Hotărârea nr. 67/2011

Hotărârea Consiliului Local nr. 67 / 2011

 

MUNICIPIUL BUCUREȘTI                                                                     

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.32/28.02.2011 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea şi efectuarea orelor de muncă de către beneficiarii de ajutor social acordat conform prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,

cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2011

 

 

            Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1;

Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecţie socială ale Consiliului Local al Sectorului 1;

            În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare ;

            Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat ;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 32/28.02.2011 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea şi efectuarea orelor de muncă de către beneficiarii de ajutor social acordat conform prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2011;

            În temeiul prevederilor art.45, alin.( 1), art.81, alin.(2), lit.“n” şi ale art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Consiliul Local al Sectorului 1

 

HOTĂRĂŞTE:

 

           Art.1. Se aprobă modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 32/28.02.2011 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea şi efectuarea orelor de muncă de către beneficiarii de ajutor social acordat conform prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2011, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.32/28.02.2011 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea şi efectuarea orelor de muncă de către beneficiarii de ajutor social acordat conform prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2011, rămân nemodificate.

            Art.3. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Asistenţă Socială si Protectia Copilului Sector 1, Administraţia Domeniului Public Sector 1 şi Serviciul Secretariat General  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

    

PREŞEDINTE DE SEDINŢÃ,                               CONTRASEMNEAZÃ,

                           Ion Brad                                                                 SECRETAR

 

                                                                                             Bogdan Nicolae Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.:     67

Data:.  28.04.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Anexa nr. 1

la Hotărârea Consiliului Local

nr.67/28.04.2011

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                              Ion Brad

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL pentru anul 2011,

întocmit în conformitate cu prevederile art.29, alin.(1) și (2), lit.”a” și alin.(3) din

 Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

 

 

            În conformitate cu prevederile  art. 6, alin (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, primarii au obligaţia să întocmească un plan de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă  prevăzute la alin. (2), în funcţie de solicitările venite din partea instituţiilor partenere în organizarea şi evidenţa orelor de muncă.

            Beneficiarii ajutorului social din Sectorul 1 vor efectua aceste  ore de muncă în cadrul Administraţiei Domeniului Public Sector 1.

            Calculul numarului de ore va  fi facut de catre responsabilul de caz din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1  în baza Dispoziţiilor Primarului Sectorului 1 de stabilire, modificare, recalulare a plăţii, iar distribuirea asistaţilor la locurile în care vor presta munca efectiv va fi facută de către Administrația Domeniului Public Sector 1, conform următorului plan de activități:

 

1.      Activităţi ce se vor desfăşura în teren, pe raza Sectorului 1:

 

-          strângerea resturilor vegetale de pe spaţiile verzi aferente blocurilor din sector;

-          însoţirea în teren a salariaţilor Administrației Domeniului Public Sector 1 şi ajutarea acestora la montarea de bănci, gard metalic şi stâlpişori blocaj auto, la vopsirea băncilor şi a gardurilor metalice, la repararea aparatelor de joacă pentru copii;

-          deszăpezirea manuală a aleilor şi împrăştierea de material antiderapant pe timp de iarnă.

 

2.      Activităţi ce se vor desfăşura la sediul Administrației Domeniului Public Sector 1 şi la punctele de lucru:

 

-          măturarea curţilor;

-          deszăpezirea curţilor pe timp de iarnă;

-          asigurarea curăţeniei în clădiri la punctele de lucru.