Hotărârea nr. 69/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 69 / 2011

 

MUNICIPIUL BUCUREȘTI                                 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

 privind darea în folosinţă gratuită, către Institutul Naţional Democrat pentru

Afaceri Internaţionale (România,) pentru o perioadă de 5 (cinci) ani, a spaţiului în suprafaţă de  31, 5 mp, din incinta Complexului Social de Servicii Sf. Ecaterina, Pavilion 3, parter,

aflat în folosinţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1,

 în scopul derulării proiectelor şi programelor de interes public

 

 

 

            Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

            Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată;

Luând în considerare solicitarea formulată de Institutul Naţional Democrat pentru Afaceri Internaţionale (România), înregistrată la Sectorul 1 al municipiului Bucureşti sub nr.10145/07.04.2011 şi la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  Sector 1 sub nr. 11708/11.04.2011;

            În temeiul  prevederilor art.45, alin.(3) şi art.115, alin.(1),  lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1. Se aprobă darea în folosinţă gratuită, către Institutul Naţional Democrat pentru Afaceri Internaţionale (România), pentru o perioadă de 5 (cinci) ani, a spaţiului în suprafaţă de 31, 5 mp, din incinta Complexului Social de Servicii Sf. Ecaterina, Pavilion 3, parter, aflat în folosinţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în scopul derulării proiectelor şi programelor de interes public, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art.2. În vederea punerii în aplicare a prevederilor art. 1, Consiliul Local al Sectorului 1, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Institutul Naţional Democrat pentru Afaceri Internaţionale (România) vor încheia un contract de comodat, şi se împuterniceşte directorul general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 să semneze, în numele şi pe seama Consiliului Local, Contractul de comodat.

 

            Art.3. Institutul Naţional Democrat pentru Afaceri Internaţionale (România) va suporta, proporţional cu suprafaţa aflată în folosinţă gratuită, cheltuielile administrative ale spaţiului (apă, gaze, curent electric, etc.).

 

            Art.4. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Institutul Naţional Democrat pentru Afaceri Internaţionale (România) şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢÃ,                               CONTRASEMNEAZÃ,

                           Ion Brad                                                                 SECRETAR

 

                                                                                             Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.:     69

Data:.  28.04.2011