Biroului Licitaţii, Contracte

-          întocmeşte baza de date a agenţilor economici prin studierea gamei de produse şi servicii pe piaţa liberă şi prin primirea, înregistrarea şi îndosarierea ofertelor;

-          întocmeşte programul anual de achiziţii publice, precum şi rectificările acestuia şi îl  supune spre aprobare Directorului General;

-          estimează valoarea contractelor de achiziţii publice;

-          propune spre aprobarea Directorului General membrii comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea fiecărui contract de achiziţie publică;

-          participă la comisiile de evaluare a ofertelor;

-          întocmeşte documentaţia de atribuire a ofertelor (fişa de date a achiziţiilor, caietele de sarcini, formularele necesare, contractul model);

-          desfăşoară activităţi de secretariat organizatoric pentru procedurile de achiziţii  publice selecţionate;

-          planifică şi organizează desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice (licitaţii deschise, licitaţii restrânse, dialog competitiv, negocierea cu publicare prealabilă a unui anunţ de participare, negocierea fără publicare prealabilă a unui anunţ de participare, cererea de ofertă, concursul de soluţii);

-          asigură întocmirea formalităţilor de publicitate pentru procedurile organizate prin publicarea anunţurilor în Sistem Electronic al Achiziţiilor Publice în Monitorul Oficial şi unde este cazul în cotidian local;

-          asigură întocmirea proceselor verbale de deschidere şi a hotărârilor de atribuire rezultate în urma procedurilor de achiziţii publice;

-          asigură comunicarea scrisă a rezultatelor procedurilor către ofertanţi;

-          asigură returnarea garanţiilor de participare la procedurile de achiziţii publice;

-          asigură încheierea contractelor cu câştigătorii procedurilor de achiziţii;

-          asigură gestionarea bazei de date cu privire la procedurile organizate, precum şi evidenţa dosarelor de achiziţii;

-          redactează invitaţiile, anunţurile de participare şi anunţurile de atribuire şi transmiterea acestora după aprobarea Directorului General către Sistemul Electronic de Achiziţii Publice şi către Monitorul Oficial;

-          întocmeşte rapoartele de sfârşit de an cu privire la contractele încheiate şi le înaintează către Autoritatea Naţională de Reglementare şi Monitorizare a Achiziţiilor Publice;

-          redactează anunţurile de atribuire şi transmiterea acestora după aprobarea Directorului General către S.E.A.P. şi Monitorul Oficial;

-          urmăreşte graficul de realizare a contractelor încheiate, propune spre aprobarea Directorului General membrii comisiei de recepţie, participă la efectuarea recepţiilor, întocmeşte procesele verbale de predare-primire şi recepţie şi ia măsurile necesare îndeplinirii clauzelor contractuale;

-          întocmeşte note de fundamentare împreună cu compartimentele specializate pentru aprobarea încheierii unor acte adiţionale în condiţiile legislaţiei în vigoare;

-          întocmeşte adresele de sancţionare şi acţionare în instanţă către compartimentele specializate, în situaţiile nerespectării clauzelor contractuale;

-          urmăreşte realizarea contractului prin verificarea facturilor.

-          execută alte sarcini specifice dispuse de conducere.

 

Articolul 26

Atribuţiile Serviciului Relaţii Publice, Secretariat, Registratură:

 

-          participă alături de Poliţie, Jandarmerie şi alte forţe de ordine publică la acţiuni specifice de mass-media vizând prevenirea faptelor care aduc atingere patrimoniului, vieţii ori integrităţii corporale a cetăţenilor ;

-           monitorizează imaginea instituţiei reflectată de mijloacele mass-media ;

-          informează conducerea Primăriei despre conţinutul articolelor şi informaţiilor din mass-media referitoare la activitatea instituţiei;

-          gestionează crizele şi conflictele de comunicare, care pot afecta încrederea cetăţenilor în activitatea specifică;

-          elaborează anual un buletin informativ care va cuprinde informaţii de interes public;

-          asigură, la cererea persoanelor fizice şi juridice, informaţiile de interes public solicitate în scris sau verbal ;

-          asigură accesul persoanelor care efectuează studii şi cercetări în interes propriu sau de serviciu, la fondul documentaristic al instituţiei, pe baza aprobării conducerii instituţiei;

-          coordonează elaborarea şi difuzarea către populaţie a pliantelor, ghidurilor şi materialelor informative, specifice activităţii instituţiei;

-          asigură evidenţa şi întocmeşte răspunsurile la corespondenţa conducerii;

-          ţine evidenţa lucrărilor cu caracter de serviciu;

-          întocmeşte şi asigură evidenţa mapelor de lucru create la nivelul conducerii;

-          asigură programarea, desfăşurarea şi înregistrarea audienţelor conducerilor istituţiei şi a structurilor componente şi urmăreşte soluţionarea problemelor   respective;

-          ţine evidenţa şi transmite compartimentelor de specialitate notele interne emise de către conducere;

-          asigură realizarea lucrărilor secretariatului şi întocmeşte răspunsuri la corespondenţa curentă referitoare la activitatea proprie;

-          înregistrează procesele verbale de constatare a contravenţiei predate de către agenţii constatatori şi cele contestate şi asigură comunicarea (în copie) a procesului verbal şi a înştiinţării de plată la domiciliul contravenientului, în termenul legal prevăzut de lege;

-          asigură transmiterea procesului verbal la Direcţia de Taxe şi Impozite pentru începerea procedurii de executare silită, potrivit dispoziţiilor legale;

-          ţine evidenţa statistică a sancţiunilor contravenţionale aplicate;

-          înregistrează şi urmăreşte rezolvarea legală a petiţiilor;

-          iniţiază şi organizează activitatea de întocmire a nomenclatorului dosarelor specifice;

-          asigură legătura cu Arhivele Naţionale, în vederea verificării şi confirmării nomenclatorului;

-          verifică şi preia de la compartimente, pe bază de inventare, dosarele constituite;

-          cercetează documentele din depozit în vederea elaborării de copii solicitate de către cetăţeni;

-          organizează depozitul de arhivă după criteriile Legii Arhivelor Naţionale şi asigură condiţiile corespunzătoare de păstrare şi conservare a documentelor;

-          pune la dispoziţia delegatului Arhivelor Naţionale toate documentele solicitate cu prilejul efectuării acţiunii de control.

 

Articolul 27

Atribuţiile Serviciului Logistic:

-          vizează pentru legalitate cererile de materiale specifice întreţinerii şi funcţionări autoturismelor;

-          vizează pentru legalitate facturile furnizorilor direcţi;

-          vizează propunerile privind reparaţiile capitale şi curente;

-          urmăreşte, recepţionează şi vizează lucrările capitale şi curente efectuate pentru instituţie;

-          realizează preselecţia (agrearea) societăţilor comerciale care au ca obiect de                                                                                                               activitate execuţia de lucrări specifice programului de investiţii;

-          asigură aprovizionarea cu bunuri ce pot fi cumpărate direct şi nu necesită proceduri de achiziţii publice;

-          organizează sistemul de selecţie al societăţilor comerciale care execută lucrări, constituind o bază de date privind evoluţia preţurilor pe piaţa materialelor, forţei de muncă, transporturi;

-          colaborează cu societăţile care elaborează documentaţii tehnico-economice, pentru stabilirea unor costuri optime pentru lucrările de investiţii aprobate;

-          ţine evidenţa actelor de proprietate aflate în patrimoniul instituţiei;

-          organizează si supraveghează modul de întrebuinţare al bunurilor mobile şi imobile aflate în patrimoniul instituţiei;

-    urmăreşte modul de exploatare a parcului auto de către personalul instituţiei;

-    distribuie foile de parcurs şi urmăreşte legalitatea întocmirii acestora;

-  distribuie bonurile valorice de carburant auto şi ţine evidenţa consumurilor lunare de carburant;

-   organizează evidenţa proprie a intrărilor şi ieşirilor de materiale, obiectelor de inventar şi mijloacelor fixe ce ţin de parcul auto, inclusiv a dotărilor specifice;

-   se ocupă de întreţinerea şi repararea autoturismelor din dotarea parcului auto al instituţiei;

-    ţine evidenţa asigurărilor obligatorii (RCA) şi asigurărilor CASCO;

-    se ocupă cu efectuarea reviziilor şi inspecţiilor tehnice;

-   ţine evidenţa evenimentelor rutiere în care au fost implicate autovehiculele din dotarea instituţiei;

- vizează pentru legalitate cererile de materiale specifice întreţinerii şi funcţionării autoturismelor;

-  testează şi instruieşte periodic, conform legislaţiei în vigoare, conducătorii auto din cadrul instituţiei:

-  urmăreşte întocmirea şi completarea la zi a carnetelor de bord şi celorlalte documente specifice parcului auto.

Articolul 28

Biroul Prevenire şi Protecţia Muncii are următoarele atribuţii:

-          asigură cu ajutorul persoanelor autorizate evaluarea riscurilor de accidentare si îmbolnăvire profesională, reevaluează riscurile ori de câte ori sunt modificate condiţiile de muncă şi propune măsurile de prevenire corespunzătoare;

-          asigură instruirea si informarea personalului în probleme de protecţia muncii;

-          organizează propaganda de protecţia muncii,

-          elaboreaza lista cu dotarea personalului cu echipamente individuale de protecţie;

-          participă la cercetarea accidentelor de muncă şi ţine evidenţa acestora;

-          asigură cunoaşterea la zi a situaţiilor îmbolnăvirilor profesionale, efectuează controale la locurile de muncă pentru identificarea factorilor de risc;

-          monitorizează starea de sănătate a angajaţilor prin: examene medicale la angajare, examen medical de adaptare, control medical periodic, examen medical la reluarea activităţii;

-          urmăreşte realizarea măsurilor de remediere dispuse de inspectorii din I.T.M., cu ocazia controalelor efectuate;

-          colaborează cu unităţi medicale specializate pentru cunoaşterea la zi a situaţiilor îmbolnăvirilor profesionale, efectuează controale comune la locurile de muncă pentru identificarea factorilor de risc;

-          îndrumă activitatea de reabilitare profesională, reconversie profesională, reorientarea profesională în caz de accident de muncă sau boală profesională;

-          propune sancţiuni în cazul constatării unor deficienţe pe linie de protecţia muncii;

Atribuţii privind protecţia muncii:

-          asigură cu ajutorul persoanelor autorizate evaluarea riscurilor de accidentare si îmbolnăvire profesională, reevaluează riscurile ori de câte ori sunt modificate condiţiile de muncă şi propune măsurile de prevenire corespunzătoare;

-          asigură instruirea si informarea personalului în probleme de protecţia muncii;

-          organizează propaganda de protecţia muncii,

-          elaboreaza lista cu dotarea personalului cu echipamente individuale de protecţie;

-          participă la cercetarea accidentelor de muncă şi ţine evidenţa acestora;

-          asigură cunoaşterea la zi a situaţiilor îmbolnăvirilor profesionale, efectuează controale la locurile de muncă pentru identificarea factorilor de risc;

-          monitorizează starea de sănătate a angajaţilor prin: examene medicale la angajare, examen medical de adaptare, control medical periodic, examen medical la reluarea activităţii;

-          urmăreşte realizarea măsurilor de remediere dispuse de inspectorii din I.T.M., cu ocazia controalelor efectuate;

-          colaborează cu unităţi medicale specializate pentru cunoaşterea la zi a situaţiilor îmbolnăvirilor profesionale, efectuează controale comune la locurile de muncă pentru identificarea factorilor de risc;

-          îndrumă activitatea de reabilitare profesională, reconversie profesională, reorientarea profesională în caz de accident de muncă sau boală profesională;

-          propune sancţiuni în cazul constatării unor deficienţe pe linie de protecţia muncii.

 

 

La nivelul Direcţiei Inspecţie

 

Articolul 29

 

Serviciul Disciplina în Construcţii şi Afişaj Stradal are în subordine Biroul Disciplina în Construcţii

 

 

 

 

Atribuţiile Serviciului Disciplina în Construcţii şi Afişaj Stradal:

 

   a) efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcţii executate fără autorizaţie de construire sau desfiinţare, după caz, inclusiv a construcţiilor cu caracter provizoriu;

   b) efectuează controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizaţia de executare a lucrărilor de reparaţii ale părţii carosabile şi pietonale;

   c) verifică respectarea normelor legale privind afişajul publicitar, afişajul electoral şi orice altă formă de afişaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfăşurare a activităţii economice;

   d) participă la acţiunile de demolare/ dezmembrare/dinamitare a construcţiilor efectuate fără autorizaţie pe domeniul public sau privat al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale ori pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, prin asigurarea protecţiei perimetrului şi a libertăţii de acţiune a personalului care participă la aceste operaţiuni specifice;

   e) constată, după caz, conform atribuţiilor stabilite prin lege, contravenţiile privind disciplina în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcţii şi înaintează procesele-verbale de constatare a contravenţiilor, în vederea aplicării sancţiunii, şefului compartimentului de specialitate care coordonează activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism sau, după caz, preşedintelui consiliului judeţean, primarului unităţii administrativ-teritoriale ori al sectorului municipiului Bucureşti în a cărui rază de competenţă s-a săvârşit contravenţia sau persoanei împuternicite de aceştia.

 

Biroul Disciplina în Construcţii:

-           efectuează conform abilităţilor primite, controale pe teritoriul Sectorului 1, pentru verificarea respectării, de către persoanele fizice şi juridice, a normelor în domeniul construcţiilor;

-          constată şi sancţionează, conform legii, contravenţiile în domeniul construcţiilor;

-          întocmeşte procese verbale de constatare a contravenţiei şi urmăreşte respectarea   măsurilor stabilite prin procesele verbale; în acest scop, ţine legătura cu D.I.T.L.    Sector 1 şi prin intermediul Serviciului Juridic Contencios, cu instanţele de judecată şi organele de poliţie;

-          efectuează verificări pe teren şi în arhiva serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, Administraţiei Domeniului Public Sector 1, Administraţiei Pieţelor Sector 1, Direcţia Impozite şi Taxe Locale urmare a sesizărilor şi reclamaţiilor persoanelor fizice şi juridice, aplică măsurile impuse prin legislaţia în domeniu şi transmite, în termen legal, răspunsurile către petenţi;

-          participă la acţiuni concertate alături de organele de control ale administraţiei centrale şi   poliţiei;

-          coordonează şi controlează activitatea inspectorilor din cadrul Serviciului Inspecţie Zonală şi Aplicarea Legislaţiei pe Domeniul Public şi Privat din cadrul Administraţiei Domeniului Public Sector 1;

-          informează, periodic sau la cerere, conducerea Primăriei asupra situaţiei constatate cu ocazia controalelor; prezintă rapoarte Consiliului Local al Sectorului 1;

-          întocmeşte şi fundamentează proiectele de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 şi proiectele de dispoziţii ale Primarului Sectorului 1 în domeniul său de activitate;

-          se ocupă de rezolvarea în termen legal a audienţelor primite de către conducerea Primăriei conform competenţelor;

-          în vederea rezolvării sesizărilor primite, analizează şi controlează documentele emise atât de aparatul propriu al Primăriei cât şi de serviciile publice ale Sectorului 1;

-          urmăreşte disciplina în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcţii;

-          urmăreşte şi controlează executarea construcţiilor autorizate şi încadrarea acestora în prevederile autorizaţiei de construire;

-          constată şi ia măsurile legale în vigoare în cazul documentaţiilor de P.U.D. şi P.U.Z. (pentru solicitant) depuse spre analiză Cosiliului Local al Sectorului 1.

-          efectuează operaţiunea de regularizare de taxă pentru autorizaţiile de construire emise de Primarul Sectorului 1;

-          desemnează inspectori anume abilitaţi pentru a participa şi executa demersurile conform legii la recepţia finală la terminarea lucrărilor de construcţii.

 

Articolul 30

Serviciul Protecţia Mediului şi Activităţi Comerciale are în subordine Biroul Protecţia Mediului.

 

Atribuţiile Serviciului Protecţia Mediului şi Activităţi Comerciale:

 

-          efectuează conform abilitărilor primite, controale pe teritoriul Sectorului 1, pentru verificarea respectării, de către persoanele fizice şi juridice, a legislaţiei economice;

-          constată şi sancţionează, conform legii, contravenţiile în domeniul legislaţiei economice;

-          întocmeşte procese verbale de constatare a contravenţiilor şi urmăreşte respectarea măsurilor complementare stabilite prin acestea;

-          efectuează verificări pe teren şi în arhiva serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, Administraţiei Domeniului Public Sector 1, Administraţiei Pieţelor Sector 1, urmare a sesizărilor şi reclamaţiilor persoanelor fizice şi juridice, aplică măsurile impuse prin legislaţia în domeniu şi transmite, în termen legal, răspunsurile către petenţi;

-          participă la acţiuni concertate alături de alte organe de control;

-          informează, periodic sau la cerere, conducerea Primăriei asupra situaţiei constatate cu ocazia controalelor;

-          prezintă rapoarte Consiliului Local al Sectorului 1;

-          întocmeşte şi fundamentează proiectele de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 şi proiectele de dispoziţii ale Primarului Sectorului 1 în domeniul său de activitate;

-          se ocupă de rezolvarea în termen legal a audienţelor primite de către conducerea Primăriei conform competenţelor.

-          efectuează controale în pieţele de pe teritoriul sectorului 1, verificând activitatea acestora din punct de vedere comercial, al protecţiei consumatorilor, etc. ;

-          constată abaterile de la aplicarea corectă a legii în domeniul activităţii din pieţe şi aplică măsurile legale în vigoare;

-          întocmeşte proiecte de hotărâri de consiliul în domeniul de activitate.

 

În domeniul activităţii comerciale, poliţia locală are următoarele atribuţii:

   a) acţionează pentru respectarea normelor legale privind desfăşurarea comerţului stradal şi a activităţilor comerciale, respectiv a condiţiilor şi a locurilor stabilite de autorităţile administraţiei publice locale;

   b) verifică legalitatea activităţilor de comercializare a produselor desfăşurate de operatori economici, persoane fizice şi juridice autorizate şi producători particulari în pieţele agroalimentare, târguri şi oboare, precum şi respectarea prevederilor legale de către administratorii pieţelor agroalimentare;

   c) verifică existenţa la locul de desfăşurare a activităţii comerciale a autorizaţiilor, a aprobărilor, a documentelor de provenienţă a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a avizelor şi a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;

   d) verifică respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios;

   e) verifică respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare şi a locurilor de comercializare a produselor din tutun şi a băuturilor alcoolice;

   f) verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare şi funcţionare al operatorilor economici;

   g) identifică mărfurile şi produsele abandonate pe domeniul public sau privat al unităţii administrativ-teritoriale şi pe raza sectoarelor municipiului Bucureşti sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor servicii/instituţii de interes local şi aplică procedurile legale de ridicare a acestora;

   h) verifică respectarea regulilor şi normelor de comerţ şi prestări de servicii stabilite prin acte normative în competenţa autorităţilor administraţiei publice locale;

   i) cooperează şi acordă sprijin autorităţilor de control sanitar, de mediu şi de protecţie a consumatorilor în exercitarea atribuţiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora;

   j) verifică respectarea obligaţiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afişarea preţurilor, a produselor comercializate şi a serviciilor şi sesizează autorităţile competente în cazul în care identifică nereguli;

   k) verifică şi soluţionează, în condiţiile legii, petiţiile primite în legătură cu actele şi faptele de comerţ desfăşurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale;

   l) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuţiilor prevăzute la lit. a)-j), stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale.

 

Atribuţiile Biroului Protecţia Mediului:

 

În domeniul protecţiei mediului, poliţia locală are următoarele atribuţii:

   a) controlează respectarea prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere şi industriale;

   b) sesizează autorităţilor şi instituţiilor publice competente cazurile de nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică;

   c) participă la acţiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave şi a epizootiilor;

   d) identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor instituţii/servicii publice de interes local şi aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora;

   e) verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora;

   f) verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe căile de acces, dezinsecţia şi deratizarea imobilelor;

   g) verifică existenţa contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice, potrivit legii;

   h) verifică ridicarea deşeurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, în conformitate cu graficele stabilite;

   i) verifică şi soluţionează, potrivit competenţelor specifice ale autorităţilor administraţiei publice locale, sesizările cetăţenilor privind nerespectarea normelor legale de protecţie a mediului şi a surselor de apă, precum şi a celor de gospodărire a localităţilor;

   j) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuţiilor prevăzute la lit. a)-i), stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale.

 

Articolul 31

Condiţii şi criterii specifice personalului Poliţiei Locale Sector 1

 

Condiţiile de selectare, pregătire şi ocupare a unor funcţii sunt:

1.      Selectarea personalului cu statut de funcţionar public şi funcţii de execuţie se realizează conform dispoziţiilor Legii nr. 188/1999.

 

2.      Pentru personalul operativ de execuţie, în afara alin. 1, se stabilesc următoarele condiţii:

-          înălţime minim 1,70 m;

-          vârsta maximă 45 de ani;

-          constituţie atletică, ce se va verifica prin teste de pregătire fizică şi autoapărare;

-          rezistenţă la stres şi efort prelungit;

-          starea de sănătate optimă;

-          permis de conducere categoria B;

-          cunoştinţe minime de operare PC;

-          uz port armă.

 

3.      Selectarea personalului cu statut de funcţionar public şi funcţii de conducere se realizează în conformitate prevederile Legii nr. 188/1999.

 

4.      Poliţiştii locali cu funcţii de execuţie sunt obligaţi, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 155/2010 şi a H.G. nr. 1332/2010 să urmeze cursuri de formare cu durata de trei luni, organizate în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.

 

5.      Ocuparea unor funcţii de conducere de către personalul Poliţiei Locale cu statut de funcţionar public se realizează prin:

-          îndeplinirea condiţiilor de studii şi vechime, în specialitate, prevăzute de Legea nr. 188/1999;

-          obţinerea calificativelor de bine sau foarte bine, în raport de cerinţele postului vizat;

-          propunerea şefului ierarhic superior şi aprobarea conducerii instutuţiei.

 

Articolul 32

Criteriile de plată a despăgubirilor reprezentând cheltuielile de şcolarizare.

Aceste despăgubiri se aplică în cazul destituirii din funcţie sau demisiei personalului  instituţiei înainte de expirarea unei perioade de 5 ani de la finalizarea cursului de formare în condiţiile stabilite de prevederile Legii nr. 155/2010 şi a H.G. nr. 1332/2010.

În situaţia în care suma rămasă de plată depăşeşte cuantumul drepturilor salariale se va proceda la executarea silită a angajatului în baza titlului executoriu stipulat prin angajamentul de serviciu semnat la angajare.

 

 

Descrierea uniformei de serviciu, a legitimaţiei de serviciu şi a
însemnelor distinctive de ierarhizare ale poliţiştilor locali şi
ale personalului contractual cu atribuţii în domeniul pazei
bunurilor şi a obiectivelor de interes local este prezentată în Anexa nr. 2 a H.G. nr. 1332/2010 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei locale.

 

 

 

RELAŢIILE FUNCŢIONALE ÎNTRE STRUCTURILE ŞI COMPARTIMENTELE INSTITUŢIEI

 

Articolul 33

Structurile şi compartimentele aparatului propriu al Poliţiei Locale a Sectorului 1, sunt obligate să coopereze atât în legătură cu organizarea şi desfăşurarea de acţiuni şi controale comune, pe specificul obiectului de activitate al Direcţiilor şi Serviciului Poliţia Animalelor, cât şi pentru întocmirea de documente al căror obiect, implică coroborarea de compentenţe, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.

Relaţiile funcţionale între structurile componente ale instituţiei, se realizează prin intermediul şi cu aprobarea pentru fiecare caz în parte, a conducerilor celor două Direcţii şi a Serviciului Poliţia Animalelor.

 

 

 

 

 

 

 

Capitolul VI

 

ATRIBUŢIILE COMUNE STRUCTURILOR ŞI COMPARTIMENTELOR

DISPOZIŢII FINALE

 

Articolul 34

Toate structurile şi compartimentele vor studia, analiza şi propune măsuri pentru raţionalizarea permanentă a lucrărilor, simplificarea evidenţei, sporirea vitezei de circulaţie a documentelor, urmărind fundamentarea legală a lucrărilor.

În acest sens personalul cu funcţia de Director, Director General Adjunct şi Şef Serviciu:

-          organizează evidenţa indicatorilor din domeniile de activitate ale compartimentelor şi întocmesc rapoarte statistice pe care le transmit în termen legal;

-          răspunde de perfecţionarea pregătirii profesionale a subordonaţilor şi asigură mijloacele necesare pentru desfăşurarea corespunzătoare a activităţii;

-          asigură securitatea materialelor cu conţinut de serviciu şi răspund de scurgerea informaţiilor şi a documentelor din compartimetele respective.

Toţi salariaţii au obligaţia de a manifesta o preocupare permanentă pentru păstrarea patrimoniului instituţiei şi a dotărilor, luând măsuri de reducere la minimum a cheltuielilor materiale.

Toţi salariaţii au obligaţia de a îndeplini şi alte atribuţii din domeniul de activitate a compartimentelor din care fac parte, care decurg din actele normative, nou apărute, precum şi sarcinile de serviciu dispuse de conducerea instituţiei, menite să concure la realizarea integrală a atribuţiilor instituţiei, la îmbunătăţirea activităţii acesteia, atât în timpul programului de lucru, cât şi în afara acestuia.

În temeiul Legii nr. 571/2004, privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi, toţi salariaţii au dreptul la protecţia avertizării în interes public.

 

Articolul 35

Neîndeplinirea integrală şi în termenul legal a sarcinilor de serviciu se sancţionează conform legislaţiei muncii şi salarizării şi a celorlalte norme legale specifice.

 

Articolul 36

Toate structurile şi compartimentele aparatului propriu al Poliţiei Locale a Sectorului 1 prezintă anual şi ori de cîte ori este necesar rapoarte de activitate.

 

Articolul 37

Toate structurile aparatului propriu al instituţiei vor colabora în mod direct cu Comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1 pentru luarea deciziilor majore în domeniul lor de activitate.

 

Articolul 38

Asigurarea altor drepturi în afara celor de natură salarială

pentru poliţiştii locali

 

 

  În afara drepturilor salariale, poliţistul local mai are dreptul şi la:

a) decontarea cheltuielilor de transport în cazul deplasării în interesul serviciului;

b) încadrarea activităţii în condiţii deosebite, speciale sau alte condiţii de muncă, potrivit legii;

c) asigurarea de către consiliul local al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, a asistenţei juridice a poliţistului local pentru fapte săvârşite de acesta în exercitarea, potrivit legii, a atribuţiilor de serviciu, în condiţiile stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;

d) asigurarea despăgubirilor de viaţă, de sănătate şi de bunuri în condiţiile stabilite prin Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale şi în limita bugetului aprobat de consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucureşti.

             Acordarea drepturilor menţionate,  se face în conformitate cu prevederile art. 35 din Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale aprobat prin H.G. nr. 1332/2010 şi art. 65 – 70 din Legea nr. 155/2010.

             Referitor la modalitatea de acordare a asistenţei juridice şi cuantumul acesteia pentru poliştul local pentru fapte săvârşite de acesta în exercitarea, potrivit legii, a atribuţiilor de serviciu, Poliţia Locală a Sectorului 1 va încheia un contract de asistenţă juridică cu un cabinet de avocat/societate de avocatură, în baza căruia poliştii locali vor beneficia de dreptul la asistenţă juridică.

            (2). Dreptul la asistenţă va viza asistarea în instanţă a poliţistului local, în faţa oricăror organe de cercetare, anchetă, etc.

            (3). Suma maximă (onorariul) pe care o suportă instituţia pentru fiecare poliţist local într-un dosar (incluzând toate fazele procesuale) nu poate depăşi echivalentul a 8.000 lei.

            (4). În cazul în care suma prevăzută la alin. (3) depăşeşte 8.000 lei diferenţa va fi suportată de poliţistul local.

 

Articolul 39

            Echivalarea unor funcţii publice generale în funcţii publice specifice de poliţist local, se realizează prin Decizie emisă de conducătorul instituţiei conform prevederilor legale.

 

Articolul 40

Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare se va difuza sub semnătură tuturor structurilor şi compartimentelor aparatului propriu al Poliţiei Locale a Sectorului 1, conducătorii acestora având obligaţia să asigure sub semnătură, luarea la cunoştinţă de către toţi salariaţii din subordine, în părţile care îi privesc.

 

Articolul 41

Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.7/31.01.2011.