Hotărârea nr. 68/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 68 / 2011

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                     

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea încheierii Protocolului de Colaborare între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, în cadrul Proiectului “Mai multe centre de îngrijire pentru copilul tău, mai multe oportunităţi de angajare pentru tine”

 

 

            Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

            În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, cu modificările şi completările ulterioare;

            Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            Luând în considerare adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti,  nr. 2789/25.05.2010  având ca obiect Proiectul “Mai multe centre de îngrijire pentru copilul tău, mai multe oportunităţi de angajare pentru tine”, precum şi corespondenţa purtată în legătură cu implementarea Proiectului;

            În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.,,n’’ şi art.115, alin.(1), lit.,,b’’ din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1. Se aprobă încheierea Protocolului de Colaborare între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, în cadrul Proiectului “Mai multe centre de îngrijire pentru copilul tău, mai multe oportunităţi de angajare pentru tine”, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art.2. Se împuterniceşte  Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, domnul Dănuţ Ioan Fleacă sau în lipsă, înlocuitorul acestuia, să semneze, în numele şi pe seama Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1,  Protocolul de Colaborare, conform prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Direcţia  Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, domnul Dănuţ Ioan Fleacă - Director General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, sau în lipsă înlocuitorul acestuia, și Serviciul Secretariat General,  Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢÃ,                               CONTRASEMNEAZÃ,

                           Ion Brad                                                                 SECRETAR

 

                                                                                             Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.:     68

Data:.  28.04.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Anexa nr. 1

la Hotărârea Consiliului Local

nr.68/28.04.2011

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                              Ion Brad

 

 

 

 

 

 

PROTOCOL DE COLABORARE

 

 

 

Art. 1. Părţile

            Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, numită în continuare DGASMB, cu sediul în Bucureşti, Str. Academiei nr. 3-5, sector 3, în calitate de Beneficiar al Contractului de finanţare din fonduri europene POSDRU/71/6.3/S/41699/19.02.2010 încheiat cu AMPOSDRU, pentru finanţarea proiectului „Mai multe centre de îngrijire pentru copilul tău, mai multe oportunităţi de angajare pentru tine”,  reprezentată prin doamna Director General Cosmina Ioana SIMIEAN.

 

            Şi

 

            Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Bucureşti, numită în continuare DGASPC Sector 1, cu sediul în B-dul Maresal Al Averescu nr 17, Sector 1, reprezentată prin Director General Danut Ioan Fleaca.

 

            Convin prin prezentul Protocol să colaboreze pe bază de parteneriat activ pentru promovarea şi realizarea obiectivelor comune în cadrul proiectului „Mai multe centre de îngrijire pentru copilul tău, mai multe oportunităţi de angajare pentru tine”

 

Art. 2. Principii de colaborare

            Transparenţă şi profesionalism în valorificarea cunoştinţelor şi a experineţei din domeniul fiecăruia de activitate;

            Nediscriminare şi concurenţă loială în raporturile reciproce şi în relaţiile cu terţii;

            Confidenţialitate, în schimbul de informaţii şi păstrarea secretului profesional;

            Calitate ridicată a serviciilor pentru copii şi familii.

 

Art. 3. Obiectul Protocolului de Colaborare

            Obiectul prezentului protocol de colaborare este înfiinţarea şi dotarea a trei centre (creşe) „An-tan-te – Educaţie prin joc” în subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 1, denumite în continuare centre (creşe), în cadrul proiectului „Mai multe centre de îngrijire pentru copilul tău, mai multe oportunităţi de angajare pentru tine”. Locaţia centrelor (creşelor) este str. Vrancea nr.9, sector 1, Bucuresti.

            Obiectul prezentului protocol de colaborare este înfiinţarea şi dotarea a trei „centre de îngrijire pentru copii” „An-tan-te – Educaţie prin joc” în sectorul 1, denumite în continuare centre de îngrijire, în cadrul proiectului „Mai multe centre de îngrijire pentru copilul tău, mai multe oportunităţi de angajare pentru tine”.

            Înfiinţarea centrelor de îngrijire se va realiza în mai multe etape, după cum urmează:

Etapa 1, presupune obţinerea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 de către DGASPC sector 1 cu privire la:

            aprobarea prezentului Protocol de Colaborare;

            punerea la dispoziţie a spaţiului şi stabilirea destinaţiei acestuia;

            preluarea costurilor de administrare şi resurse umane pentru perioada de implementare a proiectului (pana în 28.02 2013) cât şi pentru o perioadă de cel puţin 3 ani după finalizarea proiectului (martie 2013 – februarie 2016);

            înfiinţarea centrului, aprobarea statutului, a regulamentului de organizare şi funcţionare, a manualului de proceduri, a organigramei etc.

Etapa a 2-a, presupune contractarea de către D.G.A.S.M.B. a bunurilor necesare dotării spaţiului; 

Etapa a 3-a, presupune derularea contractelor de furnizare încheiate de către D.G.A.S.M.B. în vederea dotării spaţiului;

Etapa a 4-a, presupune derularea de către DGASMB a activităţilor de formare pentru personalul care va      fi angajat în creşă. Tot în această etapă, DGASPC sector 1, împreună cu DGASMB se vor ocupa de obţinerea avizelor şi aprobărilor de funcţionare pentru creşă;

Etapa a 5-a presupune darea in folosinţa efectivă a creşei.

 

 Art. 4. Obligaţiile părţilor

 

Art. 4.1. Obligaţiile DGASMB

            În urma încheierii prezentului protocol, DGASMB se obligă:

            Să asigure resursele financiare necesare implementării următoarelor activităţi:

achiziţionarea materialelor necesare dotării spaţiului şi a montării echipamentelor;

instruirea personalului de îngrijire şi educaţie care va fi angajat (13 persoane în fiecare creşă de 60 de locuri);

            Elaborarea manualului de proceduri al creşei, precum şi a standardelor de funcţionare (calitate) pentru creşele din Municipiul Bucureşti.

            Să realizeze activităţile de contractare a lucrărilor şi serviciilor privind dotarea spaţiului pus la dispoziţie de către DGASPC Sector 1;

            Să identifice, să selecteze şi  să instruiască personalul de îngrijire şi educaţie care va fi angajat în creşe. Tipurile de funcţii de specialitate sunt: 1 post medic-specializarea pediatrie, 4 posturi asistent medical, 1 post inspector specialitate psiholog, 3 posturi inspector specialitate psihopedagog, 18 posturi referent cu atribuţii în sfera educativă, 24 posturi infirmieră, 8 posturi îngrijitor, care vor fi redistribuite corespunzător celor 3 module. Personalul de specialitate ste completat de personal tehnico-administrativ şi de conducere;

            Să coordoneze şi să monitorizeze permanent lucrările de dotare a spaţiului şi de instruire a personalului;

            Să întocmească, în parteneriat cu DGASPC sector 1,  statutul, regulamentul de organizare şi funcţionare ale creşei, manualul de proceduri interne;

            Să întocmească, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, standardele de funcţionare pentru creşe;

            Să respecte termenele de realizare a activităţilor şi a etapelor sus-menţionate;

            Să se asigure că toate condiţiile sunt îndeplinite pentru o bună funcţionalitate a creşei, la momentul dării în folosinţă;

            Să colaboreze în permanenţă cu DGASPC sector 1, în vederea realizării obiectivului propus.

 

 

Art. 4.2. Obligaţiile DGASPC Sector 1

            În urma încheierii prezentului protocol, DGASPC Sector 1 se obligă:

            Să realizeze demersurile necesare realizării şi punerii în aplicare a Hotărârii de Consiliu Local cu      privire la aprobarea prezentului Protocol de colaborare;

            Să identifice şi sa pună la dispoziţia proiectului un spaţiu adecvat pentru organizarea si funcţionarea creşei (creşelor) pentru copii cu vârste între 0-3 ani;

            Să asigure obţinerea avizelor de funcţionare în termenele legale;

            Să identifice şi să selecteze categoriile de personal necesare activităţii creşei (creşelor), altele decât cele de educaţie şi îngrijire;

            Să desemneze cel puţin două persoane din aparatul propriu, care să colaboreze în permanentă cu DGASMB, în vederea realizării obiectivului propus;

            Să respecte termenele de realizare a activităţilor şi a etapelor sus-menţionate, pentru activităţile de care este responsabil;

            Să întocmească dosarele de personal şi să coordoneze procesul de angajare al personalului în creşă, în urma derularii programelor de formare/perfecţionare prevăzute în proiect;

            Să asigure pentru buna funcţionare a creşei toate resursele financiare, de la darea în folosinţă a centrului până la finalizarea proiectului (28.02.2013) şi pe o perioadă de cel puţin 3 ani după finalizarea proiectului "Mai multe centre de îngrijire pentru copilul tău, mai multe oportunităţi de angajare pentru tine" (până cel puţin la data de 29 februarie 2016).

 

Art. 5. Durata Protocolului

            Prezentul Protocol se încheie atât pe  perioada implementării proiectului cât şi pentru o perioadă de 3 ani după finalizarea proiectului, respectiv 29 februarie 2016.

            În cazul în care termenele de realizare nu pot fi îndeplinite sau graficul de realizare nu poate fi respectat, Partenerul responsabil de acest lucru va notifica în scris celălalt Partener. Replanificarea va face obiectul unui act adiţional la prezentul Protocol, fără însă a depăşi perioada de derulare a contractului şi fără costuri suplimentare

            Prezentul protocol  de colaborare intră în vigoare la data semnării.

            Prezentul protocol de colaborare va inceta să mai producă efecte juridice atunci când toate obligaţiile reciproce operaţionale şi financiare dintre cele două părţi vor fi îndeplinite.

 

Art. 6. Legea aplicabilă

            Prevederile prezentului Protocol vor fi interpretate, înţelese şi aplicate în conformitate cu legislaţia română în vigoare.

 

Art. 7. Litigii

            Eventualele litigii generate de sau în legătură cu derularea prezentului Protocol se rezolvă pe cale amiabilă.

            În cazul în care nu se poate ajunge la o asemenea soluţionare, diferendumul va fi oferit spre soluţionare unei instanţe judecătoreşti competente, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

Art. 8. Forţa majoră

            Art. 8.1. Prin forţă majoră se înţelege acel eveniment imprevizibil, insurmontabil şi imposibil de înlăturat independent de voinţa părţilor intervenit după data semnării Protocolului, care împiedică executarea în tot sau în parte a acestuia şi care exonerează de răspundere partea care o invocă.

            Art. 8.2. Pot constitui cauze de forţă majoră evenimente cum ar fi: calamităţi naturale (cutremure, inundaţii, alunecări de teren), război, revoluţie, embargo.

            Art. 8.3. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi cazul de forţă majoră, în termen de 5 (cinci) zile de la data apariţiei şi de a dovedi existenţa situaţiei de forţă majoră, în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile în baza unui certificat eliberat de autorităţile competente. De asemenea, are obligaţia de a comunica data încetării situaţiei de forţă majoră, în termen de 5 (cinci) zile.

Art. 9. Dispoziţii finale

            Prezentul protocol are caracterul unui document cadru şi acoperă întreaga activitate a obiectivelor comune stabilite.

            Pentru punerea în aplicare a prezentului Protocol de colaborare vor fi antrenate, pentru domeniile specifice de activitate, structurile executive precum şi compartimentele de specialitate ale DGASMB şi ale DGASPC sector 1.

            Prezentul Protocol poate fi modificat sau completat cu acordul scris al părţilor semnatare ori de câte ori acestea convin asupra amendamentelor propuse. Partea care are iniţiativa amendării prezentului protocol, va transmite celeilalte părţi, spre analiză, în scris, propunerile respective.

Coordonarea prezentului Protocol de colaborare va fi asigurată de:

Din partea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București:

 

Alexandra RUŞTI

Tel: 021.314.23.15

Fax: 021.314.23.16

E-mail: crese41699@gmail.com

 

Din partea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1:

Tel:

Fax:

E-mail:

 

            Cele două părţi vor duce la îndeplinire în mod corespunzător prevederile prezentului Protocol de colaborare.

 

            Prezentul Protocol de colaborare, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

 

Prezentul Protocol de colaborare conţine …. (……..) pagini  şi a fost încheiat astăzi ...................., în 2 (două) exemplare, ambele cu valoare de original, câte unul pentru fiecare parte.

 

 

Cosmina Ioana SIMIEAN

 

 

Dănuţ Ioan FLEACĂ

Director General

 

 

Director General

Direcţia Generală de Asistenţă Socială

a Municipiului Bucureşti

 

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1